Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: s
znaleziono plików: 6156 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 2154

 • Pismo ogólne
 • Nieodpłatne poradnictwo
 • Zarządzenie Nr 68/2020 Starosty Głubczyckiego z dnia 31-12-2020 w sprawie powołania zespołu do przygotowania szczegółowych wymagań bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego oraz procedur bezpiecznej eksploatacji tego systemu w Starostwie Powiatowym w Głubczycach
  ... podstawie art. ...... ust. ...... 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji ...... zarządzam co następuje: ​§ 1. ...... W celu ustalenia potrzeb ochrony i koniecznego poziomu ...... stwa dla systemu teleinformatycznego oraz ...... skania wymaganego certyfikatu akredytacji ...... stwa teleinformatycznego do wytwarzania, ...... informacji niejaw-nych o klauzuli „Zastrzeżone”, powołuję zespół do opracowania ...... szczególnych wymagań bezpieczeństwa (sWB) i procedur bezpiecznej eksploatacji (PBE) ...... systemu teleinformatycznego w starostwie ...... W skład zespołu powołuję: 1) Pan Lesław Gałaszkiewicz Inspektor Bezpieczeństwa ...... – Przewodniczący; 2) Pan Krzysztof Hartabus – Administrator systemu ...... 3) Pani Wioletta Makselan – sekretarz Powiatu; ​§ 2. ...... Termin zakończenia prac w zakresie przygotowania dokumentacji o której mowaw ...... Traci moc Zarządzenie Nr 15/2011 starosty Głubczyckiego z dnia 23 marca 2011 r. ...... w sprawie powołania zespołu do przygotowania szczegółowych wymagań ...... stwa systemu teleinformatycznego oraz procedur ...... eksploatacji tego systemuw starostwie Powiatowym w Głubczycach ​§ 4. ...... Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. ...... starosta Głubczycki Piotr soczyński   ...
 • Zarządzenie Nr 67/2020 Starosty Głubczyckiego z dnia 31-12-2020 w sprawie wyznaczenia administratora systemu teleinformatycznego oraz inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego w Starostwie Powiatowym w Głubczycach
  ... podstawie art. ...... 34 ust. ...... 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. ...... o samorządzie powiatowym (Dz. ...... 52 ust. ...... 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. ...... 742) zarządza się, co następuje: : ​§ 1. ...... W celu zapewnienia bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego w starostwie ...... informacje niejawne wyznaczam: 1) Pana Krzysztofa Hartabusa na administratora systemu ...... odpowiedzialnego za funkcjonowanie systemu teleinformatycznego oraz za ...... strzeganie zasad i wymagań bezpieczeństwa ...... dla systemu teleinformatycznego, 2) Pana Lesława Gałaszkiewicz na inspektora ...... stwa teleinformatycznego odpowiedzialnego za ...... i bieżącą kontrolę zgodności funkcjonowania systemu teleinformatycznego ze szczególnymi ...... bezpieczeństwa oraz przestrzegania procedur bezpiecznej eksploatacji. ...... Wykonanie zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi ds. ...... ochrony informacji niejawnych w starostwie Powiatowym w Głubczycach. ...... Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. ...... starosta Głubczycki Piotr soczyński   ...
