Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: s
znaleziono plików: 5175 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 2060

 • Pismo ogólne
 • Uwaga przetarg na remont drogi!
  ... projektowa i przetargowa znajduje się pod adresem: http://przetargi. ...... szeniaszczegoly. ...... spx? ...
 • Klaster Energii w powiecie głubczyckim!
  ... w starostwie Powiatowym w Głubczycach podpisano porozumienie o ustanowieniu Klastra ...... Członkami Klastra "Powiatu Głubczyckiego" są Powiat Głubczycki, Gmina Branice, Gmina ...... W wydarzeniu wziął również udział Minister Technologii i Przedsiębiorczości Marcin ...... który podkreślił iż "dzięki inwestycjom w nowe technologie i odnawialne źródła ...... klaster będzie wzorcem dla całego kraju". ...... sp; Inicjatywa ta jest szczególnie ważna ...... mieszkańców powiatu gdyż ma ona na celu: - ograniczenie niskiej ...... sji na terenie Członków Klastra, w tym poprzez ...... stycje w Odnawialne Źródła Energii; - ...... szenie bezpieczeństwa energetycznego przez ...... syfikację źródeł energii; - rozwój OZE ze ...... szczególnym naciskiem na rozwój rozproszonej ...... prosumenckiej ; - edukację ekologiczną OZE; ...... wspieranie innowacyjnych technologi w zakresie efektywnego zarządzania energią;   ......   ...
 • OBWIESZCZENIE STAROSTY GŁUBCZYCKIEGO Z DNIA 17.09.2019 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY
 • Remont odcinka drogi powiatowej relacji Głubczyce-Sławoszów nr 1214O
  ... odcinka drogi powiatowej relacji Głubczyce-sławoszów  nr 1214O. ...... projektowa i przetargowa znajduje się pod adresem : http://przetargi. ...... szeniaszczegoly. ...... spx? ...
 • Obwieszczenie Starosty Głubczyckiego z dnia 13 września 2019 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej – „przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w ramach zadania pt. poszerzenie pasa jezdni obwodnicy Zubrzyc..."
  ... OBWIEsZCZENIE sTAROsTY GŁUBCZYCKIEGO o wydaniu decyzji o ...... na realizacje inwestycji drogowej Działając na podstawie art. ...... 11f ust. ...... 3 ustawy  z dnia 10 kwietnia 2003r. ...... o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w ...... sie dróg publicznych (tekst jednolity,   ...... sp;Dz. ...... 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ...... – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity, Dz. ...... zmianami) podaję do wiadomości na wniosek Burmistrza Głubczyc z dnia 25. ...... (data wpływu) została wydana decyzja nr 1/D/2019 w dniu 13 ...... o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: ...... poszerzenie pasa jezdni obwodnicy Zubrzyc wraz z wykonaniem ...... Zgodnie z wnioskiem planowana inwestycja realizowana będzie w jednostce ...... Głubczyce – obszar wiejski, obrębie ewidencyjnym Zubrzyce na ...... w liniach rozgraniczających teren inwestycji, stanowiące obecnie pas drogowy drogi ...... w zakresie przebudowy: nr 836, nr 847/1, nr 837/1, nr ...... 835; w liniach rozgraniczających teren inwestycji, stanowiące obecnie pas drogowy drogi ...... w zakresie przebudowy (w zakresie przebudowy włączenia drogi gminnej do ...... 838; w liniach rozgraniczających teren inwestycji, mające stanowić pas drogowy drogi ...... w zakresie rozbudowy wraz z podziałem nieruchomości i ...... sieniem własności:   ...... działki po podziale, przeznaczonej pod inwestycję drogową Nr działki po ...... nie objętej inwestycją   1. ...... 135/2   2. ...... 136/4   numery działek po podziale, ...... pod inwestycję drogową przeznaczone są do włączenia do pasa drogowego dróg ...... do przejęcia na rzecz Gminy Głubczyce;        4. ...... w liniach rozgraniczających teren inwestycji, mająca stanowić pas drogowy drogi ...... w zakresie rozbudowy: nr 156/1. ......   Decyzja o zezwoleniu na realizację ...... stycji drogowej będzie jednocześnie decyzją ...... Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje wykonanie poszerzenia pasa ...... wykonaniem nowej nawierzchni drogi z betonu asfaltowego, budowę rynsztoku wykonanego z ...... budowę i przebudowę zjazdów, budowę zatoki postojowej dla samochodów osobowych, budowę ...... stu ulicznego, studni chłonnej oraz budowę ...... słupów oświetleniowych. ...... Informujemy, że strony mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz załączonymi do niej ......  w Wydziale Budownictwa i Architektury starostwa Powiatowego w Głubczycach, ul. ...... Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce, pokój nr 306; tel. ...... 730-1530 oraz złożyć odwołanie na w/w adres Urzędu w terminie 14 dni od daty ...... niniejszego obwieszczenia, które jednocześnie zostaje  ...... sp; do  publicznej  wiadomości  ...... sp; tablicy ogłoszeń  w  starostwie ...... w Głubczycach, w Urzędzie Miejskim w Głubczycach, a także w urzędowych ...... Publicznych tych urzędów, a także w prasie lokalnej. ...... 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ...... Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity, Dz. ...... zmianami) zawiadomienie stron o wydanej decyzji uważa się za dokonane ...... upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. ......             z up. ...... starosty mgr inż. ...... Aneta Toporowska        Kierownik Wydziału   ...
