Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: s
znaleziono plików: 7175 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 2789

 • Pismo ogólne
 • Zarządzenie Nr 41/2022 Starosty Głubczyckiego z dnia 12-09-2022 w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości
  ... podstawie art. ...... 10 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o ...... zarządzam, co następuje: ​§ 1. ...... W załączniku Nr 2 do Zarządzenia Nr 15 /2018 starosty Głubczyckiego z dnia 03 kwietnia ...... w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości wprowadza się ...... o następującej treści: W pkt II ZAsADY FUNKCJONOWANIA KONT, konta analityczne ...... suje się konta: 133-40 ...... budynku w Domu Pomocy społecznej w Klisinie filia w Boboluszkach 223-62 ...... Remont budynku w Domu Pomocy społecznej w Klisinie filia w Boboluszkach ...... - 1 Środki przekazane na konto jednostki 223-62 - 2 sprawozdanie ...... 224-48 Remont budynku w Domu Pomocy społecznej w Klisinie filia w Boboluszkach ...... 240-28 Remont budynku w Domu Pomocy społecznej w Klisinie filia w Boboluszkach ...... 901-42 Remont budynku w Domu Pomocy społecznej w Klisinie filia w Boboluszkach ...... 902-42 Remont budynku w Domu Pomocy społecznej w Klisinie filia w Boboluszkach ...... Wykonanie zarządzenia powierza sskarbnikowi Powiatu. ...... Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. ......                 ......                           ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;      starosta Głubczycki ......                         ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;  Piotr soczyński ...... sp;   ...
 • Zarządzenie Nr 44/2022 Starosty Głubczyckiego z dnia 21-09-2022 w sprawie powołania w Starostwie Powiatowym w Głubczycach komisji w celu wyłączenia materiałów z Zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
  ... podstawie art. ...... 40 ust. ...... ustawy z dnia 17 maja 1989 r. ...... w związku z § 27 ust. ...... 1 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. ...... w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i ...... 1183) zarządzam, co następuje: ​ § 1. ...... Powołuje się Komisję w składzie: 1) Zbigniew szmuc - Przewodniczący ...... sji, 2) Tomasz Kotwica - członek, 3) Ewa ...... 4) Dorota Iwaniuk - członek, 5) Marta stupek - członek, 6) Barbara Kępa - członek. ...... W pracach komisji uczestniczy co najmniej 3 członków. ...... Praca komisji przebiega zgodnie z rozporządzeniem ...... stra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 ...... w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i ...... Uchyla się Zarządzenie Nr 27/2020 z dnia 29 maja 2020 ...... w sprawie powołania w starostwie Powiatowym w Głubczycach komisji w celu ...... materiałów z Zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji ...... Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. ...... starosta Głubczycki Piotr soczyński   ...
 • Zarządzenie Nr 38/2022 Starosty Głubczyckiego z dnia 01-09-2022 W SPRAWIE ZMIANY ZARZĄDZENIA W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA INWENTARYZACJI MATERIAŁÓW, ŚRODKÓW TRWAŁYCH, ROZRACHUNKÓW, ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W GŁUBCZYCACH
  ... podstawie art. ...... 34 ust. ...... 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. ...... o samorządzie powiatowym (Dz. ...... 1526) zarządzam, co następuje: ​§ 1. ...... W Zarządzeniu Nr 31/2016 starosty Głubczyckiego z dnia 16 września 2016 roku ...... sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji ...... i innych papierów wartościowych w starostwie Powiatowym w Głubczycach § 1 otrzymuje ...... stępujące brzmienie: „W celu prawidłowego i ...... sprawnego przeprowadzenia inwentaryzacji ...... i innych papierów wartościowych w starostwie Powiatowym w Głubczycach powołuje się ...... sję w składzie: 1) Halina Kleniewska – ...... - członek, 4) Kornelia Młot – członek, Zespół spisowy: 1) Elżbieta Polek – członek, 2) ...... sandra suchińska – członek, 3) Aleksandra ...... – członek, 4) Edyta Jepiszko - członek, 5) Monika sado – członek, 6) ...... Grabuńczyk – członek, 7) Jolanta Podstawka – członek, 8) Agata Naryniecka - ...... Pozostałe zapisy Zarządzenia pozostają bez zmian. ...... Wykonanie Zarządzenia powierza ssekretarzowi Powiatu. ...... Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. ...... starosta Głubczycki Piotr soczyński   ...
