Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: s
znaleziono plików: 3997 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 1754

 • Pismo ogólne
 • Wakacje czas zacząć!
 • wszczęcie postępowania wodnoprawnego - ZDW Nowa Cerekwia
  ...     ZAWIADOMIENIE O WsZCZĘCIU POsTĘPOWANIA WODNOPRAWNEGO   ...... sp;       ...... starosta Głubczycki, działając na podstawie ...... 61 § 4 ustawy z dnia 4 czerwca 1960 r. ...... Kodeks postępowania administracyjnego / tekst jednolity Dz. ...... 127 ust. ...... 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. ...... Prawo wodne / tekst jednolity Dz. ...... 1121 /    zawiadamia że na wniosek Pana ...... Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ...... szczególne korzystanie z wód, polegające na wprowadzaniu ...... opadowych              ...... sp;        ...... sp;       ...... sp;   i roztopowych z powierzchni ...... nr 416 do ziemi poprzez rowy oraz do     wód powierzchniowych (rzeki ...... wykonanie urządzeń wodnych :     a/ likwidację odcinków istniejących ...... wraz z urządzeniami związanymi       - zarurowaniami oraz ...... stami pod drogą DW 416 w km 52+709,2 i 882,2 ......     b/ wykonanie odcinków rowów przydrożnych ...... z urządzeniami z nimi związanymi –         ...... oraz przepustami pod drogą DW 416 w km 52+709,2 i 882,2, ......     c/ przebudowę odcinka rowu melioracyjnego, ...... rów przydrożny z rzeką Troją,     d/ likwidację istniejących wylotów ...... deszczowej,     e/ wykonanie nowych wylotów kanalizacji ...... szczowej,     f/ wykonanie ...... i czynności w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią W ramach ...... Cerekwia od km 50+275 do km 52+905”          ...... sp;   Równocześnie informuję o ...... stron wynikających z art. ...... 10 Ustawy Kpa do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o możliwości ...... składania uwag i wniosków w siedzibie ...... starostwa Powiatowego w Głubczycach ul. ...... Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce – pokój nr. ......   Niniejsze oświadczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez ...... szczenie w publicznie dostępnym wykazie danych ...... stronie BIP starostwa Powiatowego w Głubczycach : www. ...... przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń starostwa Powiatowego w Głubczycach oraz Urzędu ...... skiego w Kietrzu. ......   ...
 • Mobilizacja mieszkańców powiatu głubczyckiego została wynagrodzona!
  ... wyniki głosowania na zadania z Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. ...... spośród 117 projektów dopuszczony do głosowania zostało wybranych 25 zadań do ...... z czego 11 jest związanych z kulturą, sportem i rekreacją, 10 ze zdrowiem i opieką ...... społeczną, 2 z edukacją, po jednym z ...... strukturą i ochroną środowiska. ...... W sumie w każdym z subregionów realizowane będą po dwa projekty ...... subregionalne. ...... Rekordzistą wśród projektów powiatowych został powiat głubczycki, w którym realizowane ...... Mieszkańcy powiatu wykazali się ogromna mobilizacją zdobywają w sumie ...... głosów na zadania przeznaczone do realizacji. ...... Nasz subregion obejmował powiaty: głubczycki, ...... Zadania skierowane do realizacji to: Hospicja – misja księdza Kaczkowskiego na ...... szczyźnie. ...... Zadanie zakłada przeprowadzenie specjalistycznego szkolenia dla personelu medycznego, ...... oraz wolontariuszy do pracy w terminalnym studium choroby przewlekłej, a szczególnie ...... Poprawa bezpieczeństwa na obiektach sportowych. ...... Piłka nożna jest dość powszechnym, ale i kontuzjogennym sportem ...... Celem projektu jest: poprawa bezpieczeństwa zawodników i kibiców dzięki wyposażeniu ...... sportowych w sprzęt i wiedzę, niezbędne do niesienie ...... szej pomocy. ...... Cel ten zostanie osiągnięty dzięki wsparciu 34 klubów sportowych z terenu gmin ...... przeszkolenie kadry klubowej w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, ...... zakup sportowych toreb medycznych oraz apteczek wraz ...... wyposażeniem. ...... Razem jesteśmy na wspólnej drodze – zostań wolontariuszem zmieniaj świat i siebie. ...... Celem zadania jest tworzenie grup wolontariackich na terenie ...... głubczyckiego, z udziałem młodzieży szkolnej, seniorów i osób niepełnosprawnych w ...... niesienia pomocy potrzebującym oraz zachęcania do ...... W ramach zadania zorganizowane zostaną praktyczne warsztaty, na których ...... stnicy nabędą umiejętności w dziedzinach, ...... Następnie przeszkolone osoby stworzą grupy wolontariackie, które ...... szereg imprez charytatywnych. ...... Zmieniam lokalny świat dzieci niepełnosprawnych na lepszy – udostępniam im ...... Głównym celem zadania jest poprawa sprawności fizycznej i intelektualnej ok. ...... 20 niepełnosprawnych dzieci, mieszkańców powiatu głubczyckiego poprzez ...... stępnienie im bezpłatnego dostępu do ...... rehabilitacji i specjalistycznej terapii w pobliżu miejsca ich ...... szkania. ...... logopedyczną, pedagogiczną, integrację sensoryczną, rehabilitację ruchową, hipoterapię, ...... manualno-plastyczne, logorytmikę i fizjoterapię w wodzie z ...... staniem koncepcji Haltwick. ...... Każda sekunda ma znaczenie – nie czekaj, działaj! ...... Zadanie zakłada zwiększenie wiedzy mieszkańców powiatu głubczyckiego w zakresie ...... pierwszej pomocy oraz wykorzystania do tego urządzeń typu defibrylator AED. ...... zakłada zakup defibrylatorów, które zostaną umiejscowione w miejscach użyteczności ...... powiatu głubczyckiego ze szczególnym uwzględnieniem terenów ...... do których dotarcie zespołu ratunkowego z karetką wymaga dłuższego ...... su oraz  przeszkolenie z pierwszej pomocy ...... obsługi AED, co znacznie podniesie standard bezpieczeństwa i ochrony życia ...... szkańców. ......     ...
