Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: s
znaleziono plików: 6562 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 2389

 • Pismo ogólne
 • Zarządzenie Nr 43/2021 Starosty Głubczyckiego z dnia 23-09-2021 W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI NAGRÓD DLA NAUCZYCIELI
  ... podstawie § 29 Uchwały Rady Powiatu w Głubczycach ...... XXIII/165/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. ...... w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość ...... szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania ...... za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia zarządzam, co ...... stępuje: ​§ 1. ...... Powołuję Komisję w składzie: 1. ...... Tadeusz Krupa- Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i sportu, 2. ...... Radosław Gorzko – Radny Powiatu w Głubczycach, 3. ...... Komisja opiniuje wnioski nauczycieli o przyznanie Nagrody starosty ...... Traci moc Zarządzenie starosty Głubczyckiego nr 48/2019 z dnia 19 ...... sierpnia 2019 r . ...... Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. ...... starosta Głubczycki Piotr soczyński   ...
 • KONKURS OFERT NA PROWADZENIE PUNKTU NPP/NPO W 2022 ROKU
  ... do Uchwały Nr CXXIX/702/2021           ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;         ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;  Zarządu Powiatu w Głubczycach ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;     z dnia 23 września ......   OGŁOsZENIE ZARZĄDU POWIATU W GŁUBCZYCACH  ......   Zarząd Powiatu w Głubczycach ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację ...... publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy ...... nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Głubczyckiego w 2022 ......   Rodzaj zadania. ......   Zadanie polegać będzie na ...... świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz powierzeniu zadania z zakresu ...... lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zwany dalej „punktem” znajduje się na ...... Powiatu Głubczyckiego pod adresem: Urząd Miejski w Kietrzu, ul. ......   W punkcie nieodpłatnej pomocy ...... lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w zależności od zapotrzebowania ...... szonego przez osobę uprawnioną będzie ...... spotkanie z mediatorem poświęcone nieodpłatnej ......     W otwartym konkursie ofert mogą być składane oferty na ...... nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego a także na udzielanie nieodpłatnej ...... nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. ......   Oferent będzie zobowiązany do ...... punktów w sposób i na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia ...... prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. ......   Harmonogram wskazujący dni i godziny, w których udzielana ...... świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie określa poniższa tabela:   ...... Piątek Urząd  Miejski   w Kietrzu, ul. ......     II. ...... O powierzenie prowadzenia punktu na obszarze danego województwa może ubiegać się ...... pozarządowa, w zakresie, o którym mowa w art. ...... 4 ust. ...... 1 pkt 1b lub 22a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. ...... pożytku publicznego i o wolontariacie, wpisana na listę, o której mowa w art. ...... 11d ust. ...... 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. ...... prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, prowadzoną przez ...... wojewodę, w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub ...... nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. ......   III. ...... Wysokość środków publicznych przeznaczonych na ......   Na realizację zadania planuje się przeznaczyć dotację w łącznej wysokości 64. ...... zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia złotych 00/100), w tym 3. ...... zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt złotych 00/100) na prowadzenie ...... kwota bazowa stanowiąca podstawę ustalenia wysokości dotacji na finansowanie zadania wynosi ...... zł (Rozporządzenie Ministra sprawiedliwości w sprawie wysokości kwoty ......   IV. ...... Zasady przyznania dotacji. ...... sp;   Zasady przyznawania ...... zadania publicznego określają przepisy: a) ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. ...... prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. ...... 945), b) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. ...... c) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ...... o finansach publicznych (Dz. ...... 305), d) rozporządzenia Ministra sprawiedliwości z dnia 30 lipca 2021 r. ...... w sprawie wysokości kwoty bazowej w 2022 r. ...... Dotacja przyznana organizacji pozarządowej zostanie przekazana po zawarciu umowy o ......   Termin i warunki realizacji zadania. ......   Zadanie ma być realizowane w ...... od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 ...... sp; Świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej ...... nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się w punkcie w przeciętnym ...... 5 dni w tygodniu podczas dyżuru trwającego co najmniej 4 godziny ...... 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. ...... zgodnie z harmonogramem zawartym w części I ust. ...... W przypadku, gdy liczba osób uprawnionych, którym ma zostać udzielona ...... świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, uniemożliwia sprawne umawianie terminów ...... w punktach na obszarze danego powiatu, czas trwania dyżuru może ulec wydłużeniu do co ...... 5 godzin dziennie we wszystkich punktach na obszarze tego powiatu. ...... Wydłużenie czasu trwania dyżuru następuje na pisemne żądanie starosty ...... Możliwość wydłużenia czasu trwania dyżuru może nastąpić w trakcie ...... Wydłużenie czasu trwania dyżuru nie powoduje zwiększenia ...... Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się ...... punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w ...... się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. ...... migowym i innych środkach komunikowania się (t. ...... świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także poza punktem albo za pośrednictwem ...... porozumiewania się na odległość. ...... nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w sytuacji, o której mowa wyżej nie powoduje ...... szenia środków przeznaczonych na realizację ...... sp; sposób oraz warunki realizacji zadania ...... umowa sporządzona z Powiatem Głubczyckim zawierająca ...... szczególności zapisy, o których mowa w art. ...... 6 ust. ...... 2 pkt 1, 1a i 3-6b ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. ...... prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. ...... lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w sposób związany z bezpośrednią ...... sługą klienta w okresie stanu ...... należy realizować świadczenie usług w formie zdalnej w godzinach dyżurów z ...... staniem środków porozumiewania się na ...... Okres obowiązywania zdalnego świadczenia usług będzie określał starosta Głubczycki. ...... Oferent zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego ...... aktualnego wzoru obowiązującego na dzień składania sprawozdania. ...... W ramach umowy, organizacji pozarządowej zostanie powierzone jednocześnie zadanie z  ...... su edukacji prawnej, realizowane w związku z ...... zgłaszanymi w trakcie udzielania nieodpłatnej ...... nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w wymiarze co najmniej jednego zadania ...... rok na każdy punkt, w szczególności w formach, o których mowa w art. ...... 3b ust. ...... 