Ostrzeżenie meteorologiczne: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami grad. Ważność:od godz. od godz. 14:00 dnia 10.08.2020 do godz. 22:00 dnia 10.08.2020. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) - 70

Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: s
znaleziono plików: 5561 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 1808

 • Pismo ogólne
 • XX nadzwyczajna sesja Rady Powiatu - 13.08.2020 r.
  ...   ...
 • Petycja w sprawie podwyższenia poziomu bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 1218O
 • Regulamin zawodów "Głubczycko-Prudnickie Zawody Wędkarskie":
  ... sp;   ...
 • Remont dróg powiatowych na terenie powiatu głubczyckiego masą bitumiczno-asfaltową na gorąco
  ... na terenie powiatu głubczyckiego masą bitumiczno-asfaltową na gorąco ...... przetargowa znajduję się pod adresem : http://przetargi. ...... szeniaszczegoly. ...... spx? ...
 • Tomasz Makarski
  ... MAJĄTKOWE członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, ...... jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu ...... powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w ...... starosty1 Głubczyce, dnia 22. ...... r                ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;      ...... scowość) Uwaga: 1. ...... sp;  Osoba składająca oświadczenie ...... jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z ...... sp;  Jeżeli poszczególne rubryki nie ...... w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać "nie dotyczy". ...... sp;  Osoba składająca oświadczenie ...... jest określić przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań ...... majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową. ...... sp;  Oświadczenie majątkowe dotyczy ...... sp;  Oświadczenie majątkowe obejmuje ...... sp;  W części A oświadczenia zawarte są ...... B zaś informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie ...... miejsca położenia nieruchomości. ...... CZĘŚĆ A Ja, niżej podpisany(a),          ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;   Tomasz Makarski, (imiona i ...... sko oraz nazwisko rodowe) urodzony(a) 05. ...... w Kietrzu starostwo Powiatowe w Głubczycach – Kierownik ...... Komunikacji i Transportu            ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) ...... zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ...... o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje ...... 1393) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. ...... o samorządzie powiatowym (Dz. ...... 25c tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej ...... spólności majątkowej lub stanowiące mój ...... Zasoby pieniężne: – środki pieniężne ...... w walucie polskiej: 3. ...... Mieszkanie o powierzchni: 78,5 m2, o wartości: ...... tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa 3. ...... Gospodarstwo rolne: "nie dotyczy". ...... rodzaj gospodarstwa: "nie dotyczy", powierzchnia: . ...... Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i ...... w wysokości: . ...... Posiadam udziały w spółkach handlowych – należy podać liczbę i ...... udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: . ...... Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w ...... sokości: . ...... Posiadam akcje w spółkach handlowych – należy podać liczbę i ...... akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: . ...... Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w ...... sokości: . ...... przynależnego do jego majątku odrębnego) od skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, ...... jednostek samorządu terytorialnego, ich związków, ...... osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało zbyciu w ...... przetargu – należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: "nie dotyczy" ...... Prowadzę działalność gospodarczą2 (należy podać formę prawną i ...... – osobiście . ...... – wspólnie z innymi osobami . ...... Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i ...... w wysokości: . ...... Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej ...... – osobiście . ...... – wspólnie z innymi osobami . ...... Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w ...... sokości: . ......   VII. ...... W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): "nie dotyczy". ...... – jestem członkiem zarządu (od kiedy): . ...... – jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): . ...... – jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): . ...... Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w ...... sokości: . ...... W spółdzielniach: "nie dotyczy". ...... – jestem członkiem zarządu (od kiedy): . ...... – jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): . ...... – jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): . ...... Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w ...... sokości: . ...... W fundacjach prowadzących działalność  gospodarczą: "nie dotyczy". ...... – jestem członkiem zarządu (od kiedy): . ...... – jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): . ...... – jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): . ...... Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w ...... sokości: . ...... Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej ...... zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: stosunek pracy – ...... starostwo Powiatowe w Głubczycach – wartość ...... składniki mienia ruchomego o wartości powyżej ......   X. ......   Zobowiązania pieniężne o wartości ...... i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim ...... w jakiej wysokości):            ...... sp;     "nie dotyczy". ......   CZĘŚĆ B Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie:  ...... sce położenia nieruchomości wymienionych w ...... II części A (adres): 1. ...... sp; 3. ......   Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. ...... 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;   . ...... (miejscowość, data)            ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;    (podpis) ...... 1  Niewłaściwe skreślić. ...... 2  Nie dotyczy działalności wytwórczej w ...... w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie ...... i zakresie gospodarstwa rodzinnego. ...... 3  Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych. ...
