Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: s
znaleziono plików: 5453 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 1983

 • Pismo ogólne
 • STAROSTA GŁUBCZYCKI OGŁASZA NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE DYREKTORA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W GŁUBCZYCACH
  ... sTAROsTA GŁUBCZYCKI OGŁAsZA NABÓR NA WOLNE ...... sTANOWIsKO URZĘDNICZE DYREKTORA POWIATOWEGO URZĘDU ...... W GŁUBCZYCACH Wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: Dyrektor Powiatowego Urzędu ...... Opis stanowiska             ...... sp;         ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;    Do zadań Dyrektora ...... w szczególności: 1) bieżące współdziałanie ze starostą, Zarządem Powiatu i ...... 2) podejmowanie i realizacja działań w zakresie promocji zatrudnienia oraz aktywizacji ...... 3) realizacja zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach ...... 4) realizacja zadań wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej ...... zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 5) planowanie i dysponowanie ...... Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu społecznego, Państwowego Funduszu ...... Osób Niepełnosprawnych oraz innymi przeznaczonymi na ...... zawodową bezrobotnych i poszukujących pracy, 6) planowanie i ...... sponowanie środkami budżetu Powiatowego Urzędu ...... 7) pozyskiwanie środków finansowych z funduszy krajowych i unijnych, w tym ...... systemie konkursów, 8) zatrudnianie i zwalnianie ...... Powiatowego Urzędu Pracy oraz powoływanie   i odwoływanie zastępcy Dyrektora, ...... w granicach udzielonych upoważnień, 10) współpraca z innymi urzędami pracy, ...... stracją rządową i samorządową, radnymi rynku ...... władzami oświatowymi, instytucjami szkoleniowymi, agencjami zatrudnienia oraz ...... instytucjami w zakresie promocji zatrudnienia i łagodzenia skutków ...... 11) współpraca z Powiatową Radą Rynku Pracy w ...... sie promocji zatrudnienia oraz wykorzystania ...... Funduszu Pracy, 12) koordynowanie i nadzorowanie ...... zadań w zakresie wyznaczonym przez starostę, 13) wydawanie zarządzeń wewnętrznych i ...... służbowych, 14) dokonywanie okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników ...... Powiatowego Urzędu Pracy, 17) planowanie szkoleń i podnoszenie kwalifikacji pracowników ...... projektów programów i innych przedsięwzięć Powiatowego Urzędu Pracy, 19) ...... 20) zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, ...... 21) pełnienie funkcji administratora danych osobowych, 22) wspieranie dialogu ...... społecznego i partnerstwa lokalnego. ...... Wymagania niezbędne             ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp; Do naboru może przystąpić osoba, ...... spełnia następujące wymagania:           ...... sp;        ...... sp;     1) jest ...... polskim,              ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;  2) posiada wykształcenie wyższe, ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;       3) ...... siada co najmniej 3-letni staż pracy w ...... służbach zatrudnienia lub co najmniej 5 - ...... staż pracy w innych instytucjach rynku pracy,     ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;  4) nie była karana zakazem ...... funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których ...... 31 ust. ...... 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. ...... sp;o odpowiedzialności za naruszenie ...... scypliny finansów publicznych,   5) ...... siada pełną zdolność do czynności prawnych ...... korzystania z pełni praw publicznych,      6) posiada stan ...... pozwalający na zatrudnienie na stanowisku dyrektora,       ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;    7) nie była skazana ...... wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego ...... umyślne przestępstwo skarbowe,           ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;      8) cieszy ...... się nieposzlakowaną opinia. ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;         ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;   III. ...... Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem urzędniczym:     ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;         ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... 1) preferowane wykształcenie wyższe magisterskie,       2) ...... doświadczenie w administracji publicznej,          ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;       3) ...... najmniej 5 – letni staż pracy na stanowisku kierowniczym,      ...... sp;        ...... sp;         ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;    4) preferowane ...... w pozyskiwaniu środków unijnych,          ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;         ...... sp;       5) ...... zarządzania zasobami ludzkimi i mile widziane doświadczenie ...... tym zakresie,        6) umiejętność ...... i stosowania przepisów,       7) znajomość ustaw:  - ...... stawy o promocji zatrudnienia i instytucjach ...... pracy,               ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp; - ustawy o rehabilitacji zawodowej i ...... społecznej oraz zatrudnianiu osób ...... sprawnych (w zakresie dotyczącym zadań ...... przez powiatowe urzędy pracy),           ...... sp;     - ustawy o ...... socjalnym,              ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp; - ustawy o świadczeniach opieki ...... finansowanych ze środków publicznych   (w zakresie dotyczącym zadań publicznych ...... przez powiatowe urzędy pracy),           ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;  - ustawy o postępowaniu w ...... sprawach dotyczących pomocy publicznej,  ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;         ...... sp;   - ustawy o finansach ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;       - ...... stawy – Prawo zamówień publicznych,   ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;   - ustawy o samorządzie ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;    - ustawy o pracownikach ...... samorządowych,      ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;         ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;     - ustawy – ...... s postępowania administracyjnego,   ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;      - ustawy ...... dostępie do informacji publicznej,          ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;   - ustawy o ochronie danych ...... sobowych,       ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;         ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;  - ustawy o ochronie informacji ......                 ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ......   8) wykazuje się znajomością zagadnień z zakresu ...... skiwania dodatkowych środków finansowych na ...... zawodową bezrobotnych, w tym z funduszy unijnych,      ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp; 9) wykazuje się umiejętnością z zakresu ...... i posiada doświadczenie w kierowaniu zespołem. ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;      IV. ...... Oferta powinna zawierać następujące dokumenty niezbędne:   ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;         ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;  1) list motywacyjny, 2) ...... stionariusz osobowy osoby ubiegającej się o ...... (dostępny na stronie www. ...... w zakładce „Praca w urzędzie”),      3) kopie dyplomów ...... innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie   i ...... zawodowe (oryginały do wglądu),     4) kopie dokumentów ...... 3 – letni staż pracy w publicznych służbach zatrudnienia lub co najmniej 5 – ...... staż pracy w instytucjach rynku pracy,          ...... 5)  oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na ...... stanowisku dyrektora, 6) oświadczenie ...... zakazem pełnienia funkcji związanych   z dysponowaniem środkami publicznymi, ...... 31 ust. ...... 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. ...... o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, 7) ...... kandydata, że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie, 8) oświadczenie, ...... nie toczy się przeciwko niemu postepowanie karne i skarbowe,    ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;         ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;      9) ...... zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, 10) ...... dotyczące nieposzlakowanej opinii,    11) oświadczenie potwierdzające ...... stwo polskie,      ...... sp;    12) informacja o ...... danych osobowych stanowiąca załącznik do ogłoszenia. ...... Określenie terminu i miejsca składania dokumentów 1. ...... Oferty należy składać w formie pisemnej w sekretariacie starostwa Powiatowego  w ...... z dopiskiem na kopercie: „Konkurs na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w ...... adres: starostwo Powiatowe w Głubczycach, ul. ...... Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce. ...... Za dzień doręczenia oferty pocztą uznaje się dzień wpłynięcia przesyłki pocztowej do ...... w punkcie 1, oferty niezawierające wszystkich wskazanych dokumentów oraz te z których ...... że kandydat nie spełnia wymogów podlegają odrzuceniu, a ...... nie są dopuszczeni do dalszego postępowania konkursowego. ...... O dokładnym miejscu i terminie przeprowadzenia konkursu ...... zostaną poinformowani indywidualnie. ...... Informacja o wyniku konkursu będzie umieszczona niezwłocznie po przeprowadzeniu ...... su na tablicy informacyjnej w starostwie ...... starostwo Powiatowe w Głubczycach zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania ...... sowego oraz prawo do wyłonienia kandydata bez ...... aplikacyjne określone w części IV ogłoszenia oraz informacja  o ...... danych osobowych stanowiąca załącznik do ogłoszenia powinny być opatrzone datą oraz ...... snoręcznym czytelnym podpisem kandydata. ...... Wszystkie kserokopie dokumentów winny być poświadczone za ......                 ...... sp;        ...... sp;      7. ...... Dokumenty zarówno spełniające jak i nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu ...... staną zwrócone kandydatom na ich wniosek lub ...... szczone po upływie 3 miesięcy od ...... szechnienia w Biuletynie Informacji Publicznej ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;   VI. ...... Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku   1. ...... Praca na kierowniczym stanowisku urzędniczym o charakterze ...... stracyjno-biurowym związana z zarządzaniem ...... sobem ludzkim, decyzyjnością i obsługą ...... z miejscem wykonywania w Powiatowym Urzędzie Pracy w ...... w pełnym wymiarze, wynagrodzenie ustalane zgodnie z obowiązującymi   w ...... przepisami. ...... Informuję, że w miesiącu poprzedzającym upublicznienie ogłoszenia ...... skaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ...... stce wynosił powyżej 6 %. ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;   Głubczyce, 2020-05-19 ...... sp; Ogólna klauzula informacyjna ...... przetwarzania danych osobowych Zgodnie z art. ...... 13 ust. ...... 1, 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia ...... roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ...... osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz ...... dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych, RODO) informujemy, że: ...... stratorem danych osobowych przetwarzanych w ...... procesu rekrutacji jest starosta Głubczycki jako pracodawca: starostwo ...... w Głubczycach z siedzibą    w Głubczycach przy ul. ...... Kochanowskiego 15, tel. ...... 77 405 36 60. ...... z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych: - adres e-mail: ...... - pisemnie na adres naszej siedziby. ...... przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji na ...... skazane kierownicze stanowisko urzędnicze. ......   4. ...... stawą przetwarzania danych osobowych są: ...... sp;art. ...... 22 (1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. ...... Kodeks pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. ...... sp;o pracownikach samorządowych, ustawa z dnia ...... sierpnia 1997 r. ...... o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu osób ...... sprawnych, w związku z art. ...... 6 ust. ...... 9 ust. ...... związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej odbiorcami danych mogą być ...... upoważnione do odbioru na podstawie  odpowiednich przepisów prawa. ...... dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w ...... 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie ...... Dokumenty aplikacyjne zostaną zwrócone kandydatom na ich wniosek lub ...... szczone po upływie 3 miesięcy od ...... szechnienia w Biuletynie Informacji Publicznej ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp; 7. ...... związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące ...... a)prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych ...... sp;art. ...... 15 RODO), b)prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych (art. ...... 16 RODO), c)prawo do żądania usunięcia danych (art. ...... żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. ...... 18 RODO), e)prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. ...... przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby ...... przetwarzanie danych osobowych (art. ...... 6 ust. ...... 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody ...... przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z ...... sługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do ...... nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ...... Ochrony Danych Osobowych,  ul. ...... stawki 2, 00-193 Warszawa) gdy uzna Pani/Pan, iż  ...... danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ...... sp;W oparciu o podane  dane osobowe ...... strator nie będzie podejmował w stosunku ...... sp; Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym ...... sp;Administrator danych nie ma zamiaru ...... zebranych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. ......  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. ...... 22 (1) Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. ...... Podanie innych danych jest dobrowolne ...
