Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: s
znaleziono plików: 4977 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 2001

 • Zapytanie cenowe
 • Zapytanie radnego B.Rudzińskiego w sprawie planowanych strajków w szkołach w Polsce w odniesieniu do szkół ponadgimnazjalnych powiatu głubczyckiego
 • Zapytanie radnego B.Rudzińskiego w sprawie otwarcia centrum przesiadkowego
 • Zapytanie radnego B.Rudzińskiego w sprawie nauczania religii i etyki w szkołach ponadgimnazjalnych
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty- Przebudowa drogi powiatowej nr 1201O na odcinku Głubczyce - Bogdanowice (km 0+000 do km 4+440)
  ... szenie o wyborze najkorzystniejszej oferty- ......   ...
 • IV Sesja Rady Powiatu- 28.02..2019
  ...   ...
 • Zaproszenie do składania ofert - materiały promocyjne
 • Zaproszenie do składania ofert - wykonanie ulotek w formie mapy
 • Zaproszenie do składania ofert - wykonanie i dostawa tablic informacyjno-promocyjnych
  ...   ...
 • Głubczyckie Zeszyty Muzealne
 • Mobilny Punkt Informacyjny
  ... współfinansowany z Funduszu spójności Unii Europejskiej w ramach Programu ...... Techniczna 2014-2020   MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY   ...... o organizacji dyżuru specjalisty ds. ...... funduszy europejskich Lokalnego Punktu Informacyjnego ...... szy Europejskich (LPI) w Kędzierzynie-Koźlu ...... (czwartek) w godzinach 9:00 – 12:00 w siedzibie starostwa Powiatowego w Głubczycach ...... Kochanowskiego 15. ...... sp;   Podczas dyżuru będzie można ...... skać informacje na temat możliwości otrzymania ...... sparcia oraz zasad realizacji projektów ...... sowanych ze środków Unii Europejskiej. ......   W razie pytań prosimy o kontakt z LPI w Kędzierzynie-Koźlu, ...... sp;tel. ...... 77 472 50 39, 77 403 41 79 e-mail: lpi. ...... skie. ...... INFORMACJA W ZAsIĘGU RĘKI ! ...
 • III Sesja Rady Powiatu - 24.01.2019
  ... Nr III/2019 z posiedzenia sesji Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 24 ...... stycznia 2019 r   Obrady rozpoczęto ...... 17:10 tego samego dnia. ...... sp;   W posiedzeniu wzięło udział 15 ...... Jerzy Naszkiewicz 2. ...... Leszek Bac 3. ...... Bartosz Rudziński 4. ...... Maria Farasiewicz 6. ...... Irena sapa 9. ...... Bronisława Pawlik 10. ...... Radosław Gorzko 11. ...... Jan Jasion 12. ...... Tadeusz Krupa 13. ...... Benedykt Pospiszyl 14. ...... Piotr soczyński    1. ...... (15:11) Przewodniczący Rady otworzył III sesję Rady Powiatu. ...... Przywitała radnych powiatowych oraz wszystkich przybyłych na sesję. ...... sp;   Radni uczcili minutą ciszy pamięć ...... prezydenta Gdańska – Pawła Adamowicza. ...... sp;   2. ...... (15:12)    Przewodniczący Rady przedstawił porządek ...... i zwrócił się do radnych z zapytaniem czy  mają uwagi  i wnioski do ...... stawionego porządku obrad. ......     Radni nie zgłosili żadnych uwag. ...... sp;   Przewodniczący Rady poinformował, ...... wpłynął wniosek Zarządu o rozszerzenie porządku sesji o dwie uchwały tj. ...... XXXIX/232/2017 Rady Powiatu w Głubczycach w sprawie udzielania dotacji celowej z budżetu ...... Głubczyckiego osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym na wykonanie zadania ...... stycyjnego służącego ochronie środowiska w ...... sie ochrony powietrza, poprzez wymianę źródeł ...... na terenie Powiatu Głubczyckiego, - ustalenia wysokości diet radnych. ...... sp;   Wniosek został poddany pod ...... sowanie. ...... Wynik głosowania: za – 15, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. ...... sp;     W wyniku głosowania ...... zostały wprowadzona do porządku obrad w ......  m oraz n. ...... sp;   Przewodniczący Rady poddał cały ...... obrad pod głosowanie z uwzględnieniem w/w zmiany. ......  Wyniki głosowania: za – 15, przeciw – 0, wstrzymało się ......  W wyniku głosowania porządek obrad został przyjęty przez Radę Powiatu i przedstawia ...... się następująco:  1. ......  3. ...... Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. ...... Podjęcie uchwał w sprawach:  a) zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na ...... rok, b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej, c) określenia zasad i trybu ...... konsultacji z mieszkańcami Powiatu Głubczyckiego, d) określenia ...... szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw ...... skich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw ...... zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz ...... wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty, e) powołania Rady ...... społecznej samodzielnego Publicznego Zespołu ...... Zdrowotnej  w Głubczycach, f) powołania Komisji skarg, ...... sków i petycji, g) powołania członków ...... h) zatwierdzenia planu pracy Komisji Administracyjno-Budżetowej na 2019 rok, i) ...... planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i sportu na 2019 rok, j) zatwierdzenia planu ...... Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki społecznej na 2019 rok, k) zatwierdzenia planu ...... Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Porządku Publicznego   ...... XXXIX/232/2017 Rady Powiatu w Głubczycach w sprawie udzielania dotacji celowej z budżetu ...... Głubczyckiego osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym na wykonanie zadania ...... stycyjnego służącego ochronie środowiska w ...... sie ochrony powietrza, poprzez wymianę źródeł ...... na terenie Powiatu Głubczyckiego, n) ustalenia wysokości diet radnych. ...... sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w ...... Wnioski i oświadczenia radnych. ...... sp;   3. ...... Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. ...... (15:16)    Przewodniczący Rady poinformował, że ...... z poprzedniej sesji był wyłożony do wglądu w Biurze Rady. ......  Do protokołu zostały wniesione dwie poprawki:  - dodanie zapisu o ...... ofiar stanu wojennego minutą ciszy, - poprawa wyniku głosowania za wnioskiem ...... Rudzińskiego. ...... sp; Więcej  uwag nie zgłoszono. ...... W związku z powyższym Przewodniczący poinformował,  że ...... został przyjęty przez Radę Powiatu z w/w ...... sp; 5. ...... Podjęcie uchwał w sprawach: (15:17)  a) zmiany budżetu powiatu głubczyckiego ...... 2019 rok, (15:17)  Projekt uchwały zreferowała skarbnik ...... Poinformowała, że w § 1 zwiększa się przychody o kwotę 202. ...... § 2 Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 202. ...... z tytułu:  - dotacji przeznaczonej na zakup sprzętu ...... dla sP ZOZ-u – 90. ...... - zakupu i montażu kondensacyjnego kotła gazowego c. ...... - zwiększenia środków przeznaczonych na wymianę ...... sowych źródeł ciepła c. ...... na ekologiczne wypłacanych osobom fizycznym w formie dotacji – 82. ...... sp;   Radny Rudziński zwrócił się z ...... czy wolne środki w wysokości 202. ...... pochodzą z likwidacji spółki szpital Powiatowy. ...... sp;   skarbnik odpowiedziała, że reguła ...... w zakupie kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych powiatu ...... w skład wolnych środków mogą również wchodzić ...... było rozliczenie środków z likwidowanej spółki i była to kwota 177. ...... sp;   Radny Rudziński zwrócił się do ...... starosty z pytaniem co, oprócz kwoty 90. ...... na wydatki majątkowe dla sP ZOZ, planowane jest z pozostałych środków. ...... sp;   starosta odpowiedział, że z kwoty ...... zostaną zakupione defibrylatory. ...... Zakup tego sprzętu jest już w trakcie finalizacji. ...... Natomiast ustalono wspólnie z dyrektorem sP ZOZ,  że druga część kwoty pozostanie ...... budżecie powiatu, który musi pokryć stratę sP ZOZ-u  w wysokości 1. ......     Przewodniczący Rady poinformował, że ...... uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji: - Administracyjno-Budżetowej, - Ochrony ...... i Polityki społecznej, - Oświaty, Kultury i sportu, - Ochrony Środowiska, Rolnictwa i ...... sp; Projekt uchwały został poddany pod ...... sowanie. ...... sp; Głosowanie w sprawie zmiany budżetu ...... głubczyckiego na 2019 rok (15:25)    Wyniki imienne: ZA(15): Bogdan Kulik, ...... soczyński, Leszek Bac, Wojciech Bernacki, Jan Jasion, Anita ...... Tadeusz Krupa, Irena sapa, Jerzy Naszkiewicz, Bartosz Rudziński, Radosław Gorzko, ...... Farasiewicz, Bronisława Pawlik, Benedykt Pospiszyl, Marian Podkówka  Uchwała Nr ...... Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 24 stycznia 2019 r. ...... sp;   b) zmiany wieloletniej prognozy ...... sowej (15:27)  Projekt uchwały ...... skarbnik Powiatu. ...... Poinformowała, że w wyniku zmiany  budżetu powiatu głubczyckiego zwiększeniu ...... sp;ulegają przychody do kwoty 702. ...... oraz wydatki do wysokości 73. ...... Powyższe zmiany uwzględniono w załączniku Nr 1 do ...... i są niezbędne w celu realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie:  - przekazania ...... dla sP ZOZ-u przeznaczonej na zakup sprzętu medycznego w wys. ...... - zakupu i montażu kondensacyjnego kotła gazowego c. ...... w PUP w wys. ...... - przekazania dotacji osobom fizycznym przeznaczonych na wymianę ...... sowych źródeł ciepła c. ...... sp; Przewodniczący Rady poinformował, że ...... uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji: - Administracyjno-Budżetowej, - Ochrony ...... i Polityki społecznej, - Oświaty, Kultury i sportu, - Ochrony Środowiska, Rolnictwa i ...... sp; Projekt uchwały został poddany pod ...... sowanie. ...... sp; Głosowanie w sprawie zmiany wieloletniej ...... finansowej (15:29)  Wyniki imienne: ZA(15): Bogdan Kulik, ...... szek Bac, Piotr soczyński, Anita Juchno, ...... Bernacki, Bronisława Pawlik, Benedykt Pospiszyl, Jerzy Naszkiewicz, Jan Jasion, Tadeusz ...... Maria Farasiewicz, Irena sapa, Radosław Gorzko, Bartosz Rudziński, Marian ...... sp;   Uchwała Nr III/29/2019 Rady ...... w Głubczycach z dnia 24 stycznia 2019 r. ...... sp;   c) określenia zasad i trybu ...... konsultacji z mieszkańcami Powiatu Głubczyckiego (15:29)  ...... sp; Projekt uchwały zreferowała Wicestarosta. ...... 3 d ust. ...... 1 ustawy o samorządzie powiatowym w przypadkach ...... ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla powiatu mogą być ...... na jego terytorium konsultacje  z mieszkańcami powiatu. ...... W związku z powyższym niniejsza uchwała określa zasady i tryb ...... konsultacji z mieszkańcami na terenie Powiatu Głubczyckiego. ......     Przewodniczący Rady poinformował, że ...... uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji: - Administracyjno-Budżetowej, - Ochrony ...... i Polityki społecznej, - Oświaty, Kultury i sportu, - Ochrony Środowiska, Rolnictwa i ...... sp;   Głosowanie w sprawie określenia ...... sad i trybu przeprowadzania konsultacji   ...... mieszkańcami Powiatu Głubczyckiego (15:32)    Wyniki imienne: ZA(15): Bogdan ...... Anita Juchno, Piotr soczyński, Benedykt Pospiszyl, Bronisława Pawlik, Bartosz Rudziński, ...... Bernacki, Jan Jasion, Leszek Bac, Radosław Gorzko, Tadeusz Krupa, Irena sapa, Marian ...... Maria Farasiewicz, Jerzy Naszkiewicz  Uchwała Nr III/30/2019 Rady Powiatu w ...... z dnia 24 stycznia 2019 r. ...... sp; d) określenia szczegółowych zasad ...... szenia inicjatyw obywatelskich, zasad ...... komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw ...... oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty (15:32)  ......   Projekt uchwały zreferowała Wicestarosta. ...... 42 a ust. ...... 1 ustawy o samorządzie powiatowym grupa mieszkańców powiatu, posiadających czynne prawa ...... do organu stanowiącego, może wystąpić z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą. ...... W związku z tym Rada Powiatu  określa w niniejszej uchwale szczegółowe ...... sady wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasady ...... komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasady promocji obywatelskich inicjatyw ...... oraz formalne wymogi jakim muszą odpowiadać składane projekty. ...... sp;   Radny Rudziński zwrócił się z ...... jakie oprócz budżetu powiatu są inne sprawy, dla których obywatele nie mogą wnieść ......     