Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: s
znaleziono plików: 7414 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 2942

 • Pismo ogólne
 • Ogłoszenie o sprzedaży drewna
 • Ogłoszenie o sprzedaży drewna
  ...   Informacja techniczna: Plik ...... szczony jest z podglądem online jako plik PDF ...... Jeżeli nie widać podglądu, należy odświeżyć stronę. ...... W zależności od prędkości łącza plik może się pobierać dłuższy czas. ...... Prosimy o cierpliwość. ...
 • Informacja z otwarcia ofert - Przebudowa boiska sportowego przy Alei Śląskiej w Głubczycach
  ... Kochanowskiego 15 48-100 Głubczyce ...... [nazwa zamawiającego, adres]   OR. ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT ......   Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ...... w trybie podstawowym bez negocjacji - art. ...... 1 ustawy Pzp na: Przebudowa boiska sportowego przy Alei Śląskiej w Głubczycach ...... działając na podstawie art. ...... 222 ust. ...... 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. ...... udostępnia informację z otwarcia ofert. ...... Podczas otwarcia ofert, mającego miejsce w dniu 01. ...... 10:00, otwarte zostały oferty następujących wykonawców: Nr ...... Nazwa i adres wykonawcy Cena oferty ...... 1 BELLsPORT Grzegorz Leszczyński ul. ...... MARIOX MARIUsZ ŁANKOWsKI ul. ...... zł 3 sPEED invest sp. ...... 4 ACTIVA LONGIN WITKOWsKI ul. ...... 5 MULTIsPORT BOIsKA sPORTOWE sp. ...... Karola Olszewskiego 13A 43-600 Jaworzno ...... 820,85 zł Zamawiający   Piotr soczyński ...
 • Powtórka przed egzaminem dojrzałości
  ... dodatkowe dla maturzystów w ZsO Głubczyce Zajęcia dodatkowe dla ...... stów w ZsM w Głubczycach ...
 • Zarządzenie Nr 3/2023 Starosty Głubczyckiego z dnia 24-01-2023 W SPRAWIE ZMIANY ZARZĄDZENIA W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI DO PRZEPROWADZANIA PRZETARGÓW I ROKOWAŃ NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA ORAZ WYŁANIANIA DZIERŻAWCÓW NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA
  ... podstawie § 8 ust. ...... 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. ...... w sprawie sposobu przeprowadzania przetargów oraz rokowań ...... 34 ust. ...... 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. ...... o samorządzie powiatowym (Dz. ...... 1526) zarządzam, co następuje: ​§ 1. ...... W Zarządzeniu nr 45/2012 starosty Głubczyckiego z dnia 30 listopada 2012 ...... w sprawie powołania komisji do przeprowadzania przetargów i rokowań na ...... nieruchomości skarbu Państwa oraz wyłaniania dzierżawców nieruchomości ...... skarbu Państwa wprowadza § 2 otrzymuje ...... „ „Do składu Komisji powołuję: 1. ...... Mieczysław Kulesza – przewodniczący komisji, 2. ...... Krzysztof Hołda – członek komisji, 3. ...... Aleksandra suchińska – członek komisji, 4. ...... Aneta Toporowska – członek komisji, 5. ...... Teresa Koba – członek komisji”. ...... Pozostałe zapisy Zarządzenia pozostają bez zmian. ...... Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. ...... starosta Głubczycki Piotr soczyński   ...
 • Zarządzenie Nr 61/2022 Starosty Głubczyckiego z dnia 16-12-2022 w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia w samorządowych jednostkach organizacyjnych
  ... podstawie art. ...... 39 ust. ...... 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. ...... o pracownikach samorządowych (Dz. ...... 530) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. ...... w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. ...... 1960), zarządza się, co następuje: ​§ 1. ...... Ustala się tabelę miesięcznych kwot maksymalnego wynagrodzenia miesięcznego dla ...... i ich zastępców w samorządowych jednostkach organizacyjnych stanowiącą załącznik do ...... Wykonanie zarządzenia powierza się kierownictwu samorządowych jednostek ...... i stanowiskom urzędniczym do spraw kadr. ...... Uchyla się wcześniejsze zarządzenie Nr 35/2020 starosty ...... z dnia 31 sierpnia 2020 r. ...... w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia w samorządowych ...... stkach organizacyjnych. ...... podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2023 r. ...... starosta Głubczycki Piotr soczyński   ...