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, ...... poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. ...... W umowie starosta Głubczycki określi formy realizacji zadań ...... zakresu edukacji prawnej. ...... Oferent zobowiązany jest do załączenia do oferty wykazu osób, które ...... świadczyły nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w punkcie, a także wykazu mediatorów. ...... Oferent dołącza do oferty stosowne dokumenty potwierdzające, iż osoby ...... skazane w ust. ...... 8, spełniają wymagania określone w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. ...... prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. ...... Oferent, w ramach oferty może przedstawić porozumienia o wolontariacie zawarte ...... sp;osobami, które będą wykonywały świadczenia ...... ramach prowadzonego punktu, w tym służyły asystą osobom uprawnionym mającym trudności w ...... samodzielnej realizacji porady, w ...... szczególności z powodu niepełnosprawności, ...... szłego wieku albo innych okoliczności ......       VI. ...... Termin oraz sposób składania ofert. ...... Oferty w zamkniętych kopertach, sporządzone wg wzoru określonego w ...... Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 ...... w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów ...... realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. ...... 2057), należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w ...... pod adresem: starostwo Powiatowe w Głubczycach, ul. ...... Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce. ...... Decyduje data wpływu do Urzędu, a nie data stempla pocztowego. ...... Na kopercie należy wpisać nazwę zadania: „Prowadzenie punktu ...... nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Głubczyckiego w 2022 ...... oraz nazwę organizacji składającej ofertę. ...... Oferty złożone niezgodnie z ogłoszeniem, na niewłaściwych drukach, ...... nieczytelne, w innym języku niż język polski lub złożone po terminie zostaną odrzucone ...... Oferta złożona bez wymaganych załączników jest niekompletna i zostanie odrzucona z ...... W przypadku, gdy wnioskowana w ofercie kwota dotacji przekroczy ...... sokość środków przeznaczonych na realizację ...... oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych. ...... Oferta winna być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do składania ...... woli, zgodnie ze statutem lub innym dokumentem, lub rejestrem ...... sposób reprezentacji wraz z pieczątkami imiennymi, ...... a w przypadku ich braku wymagane są czytelne podpisy oraz pieczątka nagłówkowa ...... Oferty przesłane faksem, bądź złożone drogą elektroniczną nie będą ...... Nie przewiduje się możliwości uzupełnienia oferty, która ...... stała złożona w stanie niekompletnym. ...... Wszystkie załączniki do oferty w formie kserokopii powinny zostać potwierdzone przez ...... uprawniony do składania oświadczeń w imieniu oferenta „za ...... oferty należy załączyć: aktualny odpis z Krajowego Rejestru sądowego, innego ...... stru lub ewidencji, potwierdzający status ...... oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, kopię statutu ...... pozarządowej potwierdzenie wpisu oferenta na listę wojewody o której mowa w ...... 11d  ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. ...... prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, dokumenty ...... doświadczenie oferenta w zakresie świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej, ...... poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, wykaz osób, ...... świadczyły nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w punkcie, a także wykazu mediatorów, ...... potwierdzające, iż osoby wskazane w lit. ...... e, spełniają wymagania określone w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. ...... prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, porozumienia o ...... zawarte z osobami, które będą wykonywały świadczenia w ...... prowadzonego punktu, w tym służyły asystą osobom uprawnionym mającym trudności w ...... samodzielnej realizacji porady, w ...... szczególności z powodu niepełnosprawności, ...... szłego wieku albo innych okoliczności ......   VII. ......   Złożona oferta podlega ocenie ...... w Głubczycach w formie uchwały po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, która ocenia ...... 15 ust. ...... 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. ...... mając na względzie wybór najkorzystniejszej oferty. ...... skład Komisji oraz zasady jej pracy określa uchwała Zarządu Powiatu ...... W skład komisji konkursowej, o której mowa w zdaniu pierwszym, może ...... dodatkowo przedstawiciel wojewody. ...... Do decyzji Komisji Konkursowej i uchwały Zarządu Powiatu w Głubczycach ...... sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert nie stosuje się trybu odwoławczego. ...... Rozpatrzenie ofert nastąpi niezwłocznie po dniu zakończenia ...... sp; Umowa o powierzenie realizacji zadania ...... sana zostanie bez zbędnej zwłoki po ogłoszeniu ...... otwartego konkursu ofert. ...... Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. ...... Przyznana dotacja nie może być wykorzystana na: zakup żywności, zadania i ...... inwestycyjne, z wyjątkiem zakupu urządzeń ...... do realizacji zadania będącego przedmiotem postepowania konkursowego, pokrycie kosztów ...... sługi administracyjno-technicznej, zakup, ...... lub remonty budynków, działalność gospodarczą, pokrycie deficytu wcześniej ...... przedsięwzięć, działalność polityczną i religijną, ...... zadania innemu podmiotowi niebędącemu stroną umowy i niespełniającemu wymogów ...... 3 ust. ...... 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. ...... W przypadku, gdy nie zostanie złożona żadna oferta lub żadna ze ...... ofert nie spełni wymogów zawartych w ogłoszeniu, konkurs zostanie unieważniony. ...... Przy wyborze oferty brane będą pod uwagę następujące kryteria merytoryczne:   ......     Kryteria oceny ......     1. ......  Ocena możliwość realizacji zadania ......   0 - 4 pkt ......   2. ...... jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób przy udziale, których organizacja będzie ......   0 - 8  pkt   3. ...... Ocena planowanego wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i ...... społeczna członków organizacji. ......   0 - 4 pkt ......   4. ...... poprzednich zleconych zadań publicznych tożsamych z zadaniem określonym w niniejszym ...... szeniu, biorąc pod uwagę rzetelność i ...... oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków. ......   0 - 8 pkt ......   5. ...... Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w ...... sieniu do zakresu rzeczowego zadania. ......     0 - 4 pkt ......   Maksymalna liczba punktów   ...... 28 pkt     VIII. ...... prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej związanych z nimi ...... sztami, z uwzględnieniem wysokości dotacji ...... 3 ust. ...... 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. ......   W roku 2020 na zadania publiczne tego ...... samego rodzaju organizacjom pozarządowym i ...... 3 ust. ...... 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o ...... pożytku publicznego i o wolontariacie została przekazana dotacja w kwocie 64. ...... Natomiast w roku 2021 na zadania publiczne tego ...... samego rodzaju organizacjom pozarządowym i ...... 3 ust. ...... 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o ...... pożytku publicznego i o wolontariacie została przekazana dotacja w kwocie 13. ......   IX. ...... Umowa i postanowienia końcowe. ......   Podstawą do zawarcia pisemnej umowy z oferentem jest uchwała Zarządu ...... w Głubczycach w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji. ...... Niepodpisanie przez wybranego w drodze konkursu ...... jest równoznaczne z rezygnacją z realizacji ...... Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną ogłoszone niezwłocznie na stronie ...... w Biuletynie Informacji Publicznej starostwa Powiatowego w Głubczycach oraz na tablicy ...... szeń starostwa Powiatowego w Głubczycach. ...... Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela Katarzyna Naróg - Inspektor ...... Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego ...... w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ...... osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz ...... rozporządzenie o ochronie danych), Administratorem danych osobowych, zawartych w ...... słanych ofertach jest starosta Głubczycki. ...... Dane zostaną wykorzystane na potrzeby przeprowadzenia otwartego ...... su ofert na realizację zadania publicznego w ...... sie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy ...... nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie ...... sp;     Załącznik do ......     OGŁOsZENIE o naborze kandydatów na członków ...... sji konkursowej do opiniowania złożonych ofert ...... otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego ...... Głubczyckiego w roku 2022 z zakresu prowadzenia punktu  nieodpłatnej ...... nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego     Na podstawie ...... 15 ust. ...... 2a, 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. ......  o działalności pożytku publicznego i o ...... Zarząd Powiatu w Głubczycach zaprasza do zgłaszania kandydatów na członków komisji ...... sowej do opiniowania złożonych ofert w ...... konkursie ofert na realizację zadania publicznego ...... Głubczyckiego w roku 2022 z zakresu prowadzenia punktu  nieodpłatnej ...... nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. ...... Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny, a za udział w pracach komisji ...... członkom nie będzie przysługiwać zwrot kosztów podróży. ...... Posiedzenie komisji odbędzie się w starostwie Powiatowym w Głubczycach. ...... Do zadań Komisji Konkursowej będzie należeć: ocena formalna i ...... zadań publicznych złożonych w otwartym konkursie ofert z uwzględnieniem kryteriów ...... w treści otwartego konkursu ofert, proponowanie przyjęcia lub ...... W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić przedstawiciele ...... 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o ...... biorących udział w konkursie. ...... Zgłoszenia dokonuje się na formularzu zgłoszeniowym na członka komisji konkursowej, ...... stanowiącym załącznik do ogłoszenia i przesyła ...... adres starostwa Powiatowego w Głubczycach: ul. ...... Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce, w terminie do ...... drogą pocztową (decyduje data wpływu, a nie stempla pocztowego) lub złożenie bezpośrednio ...... starostwie. ...... Formularz zgłoszeniowy musi być podpisany przez osobę/osoby upoważnione do ...... 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o ...... z ramienia których kandydat występuje. ...... Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego ...... w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ...... osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz ...... rozporządzenie o ochronie danych), Administratorem danych osobowych, zawartych w ...... słanych ofertach jest starosta Głubczycki. ...... Dane zostaną wykorzystane na potrzeby przeprowadzenia otwartego ...... su ofert na realizację zadania publicznego w ...... sie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy ...... nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie ...... sp;    ...
 • KONKURS OFERT NA PROWADZENIE PUNKTU NPP/NPO
 • Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa w 2022 roku
  ...   Załącznik do uchwały nr CXXIX/703/2021 ......     OGŁOsZENIE o naborze kandydatów na członków ...... sji konkursowej do opiniowania złożonych ofert ...... otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego ...... Głubczyckiego w roku 2022 z zakresu prowadzenia punktu  nieodpłatnej ...... nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego     Na podstawie ...... 15 ust. ...... 2a, 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. ......  o działalności pożytku publicznego i o ...... Zarząd Powiatu w Głubczycach zaprasza do zgłaszania kandydatów na członków komisji ...... sowej do opiniowania złożonych ofert w ...... konkursie ofert na realizację zadania publicznego ...... Głubczyckiego w roku 2022 z zakresu prowadzenia punktu  nieodpłatnej ...... nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. ...... Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny, a za udział w pracach komisji ...... członkom nie będzie przysługiwać zwrot kosztów podróży. ...... Posiedzenie komisji odbędzie się w starostwie Powiatowym w Głubczycach. ...... Do zadań Komisji Konkursowej będzie należeć: ocena formalna i ...... zadań publicznych złożonych w otwartym konkursie ofert z uwzględnieniem kryteriów ...... w treści otwartego konkursu ofert, proponowanie przyjęcia lub ...... W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić przedstawiciele ...... 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o ...... biorących udział w konkursie. ...... Zgłoszenia dokonuje się na formularzu zgłoszeniowym na członka komisji konkursowej, ...... stanowiącym załącznik do ogłoszenia i przesyła ...... adres starostwa Powiatowego w Głubczycach: ul. ...... Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce, w terminie do ...... drogą pocztową (decyduje data wpływu, a nie stempla pocztowego) lub złożenie bezpośrednio ...... starostwie. ...... Formularz zgłoszeniowy musi być podpisany przez osobę/osoby upoważnione do ...... 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o ...... z ramienia których kandydat występuje. ...... Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego ...... w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ...... osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz ...... rozporządzenie o ochronie danych), Administratorem danych osobowych, zawartych w ...... słanych ofertach jest starosta Głubczycki. ...... Dane zostaną wykorzystane na potrzeby przeprowadzenia otwartego ...... su ofert na realizację zadania publicznego w ...... sie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy ...... nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie ...... sp;         ......     Załącznik do ogłoszenia   FORMULARZ ZGŁOsZENIA ...... NA CZŁONKA KOMIsJI KONKURsOWEJ   1. ...... Dane dotyczące kandydata na członka Komisji konkursowej   ...... i nazwisko kandydata na członka Komisji:     ...... Telefon kontaktowy:     ...... kontaktowy:       2. ...... Dane organizacji*/podmiotu* zgłaszającego kandydata   ...... Nazwa organizacji/podmiotu     ...... prawna     Adres siedziby ......     Telefon kontaktowy: ......     E-mail kontaktowy: ......         3. ...... Oświadczenia kandydata na członka Komisji   Deklaruję chęć udziału w ...... sji konkursowej do opiniowania ofert złożonych ...... otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego ...... Głubczyckiego w roku 2022 z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy ...... nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. ......   Potwierdzam prawdziwość wyżej wskazanych danych i na podstawie Rozporządzenia ...... Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia ...... w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ...... osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz ...... wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji ...... su wyboru członków Komisji konkursowej i w ...... sie pracy komisji konkursowej. ......     Data i czytelny podpis ...... na członka Komisji:     ...... sp; Oświadczenie organizacji/podmiotu* ......   Zgłaszamy ww. ...... kandydata na członka komisji konkursowej jako reprezentanta naszej ......   Pieczęć ......             ......   Czytelne podpisy członków Zarządu/ osób upoważnionych ...... podmiotu na zewnątrz       ...... sp;       ......   * niepotrzebne skreślić   ...