Radca prawny odpowiedział, że jest sporo ...... staw dotyczących wyłączności zarządu. ...... Na chwilę obecną nie jest w stanie ich wszystkich wymienić ale może przygotować taki ...... na następną sesję. ......     Wicestarosta dodała, że w żadnych przepisach ...... nie ma zapisu o innych sprawach, niż wyłączność zarządu, która nie ...... st określna w konkretnym katalogu. ......     Przewodniczący Rady poinformował, że ...... uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji: - Administracyjno-Budżetowej, - Ochrony ...... i Polityki społecznej, - Oświaty, Kultury i sportu, - Ochrony Środowiska, Rolnictwa i ...... sp;   Głosowanie w sprawie określenia ...... szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw ...... skich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw ...... zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz ...... wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty (15:37)    ...... imienne: ZA(15): Bogdan Kulik, Piotr soczyński, Anita Juchno, Leszek Bac, Wojciech ...... Benedykt Pospiszyl, Jan Jasion, Bronisława Pawlik, Tadeusz Krupa, Marian Podkówka, ...... Farasiewicz, Radosław Gorzko, Irena sapa, Bartosz Rudziński, Jerzy ...... szkiewicz    Uchwała Nr ...... Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 24 stycznia 2019 r. ...... sp;   e) powołania Rady społecznej ...... samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki ......  w Głubczycach (15:37)    Projekt uchwały zreferował starosta ...... w związku z powołaniem nowej Rady Powiatu istnieje konieczność powołania nowego składu ...... społecznej samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach. ...... Dodał, że w skład wchodzi przedstawiciel Wojewody, którego  wskazał ...... starosta oraz pozostali członkowie w tym ośmiu przedstawicieli ...... Rada Powiatu wskazuje dwóch przedstawicieli spośród siebie. ...... W związku z tym proponuje, aby przedstawicielami Rady zostali: - Anita Juchno – ...... zgodę, - Irena sapa – wyraziła zgodę. ...... Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały z uwzględnieniem ...... sp;   Głosowanie w sprawie powołania ...... społecznej samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach (15: ...... sp;   Wyniki imienne: ZA(15): Bogdan ...... Benedykt Pospiszyl, Leszek Bac, Piotr soczyński, Jan Jasion, Irena sapa, Marian Podkówka, ...... Bernacki, Radosław Gorzko, Bronisława Pawlik, Anita Juchno, Maria Farasiewicz, ...... sz Rudziński, Tadeusz Krupa, Jerzy ...... szkiewicz    Uchwała Nr ...... Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 24 stycznia 2019 r. ...... sp;   f) powołania Komisji skarg, ...... sków i petycji (15:41)    ...... że w związku z wejściem w życie statutu powiatu głubczyckiego istnieje ...... powołania komisji skarg, wniosków i petycji. ...... Prosi zatem o zgłaszanie kandydatów do pracy we wspomnianej ...... sji. ...... sp;   Radna Pawlik zgłosiła Wojciecha ...... – wyraził zgodę, Radna sapa zgłosiła Bronisławę Pawlik – wyraziła zgodę, Radna ...... siewicz zgłosiła Jana Jasiona – wyraził zgodę, ...... Naszkiewicz zgłosił Mariana Podkówkę – wyraził zgodę. ...... sp;   Głosowanie w sprawie powołania ...... sji skarg, wniosków i petycji (15:44)  ...... sp; Wyniki imienne: ZA(15): Bogdan Kulik, ...... soczyński, Anita Juchno, Benedykt Pospiszyl, Wojciech Bernacki, Irena sapa, Leszek ...... Tadeusz Krupa, Bronisława Pawlik, Marian Podkówka, Jan Jasion, ...... sz Rudziński, Jerzy Naszkiewicz, Radosław ...... Maria Farasiewicz    W wyniku głosowania powołano komisskarg, wniosków i ...... w następującym składzie: 1. ...... Jasion Jan, 3. ...... Pawlik Bronisława, 4. ...... sp; Uchwała Nr III/33/2019 Rady Powiatu w ...... z dnia 24 stycznia 2019 r. ...... sp; g) powołania członków Powiatowej Rady ...... Publicznego Powiatu Głubczyckiego (15:44)  Projekt uchwały zreferowała Wicestarosta. ...... Rada Działalności Pożytku Publicznego ma w swoim składzie dwóch przedstawicieli Rady ...... W związku z tym, iż kadencja wspomnianej Rady  Pożytku trwa do marca ...... r istnieje konieczność powołania do składu dwóch radnych powiatu. ...... sp;   Przewodniczący Rady poprosił o ...... szanie kandydatów do pracy w w/w Radzie. ......     