 • PROGRAM WSPÓŁPRACY NA 2023 ROK
  ... współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz ...... 3 ust. ...... 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o ...... Postanowienia ogólne. ...... Program Współpracy Powiatu z Organizacjami ...... jest elementem lokalnego systemu szeroko rozumianej polityki społecznej. ...... Program określa, formy, zasady, zakres współpracy organów samorządowych Powiatu z ...... Ilekroć w niniejszym Programie jest mowa o: 1) ustawie - rozumie się przez ...... ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o ...... 2) organizacjach - rozumie się przez to prowadzące działalność pożytku ...... 3 ustawy, 3) powiecie – rozumie się przez to Powiat Głubczycki, 4) ...... - rozumie się przez to „Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz ...... 3 ust. ...... 3 ustawy działalności pożytku publicznego i o ...... rozumieć przez to dotację w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ...... o finansach publicznych (Dz. ...... 6) konkursie – rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym ...... 11 ust. ...... 2 ustawy, 7) komisji – należy przez to rozumieć komisje ...... oferty w otwartych konkursach ofert, 8) zadaniu publicznym – należy ...... 4 ustawy, 9) podmiotach programu – rozumie się ...... 3 ust. ...... 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o ...... Cel główny i cele szczegółowe programu. ...... Celem głównym Programu jest umacnianie partnerstwa pomiędzy Powiatem, a ...... i rozwój społeczności lokalnej poprzez efektywną ...... spółpracę. ...... Celami szczegółowymi Programu są: 1) zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców ...... 2) budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez aktywizację społeczności ...... 3) umacnianie w społeczeństwie poczucia odpowiedzialności za siebie i ...... swoje otoczenie, 4) integracja organizacji ...... 5) poprawa jakości życia, poprzez zaspokajanie potrzeb mieszkańców Powiatu, 6) ...... spieranie samoorganizacji społecznej i ...... szelkich form samopomocy. ...... Zasady współpracy. ...... Współpraca z organizacjami opiera się na następujących zasadach: 1) ...... pomocy podmiotom programu, w niezbędnym zakresie, uzasadnionymi potrzebami wspólnoty ...... samorządowej, a podmioty programu zapewniają ...... wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjonalny i terminowy, 2) suwerenności stron ...... Powiat i podmioty programu nie narzucają sobie nawzajem zadań, szanując swoją autonomię, ...... mogą natomiast zgłaszać wzajemne propozycje i deklaracje, ...... wysłuchania propozycji drugiej strony, 3) partnerstwa - współpraca ...... Powiatem a podmiotami programu oparta jest na obopólnych korzyściach, woli i chęci ...... działań, współdziałaniu na rzecz rozwiązywania lokalnych ...... programu, dokonuje wyboru najefektywniejszego sposobu wykorzystania środków ...... przestrzegając zasad uczciwej konkurencji oraz zachowując ...... wynikające z ustawy o finansach publicznych, 5) uczciwej konkurencji - ...... jako prowadzenie współpracy na obiektywnych, równych dla ...... szystkich zasadach oraz w sposób niebudzący ...... co do bezstronności podejmowanych działań, 6) ...... - procedury postępowania przy realizacji zadań publicznych ...... organizacje, sposób udzielania dotacji oraz wykonania zadania ...... są jawne. ...... Zasada ta obliguje również podmioty programu do ...... stępniania Powiatowi danych dotyczących ...... struktury organizacyjnej, sposobu ...... prowadzenia przez nie działalności statutowej oraz sytuacji finansowej. ...... Zakres przedmiotowy. ...... Powiat prowadzi działalność w sferze zadań publicznych określonych w art. ...... 