 • Ogłoszenie o konkursie na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2022 roku
  ... Załącznik do Uchwały Nr CXXIX/702/2021          ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;         ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;   Zarządu Powiatu w Głubczycach ......                ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;       z dnia ......   OGŁOsZENIE ZARZĄDU POWIATU W GŁUBCZYCACH  ......   Zarząd Powiatu w Głubczycach ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację ...... publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy ...... nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Głubczyckiego w 2022 ......   Rodzaj zadania. ......   Zadanie polegać będzie na ...... świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz powierzeniu zadania z zakresu ...... lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zwany dalej „punktem” znajduje się na ...... Powiatu Głubczyckiego pod adresem: Urząd Miejski w Kietrzu, ul. ......   W punkcie nieodpłatnej pomocy ...... lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w zależności od zapotrzebowania ...... szonego przez osobę uprawnioną będzie ...... spotkanie z mediatorem poświęcone nieodpłatnej ......     W otwartym konkursie ofert mogą być składane oferty na ...... nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego a także na udzielanie nieodpłatnej ...... nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. ......   Oferent będzie zobowiązany do ...... punktów w sposób i na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia ...... prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. ......   Harmonogram wskazujący dni i godziny, w których udzielana ...... świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie określa poniższa tabela:   ...... Piątek Urząd  Miejski   w Kietrzu, ul. ......     II. ...... O powierzenie prowadzenia punktu na obszarze danego województwa może ubiegać się ...... pozarządowa, w zakresie, o którym mowa w art. ...... 4 ust. ...... 1 pkt 1b lub 22a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. ...... pożytku publicznego i o wolontariacie, wpisana na listę, o której mowa w art. ...... 11d ust. ...... 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. ...... prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, prowadzoną przez ...... wojewodę, w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub ...... nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. ......   III. ...... Wysokość środków publicznych przeznaczonych na ......   Na realizację zadania planuje się przeznaczyć dotację w łącznej wysokości 64. ...... zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia złotych 00/100), w tym 3. ...... zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt złotych 00/100) na prowadzenie ...... kwota bazowa stanowiąca podstawę ustalenia wysokości dotacji na finansowanie zadania wynosi ...... zł (Rozporządzenie Ministra sprawiedliwości w sprawie wysokości kwoty ......   IV. ...... Zasady przyznania dotacji. ...... sp;   Zasady przyznawania ...... zadania publicznego określają przepisy: a) ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. ...... prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. ...... 945), b) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. ...... c) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ...... o finansach publicznych (Dz. ...... 305), d) rozporządzenia Ministra sprawiedliwości z dnia 30 lipca 2021 r. ...... w sprawie wysokości kwoty bazowej w 2022 r. ...... Dotacja przyznana organizacji pozarządowej zostanie przekazana po zawarciu umowy o ......   Termin i warunki realizacji zadania. ......   Zadanie ma być realizowane w ...... od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 ...... sp; Świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej ...... nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się w punkcie w przeciętnym ...... 5 dni w tygodniu podczas dyżuru trwającego co najmniej 4 godziny ...... 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. ...... zgodnie z harmonogramem zawartym w części I ust. ...... W przypadku, gdy liczba osób uprawnionych, którym ma zostać udzielona ...... świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, uniemożliwia sprawne umawianie terminów ...... w punktach na obszarze danego powiatu, czas trwania dyżuru może ulec wydłużeniu do co ...... 5 godzin dziennie we wszystkich punktach na obszarze tego powiatu. ...... Wydłużenie czasu trwania dyżuru następuje na pisemne żądanie starosty ...... Możliwość wydłużenia czasu trwania dyżuru może nastąpić w trakcie ...... Wydłużenie czasu trwania dyżuru nie powoduje zwiększenia ...... Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się ...... punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w ...... się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. ...... migowym i innych środkach komunikowania się (t. ...... świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także poza punktem albo za pośrednictwem ...... porozumiewania się na odległość. ...... nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w sytuacji, o której mowa wyżej nie powoduje ...... szenia środków przeznaczonych na realizację ...... sp; sposób oraz warunki realizacji zadania ...... umowa sporządzona z Powiatem Głubczyckim zawierająca ...... szczególności zapisy, o których mowa w art. ...... 6 ust. ...... 2 pkt 1, 1a i 3-6b ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. ...... prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. ...... lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w sposób związany z bezpośrednią ...... sługą klienta w okresie stanu ...... należy realizować świadczenie usług w formie zdalnej w godzinach dyżurów z ...... staniem środków porozumiewania się na ...... Okres obowiązywania zdalnego świadczenia usług będzie określał starosta Głubczycki. ...... Oferent zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego ...... aktualnego wzoru obowiązującego na dzień składania sprawozdania. ...... W ramach umowy, organizacji pozarządowej zostanie powierzone jednocześnie zadanie z  ...... su edukacji prawnej, realizowane w związku z ...... zgłaszanymi w trakcie udzielania nieodpłatnej ...... nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w wymiarze co najmniej jednego zadania ...... rok na każdy punkt, w szczególności w formach, o których mowa w art. ...... 3b ust. ...... 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, ...... poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. ...... W umowie starosta Głubczycki określi formy realizacji zadań ...... zakresu edukacji prawnej. ...... Oferent zobowiązany jest do załączenia do oferty wykazu osób, które ...... świadczyły nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w punkcie, a także wykazu mediatorów. ...... Oferent dołącza do oferty stosowne dokumenty potwierdzające, iż osoby ...... skazane w ust. ...... 8, spełniają wymagania określone w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. ...... prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. ...... Oferent, w ramach oferty może przedstawić porozumienia o wolontariacie zawarte ...... sp;osobami, które będą wykonywały świadczenia ...... ramach prowadzonego punktu, w tym służyły asystą osobom uprawnionym mającym trudności w ...... samodzielnej realizacji porady, w ...... szczególności z powodu niepełnosprawności, ...... szłego wieku albo innych okoliczności ......       VI. ...... Termin oraz sposób składania ofert. ...... Oferty w zamkniętych kopertach, sporządzone wg wzoru określonego w ...... Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 ...... w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów ...... realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. ...... 2057), należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w ...... pod adresem: starostwo Powiatowe w Głubczycach, ul. ...... Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce. ...... Decyduje data wpływu do Urzędu, a nie data stempla pocztowego. ...... Na kopercie należy wpisać nazwę zadania: „Prowadzenie punktu ...... nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Głubczyckiego w 2022 ...... oraz nazwę organizacji składającej ofertę. ...... Oferty złożone niezgodnie z ogłoszeniem, na niewłaściwych drukach, ...... nieczytelne, w innym języku niż język polski lub złożone po terminie zostaną odrzucone ...... Oferta złożona bez wymaganych załączników jest niekompletna i zostanie odrzucona z ...... W przypadku, gdy wnioskowana w ofercie kwota dotacji przekroczy ...... sokość środków przeznaczonych na realizację ...... oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych. ...... Oferta winna być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do składania ...... woli, zgodnie ze statutem lub innym dokumentem, lub rejestrem ...... sposób reprezentacji wraz z pieczątkami imiennymi, ...... a w przypadku ich braku wymagane są czytelne podpisy oraz pieczątka nagłówkowa ...... Oferty przesłane faksem, bądź złożone drogą elektroniczną nie będą ...... Nie przewiduje się możliwości uzupełnienia oferty, która ...... stała złożona w stanie niekompletnym. ...... Wszystkie załączniki do oferty w formie kserokopii powinny zostać potwierdzone przez ...... uprawniony do składania oświadczeń w imieniu oferenta „za ...... oferty należy załączyć: aktualny odpis z Krajowego Rejestru sądowego, innego ...... stru lub ewidencji, potwierdzający status ...... oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, kopię statutu ...... pozarządowej potwierdzenie wpisu oferenta na listę wojewody o której mowa w ...... 11d  ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. ...... prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, dokumenty ...... doświadczenie oferenta w zakresie świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej, ...... poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, wykaz osób, ...... świadczyły nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w punkcie, a także wykazu mediatorów, ...... potwierdzające, iż osoby wskazane w lit. ...... e, spełniają wymagania określone w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. ...... prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, porozumienia o ...... zawarte z osobami, które będą wykonywały świadczenia w ...... prowadzonego punktu, w tym służyły asystą osobom uprawnionym mającym trudności w ...... samodzielnej realizacji porady, w ...... szczególności z powodu niepełnosprawności, ...... szłego wieku albo innych okoliczności ......   VII. ......   Złożona oferta podlega ocenie ...... w Głubczycach w formie uchwały po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, która ocenia ...... 15 ust. ...... 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. ...... mając na względzie wybór najkorzystniejszej oferty. ...... skład Komisji oraz zasady jej pracy określa uchwała Zarządu Powiatu ...... W skład komisji konkursowej, o której mowa w zdaniu pierwszym, może ...... dodatkowo przedstawiciel wojewody. ...... Do decyzji Komisji Konkursowej i uchwały Zarządu Powiatu w Głubczycach ...... sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert nie stosuje się trybu odwoławczego. ...... Rozpatrzenie ofert nastąpi niezwłocznie po dniu zakończenia ...... sp; Umowa o powierzenie realizacji zadania ...... sana zostanie bez zbędnej zwłoki po ogłoszeniu ...... otwartego konkursu ofert. ...... Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. ...... Przyznana dotacja nie może być wykorzystana na: zakup żywności, zadania i ...... inwestycyjne, z wyjątkiem zakupu urządzeń ...... do realizacji zadania będącego przedmiotem postepowania konkursowego, pokrycie kosztów ...... sługi administracyjno-technicznej, zakup, ...... lub remonty budynków, działalność gospodarczą, pokrycie deficytu wcześniej ...... przedsięwzięć, działalność polityczną i religijną, ...... zadania innemu podmiotowi niebędącemu stroną umowy i niespełniającemu wymogów ...... 3 ust. ...... 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. ...... W przypadku, gdy nie zostanie złożona żadna oferta lub żadna ze ...... ofert nie spełni wymogów zawartych w ogłoszeniu, konkurs zostanie unieważniony. ...... Przy wyborze oferty brane będą pod uwagę następujące kryteria merytoryczne:   ......     Kryteria oceny ......     1. ......  Ocena możliwość realizacji zadania ......   0 - 4 pkt ......   2. ...... jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób przy udziale, których organizacja będzie ......   0 - 8  pkt   3. ...... Ocena planowanego wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i ...... społeczna członków organizacji. ......   0 - 4 pkt ......   4. ...... poprzednich zleconych zadań publicznych tożsamych z zadaniem określonym w niniejszym ...... szeniu, biorąc pod uwagę rzetelność i ...... oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków. ......   0 - 8 pkt ......   5. ...... Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w ...... sieniu do zakresu rzeczowego zadania. ......     0 - 4 pkt ......   Maksymalna liczba punktów   ...... 28 pkt       VIII. ...... prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej związanych z nimi ...... sztami, z uwzględnieniem wysokości dotacji ...... 3 ust. ...... 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. ......   W roku 2020 na zadania publiczne tego ...... samego rodzaju organizacjom pozarządowym i ...... 3 ust. ...... 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o ...... została przekazana dotacja w kwocie 64. ...... Natomiast w roku 2021 na zadania publiczne tego ...... samego rodzaju organizacjom pozarządowym i ...... 3 ust. ...... 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o ...... pożytku publicznego i o wolontariacie została przekazana dotacja w kwocie 13. ......   IX. ...... Umowa i postanowienia końcowe. ......   Podstawą do zawarcia pisemnej umowy z oferentem jest uchwała Zarządu ...... w Głubczycach w sprawie wyboru oferty i  udzielenia dotacji. ...... Niepodpisanie przez wybranego w drodze konkursu ...... jest równoznaczne z rezygnacją z realizacji ...... Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną ogłoszone niezwłocznie na stronie ...... w Biuletynie Informacji Publicznej starostwa Powiatowego w Głubczycach oraz na tablicy ...... szeń starostwa Powiatowego w Głubczycach. ...... Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela Katarzyna Naróg - Inspektor ...... Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego ...... w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ...... osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz ...... rozporządzenie o ochronie danych), Administratorem danych osobowych, zawartych w ...... słanych ofertach jest starosta Głubczycki. ...... Dane zostaną wykorzystane na potrzeby przeprowadzenia otwartego ...... su ofert na realizację zadania publicznego w ...... sie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy ...... nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie ...... sp;     ...
 • KRUS - kurs e-learningowy dla dzieci pt."Bezpiecznie na wsi mamy - upadkom zapobiegamy"
  ... Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia społecznego w Głubczycach informuje, że w roku ...... szu 30-lecia KRUs uruchomiono losowanie ...... rozwiążą zadania i prześlą do Centrali KRUs certyfikat potwierdzający ukończenie ...... szkolenia e-learningowego wraz z ...... zgłoszeniowym. ...... sp; Udział w losowaniu jest bezpłatny i ...... Kurs jest ogólnodostępny na stronie: prewencja. ...... s. ...... sp;i adresowany do dzieci urodzonych w ...... sp;2007 - 2015. ...... Zgłoszenia /druk w załączeniu/ można przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną na ...... s e-mail: hulajnoga@krus. ...... Celem działania jest promowanie wśród dzieci bezpiecznych ...... związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego. ...... sp;     Zasady ...... hulajnóg są dostępne na stronie www. ...... s. ...... sp;- https://krus. ...... s/prewencja. ...... Do rozlosowania pozostaje 100 hulajnóg. ...... sp; ...
