Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: s
znaleziono plików: 5820 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 1996

 • Pismo ogólne
 • Plan zamówień publicznych na 2021 rok
  ... Zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne   ...... Przewidywany termin wszczęcia postępowania Informacje ...... sp;   ROBOTY     ...... sp;  BUDOWLANE 1. ...... Przebudowa i zmiana użytkowania obiektu starostwa Powiatowego-zadanie polegające na ...... CO na gazowe Tryb podstawowy bez negocjacji 200. ......     1. ...... drogi nr 1259O relacji Baborów-Radoszowy Tryb podstawowy bez ......     1. ...... Gołuszowice (roboty budowlane + nadzór inwestorski) Tryb podstawowy bez ......     1. ...... Czerwonków-Kietrz na odcinku Czerwonków-Księże Pole Tryb podstawowy bez ......     1. ...... na terenie powiatu głubczyckiego masą bitumiczno-asfaltową na gorąco ...... Tryb podstawowy bez negocjacji 406. ......     2. ...... sp;   DOsTAWY ......         ......     1. ......         ......     1. ......         ......     3. ...... sp;   UsŁUGI 1. ...... Lipowa w Głubczycach Tryb podstawowy bez negocjacji 340. ......     1. ...... Wycinka drzew z pasów drogowych dróg Powiatu Głubczyckiego ...... Tryb podstawowy bez negocjacji 447. ......         ...... wskazać spośród następującej listy tryb albo procedurę udzielania zamówień: ......   1) tryb ...... stawowy - bez negocjacji (art. ...... 275 pkt 1 ustawy); 2) ...... podstawowy - negocjacje fakultatywne (art. ...... 275 pkt 2 ustawy); 3) ...... podstawowy - negocjacje obligatoryjne (art. ...... 275 pkt 3 ustawy); 4) ...... stwo innowacyjne; 5) ...... negocjacje bez ogłoszenia; 6) ...... 7) konkurs; 8) ...... Należy podać kwotę bez podatku od towarów i usług. ...... Należy wskazać w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym w danym roku ...... wstępnych konsultacji rynkowych, innowacyjnych zamówień, ...... zamówień (uwzględniających aspekty społeczne, aspekty środowiskowe). ...... Należy wskazać, czy aktualizacja polega na: zmianie, ......     sporządził: Mieczysław Kulesza 11. ...
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2020 roku-korekta 7
  ... POsTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ...... PRZEPROWADZENIA W 2020 ROKU - KOREKTA   Lp. ...... Usługi 2. ...... Remont nawierzchni dróg Powiatowych emulsją i grysami Przetarg ...... na terenie Powiatu Głubczyckiego masą bitumiczno-asfaltową na gorąco ...... Wycinka drzew rosnących w pasach dróg Powiatowych na terenie Powiatu ...... Usługi 5. ...... Nadzory specjalistyczne nad ochroną gatunków na Pomniku ...... Usługi 6. ...... integracja oraz harmonizacja baz danych GEsUT i BOOT500 dla miasta Kietrz ...... Usługi 7. ...... integracja oraz harmonizacja baz danych GEsUT i BOOT500 dla części gm. ...... Usługi 8. ...... scalenie wymianę - gruntów w obrębie Bliszczyc ...... Usługi 9. ...... Zmniejszenie zużycia energii w Domu Pomocy ...... społecznej w Klisinie Filia w Branicach ...... kompleksową termomodernizację, wymianę oświetlenia i ...... Termomodernizacja budynków specjalnego Ośrodka szkolno-Wychowawczego w ......   Zabudowie rowu przydrożnego ...... ciągu drogi powiatowej nr 1216O w miejscowości Gołuszowice na działce o nr ewid. ...... Roboty budowlane   13. ...... Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem ...... potrzeby dzieci przebywających w pieczy zastępczej w ramach projektu pn. ...... „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” ...... Przetarg nieograniczony  237. ...... Dostawa 14. ...... Wytworzenie i dostawa tablic rejestracyjnych w roku 2021 i ...... Przetarg nieograniczony  162. ...... Dostawy 15. ...... Wykonanie usług zimowego utrzymania dróg w sezonach ...... Usługa 16. ...... oraz częściowy remont nawierzchni w miejscowości Bernatów Przetarg ...... drogi powiatowej nr 1213O relacji Klisino – Pomorzowiczki na odcinku ...... sino-Pomorzowice Przetarg ...... oraz drogi powiatowej nr 1241O w miejscowości Lewice Przetarg ...... Roboty budowlane   sporządził : M. ...... Kulesza 31. ...