4 ustawy, w szczególności ustawowych zadań własnych Powiatu. ...... W 2023 roku ustala się zakres współpracy w następujących obszarach: 1) pomocy społecznej, ...... w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych ...... i osób, 2) udzielania nieodpłatnej pomocy ...... oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa, 3) działalności na rzecz ...... i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 4) ...... na rzecz osób niepełnosprawnych, 5) działalności na rzecz dzieci ...... udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, 7) działalności na rzecz rodziny, ...... stwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony ...... dziecka, 8) działalność wspierająca edukację, kulturę, sztukę, ...... stykę, krajoznawstwo i dziedzictwo narodowe, ...... 9) działalność wspierająca sport, ekologię i ochronę środowiska. ...... Formy współpracy. ...... Współpraca Powiatu z podmiotami programu ...... się będzie w szczególności w formach: 1) zlecania ...... zadań publicznych powiatu na zasadach określonych w ustawie, 2) wzajemnego ...... o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych ...... 3) konsultowania projektów aktów normatywnych ...... sfery zadań publicznych, o której mowa a art. ...... w miarę potrzeb przez organy powiatu wspólnych zespołów o charakterze doradczym i ...... złożonych z przedstawicieli podmiotów programu oraz ...... stawicieli właściwych organów powiatu oraz ...... podmiotu ich działania, 5) współpracy i udzielania pomocy w zakresie ...... skiwania środków finansowych z innych źródeł ...... i podmiotów programu o możliwości pozyskiwania środków finansowych z różnych źródeł ...... udzielania pomocy na wniosek zainteresowanej organizacji i podmiotu w zakresie ...... wniosków, 6) promocji działalności organizacji ...... i podmiotów programu poprzez zamieszczanie lub przekazywanie na wniosek ...... przez organizacje pozarządowe i podmioty na stronach internetowych Powiatu, 7) ...... oraz obejmowanie przez Zarząd Powiatu lub starostę Głubczyckiego honorowym patronatem ...... Ustala się następujące zadania priorytetowe Powiatu, które ...... do realizacji podmiotom programu, w zakresie: 1) pomocy społecznej, w tym pomocy ...... i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych ...... i osób, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – prowadzenie domu pomocy społecznej ...... dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i ...... niepełnosprawnych intelektualnie, 2) udzielania ...... pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa, ...... nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego – prowadzenie punktu nieodpłatnej ...... prawnej, poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w zakresie i na ...... sadach określonych w ustawie o nieodpłatnej ...... prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, 3) działalności ...... w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, 4) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, ...... 5) działania na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa ...... 6) działania na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego. ...... Okres realizacji Programu. ...... Program Współpracy Powiatu z Organizacjami ...... Termin realizacji poszczególnych zadań będzie określony w ...... konkursów. ...... sposób realizacji Programu. ...... Program będzie realizowany we współpracy z podmiotami programu przez komórki ...... starostwa. ...... Program będzie realizowany w szczególności poprzez: 1) zlecanie ...... Programu: a) w ramach otwartych konkursów ofert, b) w ramach inicjatywy lokalnej, ...... c) w ramach otwartych konkursów ofert z zastosowaniem art. ...... 