 • Gorzko Radosław
  ... MAJĄTKOWE radnego powiatu               ...... sp;          Kietrz, ......                ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;         ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;       ...... scowość)   Uwaga: 1. ...... Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i ...... Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym ...... zastosowania, należy wpisać "nie dotyczy". ...... Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych ...... składników majątkowych, dochodów i zobowiązań ...... majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową. ...... Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i ...... sp;za granicą. ...... Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również ...... W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje ...... dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca ......   CZĘŚĆ A   Ja, niżej podpisany Radosław Gorzko ...... i nazwisko oraz nazwisko rodowe) urodzony(a) 03. ...... (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) po zapoznaniu się z ...... sami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. ...... o samorządzie powiatowym (Dz. ...... 25c tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej ...... spólności majątkowej lub stanowiące mój ...... odrębny:   I. ...... Zasoby pieniężne: - środki pieniężne ...... w walucie polskiej 74550,00  pln-rachunki bieżace-razem z małżonką; ...... terminowa 50000,00 ; rachunki inwestycyjne polis ubezpieczeniowych na życie ...... sp;oraz IKZE i IKE około 135000,00 pln razem z ...... - papiery wartościowe: obligacje skarbu państwa o różnych terminach wykupu na ...... 147400,00pln   II. ...... 250m2, o wartości: 450000pln    tytuł prawny: . ...... własność współmałżeńska ¾ budynku 2. ...... Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy m2, o ...... nie dotyczy    tytuł prawny: nie dotyczy 3. ...... Gospodarstwo rolne:    rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy powierzchnia: nie ......    o wartości: nie dotyczy     ...... zabudowy: nie dotyczy    tytuł prawny: nie dotyczy    Z ...... tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym przychód i dochód w ...... sokości: nie dotyczy   4. ...... Inne nieruchomości:    powierzchnia: działka /ogród zabudowany ...... w/w budynkiem 22 ary    o wartości: ok. ......    tytuł prawny: własność współmałżeńska w 3/4. ......   III. ......  1. ...... Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem powiatowych ...... sób prawnych lub przedsiębiorców, w których ...... sp;   uczestniczą takie osoby - należy ...... liczbę i emitenta udziałów nie dotyczy     . ......     . ......     . ......     udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w ...... spółce: nie dotyczy     Z tego ...... osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy  2. ...... Posiadam udziały w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i ...... udziałów: nie dotyczy     . ......     Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...... dotyczy   IV. ...... Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem powiatowych ...... sób prawnych lub przedsiębiorców, w których ...... sp;     uczestniczą  ...... osoby - należy podać liczbę i emitenta akcji: ...... dotyczy    . ......    . ......    akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce nie dotyczy. ......    . ......    Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w ...... sokości: nie dotyczy    ...... Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i ...... akcji nie dotyczy     …. ......    . ......    . ......    Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w  ...... sokości: nie dotyczy    . ......   V. ...... przynależnego do jego majątku odrębnego) od skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, ...... jednostek samorządu terytorialnego, ich związków, ...... osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało zbyciu w ...... przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy ......   VI. ...... Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i ...... działalności): Indywidualna praktyka lekarska    - osobiście jak wyżej ...... sp;  . ......    - wspólnie z innymi osobami nie dotyczy. ......    . ......    Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód  ...... dochód w wysokości: 213800,00/202662,50 PLN. ...... Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej ...... (należy podać     formę prawną i przedmiot działalności): ......    . ......    - osobiście nie dotyczy. ......    . ......    - wspólnie z innymi osobami nie dotyczy    . ......    Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w ...... sokości: nie dotyczy    . ......   VII. ...... W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy . ...... - jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy. ......   . ...... - jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie ......   . ...... - jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy ...... sp;. ...... Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w ...... sokości: nie dotyczy. ......   VIII. ...... Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej ...... zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: sP ZOZ w ...... MOPs w Kietrzu świadczenia wychowawcze 12600 PLN. ...... Dochód małżonki  74362,52 PLN. ...... Dochód ze sprzedaży samochodu Ford s-max rocznik 2011 35000,00PLN. ......       . ......   IX. ...... składniki mienia ruchomego o wartości powyżej ...... markę, model i rok produkcji): Toyota Yaris 2015 wartości około 30000 PLN oba auta – ...... sność współmałżeńska. ......   X. ...... kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim ...... w jakiej wysokości): karta kredytowa z limitem 20  ...... CZĘŚĆ B   Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie: Miejsce ...... wymienionych w punkcie II części A (adres): 1. ......   Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. ...... 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie ......                 ...... sp;         ......                   ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;         ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;       . ......                  ...... sp;  (miejscowość, data)   ...... sp;             ...... sp;          ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp; (podpis) ...
 • XXX sesja Rady Powiatu - 14.09.2021 r.
  ...   ...
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi nr 1276O relacji Czerwonków-Kietrz na odcinku Czerwonków-Księże Pole
  ... o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi nr 1276O ...... Czerwonków-Kietrz na odcinku Czerwonków-Księże Pole ...
 • XXX sesja Rady Powiatu - 14.09.2021 r.