 • Obwieszczenie Starosty Głubczyckiego w sprawie wydania decyzji nr 3/2021 o pozwoleniu na budowę i zatwierdzenia projektu budowlanego
  ... Głubczyce, dnia 7 stycznia 2021r. ......   OBWIEsZCZENIE Na podstawie art. ...... 72 ust. ...... 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ...... o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ...... środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ...... st jednolity, Dz. ...... zmianami) starosta Głubczycki podaje do publicznej wiadomości, ...... iż: na wniosek z dnia 13 listopada 2020r. ......   spółki Kombinat Rolny Kietrz sp. ...... w dniu 7 stycznia 2021r. ...... została wydana decyzja nr 3/2021 w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego ...... obejmującego budowę obory dla krów zasuszonych z częściową rozbiórką istniejącej ...... w miejscowości Dzierżysław, Krotoszyn przy ulicy -, na działce ewidencyjnej nr ...... informuję o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy ...... starostwie Powiatowym w Głubczycach, ul. ...... Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce, wydział ......                ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;      Z up. ...... sTAROsTY mgr inż. ...... Aneta Toporowska                     ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... Wydziału                       ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;           ...... i Architektury   ...
 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego- Klasztor
  ... Głubczyce, dnia 5 stycznia 2021r. ......   OBWIEsZCZENIE sTAROsTY GŁUBCZYCKIEGO o wydaniu decyzji o ...... postępowania administracyjnego   Działając na podstawie z art. ...... 49 a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ...... – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity, Dz. ......   podaję do wiadomości   że została wydana decyzja nr OŚ. ......  umarzająca   w całości postępowanie administracyjne w sprawie wydania ...... określającej dopuszczalny poziom hałasu w środowisku dla Klasztoru Zakonu Braci ...... szych  w Głubczycach przy ul. ......   Informuję, że strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w ...... Ochrony Środowiska  i Rolnictwa starostwa Powiatowego w Głubczycach, ul. ...... Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce, pokój nr 304,305 ; ...... poniedziałki   w godz. ...... 730-1530 oraz złożyć odwołanie na w/w adres Urzędu w terminie 14 dni od daty ...... niniejszego obwieszczenia. ...... Obwieszczenie niniejsze zostaje  podane  do  publicznej  ...... poprzez zamieszczenie   w Biuletynie Informacji Publicznej ...... starostwa Powiatowego w Głubczycach. ...... 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ...... Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie stron o wydanej ...... uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia ...... ogłoszenia. ......   Zgodnie z art. ...... 49 b ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ...... Kodeks postępowania administracyjnego, na wniosek strony, organ, który ...... decyzję lub postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w ...... trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji lub ...... stanowienia w sposób i formie określonych we ...... sku, chyba że środki techniczne, którymi ...... sponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w ...... sposób lub takiej formie. ...