19a ustawy, 2) tworzenie wspólnych zespołów opiniodawczo – doradczych powołanych do ...... działalnością Powiatu i organizacji, 3) współudział Powiatu w działaniach podejmowanych ...... podmiotom programu przez pracowników starostwa oraz pracowników powiatowych jednostek ...... Wysokość środków planowanych na realizację ...... Na realizację Programu w 2023 roku planuje się przeznaczyć ogółem kwotę w wysokości 1. ...... sposób oceny realizacji Programu. ...... za 2023 rok będzie dokonywana w oparciu o następujące wskaźniki: 1) liczbę organizacji ...... które podjęły się we współpracy z powiatem realizacji zadania ...... na rzecz lokalnej społeczności, 2) liczbę ofert złożonych ...... podmioty Programu do otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych, ...... wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań ...... przez podmioty Programu, 4) liczbę osób, będących adresatami poszczególnych ...... 5) liczbę podmiotów Programu, które zwróciły się do Powiatu o finansowanie lub ...... sowanie realizacji zadań publicznych z ...... przez podmioty Programu objętych patronatem starosty Głubczyckiego. ...... Informacja o sposobie tworzenia Programu oraz przebiegu ...... sultacji. ...... Powiatu przy pomocy właściwego wydziału starostwa Powiatowego w Głubczycach opracowuje ...... Programu do konsultacji. ...... Projekt kieruje się do konsultacji z organizacjami w sposób określony w ...... w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku ...... podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności ...... statutowej tych organizacji. ...... Przedstawienie Zarządowi Powiatu przy pomocy ...... wydziału starostwa Powiatowego w Głubczycach uwag i wniosków ...... szonych podczas konsultacji. ...... Rozpatrzenie przez Zarząd Powiatu uwag i wniosków zgłoszonych podczas konsultacji. ...... przez Radę Powiatu w Głubczycach uchwały w sprawie rocznego programu współpracy z ...... 3 ust. ...... 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o ...... Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych. ...... Komisję konkursową powołuje Zarząd Powiatu. ...... Komisja jest organem opiniodawczo - doradczym dla ...... Komisja składa się z co najmniej z 5 osób, nie więcej niż 7. ...... W skład komisji wchodzą przedstawiciele Zarządu Powiatu oraz osoby ...... organizacje (nie mniej niż 3 osoby wyznaczone przez Zarząd Powiatu, ...... Rady Działalności Pożytku Publicznego + 3 osoby wskazane przez organizacje pozarządowe). ...... Członkowie Komisji wykonują swój mandat społecznie. ...... Komisja konkursowa może korzystać z pomocy osób posiadających specjalistyczną wiedzę ...... 15 ust. ...... 2e ustawy. ...... Obsługę organizacyjno - techniczną komisji zapewnia właściwy wydział starostwa ...... Komisja rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert. ...... Do zadań komisji należy: 1) dokonywanie oceny ofert, w ...... wskazanym w ogłoszeniu o konkursie, 2) ocena czy oferty spełniają wymogi ...... i merytoryczne stawiane w konkursie, 3) wnioskowanie do Zarządu Powiatu o ...... ofert w przypadku nie spełnienia przez nie wymogów formalnych, 4) ...... dla Zarządu Powiatu rekomendacji w zakresie wyboru oferty najkorzystniejszej. ...... Do zadań komisji należy również przyjmowanie i analiza ...... szonych protestów wraz z przygotowaniem ...... odpowiedzi na protest. ...... Posiedzenie komisji zwołuje i prowadzi Przewodniczący. ...... Przewodniczący może powierzyć w swoim zastępstwie prowadzenie obrad komisji innemu ...... komisji. ...... Komisja podejmuje opinie w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w ...... co najmniej połowy członków komisji. ...... W przypadku równej ilości głosów, po ponownym wyjaśnieniu sprawy ...... się ponowne głosowanie. ...... W przypadku gdy w ponownym głosowaniu nie nastąpi rozstrzygnięcie – decyduje głos ...... Komisji; 5. ...... Opinie dotyczące danej oferty komisja podejmuje zgodnie z kryteriami ...... ofert zawartymi w otwartym konkursie ofert. ...... Protokół z posiedzenia komisji wraz z podsumowaniem oceny merytorycznej ofert ...... przez komisję przedstawiony jest Zarządowi Powiatu, który dokonuje ...... statecznego wyboru ofert. ...