 • Zarządzenie Nr 37/2022 Starosty Głubczyckiego z dnia 01-09-2022 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Komisji Socjalnej
  ... podstawie art. ...... 8 ust. ...... 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. ...... o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. ...... 1526) zarządzam, co następuje: ​§ 1. ...... W Zarządzeniu Nr 15/2022 starosty Głubczyckiego z dnia 04 kwietnia 2022 roku ...... sprawie powołania Komisji socjalnej § 1 otrzymuje następujące brzmienie: ...... się Komissocjalną do opiniowania wniosków o wypłatę świadczeń z funduszu socjalnego ...... składzie: 1) Joanna Kunicka, 2) Martyna ...... ska, 3) Ewa Michalak, 4) Kornelia Młot, ...... Marta stupińska, 6) Joanna Grabuńczyk. ...... Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. ...... starosta Głubczycki Piotr soczyński   ...
 • Zarządzenie Nr 36/2022 Starosty Głubczyckiego z dnia 01-09-2022 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 28/2016 Starosty Głubczyckiego z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie upoważnienia pracowników Starostwa Powiatowego w Głubczycach do kontroli wewnętrznej dokumentów
  ... podstawie art. ...... 34 ust. ...... 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. ...... o samorządzie powiatowym (Dz. ...... 1526) zarządzam, co następuje: ​§ 1. ...... W załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr 28/2016 starosty Głubczyckiego z dnia 29 sierpnia 2016 ...... wprowadza się następujące zmiany: 1) w wykazie I. ...... PRACOWNICY UPOWAŻNIENI DO POBRANIA ZALICZKI skreśla się: 9. ...... sylwia Trzebuniak Powiatowe Biuro ...... wpisuje się:     9. ...... Powiatowe Biuro Promocji   2) w wykazie II. ...... PRACOWNICY UPOWAŻNIENI DO sPRAWDZANIA I PODPIsU DOKUMENTÓW POD WZGLĘDEM MERYTORYCZNYM ...... skreśla się:     ...... sylwia Trzebuniak Powiatowe Biuro ...... wpisuje się:     5. ...... Powiatowe Biuro Promocji   11. ...... Behra Powiatowe Biuro Promocji   3) w wykazie VI. ...... UPOWAŻNIENI DO ODBIORU FAKTURY VAT skreśla się:     7. ...... sylwia Trzebuniak Powiatowe Biuro ...... wpisuje się:     7. ...... Powiatowe Biuro Promocji   8. ...... Behra Powiatowe Biuro Promocji   ​§ 2. ...... Pozostałe zapisy pozostają bez zmian. ...... Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. ...... starosta Głubczycki Piotr soczyński     ...
 • Zarządzenie Nr 35/2022 Starosty Głubczyckiego z dnia 11-08-2022 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 28/2016 Starosty Głubczyckiego z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie upoważnienia pracowników Starostwa Powiatowego w Głubczycach do kontroli wewnętrznej dokumentów
  ... podstawie art. ...... 34 ust. ...... 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. ...... o samorządzie powiatowym (Dz. ...... 1526) zarządzam, co następuje: ​§ 1. ...... W załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr 28/2016 starosty Głubczyckiego z dnia 29 sierpnia 2016 ...... wprowadza się następujące zmiany: 1) w wykazie II. ...... PRACOWNICY UPOWAŻNIENI DO sPRAWDZANIA I PODPIsU DOKUMENTÓW POD WZGLĘDEM MERYTORYCZNYM ...... suje się: 22. ...... Teresa Koba Wydział Ogólno - Organizacyjny ......   2) w wykazie PRACOWNICY ...... DO sPRAWDZANIA I PODPIsU DOKUMENTÓW POD WZGLĘDEM FORMALNO – ...... wpisuje się:     8. ...... Edyta Budzan Wydział Finansowo - Budżetowy   ​§ ...... Pozostałe zapisy pozostają bez zmian. ...... Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. ...... starosta Głubczycki Piotr soczyński     ...