 • Zarządzenie Nr 62/2020 Starosty Głubczyckiego z dnia 31-12-2020 W SPRAWIE ZMIANY ZARZĄDZENIA NR 33/2019 W SPRAWIE POWOŁANIA POWIATOWEGO ZESPOŁU DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W GŁUBCZYCACH
  ... podstawie art. ...... 6a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. ...... o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób ...... sprawnych (Dz. ...... oraz § 18 ust. ...... 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki społecznej z dnia ...... w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. ...... 2027) zarządzam, co następuje: ​§ 1. ...... Na wniosek Przewodniczącej Powiatowego Zespołu ds. ...... Orzekania o Niepełnosprawności w Głubczycach odwołuję ze składu ...... Zespołu ds. ...... Orzekania o Niepełnosprawności: 1) lekarza orzecznika pana ...... sława Wilka 2) lekarza orzecznika pana ...... 3) lekarza orzecznika pana Grzegorza Ledniowskiego, 4) lekarza orzecznika pana Mariusza ...... Po zmianach w skład Powiatowego Zespołu ds. ...... Orzekania o Niepełnosprawności, powołanego zarządzeniem nr 33/2019 ...... starosty Głubczyckiego z dnia 19 czerwca 2019 ...... 1) Pani Barbara Filipczak – Przewodnicząca Zespołu, pedagog, doradca zawodowy, pracownik ...... socjalny, 2) Pani Lucyna Majewska – doradca ...... Hołubiec – Kaśków – lekarz medycyny – okulista, 4) Pan Wojciech Załężny – lekarz ...... 5) Pani Monika Buks – Hryciuk – lekarz internista, 6) Pani ...... Kupis – Koziej – lekarz psychiatra, 7) Pan Mieczysław Betlej – lekarz ...... 8) Pan Adam stefańczyk – lekarz neurolog, 9) Pani ...... Wojtkiewicz – pracownik socjalny, 10) Pani Beata Krzaczkowska – ...... sycholog, doradca zawodowy, pedagog, 11) Pan ...... sz Makarski – sekretarz Zespołu, 12) Pani ...... sobczak – pedagog, pracownik socjalny, doradca zawodowy, 13) Pani Anna ...... – psycholog, 14) Pani Katarzyna Wieliczko – ...... Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. ...... starosta Głubczycki Piotr soczyński   ...
 • Nieodpłatna pomoc prawna w 2021 roku
  ... pomoc jest skierowana do osób, które nie są w stanie ponieść kosztów ...... Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej ...... sprawie, w tym między innymi w sprawach ...... socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy  ...... Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową działalność ...... spodarczą (niezatrudniające pracowników ...... minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z  ...... skami do ZUs, Urzędu skarbowego, Urzędu ...... prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz mediacje odbywa się według ...... zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. ...... Zgłoszeń dokonuje się: Telefonicznie pod nr telefonu: (77) 406 36 60 - ...... w godzinach pracy Urzędu;                  ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;   e-mail:  ...... sekretariat@powiatglubczycki. ......   Nieodpłatna  Pomoc  Prawna w  Powiecie  ...... sp; realizowana  jest  w 2 punktach, ...... godziny dziennie: Punkt Nieodpłatnej  Pomocy  Prawnej w   ...... sp;w budynku Powiatowego  Centrum  ...... sp; Rodzinie, ul. ...... sobieskiego 5a, Dni i  godziny  udzielania porad:   ......        Poniedziałek         ...... sp;         11. ...... sp;           ......   Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają ......                 ...... sp;            ...... Punkt Nieodpłatnej Pomocy  Prawnej w Kietrzu z  siedzibą w ...... sp; Miejskim  w Kietrzu, ul 3 Maja 1, ...... sp; i  godziny  udzielania  ...... sp;      ...... sp;  Poniedziałek      ...... sp; 13. ...... sp;-12. ...... sp;-12. ...... sp;-12. ...... Piątek            10. ...... sp;-14. ...... sp;            ...... Punkt jest obsługiwany przez Fundację Gołębie serce z ...... szowa. ...
 • Zarządzenie Nr 61/2020 Starosty Głubczyckiego z dnia 21-12-2020 w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia naboru na stanowisko urzędnicze samodzielnego referenta w Wydziale Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Głubczycach
  ... podstawie art. ...... 35 ust. ...... 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. ...... o samorządzie powiatowym (Dz. ...... 920) w związku z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. ...... o pracownikach samorządowych (Dz. ...... 1282) oraz § 5 zarządzenia nr 25/2018 starosty Głubczyckiego z dnia 28 czerwca 2018 r. ...... w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska ...... oraz wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w starostwie Powiatowym w ...... zarządzam, co następuje: ​§ 1. ...... Powołuję Komisję konkursową do wyłonienia kandydata na stanowisko ...... samodzielnego referenta w Wydziale ...... w składzie: 1. ...... Wioletta Makselan - sekretarz Powiatu, 2. ...... sebastian Związek – Kierownik Wydziału ...... Wanda Junka - Główny specjalista Wydziału Ogólno-Organizacyjnego. ...... Komisja konkursowa dokona wyłonienia kandydata do ...... na stanowisko urzędnicze zgodnie z procedurą określoną w ...... Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. ...... starosta Głubczycki Piotr soczyński   ...