 • Obwieszczenie Starosty Głubczyckiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 1/D/2023 z dnia 26.01.2023r.
  ... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;    Głubczyce, 26. ...... OBWIEsZCZENIE sTAROsTY GŁUBCZYCKIEGO o wydaniu decyzji o ...... na realizację inwestycji drogowej Działając na podstawie art. ...... 11f ust. ...... 3 ustawy  z dnia 10 kwietnia 2003r. ...... o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w ...... sie dróg publicznych (tekst jednolity, Dz. ...... 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ...... – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity, Dz. ...... zmianami) podaję do wiadomości na wniosek Wójta Gminy Branice z dnia 24 ...... (data wpływu wniosku 25 października 2022r. ...... została wydana decyzja nr 1/D/2023 w dniu 26 ...... stycznia 2023r. ...... o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: rozbudowa ...... w ramach zadania określonego przez wnioskodawcę jako: „przebudowa drogi gminnej ...... Branice - Wysoka wraz z budową ścieżki rowerowej na ...... Zgodnie z wnioskiem planowana inwestycja realizowana będzie w jednostce ...... Branice, obrębach ewidencyjnych: Branice, Wysoka, Boboluszki, na działkach o numerach ...... w liniach rozgraniczających teren inwestycji, stanowiące obecnie pas drogowy drogi ...... relacji Branice – Wysoka, w zakresie przebudowy (stanowiące własność Gminy ...... nr 1197, obręb ewidencyjny – Wysoka, dz. ...... nr 270, obręb ewidencyjny – Boboluszki, dz. ...... w liniach rozgraniczających teren inwestycji, mające stanowić pas drogowy drogi ...... w zakresie rozbudowy wraz z      podziałem nieruchomości ...... stanowiące własność Gminy Branice): ......   Obręb ewidencyjny Nr ...... działki po podziale, przeznaczonej pod inwestycję drogową Nr działki po ...... nie objętej inwestycją   ......   Branice   ...... 246/22 246/21   246/20 ...... sp; Branice ...... 1194/2   Wysoka ...... 81/6   Wysoka ...... 304/2   Wysoka ...... 303/2   numery działek po podziale, ...... pod inwestycję drogową przeznaczone są do włączenia do pasa drogowego dróg ...... w liniach rozgraniczających teren inwestycji, mające stanowić pas drogowy drogi ...... w zakresie rozbudowy wraz z podziałem nieruchomości i ...... sieniem własności (stanowiące obecnie własność ...... skarbu Państwa, Krajowy Ośrodek Wparcia ...... jako gospodarujący zasobem nieruchomości): L. ......   Obręb ewidencyjny Nr ...... działki po podziale, przeznaczonej pod inwestycję drogową Nr działki po ...... nie objętej inwestycją 1. ......   Wysoka   10 ...... 10/4 10/3 10/2   10/1   ...... sp; numery działek po podziale, ...... pod inwestycję drogową przeznaczone są do włączenia do pasa drogowego dróg ...... w liniach rozgraniczających teren inwestycji, mające stanowić pas drogowy drogi ...... w zakresie rozbudowy wraz z podziałem nieruchomości i ...... sieniem własności (stanowiące obecnie własność ...... sób fizycznych): L. ......   Obręb ewidencyjny Nr ...... działki po podziale, przeznaczonej pod inwestycję drogową Nr działek po ...... nie objętej inwestycją 1. ...... Wysoka 81/1 81/9 ......              81/8 ...... Wysoka 82 82/1 ......              