 • Ogłoszenie - V przetarg na dzierżawę dz. nr 260, 273-2 w Pilsczu
  ... O G Ł O s Z E N I E starosta Głubczycki, zgodnie z art. ...... 39 ust. ...... ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ...... o gospodarce  nieruchomościami  (j. ...... ogłasza V przetarg ustny  nieograniczony na dzierżawę nieruchomości ......     Lp. ...... nieruchomości według   Powierzchnia w ha   ......     Położenie nieruchomości ......   Opis nieruchomości   ...... Wysokość czynszu dzierżawnego ( netto ) w zł. ......   Wadium   w zł. ......   Forma udostępnienia     ...... Księgi Wieczystej Ewidencji gruntów ......   1   ...... sp;        ......   arkusz  mapy  nr 5   ...... sp; nr  260     ...... sp;     grunty ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;   0,0819 ...... sp;     ...... szcz   Działka ...... w obrębie zabudowy mieszkaniowej   i zagrodowej wsi przy ul. ...... Wojska Polskiego. ...... sp; Działka stanowi obecnie teren zieleni. ...... Dojazd do działki ulicą Wojska Polskiego o nawierzchni asfaltowej, o niewielkim ...... transportu samochodowego. ...... Kształt działki korzystny, regularny prostokąt, rzeźba terenu pozioma. ...... Uzbrojenie techniczne – wodociąg, sieć energetyczna, sieć telefoniczna. ...... Dzierżawca  działki nr 260 będzie zobowiązany do ...... przejazdu               ...... sp;  i przechodu przez działkę ...... snemu właścicielowi i użytkownikowi działki nr ...... Prawo to obejmuje pas działki     nr 260 o szerokości 3,00 metrów ...... sytuowany na wprost bramy wjazdowej do posesji ...... Pas ten przebiega w linii prostej od drogi publicznej ulicy Wojska ...... skiego do bramy wjazdowej do posesji położonej ...... działce               ...... sp;     nr 273/1. ......   847,00   stawka roczna   ...... sp;     ...... sp; 100,00   ...... na czas oznaczony do dnia 31. ...... roku zawarta              ...... sp;        ...... sp; w trybie przetargu ustnego ......   2   ...... sp;        ......   arkusz  mapy  nr 5   ...... sp;nr  273/2      ...... sp;     grunty rolne ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;   0,4385 ...... sp;     ...... szcz   Działka ...... w obrębie zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej wsi     ...... sp;        ...... sp;   w sąsiedztwie ul. ...... Wojska Polskiego. ...... Dojazd do działki drogą transportu rolnego       ...... sp;        ...... sp; o nawierzchni utwardzonej tłuczniem ...... drogi gminnej w kierunku Uciechowic,  o nawierzchni asfaltowej. ...... Kształt działki korzystny, rzeźba terenu pozioma. ...... Uzbrojenie techniczne – wodociąg, sieć energetyczna. ...... Działka zabudowana budynkiem gospodarczym     o powierzchni użytkowej ...... Określa sstopień zużycia technicznego budynku w ...... sokości 40 %. ...... Instalacje wewnętrzne  wymagają remontu bieżącego. ...... Pokrycie dachu z eternitu do wymiany, stolarka okienna przerdzewiała, drewniana do ...... bramy i drzwi stalowe z blachy płaskiej do konserwacji. ...... Na działce znajdują się pozostałości po zasiekach betonowych na kiszonkę. ...... sp;   8 998,00 ...... sp; stawka roczna   ...... sp;     ...... sp; 1 000,00   ...... na czas oznaczony do dnia 31. ...... roku zawarta              ...... sp;        ...... sp; w trybie przetargu ustnego ...... Pierwsze przetargi w sprawie wydzierżawienia przedmiotowych ...... odbyły się w dniu 04 grudnia 2020 roku. ...... Drugie przetargi w sprawie wydzierżawienia przedmiotowych ...... odbyły się w dniu 12 stycznia 2021 roku. ...... Trzecie przetargi w sprawie wydzierżawienia przedmiotowych ...... odbyły się w dniu 22 lutego 2021 roku. ...... Czwarte przetargi w sprawie wydzierżawienia przedmiotowych ...... odbyły się w dniu 09 kwietnia 2021 roku. ...... Przeznaczenie nieruchomości:     Dla przedmiotowego terenu nie ...... opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego. ...... Zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań i kierunków    ...... sp; zagospodarowania przestrzennego Gminy ...... zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Kietrzu nr III/6/2014 z dnia 18 ......     -  teren działki nr 260, obręb Pilszcz ...... jest pod zabudowę mieszkaniową niskiej intensywności i usługową wsi – tereny ukształtowane, ......     -  teren działki nr 273/2, obręb Pilszcz ...... jest pod zabudowę mieszkaniową niskiej intensywności i usługową wsi – tereny projektowane. ...... sposób zagospodarowania nieruchomości zgodny z zapisem w ...... studium  uwarunkowań i kierunków ...... spodarowania przestrzennego Gminy Kietrz:  ...... sp;      -  ...... nr 260 - pod zabudowę mieszkaniową niskiej intensywności i usługową wsi,   ...... sp;   -  działka nr 273/2 - pod ...... mieszkaniową niskiej intensywności i usługową wsi. ...... zobowiązania, prawa i umowy na rzecz osób trzecich istniejące na nieruchomości: ...... sp;    - na działce nr 260 ...... stnieje zobowiązanie do umożliwienia przejazdu ...... przechodu przez działkę każdoczesnemu właścicielowi i użytkownikowi działki nr ...... prawo  to obejmuje pas działki nr 260 o szerokości 3,00 metrów usytuowany na wprost ...... wjazdowej do posesji położonej na działce nr 273/1, pas ten ...... w linii prostej od drogi publicznej ulicy Wojska Polskiego do bramy wjazdowej do posesji ...... Terminy wnoszenia opłat:     - czynsz dzierżawny płatny będzie ...... sięcznie z góry do 10 dnia każdego miesiąca. ...... Zasady aktualizacji opłat:      Czynsz dzierżawny może być ...... sowany corocznie o średnioroczny wskaźnik cen ...... i usług konsumpcyjnych za poprzedni rok kalendarzowy ...... sp;         ...... przez Prezesa Głównego Urzędu statystycznego. ...... Pierwsza indeksacja może nastąpić w roku następnym po roku, w którym zawarta zostanie ......      dzierżawy. ...... O zmianie wysokości czynszu dzierżawnego, wydzierżawiający zawiadamiać ...... Nowa stawka czynszu      dzierżawnego      ...... sp;obowiązywać będzie od miesiąca ...... stępującego po miesiącu otrzymania przez ...... pisma zawiadamiającego o zmianie wysokości      czynszu ...... sp;dzierżawnego,   bez potrzeby ......           10. ...... Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od ...... i usług ( jednolity tekst Dz. ...... ) do ustalonego w przetargu   czynszu dzierżawnego zostanie  ...... sp;podatek VAT według  ...... sp;stawek. ...... dniu podania do publicznej wiadomości niniejszego   wykazu  stawka ...... sp;podatku wynosi  23%. ......       11. ...... Termin przetargu:      - przetarg w sprawie dzierżawy ...... nr 260 odbędzie się w dniu 24 maja 2021 roku o godzinie 10°° w ...... siedzibie starostwa   Powiatowego w ......   ul. ...... Kochanowskiego 15 ( parter -  sala konferencyjna ). ...... przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli najpóźniej w dniu 19 maja ......   roku  wpłacą wadium  na konto: starostwo Powiatowe w ...... PKO BP  s. ...... O/Głubczyce  Nr  25 1020 3714 0000 4502 0012 8348, wpisując ......  wpłaty „ dzierżawa nieruchomości skarbu Państwa położonej w Pilszczu – działka ...... Za datę wpłaty na konto uważa się datę uznania rachunku starostwa;   ...... sp;  - przetarg w sprawie dzierżawy ...... nr 273/2 odbędzie się w dniu 24 maja 2021 roku o godzinie 1045 w ...... siedzibie starostwa   Powiatowego w ...... Kochanowskiego 15 ( parter -  sala konferencyjna ). ...... przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli najpóźniej w dniu 19 maja ...... roku    wpłacą wadium  na konto: starostwo Powiatowe w ...... PKO BP  s. ...... O/Głubczyce  Nr  25 1020 3714 0000 4502 0012 8348, wpisując ...... wpłaty, dzierżawa nieruchomości skarbu Państwa położonej w Pilszczu – działka ...... Za datę wpłaty na konto uważa się datę uznania rachunku starostwa. ......      Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu ...... dnia, odpowiednio: odwołania przetargu,      zamknięcia ...... Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg    ...... sp;  wygra, zalicza się na poczet ...... szej raty czynszu dzierżawnego. ...... Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną w wyniku przetargu na dzierżawę ......    o miejscu i terminie zawarcia umowy dzierżawy. ...... Jeżeli osoba ustalona na dzierżawcę nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy ...... miejscu i terminie      podanym na zawiadomieniu, organizator ...... może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium ...... Uczestnicy przystępujący do      przetargu zobowiązani są do ...... dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz dowodu wpłaty wadium, a ...... ponadto zobowiązani są      przedłożyć pełnomocnictwo. ...... sp;Nie posiadanie takich  ...... sp;spowoduje niedopuszczenie do  ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;       12. ...... przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ...... sadnionych przyczyn. ...... szenie podaje się do publicznej wiadomości ...... wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie starostwa Powiatowego w Głubczycach, na ...... stronie internetowej      ...... sp;starostwa Powiatowego w Głubczycach  ...