 • Sebastian Związek
  ... MAJĄTKOWE członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, ...... jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu ...... powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w ...... starosty1 Głubczyce, dnia 28. ......                ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;      ...... scowość) Uwaga: 1. ...... sp;  Osoba składająca oświadczenie ...... jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z ...... sp;  Jeżeli poszczególne rubryki nie ...... w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać "nie dotyczy". ...... sp;  Osoba składająca oświadczenie ...... jest określić przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań ...... majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową. ...... sp;  Oświadczenie majątkowe dotyczy ...... sp;  Oświadczenie majątkowe obejmuje ...... sp;  W części A oświadczenia zawarte są ...... B zaś informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie ...... miejsca położenia nieruchomości. ...... CZĘŚĆ A Ja, niżej podpisany(a), sebastian Związek, (imiona i nazwisko oraz ...... sko rodowe) urodzony(a) 6. ...... w Opolu, Miejsce zatrudnienia: starostwo Powiatowe w Głubczycach, 48-100 Głubczyce ...... skiego 15, stanowisko: Kierownik Wydziału ......                ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;    (miejsce zatrudnienia, ...... stanowisko lub funkcja) po zapoznaniu się z ...... sami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ...... o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje ...... 1393) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. ...... o samorządzie powiatowym (Dz. ...... 25c tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej ...... spólności majątkowej lub stanowiące mój ...... Zasoby pieniężne: – środki pieniężne ...... w walucie polskiej: 3000zł  . ...... 189,70 m2, o wartości: 400 000zł  tytuł prawny: współwłasność 1/2 2. ...... Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy,  o wartości: nie dotyczy tytuł prawny: nie ...... Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy, powierzchnia: nie ...... Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i ...... w wysokości: nie dotyczy…. ...... Posiadam udziały w spółkach handlowych – należy podać liczbę i ...... udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: nie dotyczy. ...... Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w ...... sokości: nie dotyczy. ...... Posiadam akcje w spółkach handlowych – należy podać liczbę i ...... akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: nie dotyczy. ...... Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w ...... sokości: nie dotyczy. ...... przynależnego do jego majątku odrębnego) od skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, ...... jednostek samorządu terytorialnego, ich związków, ...... osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało zbyciu w ...... przetargu – należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie ...... Prowadzę działalność gospodarczą2 (należy podać formę prawną i ...... – osobiście : nie dotyczy. ...... – wspólnie z innymi osobami : nie dotyczy…………………. ...... Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i ...... w wysokości: nie dotyczy…. ...... Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej ...... – osobiście : nie dotyczy…. ...... – wspólnie z innymi osobami : nie dotyczy. ...... Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w ...... sokości: nie dotyczy………. ......   VII. ...... W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy. ...... – jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy. ...... – jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie ...... – jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy. ...... Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w ...... sokości: nie dotyczy. ...... W spółdzielniach: nie dotyczy. ...... – jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy. ...... – jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): ...... – jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy. ...... Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w ...... sokości: nie dotyczy. ...... W fundacjach prowadzących działalność  gospodarczą: nie dotyczy. ...... – jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy. ......     – jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie ...... – jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy. ...... Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w ...... sokości: nie dotyczy. ...... Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej ...... zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: Dochód z tytułu ...... Dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej: 20934,10zł, Dochód z umów ...... składniki mienia ruchomego o wartości powyżej ...... podać markę, model i rok produkcji): suzuki Grand Vitara, 2001 rok, współwłasność, ...... 16 000 zł, Toyota Rav4, 2006 rok, własność, wartość 25000 zł. ......   X. ...... i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim ...... w jakiej wysokości): Kredyt mieszkaniowy własny kąt hipoteczny w PLN – kredyt ...... Kwota kredytu 45 000zł, okres kredytowania 179 miesięcy, aktualne ...... 2,6%, wysokość zobowiązania na 31. ...... wynosi 7743,91zł      CZĘŚĆ B Adres zamieszkania osoby ...... składającej oświadczenie: ………………………. ...... Miejsce położenia nieruchomości wymienionych w ...... II części A (adres): 1. ......   Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. ...... 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;  . ...... (miejscowość, data)            ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;    (podpis) ...... 1  Niewłaściwe skreślić. ...... 2  Nie dotyczy działalności wytwórczej w ...... w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie ...... i zakresie gospodarstwa rodzinnego. ...... 3  Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych. ...