Wicestarosta zgłosiła radnego Pospiszyla – wyraził zgodę, ...... starosta zgłosił radnego Bernackiego – wyraził ...... sp; Głosowanie w sprawie powołania członków ...... Publicznego Powiatu Głubczyckiego (15:46)    Wyniki imienne: ZA(15): Piotr ...... soczyński, Benedykt Pospiszyl, Bogdan Kulik, ...... szek Bac, Irena sapa, Jan Jasion, Bronisława ...... Wojciech Bernacki, Bartosz Rudziński, Radosław Gorzko, Marian Podkówka, Anita Juchno, ...... Naszkiewicz, Maria Farasiewicz, Tadeusz Krupa  W wyniku głosowania na ...... Publicznego powołano radnych: Benedykta Pospiszyla i Wojciecha Bernackiego. ......     Uchwała Nr III/34/2019 Rady Powiatu w ...... z dnia 24 stycznia 2019 r. ...... sp; h) zatwierdzenia planu pracy Komisji ...... stracyjno-Budżetowej na 2019 rok (15:47)  ......   Przewodniczący komisji odczytał projekt uchwały w sprawie ...... planu pracy Komisji Administracyjno-Budżetowej na 2019 r. ...... sp; Radni nie wnieśli żadnych uwag. ......   Głosowanie w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji ...... stracyjno-Budżetowej na 2019 rok (15:49)  ......   Wyniki imienne: ZA(15): Bogdan Kulik, ...... soczyński, Anita Juchno, Benedykt Pospiszyl, Leszek Bac, Wojciech Bernacki, Tadeusz ...... Marian Podkówka, Bronisława Pawlik, Irena sapa, Jerzy Naszkiewicz, Radosław Gorzko, ...... sz Rudziński, Jan Jasion, Maria ...... siewicz    Uchwała Nr III/35/2019 ...... Powiatu w Głubczycach z dnia 24 stycznia 2019 r. ...... sp;   i) zatwierdzenia planu pracy ...... sji Oświaty, Kultury i sportu na 2019 rok (15: ...... sp;   Przewodniczący komisji ...... stawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia ...... pracy Komisji Oświaty, Kultury i sportu na 2019 r. ...... sp; Radni nie wnieśli żadnych uwag. ......   Głosowanie w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji ...... Kultury i sportu na 2019 rok (15:53)    Wyniki imienne:  ZA(15): ...... Kulik, Piotr soczyński, Wojciech Bernacki, Benedykt Pospiszyl, ...... Juchno, Bronisława Pawlik, Jan Jasion, Irena sapa, Marian Podkówka, Radosław Gorzko, ...... sz Krupa, Jerzy Naszkiewicz, Maria Farasiewicz, ...... Leszek Bac, Bartosz Rudziński    Uchwała Nr III/36/2019 Rady Powiatu w ...... z dnia 24 stycznia 2019 r. ...... sp;     j) zatwierdzenia planu ...... Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki społecznej na 2019 rok (15:53)    ...... komisji przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Ochrony ...... i Polityki społecznej na 2019 r. ...... sp; Radni nie wnieśli żadnych uwag. ......   Głosowanie w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji ...... Zdrowia i Polityki społecznej na 2019 rok, (15:56)    ...... imienne: ZA(15): Benedykt Pospiszyl, Anita Juchno, Marian Podkówka, Bogdan ...... Irena sapa, Piotr soczyński, Radosław Gorzko, Leszek Bac, Tadeusz Krupa, ...... Bernacki, Jerzy Naszkiewicz, Bartosz Rudziński, Jan Jasion, Bronisława Pawlik, Maria ...... siewicz    Uchwała Nr III/37/2019 ...... Powiatu w Głubczycach z dnia 24 stycznia 2019 r. ...... sp;   k) zatwierdzenia planu pracy ...... sji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Porządku ......  2019 rok (15:56)    Przewodniczący komisji przedstawił ...... uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Porządku ...... sp; Radni nie wnieśli żadnych uwag. ......   Głosowanie w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji ...... Środowiska, Rolnictwa i Porządku Publicznego 2019 rok ...... sp;   Wyniki imienne: ZA(15): Anita ...... Podkówka, Wojciech Bernacki, Benedykt Pospiszyl, Irena sapa, Leszek Bac, Bronisława ...... Jerzy Naszkiewicz, Jan Jasion, Radosław Gorzko, Maria Farasiewicz, Tadeusz Krupa, ...... sz Rudziński, Piotr soczyński    ...... Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 24 stycznia 2019 r. ...... sp;   l) zatwierdzenia planu pracy Rady ...... w Głubczycach (16:00)    Przewodniczący Rady przedstawił projekt ...... sp; Radni nie wnieśli żadnych uwag. ...... sp; Głosowanie w sprawie zatwierdzenia planu ...... Rady Powiatu w Głubczycach (16:03)   Wyniki imienne: ZA(15): Bogdan ...... Bernacki, Marian Podkówka, Benedykt Pospiszyl, Leszek Bac, Bronisława Pawlik, Irena ...... sapa, Anita Juchno, Radosław Gorzko, Jan ...... sion, Jerzy Naszkiewicz, Maria Farasiewicz, ...... sz Rudziński, Tadeusz Krupa, Piotr ...... soczyński    Uchwała Nr ...... Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 24 stycznia 2019 r. ...... sp;   m) zmiany uchwały Nr ...... Rady Powiatu w Głubczycach w sprawie udzielania dotacji celowej z budżetu ...... Głubczyckiego osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym na wykonanie zadania ...... stycyjnego służącego ochronie środowiska   ...... zakresie ochrony powietrza, poprzez wymianę źródeł ...... na terenie Powiatu Głubczyckiego (16:03)    Projekt uchwały zreferował ...... starosta Głubczycki. ...... Poinformował, że niniejszą uchwałę podjęto ze względu na możliwość ...... stąpienia sytuacji polegającej na całkowitej ...... kotłowni, stanowiącej jedyne źródło ciepła w budynkach ...... Taka właśnie sytuacja pojawiła się w chwili obecnej, gdyż  zlikwidowano ...... sudeckiej i tym samym pozbawiono 46 rodzin dostarczenia ogrzewania. ...... W związku z tym będą oni mieli możliwość skorzystania z dofinansowania w pierwszej ...... Wydatek ten nie uszczupla wydatków w budżecie. ......   Radny Bac zwrócił się z pytanie o jakie źródła ciepła chodzi. ......   starosta odpowiedział, że będzie to dofinansowanie ...... dwufunkcyjnego pieca, który będzie dostarczał ciepłą wodę i ogrzewał mieszkanie. ...... sp; Głosowanie w sprawie zmiany uchwały Nr ...... Rady Powiatu  w Głubczycach w sprawie udzielania dotacji celowej z budżetu ...... Głubczyckiego osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym na wykonanie zadania ...... stycyjnego służącego ochronie środowiska w ...... sie ochrony powietrza, poprzez wymianę źródeł ...... na terenie Powiatu Głubczyckiego (16:07)    Wyniki imienne: ZA(15): Benedykt ...... spiszyl, Bogdan Kulik, Marian Podkówka, ...... Bernacki, Bronisława Pawlik, Irena sapa, Anita Juchno, Leszek Bac, Tadeusz Krupa, ...... Jasion, Radosław Gorzko, Jerzy Naszkiewicz, Maria Farasiewicz, Bartosz ...... ski, Piotr soczyński    Uchwała Nr ...... Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 24 stycznia 2019 r. ...... sp; n) ustalenia wysokości diet radnych (16: ...... sp;   Projekt uchwały zreferował ...... starosta Głubczycki. ...... Poinformował, że wpłynęło pismo  z Wydziału Prawnego i Nadzoru Opolskiego ...... Wojewódzkiego, w którym wskazano, że w przypadku nieobecności radnego ...... sesji lub komisji diety radnych muszą być potrącane. ...... W związku z tym wprowadza się potrącenia na poziomie z zeszłej kadencji. ...... Dodał, że wprowadza się również zapis o publikacji w Dzienniku Urzędowym ...... Opolskiego. ......      Radny Naszkiewicz złożył wniosek, aby potrącenia były ...... 33% potrącenia za  nieobecność na sesji, a 15% za nieobecność na komisji lub sesji ...... sp;   Wniosek został poddany pod ...... sowanie. ...... Wyniki głosowania: za – 5, przeciw – 8, wstrzymało się – 0. ...... starosta i Wicestarosta nie brali udziału w głosowaniu. ...... W wyniku głosowania wniosek nie został przyjęty. ...... sp;   Radny Podkówka stwierdził, że ...... niesprawiedliwe potrącania i pobieranie bardzo ...... sokich diet przez radnych koalicyjnych jest ...... Radny Rudziński zaproponował, że niezależnie czy ...... czy procentowe proponuje, aby środki zaoszczędzone z diet przekazać na jakiś konkretny ...... aby co kwartał zrobić informację z zaoszczędzonych środków i pod koniec roku ...... sp;   Radna sapa poinformowała, że w ...... kadencji radni robili składki ze swoich diet  i przekazywali je na jakiś ......   