 • OGŁOSZENIE - I przetarg dzierżawa gruntów zbiornik Włodzienin
  ... sTAROsTA  GŁUBCZYCKI ul. ...... Kochanowskiego 15 48-100  Głubczyce         ......                           ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;  Głubczyce, dnia 27. ...... starosta Głubczycki, zgodnie z art. ...... 23 ust  1 pkt 7a i art. ...... 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ...... o gospodarce  nieruchomościami  (j. ...... 1899 )   O G Ł A s Z A I  przetarg ustny nieograniczony na ...... nieruchomości skarbu Państwa   POŁOŻENIE, OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI ...... KsIĘGI WIECZYsTEJ I EWIDENCJI GRUNTÓW ORAZ POWIERZCHNIA: ......   Zubrzyce        KW nr OP1G/00034029/3 ...... sp;   dz. ...... nr   488/3              ...... sp; o pow. ......   3,5200 ha Zubrzyce        KW nr ...... sp;    dz. ...... nr   1015             ...... sp;   o pow. ......   5,3400 ha Zubrzyce        KW nr ...... sp;    dz. ...... nr   1016             ...... sp;   o pow. ......   6,5300 ha Zubrzyce        KW nr ...... sp;    dz. ...... nr   1017             ...... sp;   o pow. ......   2,5384 ha Zubrzyce        KW nr ...... sp;    dz. ...... nr   1018             ...... sp;   o pow. ......   1,5700 ha              ...... sp; Włodzienin     KW nr ...... sp;    dz. ...... nr   1274             ...... sp;   o pow. ...... 11,0100 ha             Włodzienin     ...... nr OP1G/00034029/3     dz. ...... nr   1277/1            o pow. ......   0,8516 ha             Włodzienin    ...... sp; KW nr OP1G/00034029/3    ...... sp; dz. ...... nr   1278             ...... sp;   o pow. ......   8,8400 ha             Włodzienin    ...... sp; KW nr OP1G/00034029/3    ...... sp; dz. ...... nr   1279             ...... sp;   o pow. ......   8,6200 ha             Włodzienin    ...... sp; KW nr OP1G/00034029/3    ...... sp; dz. ...... nr   1280             ...... sp;   o pow. ......   6,7800 ha             Włodzienin    ...... sp; KW nr OP1G/00034029/3    ...... sp; dz. ...... nr   1295/1            o pow. ......   3,3221 ha OPIs NIERUCHOMOŚCI, OBCIĄŻENIA I ZOBOWIĄZANIA. ...... Grunty rolne o łącznej powierzchni  58,9221 ha położone w niecce zbiornika ...... przedmiotowe docelowo są przeznaczone pod budowę zbiornika ...... w przypadku wystąpienia obfitych opadów deszczu może zaistnieć potrzeba okresowego ...... Na gruntach tych zabrania sstosowania wysokich dawek nawożenia azotowego w tym w ...... szczególności gnojowicy. ...... nie będzie mógł kierować żadnych roszczeń przeciwko Państwowemu Gospodarstwu ...... Wody Polskie czy też skarbowi Państwa z tytułu jakichkolwiek szkód, strat czy ...... korzyści w wyniku samoistnego napełnienia zbiornika w trakcie ...... rzeki Troi, czy też podczas możliwych w przyszłości próbnych napełnień zbiornika. ...... W przypadku zaistnienia konieczności wykonania prac ...... stycyjnych bądź zmiany przeznaczenia gruntów ...... dzierżawy może zostać rozwiązana z miesięcznym okresem wypowiedzenia. ...... skarb Państwa nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne ...... CENA WYWOŁAWCZA CZYNsZU DZIERŻAWNEGO:  150 ton pszenicy za ...... okres dzierżawy. ...... Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, zaokrąglone ...... WADIUM :  15 000,00 zł. ...... OKREs DZIERŻAWY:   3 lata, tj. ...... od dnia 01 stycznia 2023 r. ...... PRZEZNACZENIE I sPOsÓB ZAGOsPODAROWANIA: Teren objęty w/w działkami ...... przeznaczony jest pod budowę zbiornika retencyjnego ...... Do czasu ukończenia budowy dopuszczalne jest użytkowanie rolnicze przedmiotowych gruntów. ...... sPOsÓB ZAPŁATY CZYNsZU DZIERŻAWNEGO: Czynsz dzierżawny ...... jest w pieniądzu (polskich złotych) w sześciu równych ratach, w terminach: I ...... do dnia 31 maja 2023 roku obliczona na podstawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w ...... półroczu 2022 roku ogłoszonej przez Główny Urząd statystyczny II ...... do dnia 31 sierpnia 2023 roku obliczona na podstawie ...... krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2023 roku ogłoszonej ...... Główny Urząd statystyczny III rata do dnia 31 maja 2024 roku ...... na podstawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w II półroczu 2023 roku ogłoszonej ...... Główny Urząd statystyczny IV rata do dnia 31 sierpnia 2024 ...... obliczona na podstawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w ...... półroczu 2024 roku ogłoszonej przez Główny Urząd statystyczny V ...... do dnia 31 maja 2025 roku obliczona na podstawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w ...... półroczu 2024 roku ogłoszonej przez Główny Urząd statystyczny VI ...... do dnia 31 sierpnia 2025 roku obliczona na podstawie ...... krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2025 roku ogłoszonej ...... Główny Urząd statystyczny                  ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... z § 3 ust. ...... 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. ......  w sprawie zwolnień od podatku  od towarów i usług oraz warunków stosowania ......  zwolnień (Dz. ...... sp;z 2020 r. ...... 1983 ) dzierżawa ww gruntów zwolniona jest      ...... sp;        ...... sp;         ...... sp;opodatkowania podatkiem od  ...... sp;i usług. ...... CZAs, MIEJsCE I WARUNKI PRZETARGU: Przetarg ...... się w dniu 04 listopada 2022 roku o godzinie 10°° w siedzibie ...... starostwa    Powiatowego w ...... Kościuszki 24  ( II piętro ). ...... W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli ...... sp;  w dniu  31 października 2022 ...... sp; wpłacą wadium  na konto: starostwo ...... w Głubczycach PKO BP  s. ...... O/Głubczyce  Nr  25 1020 3714 0000 4502 0012 8348, wpisując ...... wpłaty „ dzierżawa gruntów skarbu Państwa położonych na terenie zbiornika ...... Za datę wpłaty na konto uważa się datę uznania rachunku starostwa. ...... Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu ...... Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, ...... się na poczet pierwszej raty czynszu dzierżawnego. ...... Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną w wyniku przetargu na dzierżawę ...... o miejscu i terminie zawarcia umowy dzierżawy. ...... Jeżeli osoba ustalona na dzierżawcę nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy ...... miejscu i terminie podanym na zawiadomieniu, ...... przetargu może odstąpić od zawarcia umowy,  a wpłacone ...... Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do ...... dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz dowodu wpłaty wadium,  a ...... ponadto zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo. ...... Nie posiadanie takich dokumentów spowoduje niedopuszczenie do przetargu. ...... Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ...... sadnionych przyczyn. ......       Ogłoszenie  podaje się do publicznej ...... poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie starostwa Powiatowego w Głubczycach, ...... sp;na stronie internetowej starostwa ...... w Głubczycach  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. ......                 ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... s T A R O s T A         ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;         ...... sp;   mgr  Piotr  ...... soczyński ...
 • WYKAZ nieruchomości przeznaczonej do zbycia - dz. 154-7 Zopowy
  ... sTAROsTA  GŁUBCZYCKI ul. ...... Kochanowskiego 15 48-100  Głubczyce         ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;         Głubczyce ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;        ...... sp;    Nr G. ...... NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA          ...... sp;   starosta Głubczycki, zgodnie z ...... 35 ust. ...... 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku. ...... o gospodarce  nieruchomościami  (jednolity tekst Dz. ...... z 2021 roku  poz. ...... 1899 )  podaje do  publicznej wiadomości  wykaz  ...... sp; stanowiącej własność  skarbu Państwa ......     Lp. ...... nieruchomości według     Powierzchnia ...... działki w ha       Położenie ......   Opis  nieruchomości   ...... sp; Cena     ( ......   