 • Ewa Sowińska
  ... MAJĄTKOWE członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, ...... jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu ...... powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w ...... starosty1 Głubczyce, dnia 20 marca 2020 r. ......                ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;      ...... scowość) Uwaga: 1. ...... sp;  Osoba składająca oświadczenie ...... jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z ...... sp;  Jeżeli poszczególne rubryki nie ...... w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać "nie dotyczy". ...... sp;  Osoba składająca oświadczenie ...... jest określić przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań ...... majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową. ...... sp;  Oświadczenie majątkowe dotyczy ...... sp;  Oświadczenie majątkowe obejmuje ...... sp;  W części A oświadczenia zawarte są ...... B zaś informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie ...... miejsca położenia nieruchomości. ...... CZĘŚĆ A Ja, niżej podpisany(a), Ewa sowińska Żywot, (imiona i nazwisko oraz ...... sko rodowe) urodzony(a) 4. ...... starostwo Powiatowe w Głubczycach ; Kierownik ...... Ochrony Środowiska i Rolnictwa,           ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp; (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub ...... po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ...... o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje ...... 1393) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. ...... o samorządzie powiatowym (Dz. ...... 25c tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej ...... spólności majątkowej lub stanowiące mój ...... Zasoby pieniężne: – środki pieniężne ...... w walucie polskiej: 5 000,00 zł. ...... tytuł prawny: współwłasność 2. ...... Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy m2, o ...... Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy, powierzchnia: nie dotyczy ...... tytuł prawny: nie dotyczy Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i ...... w wysokości: nie dotyczy 4. ...... powierzchni 632 m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym . ...... 20 000 zł. ...... tytuł prawny: współwłasność . ...... Posiadam udziały w spółkach handlowych – należy podać liczbę i ...... udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: nie dotyczy . ...... Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w ...... sokości: nie dotyczy . ...... Posiadam akcje w spółkach handlowych – należy podać liczbę i ...... akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: nie dotyczy . ...... Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w ...... sokości: nie dotyczy V. ...... przynależnego do jego majątku odrębnego) od skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, ...... jednostek samorządu terytorialnego, ich związków, ...... osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało zbyciu w ...... przetargu – należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy ...... Prowadzę działalność gospodarczą2 (należy podać formę prawną i ...... – osobiście nie dotyczy . ...... – wspólnie z innymi osobami nie dotyczy . ...... Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i ...... w wysokości: nie dotyczy 2. ...... Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej ...... – osobiście nie dotyczy . ...... – wspólnie z innymi osobami nie dotyczy . ...... Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w ...... sokości: nie dotyczy . ......   VII. ...... W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy . ...... – jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy ...... – jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie ...... – jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy . ...... Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w ...... sokości: nie dotyczy 2. ...... W spółdzielniach: nie dotyczy . ...... – jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy ...... – jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): ...... – jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy . ...... Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w ...... sokości: nie dotyczy . ...... W fundacjach prowadzących działalność  gospodarczą: nie dotyczy – jestem ...... – jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie ...... – jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy . ...... Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w ...... sokości: nie dotyczy . ...... Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej ...... zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: stosunek pracy – ...... starostwo Powiatowe w Głubczycach ; ...... (brutto) z PIT 37 (pozycja 71) : 78 843,47 zł. ...... składniki mienia ruchomego o wartości powyżej ...... markę, model i rok produkcji): Citroen C-Elysee ; rok produkcji : 2014 . ...... i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim ...... w jakiej wysokości): Pożyczka w MKZP starostwa Powiatowego w Głubczycach w wysokości ...... sp;000,00 zł. ......   CZĘŚĆ B Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie:  . ...... Miejsce położenia nieruchomości wymienionych w ...... II części A (adres): 1. ...... sp; 2. ...... sp;   Powyższe oświadczenie składam ...... iż na podstawie art. ...... 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;   . ...... (miejscowość, data)            ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;    (podpis) ...... 1  Niewłaściwe skreślić. ...... 2  Nie dotyczy działalności wytwórczej w ...... w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie ...... i zakresie gospodarstwa rodzinnego. ...... 3  Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych. ...