 • Człowiek Roku i Złota Spinka
  ... podczas uroczystej gali w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu wręczono ...... wybitnym opolanom oraz laureatom plebiscytu „Człowiek Roku 2016” na szczeblu ...... Z przyjemnością informujemy, iż statuetki „Człowiek Roku” otrzymali: - w ...... samorządność i społeczność lokalna: Józef Kozina - ...... starosta Głubczycki, - w kategorii ...... społeczna i charytatywna: Małgorzata ...... – dyrektor DPs w Klisinie, - w kategorii kultura: Maria ...... siewicz - nauczycielka j. ...... polskiego ZsM w Głubczycach, - w kategorii biznes: ...... stanisław Jabłoński i Dariusz Czyż - ...... Ponadto starosta Głubczycki zdobył wyróżnienie poprzez ...... do prestiżowej nagrody – „Złotej spinki”. ...... Laureaci nagród to ludzie z pasją, którzy aktywnie działają nie tylko na ...... a w pracę na rzecz innych wkładają całe swoje serce. ...... I tego życzymy naszym zwycięzcom, aby nigdy nie przestawali być ...... sobą! ...
 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego-odprowadzanie ścieków przemysłowych z terenu myjni PKS w Głubczycach
  ... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;           ......   ZAWIADOMIENIE O WsZCZĘCIU POsTĘPOWANIA WODNOPRAWNEGO     ...... sp;       ...... starosta Głubczycki, działając na podstawie ...... 61 § 4 ustawy z dnia 4 czerwca 1960 r. ...... Kodeks postępowania administracyjnego / tekst jednolity Dz. ...... 127 ust. ...... 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. ...... Prawo wodne / tekst jednolity Dz. ...... 1121 /    zawiadamia że na wniosek Pana ...... sława Bednarskiego – Prezesa Zarządu PKs  ...... sp;w Głubczycach zostało wszczęte postępowanie ...... stracyjne   w sprawie udzielenia ...... do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością Głubczyckich Wodociągów i Kanalizacji ...... sp. ...... ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska ...... pochodzące     z procesów mycia pojazdów w myjni zlokalizowanej przy ......               ...... informuję o uprawnieniach stron wynikających z art. ...... 10 Ustawy Kpa do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o możliwości ...... składania uwag i wniosków w siedzibie ...... starostwa Powiatowego w Głubczycach ul. ...... Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce – pokój nr. ......     Niniejsze oświadczenie zostaje podane do publicznej ...... przez zamieszczeniew publicznie dostępnym wykazie danych na stronie BIP ...... starostwa Powiatowego w Głubczycach : www. ...... przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń starostwa Powiatowego w Głubczycach oraz Urzędu ...... skiego w Głubczycach. ......             ...
 • Obwieszczenie Starosty Głubczyckiego z dnia 19 czerwca 2017 r. o wydaniu pozwolenia na budowę obejmującego budowę instalacji zbiornikowej z dwoma podziemnymi zbiornikami na gaz płynny V=19.700l każdy, stacją odparowania gazu LPG wraz z przyłączem gazowym
  ... O B W I E s Z C Z E N I E Na podstawie art. ...... 72, ust. ...... 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ...... o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ...... środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko ...... st jednolity, Dz. ...... 353 wraz z późniejszymi zmianami) sTAROsTA GŁUBCZYCKI PODAJE DO WIADOMOŚCI, IŻ: ...... wniosek złożony, dnia 28 kwietnia 2017r. ...... przez spółkę: Przedsiębiorstwo Handlowo-Promocyjne  „Agro-Efekt” ...... sp. ...... 63-642 słupa 53 w dniu 19 czerwca 2017r. ...... została wydana decyzja nr 136/2017 ...... udzielająca pozwolenia na budowę dla inwestycji obejmującej: budowę instalacji ...... każdy, stacją odparowania gazu LPG wraz z przyłączem ...... w miejscowości Ściborzyce Małe na działce ...... informuję o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy ...... starostwie Powiatowym w Głubczycach, ul. ...... Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce, Wydział ...... sTAROsTY mgr inż. ...... Budownictwa i Architektury   ...
 • zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
  ...   ZAWIADOMIENIE O WsZCZĘCIU POsTĘPOWANIA WODNOPRAWNEGO     ...... sp;       ...... starosta Głubczycki, działając na podstawie ...... 61 § 4 ustawy z dnia 4 czerwca 1960 r. ...... Kodeks postępowania administracyjnego / tekst jednolity Dz. ...... 127 ust. ...... 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. ...... Prawo wodne / tekst jednolity Dz. ...... sp;   starosta Głubczycki ...... że w związku z postanowieniem Dyrektora Regionalnego Zarządu ...... spodarki Wodnej w Gliwicach nr ...... wyznaczającym starostę Głubczyckiego do załatwienia sprawy ...... pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, zostało wszczęte postępowanie ...... stracyjne   w sprawie udzielenia ...... wodnoprawnego Gminie Jastrzębie-Zdrój reprezentowanej przez ...... Miasta Jastrzębie-Zdrój na odprowadzanie ścieków ...... i roztopowych zebranych istniejącym systemem kanalizacji deszczowej  w ulicy ...... szka, w miejscowości Jastrzębie-Zdrój, ...... stniejącymi wylotami : - W20 ( Ø 800 mm ) ...... ziemi ( rów melioracyjny Rs1 w zlewni rzeki szotówki ), - W21 (Ø 600 mm ) do wód ( w km ...... rzeki szotówki )             ...... informuję o uprawnieniach stron wynikających z art. ...... 10 Ustawy Kpa do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o możliwości ...... składania uwag i wniosków w siedzibie ...... starostwa Powiatowego w Głubczycach ul. ...... Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce – pokój nr. ......   Niniejsze oświadczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez ...... szczeniew publicznie dostępnym wykazie danych ...... stronie BIP starostwa Powiatowegow Głubczycach : www. ...... Urzędu Miasta Jastrzębie – Zdrój bip. ...... strzebie. ...... oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń starostwa Powiatowego  w Głubczycach, ...... Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój. ......           ...
 • Oświadczenia majątkowe za 2017 r (ou)
 • Oświadczenia majątkowe za 2016 r (z)
  ...   ...
 • Oświadczenia majątkowe za 2016 r (kj)
  ...   ...
 • zawiadomienie o wszczęciu postępowania - zmiana pozwolenia wodnoprawnego w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację
  ...     ZAWIADOMIENIE O WsZCZĘCIU POsTĘPOWANIA      ...... sp;      starosta ...... działając na podstawie art. ...... 61 § 4 ustawy z dnia 4 czerwca 1960 r. ...... Kodeks postępowania administracyjnego / tekst jednolity Dz. ...... 127 ust. ...... 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. ...... Prawo wodne / tekst jednolity Dz U. ...... sp;     Zawiadamia ...... sp; że na wniosek Zakładu Usług Komunalnych ...... sp; zostało wszczęte postępowanie ...... stracyjne w sprawie zmiany pozwolenia ...... starosty Głubczyckiego nr OŚ. ......  ( zmienionego decyzją Nr OŚ. ...... ) –   w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację. ......               ...... informuję o uprawnieniach stron wynikających z art. ...... 10 Ustawy Kpa do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o możliwości ...... składania uwag i wniosków w siedzibie ...... starostwa Powiatowego w Głubczycach ul. ...... Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce – pokój nr. ......   Niniejsze oświadczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez ...... szczenie w publicznie dostępnym wykazie danych ...... stronie BIP starostwa Powiatowego w Głubczycach : www. ...... przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń starostwa Powiatowego w Głubczycach oraz Urzędu ...... skiego w Baborowie. ......               ...
 • Oświadczenia majątkowe za 2016 r (r)
  ...   ...
 • Ćwiczenie RENEGADE-SAREX 17/I
  ... RENEGADE-sAREX 17/I W dniach 6-8 czerwca 2017 r. ...... w trybie całodobowym odbędą się ćwiczenia krajowe RENEGADE-sAREX 17/I ...... przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów sił Zbrojnych RP. ...... W ramach ćwiczeń przewiduje się możliwość uruchomienia systemu alarmowania ...... – załączenie syren alarmowych. ...... Obowiązujące sygnały: - „OGŁOsZENIE ALARMU” – modulowany dźwięk syreny w ...... sie trzech minut, - „ODWOŁANIE ALARMU” – ...... dźwięk syreny w okresie trzech minut. ......   ...
 • I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 1271 w Głubczycach
  ... przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 1271 w Głubczycach ...