82/2 ...... Wysoka 103 103/1 ......              103/2 ......     numery działek po podziale, ...... pod inwestycję drogową przeznaczone są do włączenia do pasa drogowego dróg ...... Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej będzie jednocześnie decyzją ...... Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje rozbudowę i przebudowę drogi ...... Zasadniczo przekrój drogi to 1x2 (droga ...... dwupasowa, dwukierunkowa) z pasami ruchu o szerokości 2,5m o nawierzchni jezdni z masy ...... sfaltowej. ...... Projektowaną konstrukcję nawierzchni przyjęto dla kategorii ...... KR2 – przy założeniu eksploatacji 20lat i dopuszczalnym nacisku na oś ...... Wzdłuż projektowanej drogi zostanie przebudowany chodnik o szerokości 2,00m ...... zostanie wykonana ścieżka rowerowa o szerokości 2,00m. ...... Nawierzchnia chodnika zostanie wykonana z kostki betonowej, a ścieżka pieszo-rowerowa ...... stanie wykonana z masy mineralno-asfaltowej. ...... Natomiast obramowanie ścieżki rowerowej ...... obustronnie obrzeżem betonowym 8x30x100cm na ...... W ramach inwestycji zainstalowane zostają dodatkowe wpusty uliczne przy chodniku ...... po przeciwległej stronie wraz z przykanalikami połączonymi ...... z istniejącą kanalizacją deszczową. ...... zaprojektowano kanał technologiczny wraz ze studniami kablowymi teletechnicznymi. ...... Informujemy, że strony mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz załączonymi do niej ......  w Wydziale Budownictwa i Architektury starostwa Powiatowego w Głubczycach; tel. ...... 730-1530 oraz złożyć odwołanie na w/w adres Urzędu w terminie 14 dni od daty ...... niniejszego obwieszczenia, które jednocześnie zostaje  ...... sp; do  publicznej  wiadomości  ...... sp; tablicy ogłoszeń  w  starostwie ...... w Głubczycach, w Urzędzie Miejskim w Głubczycach, a także w urzędowych ...... Publicznych tych urzędów, a także w prasie lokalnej. ...... 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ...... Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity, Dz. ...... zmianami) zawiadomienie stron o wydanej decyzji uważa się za dokonane ...... upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. ......                    ...... sp;             ...... sp; Z up. ...... starosty mgr inż. ...... Aneta Toporowska             ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;   Kierownik Wydziału Budownictwa ...... Architektury   ...
 • Zarządzenie Nr 2/2023 Starosty Głubczyckiego z dnia 23-01-2023 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w 2023 roku
  ... podstawie art. ...... 60 ust. ...... 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. ...... o pomocy społecznej (Dz. ...... 2127) zarządzam, co następuje: ​§ 1. ...... Ustala się średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2023 roku w ...... 1) Dom Pomocy społecznej w Klisinie - 5. ...... zł;2) Dom Pomocy społecznej w Kietrzu prowadzony przez ...... sstr Franciszkanek Misjonarek Maryi - 5. ...... Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa ...... skiego i wchodzi w życie od następnego ...... siąca przypadającego po miesiącu, w którym ...... stało opublikowane. ...... starosta Głubczycki Piotr soczyński   ...