 • Zarządzenie Nr 15/2021 Starosty Głubczyckiego z dnia 14-04-2021 w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych w ramach zadania „Budowa instalacji gazowej w zakresie od układu pomiarowego do układu odcinającego gaz na elewacjach budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Głubczycach przy ul. Raciborskiej 17 oraz 19”.
  ... podstawie art. ...... 34 ust. ...... 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. ...... o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. ...... 920) powołuję komisję do odbioru robót budowlanych w ramach ...... „Budowa instalacji gazowej w zakresie od układu pomiarowego do układu ...... gaz na elewacjach budynków specjalnego Ośrodka szkolno-Wychowawczego w ...... Raciborskiej 17 oraz 19” w składzie: ​§ 1. ...... - Tomasz seń – Kierownik Wydziału Oświaty i Zdrowia, ...... - Tomasz Kiszczyk – Dyrektor specjalnego Ośrodka szkolno-Wychowawczegow ...... - Dariusz Kozłowski –Inspektor nadzoru inwestorskiego. ...... Podstawowym zadaniem Komisji jest dokonanie końcowego odbioru robót oraz ...... sporządzenie protokołu. ...... Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. ...... starosta Głubczycki Piotr soczyński   ...
 • Zarządzenie Nr 14/2021 Starosty Głubczyckiego z dnia 14-04-2021 w sprawie zmiany regulaminu korzystania ze środków transportu w Starostwie Powiatowym w Głubczycach
  ... podstawie art. ...... 34 ust. ...... 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. ...... o samorządzie powiatowym (Dz. ...... 920) zarządzam, co następuje: ​§ 1. ...... Wprowadza się zmiany do Regulaminu korzystania ze środków transportu w starostwie ...... w Głubczycach, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr ...... 1) w § 6 ust. ...... 1 dopisuje się pkt. ...... 5 w brzmieniu: „Volkswagen Transporter 1,9 TDI (OGL 38GK) (olej napędowy) – 8, ...... 1) uchyla się załącznik nr 1 do Regulaminu – wykaz ...... samochodów służbowych, a w jego miejsce ...... się załącznik nr 1 w nowym brzmieniu, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego ...... 2) uchyla się załącznik nr 2 do Regulaminu – Wykaz osób ...... do prowadzenia samochodów służbowych, a w jego miejsce wprowadza się ...... nr 2 w nowym brzmieniu, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego ...... Pomiar zużycia paliwa zostanie wykonany w terminie do 30 maja 2021 ...... Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. ...... starosta Głubczycki Piotr soczyński   ...
 • Zarządzenie Nr 9/2021 Starosty Głubczyckiego z dnia 01-03-2021 w sprawie zmiany regulaminu korzystania ze środków transportu w Starostwie Powiatowym w Głubczycach
  ... podstawie art. ...... 34 ust. ...... 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. ...... o samorządzie powiatowym (Dz. ...... 920) zarządzam, co następuje: ​§ 1. ...... Wprowadza się zmiany do Regulaminu korzystania ze środków transportu w starostwie ...... w Głubczycach, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr ...... 1) uchyla się załącznik nr 2 do Regulaminu – Wykaz osób ...... do prowadzenia samochodów służbowych, a w jego miejsce wprowadza się ...... nr 2 w nowym brzmieniu, stanowiący załącznik do niniejszego ...... Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. ...... starosta Głubczycki Piotr soczyński   ...
 • Webinarium dla osób fizycznych - wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej
  ... FORMULARZ ZGŁOsZENIOWY: https://docs. ...... s ...... sLFOFOehLC60yshVemzvhvfOgs-6Pkk/viewform? ...... sted=true ...
 • Nabór wniosków na prace interwencyjne
  ... Urząd Pracy w Głubczycach prowadzi nabór wniosków na Prace Interwencyjne dla Pracodawców i ...... siębiorców w ramach  "Regionalnego ...... Operacyjnego Województwa Opolskiego" współfinansowany przez Unię Europejską ze ...... Europejskiego Funduszu społecznego. ...... szczegółowe informacje pod numerem tel. ...... 33 lub bezpośrednio w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w ...