 • Krzysztof Hołda
  ... MAJĄTKOWE członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, ...... jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu ...... powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w ...... starosty1 Głubczyce, dnia 27 kwietnia 2020  ......                ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;      ...... scowość) Uwaga: 1. ...... sp;  Osoba składająca oświadczenie ...... jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z ...... sp;  Jeżeli poszczególne rubryki nie ...... w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać "nie dotyczy". ...... sp;  Osoba składająca oświadczenie ...... jest określić przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań ...... majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową. ...... sp;  Oświadczenie majątkowe dotyczy ...... sp;  Oświadczenie majątkowe obejmuje ...... sp;  W części A oświadczenia zawarte są ...... B zaś informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie ...... miejsca położenia nieruchomości. ...... CZĘŚĆ A Ja, niżej podpisany(a), Krzysztof Hołda . ...... (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) urodzony(a) 11 czerwca 1966 r. ...... starostwo Powiatowe w Głubczycach, Główny specjalista w Wydziale Geodezji i ...... sp;  . ......                ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;    (miejsce zatrudnienia, ...... stanowisko lub funkcja) po zapoznaniu się z ...... sami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ...... o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje ...... 1393) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. ...... o samorządzie powiatowym (Dz. ...... 25c tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej ...... spólności majątkowej lub stanowiące mój ...... Zasoby pieniężne: – środki pieniężne ...... w walucie polskiej: 45 000 zł. ...... – małżeńska wspólnota majątkowa . ...... Mieszkanie o powierzchni: 47 m2, o wartości: ...... sp;000 zł. ...... sp; . ...... tytuł prawny: własność – majątek odrębny 3. ...... Gospodarstwo rolne: nie dotyczy rodzaj gospodarstwa: . ...... Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i ...... w wysokości: . ...... grunt orny powierzchnia:  0,17 ha . ...... o wartości: 7 000 zł. ......      tytuł prawny: własność – majątek odrębny . ...... Posiadam udziały w spółkach handlowych – należy podać liczbę i ...... udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: . ...... Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w ...... sokości: . ...... Posiadam akcje w spółkach handlowych – należy podać liczbę i ...... akcji:  nie dotyczy . ...... akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: . ...... Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w ...... sokości: . ...... przynależnego do jego majątku odrębnego) od skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, ...... jednostek samorządu terytorialnego, ich związków, ...... osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało zbyciu w ...... przetargu – należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy ...... Prowadzę działalność gospodarczą2 (należy podać formę prawną i ...... – osobiście . ...... – wspólnie z innymi osobami . ...... Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i ...... w wysokości: . ...... Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej ...... – osobiście . ...... – wspólnie z innymi osobami . ...... Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w ...... sokości: . ......   VII. ...... W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy. ...... – jestem członkiem zarządu (od kiedy): . ...... – jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): . ...... – jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): . ...... Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w ...... sokości: . ...... W spółdzielniach: nie dotyczy. ...... – jestem członkiem zarządu (od kiedy): . ...... – jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): . ...... – jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): . ...... Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w ...... sokości: . ...... W fundacjach prowadzących działalność  gospodarczą: nie dotyczy. ...... – jestem członkiem zarządu (od kiedy): . ......     – jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): . ...... – jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): . ...... Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w ...... sokości: . ...... Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej ...... zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: wynagrodzenie z ...... pracy w starostwie Powiatowym w Głubczycach za okres od 1 ...... stycznia 2019 r. ...... do 31 grudnia 2019 r w kwocie 67 102,79 zł. ...... składniki mienia ruchomego o wartości powyżej ......   X. ...... i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim ...... w jakiej wysokości): . ......   CZĘŚĆ B Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie: . ...... Miejsce położenia nieruchomości wymienionych w ...... II części A (adres): 1. ......   Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. ...... 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub ......                 ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;    . ...... (miejscowość, data)            ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;    (podpis) ...... 1  Niewłaściwe skreślić. ...... 2  Nie dotyczy działalności wytwórczej w ...... w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie ...... i zakresie gospodarstwa rodzinnego. ...... 3              Nie ...... rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowyc ...
 • Kornelia Młot
  ... MAJĄTKOWE członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, ...... jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu ...... powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w ...... starosty1 Głubczyce, dnia 22. ......                ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;      ...... scowość) Uwaga: 1. ...... sp;  Osoba składająca oświadczenie ...... jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z ...... sp;  Jeżeli poszczególne rubryki nie ...... w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać "nie dotyczy". ...... sp;  Osoba składająca oświadczenie ...... jest określić przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań ...... majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową. ...... sp;  Oświadczenie majątkowe dotyczy ...... sp;  Oświadczenie majątkowe obejmuje ...... sp;  W części A oświadczenia zawarte są ...... B zaś informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie ...... miejsca położenia nieruchomości. ...... CZĘŚĆ A Ja, niżej podpisany(a),         ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;    Kornelia Magdalena ...... sp; (Bujak) (imiona i nazwisko oraz ...... sko rodowe) urodzony(a) 28. ...... sp;   w Głubczycach . ...... starostwo Powiatowe w Głubczycach, specjalista w Wydziale Komunikacji i ...... sportu        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;    (miejsce zatrudnienia, ...... stanowisko lub funkcja) po zapoznaniu się z ...... sami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ...... o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje ...... 1393) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. ...... o samorządzie powiatowym (Dz. ...... 25c tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej ...... spólności majątkowej lub stanowiące mój ...... Zasoby pieniężne: – środki pieniężne ...... w walucie polskiej: „nie dotyczy” . ...... Dom o powierzchni: „nie dotyczy”  m2, o wartości: „nie dotyczy”  tytuł ...... Mieszkanie o powierzchni: „nie dotyczy”  m2, o wartości: „nie dotyczy”  tytuł ...... Gospodarstwo rolne:  „nie dotyczy” rodzaj gospodarstwa: . ...... Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i ...... w wysokości: . ......   4. ...... Posiadam udziały w spółkach handlowych – należy podać liczbę i ...... udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: „nie dotyczy” ...... Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w ...... sokości: „nie dotyczy” . ...... Posiadam akcje w spółkach handlowych – należy podać liczbę i ...... akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: „nie dotyczy” . ...... Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w ...... sokości: „nie dotyczy” V. ...... przynależnego do jego majątku odrębnego) od skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, ...... jednostek samorządu terytorialnego, ich związków, ...... osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało zbyciu w ...... przetargu – należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: „nie ...... Prowadzę działalność gospodarczą2 (należy podać formę prawną i ...... – osobiście „nie dotyczy” . ...... – wspólnie z innymi osobami „nie dotyczy” . ...... Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i ...... w wysokości: „nie dotyczy” 2. ...... Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej ...... – osobiście „nie dotyczy” . ...... – wspólnie z innymi osobami „nie dotyczy” . ...... Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w ...... sokości:  „nie dotyczy” . ......   VII. ...... W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): „nie dotyczy” . ...... – jestem członkiem zarządu (od kiedy): „nie ...... – jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ...... – jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): „nie dotyczy” . ...... Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w ...... sokości: „nie dotyczy” 2. ...... W spółdzielniach: „nie dotyczy” . ...... – jestem członkiem zarządu (od kiedy): „nie ...... – jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): ...... – jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): „nie dotyczy” . ...... Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w ...... sokości: „nie dotyczy” . ...... W fundacjach prowadzących działalność  gospodarczą: „nie dotyczy” – jestem ...... – jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ...... – jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): „nie dotyczy” . ...... Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w ...... sokości: „nie dotyczy” . ...... Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej ...... zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:  Umowa o ...... - starostwo Powiatowe w Głubczycach – wartość dochodu ...... składniki mienia ruchomego o wartości powyżej ...... należy podać markę, model i rok produkcji): skoda Fabia – 2017 r. ...... i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim ...... w jakiej wysokości): „nie dotyczy”. ......   CZĘŚĆ B Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie:  . ...... Miejsce położenia nieruchomości wymienionych w ...... II części A (adres): 1. ...... „nie dotyczy”   Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na ...... stawie art. ...... 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;       . ...... (miejscowość, data)            ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;    (podpis) ...... 1  Niewłaściwe skreślić. ...... 2  Nie dotyczy działalności wytwórczej w ...... w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie ...... i zakresie gospodarstwa rodzinnego. ...... 3  Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych. ...
 • Katarzyna Jórków
  ... MAJĄTKOWE członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, ...... jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu ...... powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w ...... starosty1 Głubczyce, dnia ……28-05-2020………. ......                ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;      ...... scowość) Uwaga: 1. ...... sp;  Osoba składająca oświadczenie ...... jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z ...... sp;  Jeżeli poszczególne rubryki nie ...... w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać "nie dotyczy". ...... sp;  Osoba składająca oświadczenie ...... jest określić przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań ...... majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową. ...... sp;  Oświadczenie majątkowe dotyczy ...... sp;  Oświadczenie majątkowe obejmuje ...... sp;  W części A oświadczenia zawarte są ...... B zaś informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie ...... miejsca położenia nieruchomości. ...... CZĘŚĆ A Ja, niżej podpisany(a), . ...... szowska). ...... (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) urodzony(a) . ...... Wydziału Komunikacji i Transportu w Głubczycach. ......                ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;    (miejsce zatrudnienia, ...... stanowisko lub funkcja) po zapoznaniu się z ...... sami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ...... o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje ...... 1393) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. ...... o samorządzie powiatowym (Dz. ...... 25c tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej ...... spólności majątkowej lub stanowiące mój ...... Zasoby pieniężne: – środki pieniężne ...... w walucie polskiej: . ...... Mieszkanie o powierzchni: . ...... tytuł prawny: akt notarialny (współwłasność małżeńska) 3. ...... Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: . ...... Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i ...... w wysokości: . ...... Posiadam udziały w spółkach handlowych – należy podać liczbę i ...... udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: . ...... Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w ...... sokości: . ...... Posiadam akcje w spółkach handlowych – należy podać liczbę i ...... akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: . ...... Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w ...... sokości: . ...... przynależnego do jego majątku odrębnego) od skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, ...... jednostek samorządu terytorialnego, ich związków, ...... osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało zbyciu w ...... przetargu – należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: . ...... Prowadzę działalność gospodarczą2 (należy podać formę prawną i ...... – osobiście . ...... – wspólnie z innymi osobami . ...... Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i ...... w wysokości: . ...... Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej ...... – osobiście . ...... – wspólnie z innymi osobami . ...... Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w ...... sokości: . ......   VII. ...... W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): . ...... – jestem członkiem zarządu (od kiedy): . ...... – jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): . ...... – jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): . ...... Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w ...... sokości: . ...... W spółdzielniach: . ...... – jestem członkiem zarządu (od kiedy): . ...... – jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): . ...... – jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): . ...... Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w ...... sokości: . ...... W fundacjach prowadzących działalność  gospodarczą: . ...... – jestem członkiem zarządu (od kiedy): . ...... – jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): . ...... – jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): . ...... Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w ...... sokości: . ...... Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej ...... zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:   umowa ...... składniki mienia ruchomego o wartości powyżej ...... i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim ...... w jakiej wysokości): . ...... hipoteczny na zakup mieszkania. ...... santander Bank Polska s. ......   CZĘŚĆ B Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie: …………………. ...... Miejsce położenia nieruchomości wymienionych w ...... II części A (adres): 1. ......   Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. ...... 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub ......          Głubczyce 28. ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;       . ...... (miejscowość, data)            ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;    (podpis) ...... 1  Niewłaściwe skreślić. ...... 2  Nie dotyczy działalności wytwórczej w ...... w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie ...... i zakresie gospodarstwa rodzinnego. ...... 3  Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych. ...