 • Informacja z naboru na stanowisko samodzielnego referenta Wydz. Drogownictwa
  ... sp;   Głubczyce, 2020-12-31 ...... Komisji konkursowej   z przeprowadzonego naboru na wolne ...... stanowisko urzędnicze w starostwie ...... Kochanowskiego 15,  48-100 Głubczyce     ...... stanowisko, na które prowadzony był nabór: ...... samodzielny referent Wydziału Drogownictwa ...... sp; Komisja wskazana przez starostę ...... rozmowy kwalifikacyjnej z jedynym kandydatem spełniającym wymagania formalne, zaproponowała ...... Pani Agaty Narynieckiej zamieszkałej w miejscowości Debrzyca z uwagi na pozytywny wynik ...... Nabór został przeprowadzony w sposób otwarty i konkurencyjny ...
 • Wykonanie projektu budowlanego - wykonawczego dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1259O relacji Baborów - Radoszowy”.
  ... powiatowej nr 1259O relacji Baborów - Radoszowy”. ...
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1220O na odcinku Lewice-Michałkowice oraz drogi powiatowej nr 1241O w miejscowości Lewice
  ... oraz drogi powiatowej nr 1241O w miejscowości Lewice. ...... przetargowa i projektowa znajduje się pod adresem : http://przetargi. ...... szeniaszczegoly. ...... spx? ...... sp; ...
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1213O relacji Klisino-Pomorzowiczki
  ... drogi powiatowej nr 1213O relacji Klisino-Pomorzowiczki. ...... przetargowa i projektowa znajduje się pod adresem : http://przetargi. ...... szeniaszczegoly. ...... spx? ......   ...
 • Zabudowa otwarta rowu melioracyjnego w ciągu drogi powiatowej 1246O oraz częściowy remont nawierzchni w miejscowości Bernatów
  ... oraz częściowy remont nawierzchni w miejscowości Bernatów. ...... przetargowa i projektowa znajduję się pod adresem : http://przetargi. ...... szeniaszczegoly. ...... spx? ...
 • Album Głubczyckich Rodzin Kresowych
  ... GŁUBCZYCKICH RODZIN KREsOWYCH Na przestrzeni mijającego roku starostwo Powiatowe w ...... wspólnie z Panem Arkadiuszem szymczyną pracowało nad wydaniem „Albumu ...... rodzin kresowych”, do którego materiał Pan Arkadiusz ...... szymczyna zbierał od lat. ...... Autor, dr historii Pan Arkadiusz szymczyna jest znaczącą osobistością dla ...... szego powiatu. ...... wychowawcy młodzieży jak i w pracy naukowej stawiał nacisk na promowanie powiatu ...... kształtowanie wiedzy o jego historii i korzeniach Kresowian. ...... Także w licznych publikacjach dr szymczyna od lat upowszechnia wiedzę nt. ...... powojennych dziejów mieszkańców głubczyckich ziem. ...... W swoim dorobku ma m. ...... takie tytuły, jak: - „społeczne i polityczne problemy przyłączenia ...... głubczyckiego do Polski (1945-1948)”, - „Osadnictwo polskie i życie społeczno – ...... mieszkańców ziemi głubczyckiej w latach ...... - „Głubczyccy Kresowianie”, - „Głubczyccy Kresowianie i ...... sybiracy”, - „Kresowi Mieszkańcy Ziemi ...... Niezmiernie cieszy fakt, iż do tych znamienitych tytułów ...... „Album Głubczyckich rodzin kresowych”, którego wydawcą jest Powiat ...... Album jest znakomitą promocją powiatu, dającym ...... upowszechnienia wiedzy na jego temat, jednocześnie ...... od zapomnienia ważkie elementy historii lokalnej. ...
 • XXIV sesja Rady Powiatu - 17.12.2020 r.
  ...   ...