 • Nabór wniosków na staże
  ... Urząd Pracy w Głubczycach prowadzi nabór wniosków na staże dla osób pozostających bez pracy ...... strowanych w PUP Głubczyce w ramach "Programu ...... Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego" oraz współfinansowany przez ...... Europejską ze środków Europejskiego Funduszu społecznego szczegółowe ...... dostępne pod numerem tel. ...... 13 lub bezpośrednio w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w ...
 • Oddano hołd ofiarom zbrodni katyńskiej
  ... W kwietniu i maju 1940 roku decyzją najwyższych władz Związku sowieckiego zamordowano ...... 22 tys. ...... polskich więźniów i jeńców wojennych. ...... W Lesie Katyńskim spoczęły ciała 4415 z nich, celem ataku było ...... polskiej elity. ...... obchodzimy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej oraz 81. ...... rocznicę masowej II wywózki Polaków na sybir. ...... W dniu dzisiejszym przedstawiciele władz samorządowych powiatu głubczyckiego na czele ...... Wicestarostą Anitą Juchno uczcili apelem pamięci, ...... oraz złożeniem kwiatów pod Pomnikiem sybiraków na cmentarzu komunalnym w ...... sp; Rocznica zbrodni katyńskiej to ...... wydarzenie, które każdego roku przywołuje wspomnienia o wydarzeniu sprzed lat. ...
 • XX edycja Festiwalu Kultury Powiatowej
  ... jubileuszowa XX edycja Festiwalu Kultury Powiatowej. ...... Jest ona wyjątkowa nie tylko ze względu na swój jubileusz ale również na czas z ...... przyszło nam się zmierzyć. ...... Ze względu na pandemię wszystkie działania będą odbywać się w sieci. ...... Przypominamy o przesyłaniu prac w nieprzekraczalnym terminie do 18. ...... sp;Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 30. ...... Wszystkie prace zostaną opublikowane na portalach ...... społecznościowych i stronach internetowych ...... oraz współorganizatorów. ...... Regulaminy dostępne są na stronie:  http://powiatglubczycki. ...... stiwal-kultury-powiatowej. ...... sp;oraz https://glubczyce-kultura. ...... stiwal-kultury-powiatowej/ ...
 • Opolskie dotacje z POWEREM
  ... Dokumenty można składać elektronicznie na adres: ...
 • Zarządzenie Nr 13/2021 Starosty Głubczyckiego z dnia 07-04-2021 w sprawie powołania geodety – projektanta wymiany gruntów w obrębach ewidencyjnych: Dzielów, Baborów gmina Baborów, Rogożany, Wojnowice, Nowa Cerekwia gmina Kietrz, powiat Głubczyce
  ... podstawie art. ...... ust. ...... ust. ...... 10 ust. ...... ustawy z dnia 26 marca 1982r. ...... scaleniu i wymianie gruntów (Dz. ...... w związku z § 26 ust. ...... Regulaminu Organizacyjnego starostwa Powiatowego w Głubczycach uchwalonego ...... stawą Nr LVII/384/2020 Zarządu Powiatu w ...... z dnia 2 kwietnia 2020 roku, zarządzam co następuje : ​§ 1. ...... Annę Dorotę Łojan na stanowisko geodety-projektanta wymiany gruntów, ...... stawiciela wykonawcy: Krakowskiego Biura ...... Gazowa 15, legitymującą się uprawnieniami zawodowymi nr 22731 w ...... sie „5. ...... urządzanie terenów rolnych i leśnych” do szacowania gruntów objętych wymianą oraz ...... projektów wymiany, przy udziale wszystkich uczestników wymiany. ...... Annę Dorotę Łojan geodetę-projektanta prac scaleniowo-wymiennych do podejmowania ...... związanych z: 1) szacowaniem gruntów objętych pracami ...... scaleniowo-wymiennymi, 2) opracowaniem ...... wymiany przy udziale wszystkich uczestników wymiany ​§ 3. ...... Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. ...... starosta Głubczycki Piotr soczyński   ...