Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: s
znaleziono plików: 5278 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 2109

 • Pismo ogólne
 • Obwieszczenie Satrosty Głubczyckiego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego zmieniającego i zmiany dec nr 292/2018 z dnia 13 listopada 2018r., zmiany dec zmieniającej nr 54/2019 z dnia 26 lutego 2019r. oraz zmiany dec zmieniającej nr 142/2019
 • POWIATOWA SPOŁECZNA RADA DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH IV KADENCJA 2019-2023
  ...   ...
 • KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU IV KADENCJA 2017-2020
  ...   ...
 • POWIATOWA RADA RYNKU PRACY - IV KADENCJA 2019-2023
  ...   ...
 • POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
  ...   ...
 • POWIATOWA SPOŁECZNA RADA DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 • POWIATOWA KOMISJA RUCHU DROGOWEGO
  ...   ...
 • KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU
 • Rady,zespoły,komisje powoływane przez Starostę
 • "Pozwól na SORze walczyć o życie!"
  ... takim hasłem Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu ...... Akcja ma na celu przypomnienie Pacjentom, że szpitalne oddziały ratunkowe ...... są miejscem, gdzie ratuje się zdrowie i życie ...... ponieważ w praktyce część Pacjentów traktuje sOR-y jako miejsce, gdzie można szybko zrobić ...... sobie badania lub skrócić czas dotarcia do ...
 • STAROSTA GŁUBCZYCKI OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W WYDZIALE BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY
  ... sTAROsTA GŁUBCZYCKI OGŁAsZA NABÓR NA WOLNE sTANOWIsKO URZĘDNICZE W ...... BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY Wolne stanowisko urzędnicze: Referent Wydziału ...... i Architektury Opis stanowiska: Do głównych zadań pracownika będzie ...... 1) obsługa stron i udzielanie informacji związanych z ...... wydziału,  w szczególności dotyczących pozwoleń na budowę i ...... przyjmowanie zgłoszeń budowy i robót budowlanych nie ...... pozwolenia na budowę, 2) prowadzenie postępowań administracyjnych oraz spraw ...... w tym przygotowywanie projektów decyzji, postanowień i pism, 3) prowadzenie rejestrów ...... sprawozdawczości związanej z pracą wydziału, ...... 4) przyjmowanie i ocena zgłoszeń budowy i robót budowlanych nie ...... pozwolenia na budowę, 5) rozpatrywanie spraw związanych z wnioskami o wydanie decyzji ...... wejścia   do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren działek ...... sąsiedzkich w celu wykonania robót budowlanych ...... bieżącej konserwacji, 6) rozpatrywanie wniosków i ...... projektów zaświadczeń o samodzielności lokali, 7) przygotowywanie ...... decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę, 8) wykonywanie ...... z wydawaniem dzienników budowy, 9) współdziałanie z właściwymi innymi organami w ...... prowadzonych spraw,    w szczególności z organami ochrony zabytków. ...... Wymagania niezbędne:             ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;  - wykształcenie wyższe ...... architektura budownictwo)           ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;         ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;   - obowiązkowa znajomość ...... sów: Prawo budowlane i przepisów wykonawczych, ...... su postępowania administracyjnego,    ...... - umiejętność sprawnej obsługi komputera, w szczególności praca w ...... systemie operacyjnym Windows oraz  ...... programu do edycji tekstu Word,           ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;     - pełna ...... do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,    ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;    - niekaralność za ...... stępstwa popełnione umyślnie,    ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;       - ...... stan zdrowia,             ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;         ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;       - ...... szlakowana opinia,     ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;       - ...... stwo polskie. ...... sp;    Wymagania dodatkowe: ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;       - ...... stawowa znajomość ustaw: o planowaniu i ...... spodarowaniu przestrzennym oraz   ...... sp;  o ochronie zabytków i opiece ...... zabytkami i o własności lokali,          ...... sp;        ...... sp;         ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;     - samodzielność, ...... pracy, odpowiedzialność, umiejętność wyszukiwania właściwej interpretacji przepisów ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;         ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;     - doświadczenie ...... w organach administracji architektoniczno-budowlanej, nadzorze ...... sp;        ......     Informacja o warunkach pracy na danym ...... stanowisku: Praca na stanowisku ...... z miejscem wykonywania w starostwie Powiatowym  w Głubczycach ul. ...... Kochanowskiego 15, praca w godzinach urzędowania w ...... wymiarze, wynagrodzenie ustalane zgodnie z obowiązującymi w urzędzie ...... sami. ...... Informuję, że w miesiącu poprzedzającym upublicznienie ogłoszenia ...... skaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ...... stce wynosił powyżej 6 %. ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;  Oferta powinna zawierać ...... stępujące dokumenty     ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;         ...... sp;        ...... sp;        ...... List motywacyjny. ...... Opis dotychczasowej działalności zawodowej. ...... Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny na stronie www. ...... sp;      3. ...... oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie  i uprawnienia ...... sp;      4. ......                 ...... sp;        ...... sp;   5. ...... Oświadczenie dotyczące nieposzlakowanej opinii. ......                 ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;       6. ...... Oświadczenie potwierdzające obywatelstwo polskie. ......                 ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;  7. ...... zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych. ...... sp;        8. ...... Oświadczenie o stanie zdrowia lub aktualne zaświadczenie ...... skie. ......                 ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;  9. ...... że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne ścigane z ...... skarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo ...... skarbowe albo kopia aktualnego „Zapytania o ...... informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego. ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;   10. ...... zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania konkursowego danych osobowych, ...... z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i ...... w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ...... osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz ...... dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie    o ochronie danych) (Dz. ...... Nr 119, str. ...... innych obowiązujących aktów prawnych, o następującej treści: „Wyrażam dobrowolnie zgodę ...... sp;    na przetwarzanie ...... danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach ofertowych ...... starostwo Powiatowe w Głubczycach, na potrzeby ...... procesu rekrutacji”. ......                 ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;   11. ...... o wyrażeniu zgody na komisyjne zniszczenie złożonych dokumentów uznanych za nie ...... spełniające wymagań formalnych lub złożoną po ...... w przypadku jej nieodebrania w terminie 1 miesiąca od upowszechnienia w Biuletynie ...... Oferty należy składać w sekretariacie starostwa Powiatowego w Głubczycach w terminie ...... dnia 28 listopada 2019 r. ...... do godziny 1530 z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko ...... Za dzień doręczenia oferty pocztą uznaje się dzień wpłynięcia przesyłki pocztowej do ...... starostwa. ...... pod adresem: starostwo Powiatowe w Głubczycach ul. ...... Kochanowskiego 15 48-100 Głubczyce Bliższe informacje można uzyskać pod nr ...... sp; 077 4053660,  w. ......   Ogólna klauzula informacyjna ...... 13 ust. ...... 1, 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia ...... roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ...... osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz ...... dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych, RODO) informujemy, że: ...... stratorem danych osobowych przetwarzanych w ...... procesu rekrutacji jest starosta Głubczycki jako pracodawca: starostwo ...... w Głubczycach z siedzibą  w Głubczycach przy ul. ...... Kochanowskiego 15, tel. ...... 77 405 36 60. ...... Kontakt z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych: - ...... s e-mail: - pisemnie na adres naszej ...... siedziby. ...... Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przeprowadzenie procesu ...... na wskazane stanowisko urzędnicze. ......   Podstawą przetwarzania danych osobowych są:  art. ...... 22 (1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. ...... Kodeks pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. ......  o pracownikach samorządowych (Dz. ...... 6 ust. ...... 9 ust. ...... a RODO(dane szczególnych kategorii np. ...... W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej odbiorcami danych mogą być ...... upoważnione do odbioru na podstawie  odpowiednich przepisów prawa. ...... Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres ...... celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym ...... przepisy powszechnie obowiązującego prawa. ...... W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące ...... prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych ...... sp; art. ...... 15 RODO), prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych (art. ...... 16 RODO), prawo do żądania usunięcia danych (art. ...... żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. ...... 18 RODO), prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. ...... W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby ...... przetwarzanie danych osobowych (art. ...... 6 ust. ...... 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody ...... przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z ...... Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest ...... s Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ...... Ochrony Danych Osobowych,  ul. ...... stawki 2, 00-193 Warszawa) gdy uzna Pani/Pan, iż  ...... danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ...... W oparciu o podane  dane osobowe administrator nie będzie podejmował w ...... stosunku do  Pani/Pana zautomatyzowanych ...... Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać ...... danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. ...... Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. ...... 22 (1) Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu ...... Podanie innych danych jest dobrowolne. ...
 • Historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi
  ... storyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi ...... Nowelizacja ustawy Prawo ochrony środowiska wprowadziła pojęcie historycznego ...... szczenia powierzchni ziemi oraz remediacji ...... storycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi. ...... Historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi – rozumie się przez ...... zanieczyszczenie powierzchni ziemi, które zaistniało przed dniem 30 kwietnia 2007 r. ...... lub wynika   z działalności zakończonej przed dniem 30 ...... Rozumie się przez to także szkodę w środowisku w powierzchni ziemi w rozumieniu art. ...... 6 pkt 11 lit. ...... c ustawy   o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, która ...... stała spowodowana przez emisję lub zdarzenie, ...... Rejestr historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi oraz rejestr ...... zagrożeń i szkód w środowisku, które wystąpiły na terenie kraju, jest ...... przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. ...... Prowadzenie i nadzorowanie spraw dotyczących działań remediacyjnych ...... zaś regionalnym dyrektorom ochrony środowiska. ...... sp; ustawy Prawo ochrony środowiska, władający ...... ziemi, który stwierdził historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi na terenie będącym ...... jego władaniu, jest obowiązany niezwłocznie zgłosić ten fakt ...... dyrektorowi ochrony środowiska : Zgłoszenie, winno zawierać:      ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;         imię i ...... sko albo nazwę podmiotu zgłaszającego oraz ...... s jego zamieszkania lub siedziby; adresu i ...... ewidencyjnej; informacje na temat czasu wystąpienia zanieczyszczenia powierzchni ziemi, ...... dokumenty uprawdopodobniające, że zgłoszenie dotyczy historycznego zanieczyszczenia ...... ziemi; dokumentację potwierdzającą wystąpienie zanieczyszczenia powierzchni ziemi, ...... sp;  w tym, nazwy substancji ...... ryzyko oraz wyniki badań zanieczyszczenia gleby i ziemi tymi substancjami, ...... Ponadto, każdy kto stwierdził potencjalne historyczne ...... szczenie powierzchni ziemi, może zgłosić ten ...... staroście. ...... Zgłoszenia staroście Głubczyckiemu można składać w formie pisemnej : ul. ...... Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce lub mailowej na ...... s : srodowisko@powiatglubczycki. ...... Zgłoszenie, winno zawierać:           ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;             ...... sp;            ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;     imię i nazwisko albo ...... podmiotu zgłaszającego oraz adres jego zamieszkania lub siedziby; wskazanie miejsca, w ...... możliwości poprzez podanie adresu lub numeru działki ewidencyjnej; ...... na temat czasu wystąpienia zanieczyszczenia powierzchni ziemi, w tym, w miarę ...... dokumenty uprawdopodobniające, że zgłoszenie dotyczy historycznego zanieczyszczenia ...... ziemi; opis stwierdzonej sytuacji wskazującej na występowanie potencjalnego ...... storycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi, ...... dokumentację, która uprawdopodobni jej wystąpienie, w tym, w miarę możliwości, nazwy ...... substancji powodujących ryzyko oraz wyniki ...... zanieczyszczenia gleby i ziemi tymi substancjami, wykonanych przez laboratorium ...... Zgodnie z zapisami ww. ...... ustawy, władający powierzchnią ziemi ...... w ewidencji gruntów i budynków), w przypadku stwierdzenia historycznego zanieczyszczenia ...... ziemi na swoim terenie, zobowiązany jest do przeprowadzenia remediacji czyli np. ...... usunięcia lub zmniejszenia ilości substancji powodujących ryzyko w taki sposób, aby ...... zanieczyszczony był bezpieczny dla zdrowia ludzi i ...... stanu środowiska. ...... władający powierzchnią ziemi wykaże, że historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi ...... po dniu objęcia przez niego władania spowodował inny podmiot, obowiązek ...... remediacji spoczywa na tym podmiocie. ...... Jeżeli zanieczyszczenie zostało spowodowane przez inny podmiot za zgodą lub ...... sp; władającego powierzchnią ziemi, władający ...... ziemi jest obowiązany do przeprowadzenia remediacji ...... solidarnie z tym podmiotem. ......     ...
 • XII Sesja Rady Powiatu- 06.11.2019
 • Zapytanie radnego Leszka Baca dot. wypowiedzi Starosty w sprawie wykonania chodnika w m. Gołuszowice