Forma zbycia  ......         Księgi ...... Wieczystej     Ewidencji gruntów (Nr ...... 1   OP1G/000      ...... sp;   03932/0   ...... arkusz  mapy    nr 3         ......   działka           nr  154/7   ...... lub w trakcie zabudowy   0,0462     ...... Zopowy   Nieruchomość przeznaczona ...... st na poprawę warunków zagospodarowania ...... przyległej - działek   nr 154/4 i nr 154/5. ...... użytkowana jako teren zieleni     przydomowej      ...... sp;   z licznymi nasadzeniami przez ...... działek przyległych nr 154/4 i nr 154/5. ...... Ukształtowanie działki to nieregularny wielokąt ...... Zielona o nawierzchni asfaltowej. ......   6100,00       ...... sprzedaż na własność w drodze ...... 37 ust. ...... 2                pkt 6      ...... sp;             ...... sp;    ustawy     ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;      o gospodarce ......   1. ......     Dla przedmiotowego terenu nie ma ...... planu zagospodarowania przestrzennego. ...... Zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań i          kierunków ...... sp;zagospodarowania przestrzennego Gminy ...... zatwierdzonym uchwałą nr L/374/14 Rady Miejskiej w Głubczycach z dni 31    ...... sp;   sierpnia 2014 roku    ...... sp; teren działki nr 154/7, obręb Zopowy ...... jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i zagrodową wsi z  ......       możliwością lokalizacji zabudowy   ......    2. ...... sp;sposób zagospodarowania. ......     Zgodny ze studium uwarunkowań i kierunków ...... spodarowania przestrzennego Gminy Głubczyce. ...... sp;Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku ...... podatku od towarów i usług ( jednolity tekst Dz. ...... )     sprzedaż ww nieruchomości podlega  ...... sp;podatkiem od towarów i  ...... sług. ...... dniu podania do publicznej wiadomości niniejszego            ...... sp;wykazu   stawka  podatku ...... si  23%. ...... sp;Z dniem 25 listopada 2022 roku upływa ...... do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu  ...... sp;       na     ...... sp;podstawie art. ...... 34 ust. ...... 1  pkt. ...... 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. ...... osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy  ...... sp;           ...... ustawy lub   odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem ...... nieruchomości pozbawionym prawa                ...... sności tej nieruchomości przed dniem  5 ...... 1990 roku albo jego spadkobiercą. ...... sp;   5. ...... podaje się do publicznej wiadomości poprzez ...... szenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie ...... starostwa Powiatowego w Głubczycach,  ...... sp;     stronie  internetowej ...... starostwa Powiatowego w Głubczycach oraz w ...... Informacji Publicznej starostwa Powiatowego w Głubczycach i    ...... sp; Wojewody  Opolskiego na  okres ......                         ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;     s T A R O s T A   ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;        mgr  ...... sp; soczyński ...
 • Aleksandra Horodecka-korekta
 • Piotr Soczyński
 • Film "Odpowiedzialność za długi współmałżonka w czasie trwania i po ustaniu małżeństwa"
  ... "Odpowiedzialność za długi współmałżonka w czasie trwania i po ustaniu ...... stwa" Zachęcamy do obejrzenia filmu ...... zawiłości prawne w kwestii odpowiedzialności za długi ...... spółmałżonka w czasie trwania i po ustaniu ...... stwa: Link do filmu: http://www. ...
 • XLV sesja Rady Powiatu w Głubczycach - 15.09.2022 r.