 • Edyta Jepiszko
  ... MAJĄTKOWE członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, ...... jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu ...... powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w ...... starosty1 Głubczyce, dnia 22-05-2020 r. ......                ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;      ...... scowość) Uwaga: 1. ...... sp;  Osoba składająca oświadczenie ...... jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z ...... sp;  Jeżeli poszczególne rubryki nie ...... w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać "nie dotyczy". ...... sp;  Osoba składająca oświadczenie ...... jest określić przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań ...... majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową. ...... sp;  Oświadczenie majątkowe dotyczy ...... sp;  Oświadczenie majątkowe obejmuje ...... sp;  W części A oświadczenia zawarte są ...... B zaś informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie ...... miejsca położenia nieruchomości. ...... CZĘŚĆ A Ja, niżej podpisany(a), . ...... JEPIsZKO. ...... (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) urodzony(a) . ...... sTAROsTWO POWIATOWE W GŁUBCZYCACH - INsPEKTOR. ......                ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;    (miejsce zatrudnienia, ...... stanowisko lub funkcja) po zapoznaniu się z ...... sami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ...... o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje ...... 1393) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. ...... o samorządzie powiatowym (Dz. ...... 25c tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej ...... spólności majątkowej lub stanowiące mój ...... Zasoby pieniężne: – środki pieniężne ...... w walucie polskiej: . ...... Mieszkanie o powierzchni: . ...... Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: …………. ...... Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i ...... w wysokości: . ...... Posiadam udziały w spółkach handlowych – należy podać liczbę i ...... udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: . ...... Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w ...... sokości: . ...... Posiadam akcje w spółkach handlowych – należy podać liczbę i ...... akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: . ...... Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w ...... sokości: . ...... przynależnego do jego majątku odrębnego) od skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, ...... jednostek samorządu terytorialnego, ich związków, ...... osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało zbyciu w ...... przetargu – należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: . ...... Prowadzę działalność gospodarczą2 (należy podać formę prawną i ...... – osobiście . ...... – wspólnie z innymi osobami . ...... Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i ...... w wysokości: . ...... Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej ...... – osobiście . ...... – wspólnie z innymi osobami . ...... Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w ...... sokości: . ......   VII. ...... W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):………… NIE DOTYCZY………………………………………………………… ...... – jestem członkiem zarządu (od kiedy): . ...... – jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): . ...... – jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): . ...... Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w ...... sokości: . ...... W spółdzielniach: . ...... – jestem członkiem zarządu (od kiedy): . ...... – jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): . ...... – jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): . ...... Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w ...... sokości: . ...... W fundacjach prowadzących działalność  gospodarczą: . ...... – jestem członkiem zarządu (od kiedy): . ......     – jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): . ...... – jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): . ...... Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w ...... sokości: . ...... Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej ...... zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: . ...... O PRACĘ – 62 201,91. ...... składniki mienia ruchomego o wartości powyżej ...... i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim ...... w jakiej wysokości): . ......   CZĘŚĆ B Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie: ……………. ...... Miejsce położenia nieruchomości wymienionych w ...... II części A (adres): 1. ......   Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. ...... 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;     . ...... (miejscowość, data)            ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;    (podpis) ...... 1  Niewłaściwe skreślić. ...... 2  Nie dotyczy działalności wytwórczej w ...... w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie ...... i zakresie gospodarstwa rodzinnego. ...... 3  Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych. ...