 • LISTA KANDYDATÓW DO POWIATOWEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO POWIATU GŁUBCZYCKIEGO
  ... sTA KANDYDATÓW DO POWIATOWEJ RADY DZIAŁALNOŚCI ...... Imię i nazwisko kandydata Organizacja ...... Gabriela smaha stowarzyszenie Rodziców Dzieci ...... sprawnych „Tacy sami”   ...... Arkadiusz Korus stowarzyszenie Krótkofalowców Pogórza ...... skiego   ...... Tomasz Hamryszak Ochotnicza straż Pożarna ...... Cerekwia   4. ...... Andrzej Krupa Głubczyckie stowarzyszenie Kresowe   ...... Dariusz Kaśków stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ......   6. ...... Renata Korus stowarzyszenie Wspólnota Kresowa ...... sp; 7. ...... Urban Adam Bąk Franciszkański Ośrodek Pomocy Dzieciom ...... sp; 8. ...... Katarzyna Mojzyk stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa Ziemi ......   9. ...... Dorota Pięciak Koło Gospodyń Wiejskich  „Jakubowiczanki” ......   10. ...... Jacek Karpina Kietrzańskie stowarzyszenie Kulturalno-sportowe „GRYF” ......   11. ...... Mariusz Mróz stowarzyszenie na rzecz działalności lokalnej ...... dla Głubczyc”   12. ...... Beata skowyra Centrum Wspierania ...... społecznej „INICJATYWA”   13. ...... Tomasz Głuszek Ochotnicza straż Pożarna ...... sław   ...... Witold Przysucha Ochotnicza straż Pożarna w ......   15. ...... Bogdan Kulik stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi Pogranicza ......   16. ...... Daniel Jano Ludowy Klub sportowy sparta Głubczyce   ...... Lesław Gałaszkiewicz Ludowy Klub sportowy ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;       ......   18. ...... Adam Karaczyn Ludowy Klub sportowy ”Pogranicze Mokre” ...... sp; 19. ...... Daniel Broniewicz Ludowy Zespół sportowy Orzeł Dzierżysław ...... sp; 20. ...... Damian Bosowski stowarzyszenie KING GYM   ...... Karol Kwiatkowski Ochotnicza straż Pożarna w ...... sięcicach   ...
 • Interpelacja radnego Krzysztofa Hajdy dot. podejmowanych działań w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2
  ...   ...
 • Informacja z otwarcia ofert-Zabudowa rowu przydrożnego oraz budowa chodnika na odcinku 400mb w ciągu drogi powiatowej nr 1216O w miejscowości Gołuszowice na działce o nr ewid. 667/3 – etap I odcinek około 150mb
  ... w ciągu drogi powiatowej nr 1216O w miejscowości Gołuszowice na działce o nr ewid. ...
 • oswiadczenie-majatkowe-w-zwiazku-nawiazaniem-stosunku-pracy-Tomasz-Kiszczyk.
 • Oswiadczenie majatkowe w zwiazku z rozwiazaniem stosunku pracy- Barbara Rosicka
 • oswiadczenie-majatkowe-w-zwiazku-z-rozwiazaniem-stosunku-pracy- Wanda Krupa
 • oswiadczenie-majatkowe-w-zwiazku-z-rozwiazaniem-stosunku-pracy-Hury Małgorzata.
 • Oswiadczenie majatkowe Aleksandra Sułkowska z zwiazku rozwiazaniem stosunkow pracy.
 • oswiadczenie-majatkowe-w-zwiazku-z-rozwiazaniem-stosunku-pracy- Urszula Hauptman
 • Oświadczenie majątkowe za 2014 rok(sek)
 • Oświadczenie majątkowe za 2015 rok(sek)
 • Oświadczenie majątkowe za 2016 rok(sek)
 • Oświadczenie majątkowe za 2017 rok.(s)