System Szybkiego Powiadamiania
Gminy Głubczyce

 • Zmiana taryf

  UCHWAŁA NR XXIV/202/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁUBCZYCACH z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 i 1579) i art. 24 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r., poz. 139 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 1250) uchwala się, co następuje: § 1. Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków określone w załączniku do niniejszej uchwały. § 2. Taryfy o których mowa w § 1 mają zastosowanie do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., realizowanego przez Głubczyckie Wodociągi i Kanalizację Spółkę z o.o. w Głubczycach na terenie Gminy Głubczyce. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głubczyc. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                            Przewodniczący Rady Miejskiej Kazimierz Naumczyk

 • Przebudowa ulicy Powstańców w Baborowie

  „Przebudowa ulicy Powstańców w Baborowie – ciąg drogi powiatowej nr 1277O Baborów - Dzielów”
  Projekt zrealizowany w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 

  Okres rzeczowej realizacji projektu: 29.04.2016r. – 19.10.2016r.

  Cele projektu:

  - wykonanie nowej nawierzchni na odcinku 760 mb, - przebudowa skrzyżowania ul. Powstańców z ul. Opawską, - wykonanie zjazdów z kostki betonowej, - częściowe oddzielenie chodnika od jezdni za pomocą pasa zieleni w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych i zmotoryzowanych, - wykonanie azylu z kostki betonowej.

  Źródła finansowania:

  Wydatki kwalifikowalne: 1.006.772,57 PLN
  |Dotacja w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej: 503.386,28 PLN
  Wkład własny, budżet powiatu: 503.386,29 PLN (w tym dotacja z Gminy Baborów 256.727,01 PLN)

   

 • Remont odcinka drogi powiatowej

  Remont odcinka drogi powiatowej nr 1219O Ciermięcice – Chróstno

  Projekt zrealizowany w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 

  Okres rzeczowej realizacji projektu: 07.04.2016r. – 27.06.2016r.

  Cele projektu:

  - wykonanie nowej nawierzchni na odcinku 1515 mb, - wykonanie odwodnienia, - odtworzenie poboczy na szerokości 0,7 m, - odtworzenie rowów 2854 mb, - wymiana przepustów 92 mb.

  Źródła finansowania:

  Wydatki kwalifikowalne: 943.324,64

  Dotacja w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej: 471.662,32 PLN

  Wkład własny, budżet powiatu: 471.662,32 PLN (w tym dotacja z budżetu Gminy Głubczyce 240.547,78 PLN)

 • ZSM GŁUBCZYCE

  plakat poziom.jpeg

 • Informacja

  pcpr do internetu.jpeg

 • Informacja

 • Zaproszenie na wystawę

  Telebim - pradzieje.png

 • Ogłoszenie Starosty Głubczyckiego

  Szanowni Mieszkańcy Powiatu!
   W związku z realizacją zapisów ustawy z dnia 5.08.2015. poz. 1255 o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej informuję, iż;

  1.nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
     - poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym   i  przysługujących jej uprawnieniach: wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania problemu prawnego, udzielenie pomocy przy sporządzeniu projektu pisma.
  2.nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
      - podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z zakresu prawa celnego, dewizowego lub handlowego, związanych z prowadzeniem działalności, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

  Bezpłatna pomoc przysługuje osobie fizycznej, której  przyznane zostało świadczenie z pomocy społecznej, której przyznano Kartę Dużej Rodziny, ofiarom represji wojennych, osobom z ważną legitymacją weterana działającego poza granicami państwa lub osobie, która nie ukończyła 26 lat życia i tym osobom, które ukończyły 65 rok życia.  Pomoc prawna będzie świadczona na terenie powiatu głubczyckiego od początku 2016 roku w dwóch na stale wyznaczonych miejscach w każdym dniu roboczym przez cztery godziny.

  Adres miejsc świadczenia bezpłatnych usług prawnych:

  1 Głubczyce, budynek biurowy PCPR przy ul. Sobieskiego 5a – parter.    2.Kietrz , siedziba Urzędu Gminy przy ul. 3 Maja nr 1.

 • Znakowanie rowerów

  Nie daj szansy złodziejowi - oznakuj swój rower!!! W powiecie głubczyckim rusza akcja znakowania rowerów. Głównym jej celem jest możliwość identyfikacji właściciela w przypadku odzyskania skradzionego roweru, a tym samym ograniczenie zjawiska kradzieży rowerów. Działania pn. "Oznakuj swój rower" prowadzone są w wyznaczonych terminach przez policjantów na terenie Komendy Powiatowej Policji w Głubczycach oraz Komisariatu Policji w Kietrzu. Procedura znakowania polega na wygrawerowaniu co najmniej w dwóch miejscach na ramie roweru oznaczenia składającego się z liter i cyfr. Jednoślad jest następnie rejestrowany w policyjnym systemie - elektronicznym rejestrze przedmiotów oznakowanych. Dzięki temu systemowi każdy rower będzie miał indywidualny numerem, po którym będzie można ustalić jego prawowitego właściciela. Rowery będą znakować tylko wyznaczeni do tego funkcjonariusze.

  • Policjanci przed znakowaniem roweru wypełnią kartę ewidencyjną roweru a po wygrawerowaniu numeru zarejestrują rower w elektronicznym rejestrze przedmiotów oznakowanych,
  • Rejestracja w komputerowej bazie danych odbywa się na podstawie: dokumentu tożsamości właściciela,
  • Osoby niepełnoletnie mogą oznakować swój rower wyłącznie w obecności jednego z rodziców lub opiekunów prawnych.

  TERMINY ZNAKOWANIA ROWERÓW:

  - w Komendzie Powiatowej Policji w Głubczycach przy ul. Chrobrego 6, w każdą środę nieparzystego tygodnia w godzinach 14.00-16.00.
  - w Komisariacie Policji w Kietrzu przy ul. Okrzei 5, w każdą środę parzystego tygodnia w godzinach 14.00-16.00. 

 • Informacja dla firm z terenu powiatu głubczyckiego

   

  Zapraszamy wszystkie firmy z terenu powiatu głubczyckiego do

  zareklamowania swojej działalności  na stronie internetowej 

  Starostwa Powiatowego w Głubczycach 

  www.powiatglubczycki.pl

  w module "BAZA FIRM"

   

  Szczegółowych informacji udzieli administrator systemu pod nr. telefonu
  77 405 36 65