 • Diana Krupa
  ... MAJĄTKOWE członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, ...... jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu ...... powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w ...... starosty1 Głubczyce, dnia 18. ......                ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;      ...... scowość) Uwaga: 1. ...... sp;  Osoba składająca oświadczenie ...... jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z ...... sp;  Jeżeli poszczególne rubryki nie ...... w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać "nie dotyczy". ...... sp;  Osoba składająca oświadczenie ...... jest określić przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań ...... majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową. ...... sp;  Oświadczenie majątkowe dotyczy ...... sp;  Oświadczenie majątkowe obejmuje ...... sp;  W części A oświadczenia zawarte są ...... B zaś informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie ...... miejsca położenia nieruchomości. ...... CZĘŚĆ A Ja, niżej podpisany(a), DIANA  KATARZYNA KRUPA ( ...... (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) urodzony(a) 27. ...... r w GŁUBZCYCACH sTAROsTWO POWIATOWE W GŁUBCZYCACH, WYDZIAŁ ...... I TRANsPORsTU, sPECJALIsTA WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I TRANsPORTU, ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;  (miejsce zatrudnienia, stanowisko ...... funkcja) po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ...... o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje ...... 1393) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. ...... o samorządzie powiatowym (Dz. ...... 25c tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej ...... spólności majątkowej lub stanowiące mój ...... Zasoby pieniężne: – środki pieniężne ...... w walucie polskiej: NIE DOTYCZY    . ...... zgromadzone w walucie obcej: NIE DOTYCZY   . ...... – papiery wartościowe: NIE DOTYCZY     . ...... Mieszkanie o powierzchni: . ...... Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: NIE DOTYCZY, powierzchnia: . ...... Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i ...... w wysokości: . ...... powierzchnia: NIE DOTYCZY     . ...... o wartości: NIE DOTYCZY       . ...... tytuł prawny: NIE DOTYCZY    . ...... Posiadam udziały w spółkach handlowych – należy podać liczbę i ...... udziałów:  NIE DOTYCZY . ...... udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: . ...... Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w ...... sokości: . ...... Posiadam akcje w spółkach handlowych – należy podać liczbę i ...... akcji:  NIE DOTYCZY . ...... akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: . ...... Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w ...... sokości: . ...... przynależnego do jego majątku odrębnego) od skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, ...... jednostek samorządu terytorialnego, ich związków, ...... osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało zbyciu w ...... przetargu – należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: . ...... sp; ………. ...... sp; DOTYCZY     . ...... Prowadzę działalność gospodarczą2 (należy podać formę prawną i ...... działalności):   NIE DOTYCZY . ...... – osobiście . ...... – wspólnie z innymi osobami . ...... Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i ...... w wysokości: . ...... Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej ...... formę prawną i przedmiot działalności):  NIE DOTYCZY  . ...... – osobiście . ...... – wspólnie z innymi osobami . ...... Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w ...... sokości: . ......   VII. ...... W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):  NIE DOTYCZY    ...... sp; . ...... – jestem członkiem zarządu (od kiedy): . ...... – jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): . ...... – jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): . ...... Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w ...... sokości: . ...... W spółdzielniach:  NIE DOTYCZY ……………………………. ...... – jestem członkiem zarządu (od kiedy): . ...... – jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): . ...... – jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): . ...... Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w ...... sokości: . ...... W fundacjach prowadzących działalność  gospodarczą:  NIE DOTYCZY……………. ...... – jestem członkiem zarządu (od kiedy): . ...... – jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): . ...... – jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): . ...... Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w ...... sokości: . ...... Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej ...... zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:  sTAROsTWO ...... W GŁUBCZYCACH 37 331,45. ...... składniki mienia ruchomego o wartości powyżej ...... markę, model i rok produkcji): NIE DOTYCZY   . ...... i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim ...... w jakiej wysokości):  NIE DOTYCZY……. ......   CZĘŚĆ B Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie: ...... Miejsce położenia nieruchomości wymienionych w ...... II części A (adres): 1. ......   Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. ...... 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;       . ...... (miejscowość, data)            ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;    (podpis) ...... 1  Niewłaściwe skreślić. ...... 2  Nie dotyczy działalności wytwórczej w ...... w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie ...... i zakresie gospodarstwa rodzinnego. ...... 3  Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych. ...