Wniosek został poddany pod głosowanie. ...... Wyniki głosowania: za – 5, przeciw – 8, wstrzymało się – 0. ...... starosta i Wicestarosta nie brali udziału w głosowaniu. ...... W wyniku głosowania wniosek nie został przyjęty. ...... sp;   Przewodniczący Rady poddał pod ...... sowanie uchwałę w wersji przygotowanej przez ...... sp;   Głosowanie w sprawie ustalenia ...... sokości diet radnych (16:22)    ...... imienne: ZA(11): Bogdan Kulik, Bronisława Pawlik, Irena sapa, Benedykt Pospiszyl, ...... Bernacki, Tadeusz Krupa, Jan Jasion, Radosław Gorzko, Maria Farasiewicz, Piotr ...... soczyński, Anita Juchno    ...... Jerzy Naszkiewicz, Leszek Bac, Marian Podkówka, Bartosz ...... ski    Uchwała Nr III/41/2019 Rady ...... w Głubczycach z dnia 24 stycznia 2019 r. ...... sp;   5. ...... sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w ...... (16:22)    Radny Rudziński zwrócił się z pytaniem czy udało się na ...... sek radnego Kulika połączyć wszystkie szkoły ...... wspólnym przetargu na dostawę energii i czy jest to technicznie ...... sp;   starosta odpowiedział, że jest to ...... są podejmowane kroki w tym kierunku ale można ...... zrobić dopiero z chwilą, kiedy wygasną wszystkie umowy  w poszczególnych szkołach. ......     Przewodniczący Rady zwrócił się z pytaniem czego dotyczyły programy ......  o których była mowa na posiedzeniu Zarządu. ......     starosta odpowiedział, że są to programy profilaktyczne organizowane ...... samorządy gminne. ......    Radny Rudziński czy w związku z przekazaniem fantomu z sP ...... dla straży pożarnej,  w dalszym ciągu ratownicy medyczni będą mogli z ...... korzystać nieodpłatnie. ...... sp;   starosta odpowiedział, że fantom ...... się w straży pożarnej gdyż uznano, że jest to najbezpieczniejsze miejsce do jego ...... Dodał, że fantom jest nasspołeczną własnością i w każdej chwili każda instytucja ...... go wykorzystać do celów szkoleniowych. ......     6. ...... Interpelacje i zapytania radnych (16:46)    Przewodniczący Rady złożył na ...... interpelację dotyczącą remontu chodników  w miejscowości Kietrz. ...... sp;   7. ...... Wnioski i oświadczenia radnych (16:53)    Radny Rudziński w związku z ...... stością poświęcenia przez księdza katolickiego ...... aparatów RTG, zadał następujące pytania: - kto był wnioskodawcą tej ...... stości, - czy występowano do Wielkiej ...... stry Świątecznej Pomocy o zgodę na poświęcenie ...... - czy wystosowano zaproszenie do innych przedstawicieli wyznań religijnych działających na ......      starosta odpowiedział, że organizatorem była ...... sP ZOZ i w związku z tym pytanie radnego zostanie skierowane do dyrekcji celem udzielenia ...... sp;   Radny Naszkiewicz poruszył temat ......     starosta poprosił o doprecyzowanie informacji o jakie kursy ...... żeby móc się ustosunkować. ......     Radny Krupa zwrócił się do radnego Podkówki z prośbą o nieużywanie ...... słowa patologia, gdyż takim stwierdzeniem ...... Ponadto są wybory samorządowe i podczas nich można się dowartościować. ...... Radni powinni się powstrzymywać z obrażaniem innych osób. ......     starosta poprosił radnych o kulturę wypowiedzi. ......     Przewodniczący Rady poprosił członków nowo powołanej komisji skarg, ...... sków i petycji, aby po sesji zostali i ...... spośród siebie przewodniczącego komisji. ...... sp;   Wiceprzewodnicząca Rady zaprosiła ...... dyrekcji Muzeum Ziemi Głubczyckiej na wystawę niepodległościową, która będzie jeszcze ...... Ponadto zaprosiła do korzystania z Klubu Dobrego filmu, który działa ...... Na zakończenie odczytała wiersza pt. ......   9. ...... (17:10)  Przewodniczący Rady poinformował, że ...... III sesji  Rady Powiatu VI kadencji został wyczerpany i zamknął obrady. ......   Zakończono sesję (17:10)  Protokołowała:   Inspektor ...... sp;   Wioletta Makselan     ......                           ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;           ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;  Przewodniczący Rady ...... sp;             ......                           ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;   Radosław Gorzko   ...