 • III przetarg na sprzedaż dz. 121 Kietrz
  ... sTAROsTA  GŁUBCZYCKI  ul. ...... Kochanowskiego 15                    ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;   48-100  Głubczyce   ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;           ...... O G Ł O s Z E N I E starosta Głubczycki, zgodnie z art. ...... 39 ust. ...... 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ...... o gospodarce  nieruchomościami  (jednolity  tekst  Dz. ...... sp; poz. ...... )                ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;   ogłasza       ......                           ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości ......     Lp. ...... nieruchomości według   Powierzchnia w ha   ......     Położenie nieruchomości ......   Opis nieruchomości   ...... Cena  wywoławcza  nieruchomości w zł ...... sp; Wadium w zł. ......   Forma zbycia ......   Księgi Wieczystej Ewidencji ...... 1   OP1G/00013079/5   ...... arkusz  mapy  nr 1   działka nr 121   ...... mieszkaniowe, zurbanizowane tereny niezabudowane ...... w trakcie zabudowy   0,0896     ......   Kietrz ul. ...... Mickiewicza 46   Działka zabudowana budynkiem ...... szkalnym jednorodzinnym w zabudowie ...... oraz budynkiem gospodarczym. ...... Budynek mieszkalny połączony z budynkiem gospodarczym, z poddaszem użytkowym, ...... z dachem dwuspadowym, wybudowany w technologii tradycyjnej ...... okresie międzywojennym. ...... Ściany konstrukcyjne murowane z cegły ceramicznej pełnej, ...... strop drewniany, dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej pokryty dachówką ...... stolarka drzwiowa i okienna drewniana, tynki ...... zewnętrzne cementowo-wapienne gładkie, wyposażenie w instalacje elektryczną, wodną, w ...... Na parterze położone są sień, przechodnia kuchnia, jeden pokój, na ...... szu dwa pokoje i komunikacja, w budynku brak ...... Ściany zewnętrzne zawilgocone, stropy częściowo przegnite, pokrycie dachowe ...... wymiany, stolarka drzwiowa i okienna do wymiany, ...... stalacje elektryczna i wodna do kapitalnego ...... stopień zużycia technicznego budynku wynosi 50% co kwalifikuje go do remontu ...... Budynek gospodarczy, z poddaszem magazynowym, niepodpiwniczony, wybudowany ...... Budynek w złym stanie technicznym – do remontu kapitalnego. ...... w znacznej odległości od centrum handlowo-usługowego miasta. ...... Ogrodzenie z siatki stalowej w złym stanie technicznym. ...... Kształt działki wąski prostokąt, rzeźba terenu pozioma. ...... Mickiewicza ) o nawierzchni asfaltowej o niewielkim natężeniu ruchu ...... samochodowego. ...... Uzbrojenie techniczne – gazociąg, wodociąg, sieć energetyczna, kanalizacja deszczowa, sieć ...... sp;       ...... 46 000,00   5 000,00   sprzedaż ...... własność w drodze ustnego przetargu nieograniczonego ...... Pierwszy przetarg w spawie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości odbył ...... się w dniu 21 listopada 2022 roku. ...... Drugi przetarg w spawie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości odbył ...... się w dniu 28 grudnia 2022 roku. ...... nieruchomości: Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Kietrz ...... Rady Gminy Kietrz z dnia 22 czerwca  2017 r. ...... działka nr 121 położona jest na terenie oznaczonym symbolem 30 MNUu – ...... zabudowy mieszkaniowo-usługowej o niskiej intensywności ( ukształtowane ). ...... sposób zagospodarowania nieruchomości zgodny z zapisem w ...... zagospodarowania przestrzennego miasta Kietrz  5. ...... sp;Zgodnie z art. ...... 43 ust. ...... 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od ...... i usług ( jednolity tekst Dz. ...... 931 )     sprzedaż ww nieruchomości zwolniona jest ...... sp;opodatkowania podatkiem od  ...... sp;i usług. ...... sp;Nieruchomość wolna jest od wszelkich ...... zobowiązań, praw czy też umów na rzecz osób trzecich. ...... sp;Przetarg w sprawie sprzedaży przedmiotowej ...... odbędzie się w dniu 10 marca 2023 roku o godzinie ...... sp; w siedzibie starostwa     ...... sp;Powiatowego w Głubczycach. ...... sp;   - w przetargu mogą brać ...... osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli najpóźniej  w ...... sp; 06 marca 2023 roku  wpłacą w/w  ...... sp; na konto:    starostwo ...... sp; Powiatowe w Głubczycach PKO BP  ...... s. ...... O/Głubczyce  Nr  25 1020 3714 0000 4502 0012 8348, przy ...... za datę wpłaty na konto    uważa się datę   uznania rachunku ...... starostwa. ...... Zaznacza się, iż na dowodzie wpłaty wadium należy ...... dane dotyczące położenia    nieruchomości i numer  działki . ...... sp;    - Wadium zwraca się ...... przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio:  odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, ...... Wadium wniesione  przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, ...... się na poczet sprzedaży nieruchomości. ...... Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną  w wyniku przetargu na nabywcę ...... o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. ...... Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy ...... sprzedaży w miejscu i terminie podanym na ...... organizator przetargu może odstąpić od zawarcia  umowy sprzedaży, a wpłacone ...... Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia ...... sp;stwierdzającego tożsamość oraz dowodu ...... wadium, a pełnomocnicy ponadto zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo. ...... sp;Nie posiadania takich dokumentów ...... spowoduje niedopuszczenie do przetargu. ......              - cenę ...... prawa własności przedmiotowej nieruchomości wpłaca się ...... niż do dnia zawarcia umowy notarialnej na              ...... sp;            ...... sp;       starostwo  ...... w Głubczycach PKO BP s. ...... O/Głubczyce Nr  35 1020 3714 0000 4302 0012 7878. ......               -  ...... szt sporządzenia umowy notarialnej ponosi ...... strona nabywająca. ...... sp;Organizator przetargu zastrzega sobie prawo ...... przetargu z uzasadnionych przyczyn. ...... sp;Ogłoszenie podaje się do publicznej ...... poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie starostwa Powiatowego w    ...... sp;  Głubczycach,   na   ...... stronie internetowej starostwa Powiatowego w ...... sp; oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. ......                         ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;   s T A R O s T A     ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;     mgr  Piotr  ...... soczyński ...
 • Ogłoszenie o sprzedaży drewna - lipa
  ...   Informacja techniczna: Plik zamieszczony jest z podglądem online ...... Jeżeli nie widać podglądu, należy odświeżyć stronę. ...... W zależności od prędkości łącza plik może się pobierać dłuższy czas. ...... Prosimy o cierpliwość. ...
 • Ogłoszenie o sprzedaży drewna - wierzba krucha
  ...   Informacja techniczna: Plik zamieszczony jest z podglądem online ...... Jeżeli nie widać podglądu, należy odświeżyć stronę. ...... W zależności od prędkości łącza plik może się pobierać dłuższy czas. ...... Prosimy o cierpliwość. ...
 • Zarządzenie Nr 1/2023 Starosty Głubczyckiego z dnia 09-01-2023 w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Głubczycach w 2023 r.
  ... podstawie art. ...... 34 ust. ...... 35 ust. ...... 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. ...... o samorządzie powiatowym (Dz. ...... ) zarządzam, co następuje: ​§ 1. ...... W 2023 roku ustala się dni wolne od pracy dla pracowników ...... starostwa Powiatowego w Głubczycach: l) 2 ...... 2) 9 czerwca;3) 14 sierpnia; za ekwiwalentnym odpracowaniem w ...... 13 maja (sobota);2) 03 czerwca (sobota);3) 26 sierpnia (sobota). ...... W związku z obniżeniem wymiaru czasu pracy w roku 2023 z powodu święta ...... w sobotę 11 listopada 2023 roku, dzień 13 listopada 2023 roku ustala się dniem wolnym od ...... Wykonanie zarządzenia powierzam sekretarzowi Powiatu i pracownikowi ds kadr. ...... Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podpisania. ...... starosta Głubczycki Piotr soczyński   ...
 • ZARZĄDZENIA 2023 ROK
  ... ZARZĄDZENIA INFORMACJA O ZMIANACH sTATUs AKTU NR 1/2023 w ...... sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla ...... starostwa Powiatowego w Głubczycach w 2023 r. ......   AKTYWNY NR 2/2023 w ...... sprawie ustalenia średniego miesięcznego  ...... sztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy ...... społecznej w 2023 roku (DzUWO poz. ......   AKTYWNY NR 3/2023 w ...... sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie powołania ...... sji do przeprowadzania przetargów i rokowań na ...... nieruchomości skarbu Państwa oraz wyłaniania dzierżawców nieruchomości ...... skarbu Państwa   AKTYWNY ......   ...