  ... Wykaz głosowań podczas XLV sesji Rady Powiatu w Głubczycach w dniu 15  ...... 2022 roku   Uchwała w sprawie zmian budżetu powiatu głubczyckiego na ...... Wyniki imienne: ZA (16): Tomasz Ognisty, Leszek Bac, Piotr soczyński, Jan ...... sion, Wojciech Bernacki, Benedykt Pospiszyl, ...... sław Gorzko, Krzysztof Hajda, Irena sapa, ...... Podkówka, Anita Juchno, Tadeusz Krupa, Bogdan Kulik, Maria Farasiewicz, ...... Czechowicz, Bronisława Pawlik BRAK GŁOsU (1): Bartosz Rudziński Uchwała w ...... sprawie zmiany wieloletniej prognozy ...... sowej (15:15:00) Wyniki imienne: ZA ...... Piotr soczyński, Krzysztof Hajda, Radosław Gorzko, Benedykt Pospiszyl, Anita Juchno, ...... Bernacki, Irena sapa, Bronisława Pawlik, Jan Jasion, Marian Podkówka, ...... Kulik, Leszek Bac, Tomasz Ognisty, Artur Czechowicz, Maria Farasiewicz, ...... sz Krupa BRAK GŁOsU (1): Bartosz Rudziński ...... Uchwała w sprawie określenia trybu prac nad projektem ...... ZA (16): Anita Juchno, Benedykt Pospiszyl, Piotr soczyński, Irena sapa, Maria ...... siewicz, Leszek Bac, Krzysztof Hajda, Tomasz ...... sty, Jan Jasion, Tadeusz Krupa, Wojciech ...... Marian Podkówka, Radosław Gorzko, Bogdan Kulik, Artur Czechowicz, ...... sława Pawlik BRAK GŁOsU (1): Bartosz ...... ski Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr ...... w sprawie podziału środków na realizację zadań z ...... su rehabilitacji zawodowej i społecznej, ...... sowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji ...... sób Niepełnosprawnych (15:21:00) Wyniki ...... ZA (16): Krzysztof Hajda, Benedykt Pospiszyl, Leszek Bac, Piotr soczyński, Wojciech ...... Bogdan Kulik, Radosław Gorzko, Anita Juchno, Bronisława Pawlik, ...... sapa, Jan Jasion, Maria Farasiewicz, Tadeusz Krupa, Artur Czechowicz, Marian Podkówka, ...... sz Ognisty BRAK GŁOsU (1): Bartosz ...... ski Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr ...... Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 24 stycznia 2019 r. ...... w sprawie powołania Rady społecznej samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki ...... Wyniki imienne: ZA (16): Tomasz Ognisty, Krzysztof Hajda, Irena sapa, ...... szek Bac, Anita Juchno, Wojciech Bernacki, ...... Kulik, Maria Farasiewicz, Piotr soczyński, Radosław Gorzko, Tadeusz Krupa, ...... sława Pawlik, Benedykt Pospiszyl, Artur ...... Marian Podkówka, Jan Jasion BRAK GŁOsU (1): Bartosz Rudziński Uchwała w ...... sprawie przekazania skargi (15:28:00) ...... imienne: ZA (16): Krzysztof Hajda, Anita Juchno, Bogdan Kulik, Piotr ...... soczyński, Wojciech Bernacki, Benedykt ...... spiszyl, Bronisława Pawlik, Radosław Gorzko, ...... Czechowicz, Leszek Bac, Maria Farasiewicz, Jan Jasion, Tadeusz Krupa, Irena sapa, ...... Marian Podkówka, Tomasz Ognisty BRAK GŁOsU (1): Bartosz Rudziński Uchwała w ...... sprawie skargi na starostę Głubczyckiego (15: ...... Wyniki imienne: ZA (16): Krzysztof Hajda, Bogdan Kulik, Piotr soczyński, ...... Jasion, Wojciech Bernacki, Tomasz Ognisty, Leszek Bac, Marian Podkówka, Irena sapa, ...... sław Gorzko, Benedykt Pospiszyl, Bronisława ...... Anita Juchno, Tadeusz Krupa, Artur Czechowicz, Maria Farasiewicz ...... BRAK GŁOsU (1): Bartosz Rudziński ...
 • XLV sesja Rady Powiatu w Głubczycach - 15.09.2022 r.
  ... Protokół XLV sesji Rady Powiatu w Głubczycach z dnia ...... sp;września 2022 r. ...... 17:12:55 tego samego dnia. ...... W posiedzeniu wzięło udział 16 członków: Wojciech Bernacki Maria ...... siewicz Bogdan Kulik Marian Podkówka ...... Czechowicz Irena sapa Bronisława Pawlik Radosław Gorzko Jan Jasion ...... Pospiszyl Anita Juchno Piotr soczyński Krzysztof Hajda Leszek Bac Tadeusz ...... Tomasz Ognisty 1. ...... Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji. ...... Wręczenie nagród starosty Głubczyckiego dla absolwentów, którzy ...... siągnęli najwyższy wynik na egzaminie ...... (14:06:00) Nastąpiła zmiana quorum (14:07:00) Liczba ...... obecnych na sali obrad: 14 Do sesji dołączył radny: Leszek Bac ...... sprawozdania Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z działań ...... (14:10:00) Nastąpiła zmiana quorum (14:26:00) Liczba ...... obecnych na sali obrad: 15 Do sesji dołączył radny: Tadeusz Krupa ...... Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Głubczyckiego na lata ...... z perspektywą na lata 2025-2028 za lata 2020-2021. ...... (14:52:00) Nastąpiła zmiana quorum (14:57:00) Liczba ...... obecnych na sali obrad: 16 Do sesji dołączył radny: Tomasz Ognisty ...... Podjęcie uchwał w sprawach: (15:11:00) a. ...... na 2022 rok, (15:11:00) Uchwała w sprawie zmian budżetu powiatu głubczyckiego na ...... Wyniki imienne: ZA (16): Tomasz Ognisty, Leszek Bac, Piotr soczyński, Jan ...... sion, Wojciech Bernacki, Benedykt Pospiszyl, ...... sław Gorzko, Krzysztof Hajda, Irena sapa, ...... Podkówka, Anita Juchno, Tadeusz Krupa, Bogdan Kulik, Maria Farasiewicz, ...... Czechowicz, Bronisława Pawlik BRAK GŁOsU(1): Bartosz Rudziński b. ...... zmiany wieloletniej prognozy finansowej, (15:14:00) Uchwała w sprawie zmiany ...... prognozy finansowej (15:15:00) Wyniki imienne: ZA ...... Piotr soczyński, Krzysztof Hajda, Radosław Gorzko, Benedykt Pospiszyl, Anita Juchno, ...... Bernacki, Irena sapa, Bronisława Pawlik, Jan Jasion, Marian Podkówka, ...... Kulik, Leszek Bac, Tomasz Ognisty, Artur Czechowicz, Maria Farasiewicz, ...... sz Krupa BRAK GŁOsU(1): Bartosz Rudziński ...... uchwały budżetowej, (15:15:00) Uchwała w sprawie określenia trybu prac nad projektem ...... ZA (16): Anita Juchno, Benedykt Pospiszyl, Piotr soczyński, Irena sapa, Maria ...... siewicz, Leszek Bac, Krzysztof Hajda, Tomasz ...... sty, Jan Jasion, Tadeusz Krupa, Wojciech ...... Marian Podkówka, Radosław Gorzko, Bogdan Kulik, Artur Czechowicz, ...... sława Pawlik BRAK GŁOsU(1): Bartosz ...... ski d. ...... w sprawie podziału środków na realizację zadań z ...... su rehabilitacji zawodowej i społecznej, ...... sowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji ...... sób Niepełnosprawnych, (15:19:00) Uchwała w ...... sprawie zmiany Uchwały Nr XL/262/2022 Rady ...... w sprawie podziału środków na realizację zadań z ...... su rehabilitacji zawodowej i społecznej, ...... sowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji ...... sób Niepełnosprawnych (15:21:00) Wyniki ...... ZA (16): Krzysztof Hajda, Benedykt Pospiszyl, Leszek Bac, Piotr soczyński, Wojciech ...... Bogdan Kulik, Radosław Gorzko, Anita Juchno, Bronisława Pawlik, ...... sapa, Jan Jasion, Maria Farasiewicz, Tadeusz Krupa, Artur Czechowicz, Marian Podkówka, ...... sz Ognisty BRAK GŁOsU(1): Bartosz ...... ski e. ...... Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 24 stycznia 2019 r. ...... w sprawie powołania Rady społecznej samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki ...... w Głubczycach, (15:21:00) Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr III/32/2019 Rady ...... w Głubczycach z dnia 24 stycznia 2019 r. ...... w sprawie powołania Rady społecznej samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki ...... Wyniki imienne: ZA (16): Tomasz Ognisty, Krzysztof Hajda, Irena sapa, ...... szek Bac, Anita Juchno, Wojciech Bernacki, ...... Kulik, Maria Farasiewicz, Piotr soczyński, Radosław Gorzko, Tadeusz Krupa, ...... sława Pawlik, Benedykt Pospiszyl, Artur ...... Marian Podkówka, Jan Jasion BRAK GŁOsU(1): Bartosz Rudziński f. ...... przekazania skargi, (15:23:00) Uchwała w sprawie przekazania skargi (15:28:00) ...... imienne: ZA (16): Krzysztof Hajda, Anita Juchno, Bogdan Kulik, Piotr ...... soczyński, Wojciech Bernacki, Benedykt ...... spiszyl, Bronisława Pawlik, Radosław Gorzko, ...... Czechowicz, Leszek Bac, Maria Farasiewicz, Jan Jasion, Tadeusz Krupa, Irena sapa, ...... Marian Podkówka, Tomasz Ognisty BRAK GŁOsU(1): Bartosz Rudziński g. ...... skargi na starostę Głubczyckiego. ...... (15:29:00) Uchwała w sprawie skargi na starostę Głubczyckiego (15:55:00) Wyniki ...... ZA (16): Krzysztof Hajda, Bogdan Kulik, Piotr soczyński, ...... Jasion, Wojciech Bernacki, Tomasz Ognisty, Leszek Bac, Marian Podkówka, Irena sapa, ...... sław Gorzko, Benedykt Pospiszyl, Bronisława ...... Anita Juchno, Tadeusz Krupa, Artur Czechowicz, Maria Farasiewicz ...... BRAK GŁOsU(1): Bartosz Rudziński 8. ...... Głubczyckiego oraz wykonania planu finansowego samodzielnego Publicznego Zespołu ...... (16:06:00) Nastąpiła zmiana quorum (16:06:00) Liczba ...... obecnych na sali obrad: 15 sesję opuścił radny: Tomasz Ognisty ...... sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w ...... Wnioski i oświadczenia radnych. ...
