Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Znowelizowana wersja Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Kapitał Ludzki

 

 
Od 24 kwietnia 2013 r. obowiązuje nowa wersja Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (SzOP). Znowelizowany dokument został zatwierdzony przez podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Pawła Orłowskiego.

Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 zostanie opublikowany w Monitorze Polskim.

Wprowadzone w dokumencie zmiany stanowią konsekwencję przyjętej przez Komisję Europejską (KE) Decyzji Nr C(2013) 1395 z 7 marca 2013 r. w sprawie zmian w PO KL.

W związku z ww. decyzją zmianie uległy:
1. Tabele finansowe (w tym załącznik nr I Podział alokacji ogółem na województwa (…) oraz załącznik IIa Podział krajowego wkładu publicznego na poszczególne źródła finansowania)

20 czerwca 2012 r. Komitet Monitorujący Program Kapitał Ludzki zatwierdził zmiany w Programie w zakresie realokacji środków pomiędzy poszczególnymi Priorytetami PO KL. Wprowadzone zmiany były odpowiedzią na wystosowany w grudniu 2011 r. przez KE Komunikat KOM(2011)933, w którym KE odniosła się do trudnej sytuacji osób młodych na rynku pracy i wskazała na konieczność bardziej intensywnego wykorzystania wsparcia finansowego i instrumentów UE w celu wspierania zatrudniania młodzieży.

Instytucja Zarządzająca w porozumieniu z Instytucjami Pośredniczącymi dokonała analizy wykorzystania środków w ramach całego PO KL w celu zidentyfikowania potencjalnych źródeł realokacji. W efekcie zaproponowane zostały realokacje w ramach Programu (przesunięcia środków pomiędzy komponentem centralnym i regionalnym oraz pomiędzy Priorytetami w ramach alokacji poszczególnych województw).

Zmiany w alokacji na poziomie Priorytetów przedstawia poniższa tabela.
Oś priorytetowa
Alokacja zgodnie z obowiązującym Programem (euro)
Planowane realokacje (euro)
Alokacja po zmianach (euro)
Priorytet I
506 189 358
0
506 189 358
Priorytet II
790 511 906
-38 500 000
752 011 906
Priorytet III
793 736 268
0
793 736 268
Priorytet IV
985 366 839
0
985 366 839
Priorytet V
573 354 094
- 42 260 324
531 093 770
Priorytet VI
2 427 904 122
+ 163 475 907
2 591 380 029
Priorytet VII
1 603 548 809
0
1 603 548 809
Priorytet VIII
1 640 087 224
- 26 150 945
1 613 936 279
Priorytet IX
1 981 776 472
- 40 867 947
1 940 908 525
Priorytet X
470 934 246
- 15 696 691
455 237 555
RAZEM:
11 773 409 338
0
11 773 409 338

Dodatkowo, wprowadzone w SzOP zmiany dotyczą realokacji zgłoszonych przez poszczególne Instytucje Pośredniczące pomiędzy Poddziałaniami i Działaniami tego samego Priorytetu. Przedmiotowe realokacje mają na celu pełne wykorzystanie przyznanej alokacji.
2. Usunięto załącznik nr II Indykatywna tabela finansowa zobowiązań dla Programu w podziale na priorytety i działania (w euro)

3. Wykreślenie informacji o rezerwie MRR w ramach Priorytetu V

Źródło: http://www.efs.gov.pl

Dodano: 25.04.2013r

Przez: Barbara Ratuś