 • Aneta Toporowska
  ... MAJĄTKOWE członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, ...... jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu ...... powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w ...... starosty[i]   Głubczyce, dnia 26 maja 2020r. ......                ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;         ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;    (miejscowość) ...... sp; UWAGA: Osoba składająca ...... obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z ...... Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym ...... zastosowania, należy wpisać „nie dotyczy”. ...... Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych ...... składników majątkowych, dochodów i zobowiązań ...... majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową. ...... W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje ...... dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca ......   CZĘŚĆ A Ja, niżej podpisana Aneta Zofia Toporowska    ...... sp;        ...... sp;         ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) ...... 31 marca 1984 roku w Głubczycach starostwo Powiatowe w Głubczycach, kierownik ...... Budownictwa i Architektury (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) ...... sp; po zapoznaniu się z przepisami ustawy z ...... 21 sierpnia 1997r. ...... o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje ...... 1393) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. ...... o samorządzie powiatowym (tekst jednolity, Dz. ...... 25c tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej ...... spólności majątkowej lub stanowiące mój ...... odrębny:   I. ...... Zasoby pieniężne: środki pieniężne ...... w walucie polskiej: 60 000 zł (na dzień 31. ...... małżeńska wspólność majątkowa środki pieniężne ...... nie dotyczy na kwotę: nie dotyczy   II. ...... 150 000 zł, tytuł prawny: majątek odrębny ...... szkanie o powierzchni: 52,76 m2, o wartości: ...... 120 000 zł, tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa Gospodarstwo rolne: ...... gospodarstwa: rolne uprawne, powierzchnia: 1) 0, ...... sp; 2) 0,23ha  3) 0,24ha o wartości: 2) ...... 5 000 zł  3) ok. ...... 5 000 zł rodzaj zabudowy: nie dotyczy ...... prawny: 1) dzierżawa  2) i 3) małżeńska wspólność majątkowa. ...... Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i ...... w wysokości: ok. ...... 4 500 zł. ...... dotyczy tytuł prawny: nie dotyczy   III. ...... Posiadam udziały w spółkach handlowych - należy podać liczbę i ...... udziałów: nie dotyczy udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w ...... spółce: nie dotyczy Z tego tytułu ...... siągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w ...... sokości: nie dotyczy   IV. ...... Posiadam akcje w spółkach handlowych  - należy podać liczbę i emitenta akcji: ...... dotyczy akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: nie dotyczy Z ...... tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w ...... sokości: nie dotyczy   V. ...... przynależnego do jego majątku odrębnego) od skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, ...... jednostek samorządu terytorialnego, ich związków, ...... osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało zbyciu w ...... przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie ......   VI. ...... Prowadzę działalność gospodarczą[ii] (należy podać formę prawną i ...... działalności): nie dotyczy - osobiście nie dotyczy - wspólnie z innymi ...... sobami: nie dotyczy Z tego tytułu ...... siągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i ...... w wysokości: nie dotyczy Zarządzam ...... gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej ...... przedmiot działalności): nie dotyczy - osobiście nie dotyczy - wspólnie z innymi ...... sobami nie dotyczy Z tego tytułu ...... siągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w ...... sokości: nie dotyczy   VII. ...... W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy - jestem członkiem ...... (od kiedy): nie dotyczy - jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie ...... - jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy Z ...... tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w ...... sokości: nie dotyczy W spółdzielniach: ...... dotyczy - jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy ...... - jestem członkiem rady nadzorczej[iii] (od kiedy): ...... nie dotyczy - jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy Z ...... tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w ...... sokości: nie dotyczy W fundacjach ...... działalność gospodarczą: nie dotyczy - jestem członkiem ...... (od kiedy): nie dotyczy - jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie ...... - jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy Z ...... tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w ...... sokości: nie dotyczy   VIII. ...... Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej ...... zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: dochód z ...... zatrudnienia – 72 465,75 zł (wartość z PIT 36: poz. ...... – 72 465,75 zł)   dochód z najmu mieszkania – 7 320,00 ...... (wartość z PIT 28: 7 320,00 zł)   świadczenie wychowawcze Rodzina 500+ ...... sp;– 12 000,00 zł     ...... składniki mienia ruchomego o wartości powyżej ...... podać markę, model i rok produkcji): samochód Mazda 5, rok 2007 – małżeńska ...... spólność majątkowa   X. ...... kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim ...... w jakiej wysokości): nie dotyczy CZĘŚĆ B Adres ...... szkania osoby składającej oświadczenie:  ...... Miejsce położenia nieruchomości wymienionych w ...... II części A (adres): 1. ...... sp; 2. ...... sp; 3. ...... sp;    4. ...... nie dotyczy Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. ...... 233 § 1 Kodeksu Karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie ......       Głubczyce, dnia 26 ......   . ...... (miejscowość, data) (podpis) ......   [i] Niewłaściwe skreślić. ...... działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie ...... zakresie gospodarstwa rodzinnego. ...... [iii] Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych. ...
 • Zgłoszenie pracy geodezyjnej uzupełniające (pdf)