  ... Uchwała w sprawie zmian budżetu powiatu głubczyckiego na ...... Wyniki imienne: ZA (15): Radosław Gorzko, Benedykt Pospiszyl, Bogdan Kulik, ...... Jasion, Tadeusz Krupa, Piotr soczyński, Krzysztof Hajda, Tomasz Ognisty, Irena sapa, ...... Bernacki, Maria Farasiewicz, Artur Czechowicz, Anita Juchno, ...... Podkówka, Leszek Bac BRAK GŁOsU(2): Bartosz Rudziński, Bronisława Pawlik Uchwała w ...... sprawie zmiany wieloletniej prognozy ...... sowej (15:34:00) Wyniki imienne: ZA ...... Radosław Gorzko, Wojciech Bernacki, Tomasz Ognisty, Benedykt Pospiszyl, Piotr ...... soczyński, Jan Jasion, Irena sapa, Anita ...... Bogdan Kulik, Tadeusz Krupa, Leszek Bac, Artur Czechowicz, Krzysztof Hajda, ...... Farasiewicz, Marian Podkówka BRAK GŁOsU(2): Bartosz Rudziński, Bronisława Pawlik ...... Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/188/2021 Rady ...... w Głubczycach w sprawie podziału środków na realizację zadań z ...... su rehabilitacji zawodowej i społecznej, ...... sowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji ...... sób Niepełnosprawnych (15:37:00) Wyniki ...... (15): Bogdan Kulik, Wojciech Bernacki, Tomasz Ognisty, Anita Juchno, Benedykt Pospiszyl, ...... sapa, Krzysztof Hajda, Leszek Bac, Artur Czechowicz, Tadeusz Krupa, ...... sław Gorzko, Maria Farasiewicz, Marian ...... Jan Jasion, Piotr soczyński BRAK GŁOsU(2): Bartosz Rudziński, Bronisława Pawlik ...... Uchwała w sprawie pozbawienia części drogi na terenie ...... imienne: ZA (15): Bogdan Kulik, Krzysztof Hajda, Marian Podkówka, Irena sapa, ...... Juchno, Wojciech Bernacki, Radosław Gorzko, Benedykt Pospiszyl, Leszek Bac, ...... soczyński, Tomasz Ognisty, Jan Jasion, Tadeusz Krupa, Artur Czechowicz, Maria Farasiewicz ...... BRAK GŁOsU(2): Bartosz Rudziński, Bronisława Pawlik Uchwała w sprawie ...... ZA (15): Wojciech Bernacki, Piotr soczyński, Anita Juchno, Leszek Bac, Krzysztof ...... Radosław Gorzko, Benedykt Pospiszyl, Irena sapa, Jan Jasion, Marian Podkówka, Tomasz ...... sty, Tadeusz Krupa, Maria Farasiewicz, Bogdan ...... Artur Czechowicz BRAK GŁOsU(2): Bartosz Rudziński, Bronisława Pawlik Uchwała w ...... sprawie pozbawienia części drogi na terenie ...... imienne: ZA (15): Bogdan Kulik, Krzysztof Hajda, Leszek Bac, Benedykt Pospiszyl, ...... sapa, Wojciech Bernacki, Radosław Gorzko, Jan Jasion, Anita Juchno, Piotr ...... soczyński, Marian Podkówka, Maria Farasiewicz, ...... Czechowicz, Tomasz Ognisty, Tadeusz Krupa BRAK GŁOsU(2): Bartosz Rudziński, ...... sława Pawlik Uchwała w sprawie ...... ZA (15): Bogdan Kulik, Piotr soczyński, Anita Juchno, Radosław Gorzko, Benedykt ...... spiszyl, Tomasz Ognisty, Krzysztof Hajda, ...... Bernacki, Irena sapa, Tadeusz Krupa, Maria Farasiewicz, Leszek Bac, ...... Podkówka, Jan Jasion, Artur Czechowicz BRAK GŁOsU(2): ...... sz Rudziński, Bronisława Pawlik Uchwała w ...... sprawie zaliczenia drogi na terenie Powiatu ...... ZA (15): Bogdan Kulik, Piotr soczyński, Anita Juchno, Benedykt Pospiszyl, ...... sław Gorzko, Leszek Bac, Tadeusz Krupa, Irena ...... sapa, Wojciech Bernacki, Krzysztof Hajda, ...... Farasiewicz, Jan Jasion, Marian Podkówka, Tomasz Ognisty, Artur ...... BRAK GŁOsU(2): Bartosz Rudziński, Bronisława Pawlik ...
 • XXX sesja Rady Powiatu - 14.09.2021 r.
  ... 19:03:19 tego samego dnia. ...... W posiedzeniu wzięło udział 15 członków: ...... szek Bac Wojciech Bernacki Maria ...... siewicz Bogdan Kulik Tomasz Ognisty ...... Podkówka Artur Czechowicz Irena sapa Radosław Gorzko Jan Jasion Tadeusz ...... Benedykt Pospiszyl Anita Juchno Piotr soczyński Krzysztof Hajda 1. ...... Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji. ...... Wręczenie nagród starosty Głubczyckiego dla absolwentów, którzy ...... siągnęli najwyższy wynik na egzaminie ...... Podjęcie uchwał w sprawach: (15:11:00) a. ...... na 2021 rok, (15:11:00) Uchwała w sprawie zmian budżetu powiatu głubczyckiego na ...... Wyniki imienne: ZA (15): Radosław Gorzko, Benedykt Pospiszyl, Bogdan Kulik, ...... Jasion, Tadeusz Krupa, Piotr soczyński, Krzysztof Hajda, Tomasz Ognisty, Irena sapa, ...... Bernacki, Maria Farasiewicz, Artur Czechowicz, Anita Juchno, ...... Podkówka, Leszek Bac BRAK GŁOsU(2): Bartosz Rudziński, Bronisława Pawlik b. ...... zmiany wieloletniej prognozy finansowej, (15:32:00) Uchwała w sprawie zmiany ...... prognozy finansowej (15:34:00) Wyniki imienne: ZA ...... Radosław Gorzko, Wojciech Bernacki, Tomasz Ognisty, Benedykt Pospiszyl, Piotr ...... soczyński, Jan Jasion, Irena sapa, Anita ...... Bogdan Kulik, Tadeusz Krupa, Leszek Bac, Artur Czechowicz, Krzysztof Hajda, ...... Farasiewicz, Marian Podkówka BRAK GŁOsU(2): Bartosz Rudziński, Bronisława Pawlik ...... XXVI/188/2021 Rady Powiatu w Głubczycach w sprawie podziału środków na realizację zadań z ...... su rehabilitacji zawodowej i społecznej, ...... sowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji ...... sób Niepełnosprawnych, (15:35:00) Uchwała w ...... sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/188/2021 Rady ...... w Głubczycach w sprawie podziału środków na realizację zadań z ...... su rehabilitacji zawodowej i społecznej, ...... sowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji ...... sób Niepełnosprawnych (15:37:00) Wyniki ...... (15): Bogdan Kulik, Wojciech Bernacki, Tomasz Ognisty, Anita Juchno, Benedykt Pospiszyl, ...... sapa, Krzysztof Hajda, Leszek Bac, Artur Czechowicz, Tadeusz Krupa, ...... sław Gorzko, Maria Farasiewicz, Marian ...... Jan Jasion, Piotr soczyński BRAK GŁOsU(2): Bartosz Rudziński, Bronisława Pawlik ...... drogi powiatowej, (15:37:00) Uchwała w sprawie pozbawienia części drogi na terenie ...... imienne: ZA (15): Bogdan Kulik, Krzysztof Hajda, Marian Podkówka, Irena sapa, ...... Juchno, Wojciech Bernacki, Radosław Gorzko, Benedykt Pospiszyl, Leszek Bac, ...... soczyński, Tomasz Ognisty, Jan Jasion, Tadeusz Krupa, Artur Czechowicz, Maria Farasiewicz ...... BRAK GŁOsU(2): Bartosz Rudziński, Bronisława Pawlik e. ...... drogi powiatowej, (15:43:00) Uchwała w sprawie pozbawienia drogi na terenie Powiatu ...... ZA (15): Wojciech Bernacki, Piotr soczyński, Anita