 • Oświadczenie majątkowe za 2019 r - rozwiązanie stosunku pracy - Tadeusz Schmidt
 • Oświadczenie majątkowe za 2019 r. (sek)
  ... MAJĄTKOWE członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, ...... jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu ...... powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w ...... starosty1 Głubczyce, dnia 04. ......                ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;      ...... scowość) Uwaga: 1. ...... sp;  Osoba składająca oświadczenie ...... jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z ...... sp;  Jeżeli poszczególne rubryki nie ...... w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać "nie dotyczy". ...... sp;  Osoba składająca oświadczenie ...... jest określić przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań ...... majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową. ...... sp;  Oświadczenie majątkowe dotyczy ...... sp;  Oświadczenie majątkowe obejmuje ...... sp;  W części A oświadczenia zawarte są ...... B zaś informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie ...... miejsca położenia nieruchomości. ...... CZĘŚĆ A Ja, niżej podpisany(a), Wioletta Zofia Makselan /Olech/  ...... (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) urodzony(a)  07. ...... w Głubcycach starostwo Powiatowe w Głubczycach sekretarz ......                ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;    (miejsce zatrudnienia, ...... stanowisko lub funkcja) po zapoznaniu się z ...... sami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ...... o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje ...... 1393) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. ...... o samorządzie powiatowym (Dz. ...... 25c tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej ...... spólności majątkowej lub stanowiące mój ...... Zasoby pieniężne: – środki pieniężne ...... w walucie polskiej: nie dotyczy – środki pieniężne ......     – papiery wartościowe: nie dotyczy ...... dotyczy  tytuł prawny: nie dotyczy 2. ...... Mieszkanie o powierzchni: 62m2, o wartości: 150. ...... Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa:  nie dotyczy. ...... tytuł prawny: nie dotyczy Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i ...... w wysokości: nie dotyczy 4. ...... Inne nieruchomości: powierzchnia:  nie dotyczy nie dotyczy o wartości: ...... dotyczy tytuł prawny: nie dotyczy   III. ...... Posiadam udziały w spółkach handlowych – należy podać liczbę i ...... udziałów: nie dotyczy udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w ...... spółce: nie dotyczy Z tego tytułu ...... siągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w ...... sokości: . ...... Posiadam akcje w spółkach handlowych – należy podać liczbę i ...... akcji: nie dotyczy akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: ...... nie dotyczy Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w ...... sokości: nie dotyczy Nabyłem(am) (nabył mój ...... przynależnego do jego majątku odrębnego) od skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, ...... jednostek samorządu terytorialnego, ich związków, ...... osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało zbyciu w ...... przetargu – należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: . ...... dotyczy       VI. ...... Prowadzę działalność gospodarczą2 (należy podać formę prawną i ...... – osobiście nie dotyczy   – wspólnie z innymi osobami  nie dotyczy ...... tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i ...... w wysokości: nie dotyczy 2. ...... Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej ...... i przedmiot działalności):nie dotyczy – osobiście nie dotyczy – wspólnie z innymi ...... sobami nie dotyczy Z tego tytułu ...... siągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w ...... sokości: nie dotyczy VII. ...... W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy – jestem członkiem ...... (od kiedy): nie dotyczy – jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie ...... – jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy Z ...... tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w ...... sokości: nie dotyczy 2. ...... W spółdzielniach: nie dotyczy – jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy ...... – jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): ...... dotyczy – jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy Z ...... tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w ...... sokości: nie dotyczy 3. ...... W fundacjach prowadzących działalność  gospodarczą:  nie dotyczy – jestem ...... zarządu (od kiedy): nie dotyczy     – jestem członkiem rady ...... (od kiedy): nie dotyczy – jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ...... Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w ...... sokości:  nie dotyczy VIII. ...... Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej ...... zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: . ...... /wraz ze współmałżonkiem umowa zlecenie – 1. ......   IX. ...... składniki mienia ruchomego o wartości powyżej ...... należy podać markę, model i rok produkcji): skoda Octavia rok produkcji  2017 r X. ...... i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim ...... w jakiej wysokości): Kredyt hipoteczny  w ...... PKO BP w Głubczycach w wysokości 80. ...... spłacany we franku szwajcarskim / spłacany wspólnie w małżeństwie 2. ...... debetowa w santander Consumer 12. ...... CZĘŚĆ B Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie: . ...... Miejsce położenia nieruchomości wymienionych w ...... II części A (adres): 1. ...... dotyczy Powyższe oświadczenie składam świaomy(a), iż na podstawie art. ...... 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        . ...... (miejscowość, data)            ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;    (podpis) ...... 1  Niewłaściwe skreślić. ...... 2  Nie dotyczy działalności wytwórczej w ...... w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie ...... i zakresie gospodarstwa rodzinnego. ...... 3  Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych. ...
 • Nabór kandydatów na członków Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
 • OGŁOSZENIE STAROSTY GŁUBCZYCKIEGO z dnia 2 września 2019 r. w sprawie naboru kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Głubczycach na kadencję 2019 - 2023
 • Dyżur specjalisty ds. funduszy europejskich
 • Powiatowe Święto Plonów za nami!
  ... sierpnia, przy Ratuszu Miejskim w Głubczycach odbyły się dożynki gminno – ...... – największe w roku święto rolników. ...... rozpoczęła dziękczynna msza św. ...... sp; Najświętszej Maryi Panny w Głubczycach. ...... Po uroczystej mszy św. ...... sp; spod kościoła wyruszył długi, barwny ...... korowód, który prowadziły Mistrzynie Świata i Europy Branickie Mażoretki ...... s” z Branic w towarzystwie Orkiestry dętej ...... starostowie dożynek Pani Agnieszka Podstawka oraz Pan Jan Zapotoczny uroczyście ...... bochen chleba gospodarzom tegorocznego powiatowego święta ...... starosta Głubczycki Piotr soczyński oraz Burmistrz Głubczyc Adam Krupa swoimi ...... oficjalnie rozpoczęli uroczystość witając mieszkańców oraz przybyłych gości. ...... Podczas uroczystości zgromadzeni goście podziwiali piękne ...... które brały udział w gminnym konkursie na najpiękniejszą koronę. ...... W konkursie zwyciężyła korona przygotowana przez ...... sołectwo Bogdanowice, II miejsce zajęła korona ...... przez sołectwo Głubczyce sady, natomiast III miejsce zajęła korona przygotowana ...... sołectwo Lisięcice. ...... W części artystycznej dożynek zgromadzona publiczność ...... występy mi. ...... uroczych przedszkolaków z Przedszkola Nr 2 im. ...... Kubusia Puchatka w Głubczycach, Branickich ...... „Kaprys”, Grupy Estradowej MIRIAM MOK, Kamili Klein, zespołu ...... „UNIVERsE” oraz „DOXXX”. ...... wieczoru Kamila Bednarka, który zagrał z zespołem „Piąty Element” zgromadził przed sceną ...... Na zakończenie dożynek odbyła się zabawa pod chmurką, podczas której zagrał ...... Dziękujemy za przybycie i spędzenie czasu razem z nami! ...
 • Informacja z otwarcia ofert - Remont cząstkowy grysami i emulsją dróg powiatowych na terenie Powiatu Głubczyckiego wg lokalizacji i na zasadach określonych przez Zamawiającego
  ... z otwarcia ofert - Remont cząstkowy grysami i emulsją dróg powiatowych na terenie ...... Głubczyckiego wg lokalizacji i na zasadach określonych przez Zamawiającego. ...
 • Bezpłatne szkolenie nt. wdrożenia e-recepty!
 • VII Sesja Rady Powiatu- 13.06..2019
  ...   ...