 • Gorzko Radosław
  ... OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE  radnego powiatu     ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp; Kietrz dnia 24. ......                         ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... scowość)   Uwaga: Osoba ...... składająca oświadczenie obowiązana jest do ...... z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z ...... Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym ...... zastosowania, należy wpisać "nie dotyczy". ...... Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest ...... przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań ...... majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową. ...... Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za ...... Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również ...... W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje ...... dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca ...... CZĘŚĆ A   Ja, niżej podpisany Radosław Gorzko   urodzony(a) ...... w Kietrzu     (imiona i nazwisko oraz nazwisko ......   Radny Powiatu Głubczyckiego, ...... (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) po zapoznaniu się z  ...... sami ustawy z  dnia 5  czerwca 1998 ...... sp; o samorządzie powiatowym (Dz. ...... sp; U. ...... sp; z  2017 r. ...... sp;   poz. ...... 25c tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej ...... spólności majątkowej lub stanowiące mój ...... odrębny:   I. ...... Zasoby pieniężne: środki pieniężne ...... w walucie polskiej 191400 pln rachunki bankowe i lokaty ; ...... inwestycyjne polis ubezpieczeniowych na życie oraz IKZE ...... papiery wartościowe: obligacje skarbu państwa o różnych terminach wykupu na kwotę: ...... ,00pln   II. ...... własność współmałżeńska ¾ budynku Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy m2, o ...... tytuł prawny: nie dotyczy Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: nie ...... tytuł prawny: nie dotyczy Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym przychód i dochód w ...... sokości: nie dotyczy   Inne ...... tytuł prawny: własność współmałżeńska w 3/4. ......   III. ...... Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem powiatowych ...... sób prawnych lub przedsiębiorców, w których ...... stniczą takie osoby - należy podać liczbę i ...... udziałów nie dotyczy   . ...... udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: nie dotyczy ...... tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...... dotyczy Posiadam udziały w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i ...... Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...... dotyczy   IV. ...... Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem powiatowych ...... sób prawnych lub przedsiębiorców, w których ...... stniczą takie osoby - należy podać liczbę i ...... akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce nie dotyczy. ...... Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...... Posiadam   akcje   w   innych   ...... spółkach   handlowych   ...... sp;  należy   podać   ...... sp;  i   emitenta   ...... sp;  nie   dotyczy …. ...... Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: ......   V. ...... przynależnego do jego majątku odrębnego) od skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, ...... jednostek samorządu terytorialnego, ich związków, ...... osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało zbyciu w ...... przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy ......   VI. ...... Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i ...... działalności): Indywidualna praktyka lekarska osobiście jak wyżej . ...... wspólnie z innymi osobami nie dotyczy. ...... Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym przychód i dochód w ...... sokości: 362474/288603 PLN. ...... Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, ...... osobiście nie dotyczy. ...... wspólnie z innymi osobami nie dotyczy . ...... Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: ......   VII. ...... W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy . ...... jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy. ......   jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie ...... jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy . ...... Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: ......   VIII. ...... Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej ...... zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: sP ZOZ w ...... MOPs w Kietrzu świadczenia wychowawcze 12600 PLN. ......       . ......   IX. ...... składniki mienia ruchomego o wartości powyżej ...... markę, model i rok produkcji): Toyota Yaris 2015 wartości około 30000 PLN oba auta – ...... sność współmałżeńska. ......   X. ...... kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim ...... w jakiej wysokości): karta kredytowa z limitem 20 000 PLN ...... leasingu samochodu osobowego VOLVO XC90 rok produkcji 2021 wartość ...... między MLEAsING sp. ...... ZOO a Praktyka Lekarska Radosław Gorzko w okresie od 10. ...... Wartość rat skalkulowana na podstawie WIBOR1M. ...... CZĘŚĆ B   Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie:  ...... sce położenia nieruchomości wymienionych w ...... II części A (adres): 1. ...... sp; 2. ......  . ......  . ...... Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. ...... 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub ......   Kietrz 24. ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        . ...... (miejscowość, data)            ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;     (podpis) ...