Juchno, Leszek Bac, Krzysztof ...... Radosław Gorzko, Benedykt Pospiszyl, Irena sapa, Jan Jasion, Marian Podkówka, Tomasz ...... sty, Tadeusz Krupa, Maria Farasiewicz, Bogdan ...... Artur Czechowicz BRAK GŁOsU(2): Bartosz Rudziński, Bronisława Pawlik f. ...... drogi powiatowej, (15:44:00) Uchwała w sprawie pozbawienia części drogi na terenie ...... imienne: ZA (15): Bogdan Kulik, Krzysztof Hajda, Leszek Bac, Benedykt Pospiszyl, ...... sapa, Wojciech Bernacki, Radosław Gorzko, Jan Jasion, Anita Juchno, Piotr ...... soczyński, Marian Podkówka, Maria Farasiewicz, ...... Czechowicz, Tomasz Ognisty, Tadeusz Krupa BRAK GŁOsU(2): Bartosz Rudziński, ...... sława Pawlik g. ...... drogi powiatowej, (15:44:00) Uchwała w sprawie pozbawienia części drogi na terenie ...... ZA (15): Bogdan Kulik, Piotr soczyński, Anita Juchno, Radosław Gorzko, Benedykt ...... spiszyl, Tomasz Ognisty, Krzysztof Hajda, ...... Bernacki, Irena sapa, Tadeusz Krupa, Maria Farasiewicz, Leszek Bac, ...... Podkówka, Jan Jasion, Artur Czechowicz BRAK GŁOsU(2): ...... sz Rudziński, Bronisława Pawlik h. ...... (15:45:00) Uchwała w sprawie zaliczenia drogi na terenie Powiatu ...... ZA (15): Bogdan Kulik, Piotr soczyński, Anita Juchno, Benedykt Pospiszyl, ...... sław Gorzko, Leszek Bac, Tadeusz Krupa, Irena ...... sapa, Wojciech Bernacki, Krzysztof Hajda, ...... Farasiewicz, Jan Jasion, Marian Podkówka, Tomasz Ognisty, Artur ...... BRAK GŁOsU(2): Bartosz Rudziński, Bronisława Pawlik 6. ...... Informacja Powiatowego Urzędu Pracy o sytuacji na rynku pracy w powiecie, realizacji ...... sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji z ...... w 2020 roku oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa na terenie ...... sprawozdanie Komendanta Powiatowego Państwowej straży Pożarnej o stanie ...... stwa, ochrony p. ...... sprawozdanie Państwowego Powiatowego Inspektora sanitarnego o stanie bezpieczeństwa ...... sanitarnego powiatu. ...... sprawozdanie Powiatowego Lekarza Weterynarii o ...... stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego na ...... sprawozdania Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z działań ...... (18:03:00) Nastąpiła zmiana quorum (18:46:00) Liczba ...... obecnych na sali obrad: 14 sesję opuścili radni: Marian Podkówka ...... sp; 12. ...... sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w ...... Wnioski i oświadczenia radnych. ...
 • Zarządzenie Nr 41/2021 Starosty Głubczyckiego z dnia 09-09-2021 w sprawie powołania komisji do odbioru pogwarancyjnego robót budowlanych w ramach zadania „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Głubczycach (stara część wraz ze starą salą gimnastyczna) przy ul. Kochanowskiego 22 w Głubczycach wraz z wymianą pieca C.O.”.
  ... podstawie art. ...... 34 ust. ...... 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. ...... o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. ...... 1038) powołuję komisję do odbioru pogwarancyjnego robót ...... ramach zadania „Termomodernizacja budynków Zespołu szkół Ogólnokształcących w Głubczycach ...... stara część wraz ze starą salą gimnastyczna) ...... Kochanowskiego 22 w Głubczycach wraz z wymianą pieca C. ...... w składzie: ​§ 1. ...... - Tomasz seń – Kierownik Wydziału Oświaty i Zdrowia, ...... - Krzysztof Tokarz – Dyrektor Zespołu szkół Ogólnokształcących w Głubczycach, - ...... sz Kozłowski –Inspektor nadzoru inwestorskiego. ...... Podstawowym zadaniem Komisji jest dokonanie pogwarancyjnego odbioru robót ...... sporządzenie protokołu. ...... Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. ...... starosta Głubczycki Piotr soczyński   ...
 • Zarządzenie Nr 40/2021 Starosty Głubczyckiego z dnia 02-09-2021 w sprawie powołania komisji do odbioru prac polegających na pełnieniu nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji -Termomodernizacja budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Głubczycach w związku z realizacją projektu: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego-Etap II" w ramach RPO WO 2014-2020.
  ... podstawie art. ...... 34 ust. ...... 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. ...... o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. ...... 1038) powołuję komisję do odbioru prac polegających na pełnieniu ...... autorskiego w trakcie realizacji inwestycji -Termomodernizacja budynków specjalnego ...... szkolno-Wychowawczego w Głubczycach w związku ...... obiektów użyteczności publicznej na terenie subregionu Południowego-Etap II" w ramach RPO ...... 2014-2020 w składzie: ​§ 1. ...... - Tomasz seń – Kierownik Wydziału Oświaty i Zdrowia, ...... - Dariusz Kozłowski – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, - Andrzej Gnot –Kierownik ...... Podstawowym zadaniem Komisji jest dokonanie końcowego odbioru robót oraz ...... sporządzenie protokołu. ...... Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. ...... starosta Głubczycki Piotr soczyński   ...
 • Zarządzenie Nr 38/2021 Starosty Głubczyckiego z dnia 13-08-2021 w sprawie ustalenia składu Komisji powołanej do dokonania ocenyi wydzielenia do wybrakowania dokumentacji niearchiwalnejpowstałej w Wydziale Finansowo - BudżetowymStarostwa Powiatowego w Głubczycach
  ... podstawie Na podstawie art. ...... 34 ust. ...... ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. ...... o samorządzie powiatowym ( Dz. ...... zarządza się, co następuje: ​§ 1. ...... Powołuje się Komisję do dokonania oceny i wydzielenia do ...... dokumentacji niearchiwalnej powstałej w Wydziale Finansowo - Budżetowym ...... starostwa Powiatowego w Głubczycach. ...... W skład Komisji powołuje się następujące osoby: 1. ...... Anna Kasperek Pindur – Przewodniczący Komisji,2. ...... Joanna Kunicka - członek Komisji,3. ...... Magdalena Hac – członek Komisji. ...... Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem podpisania . ......                   ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;       starosta Głubczycki ......                         ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;           Piotr ...... soczyński   ...... sp; ...