 • Sesja IV
  ... wykaz głosowań radnych z IV sesji Rady Powiatu   Obrady rozpoczęto ...... 18:36 tego samego dnia. ......   W posiedzeniu wzięło udział 14 członków: 1. ...... Jerzy Naszkiewicz 2. ...... Bartosz Rudziński 3. ...... Maria Farasiewicz 5. ...... Irena sapa 9. ...... Bronisława Pawlik 10. ...... Jan Jasion 11. ...... Tadeusz Krupa 12. ...... Benedykt Pospiszyl 13. ...... Piotr soczyński   1. ...... Otwarcie obrad (15:07)   2. ...... Przyjęcie porządku obrad (15:09)   3. ...... Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji (15:10)   4. ...... Podjęcie uchwał w sprawach: (15:11) Uchwała w sprawie ...... głubczyckiego na 2019 rok (15:13)   Nastąpiła zmiana quorum (15:13) ...... radnych obecnych na sali obrad: 15 Do sesji dołączyli radni: 1. ...... Leszek Bac   Wyniki imienne: ZA(15): Bogdan Kulik, ...... Podkówka, Wojciech Bernacki, Benedykt Pospiszyl, Leszek Bac, Jerzy Naszkiewicz, Jan ...... sion, Bronisława Pawlik, Anita Juchno, Artur ...... Bartosz Rudziński, Piotr soczyński, Irena sapa, Maria Farasiewicz, Tadeusz Krupa ...... WsTRZYMUJĘ sIĘ(0): BRAK GŁOsU(0):   Uchwała w sprawie zmiany ...... prognozy finansowej (15:15)   Wyniki imienne: ZA(15): Piotr ...... soczyński, Bogdan Kulik, Leszek Bac, Benedykt ...... spiszyl, Wojciech Bernacki, Tadeusz Krupa, ...... Juchno, Marian Podkówka, Irena sapa, Jan Jasion, Bartosz Rudziński, Artur Czechowicz, ...... Naszkiewicz, Bronisława Pawlik, Maria Farasiewicz PRZECIW(0): WsTRZYMUJĘ sIĘ(0): ...... BRAK GŁOsU(0):   Uchwała w sprawie uchwalenia statutu Domu Pomocy ...... społecznej w Klisinie (15:17)   ...... imienne: ZA(15): Leszek Bac, Piotr soczyński, Benedykt Pospiszyl, Bogdan Kulik, Irena ...... sapa, Tadeusz Krupa, Anita Juchno, Jan Jasion, ...... Bernacki, Bartosz Rudziński, Artur Czechowicz, Jerzy Naszkiewicz, ...... Podkówka, Bronisława Pawlik, Maria Farasiewicz PRZECIW(0): WsTRZYMUJĘ sIĘ(0): ...... BRAK GŁOsU(0):   Uchwała w sprawie powierzenia w roku 2019 Gminie ...... prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury powiatu dotyczącego prowadzenia ...... powiatowej (15:19)   Wyniki imienne: ZA(15): Piotr ...... soczyński, Leszek Bac, Irena sapa, Wojciech ...... Bogdan Kulik, Benedykt Pospiszyl, Anita Juchno, Bronisława Pawlik, Maria ...... siewicz, Tadeusz Krupa, Jan Jasion, Marian ...... Jerzy Naszkiewicz, Artur Czechowicz, Bartosz Rudziński PRZECIW(0): WsTRZYMUJĘ ...... sIĘ(0): BRAK GŁOsU(0):   Uchwała ...... sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz ...... 3 ust. ...... 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i ...... wolontariacie na rok 2019 (15:23)   Nastąpiła zmiana quorum (15:22) ...... radnych obecnych na sali obrad: 16 Do sesji dołączyli radni: 1. ...... Tomasz Ognisty   Wyniki imienne: ZA(16): Piotr ...... soczyński, Leszek Bac, Anita Juchno, Artur ...... Tadeusz Krupa, Wojciech Bernacki, Jan Jasion, Jerzy Naszkiewicz, Bogdan Kulik, Maria ...... siewicz, Benedykt Pospiszyl, Marian Podkówka, ...... sz Rudziński, Irena sapa, Bronisława Pawlik, ...... sz Ognisty PRZECIW(0): WsTRZYMUJĘ sIĘ(0): ...... BRAK GŁOsU(0):   Uchwała w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego ...... samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki ...... na lata 2018 – 2020 (15:54) Nastąpiła zmiana quorum (15:49) Ilość radnych ...... na sali obrad: 17 Do sesji dołączyli radni: 1. ...... Radosław Gorzko         Wyniki imienne: ZA(17): ...... szek Bac, Irena sapa, Bronisława Pawlik, ...... Pospiszyl, Piotr soczyński, Bogdan Kulik, Wojciech Bernacki, Tadeusz ...... Marian Podkówka, Maria Farasiewicz, Anita Juchno, Tomasz Ognisty, Jerzy ...... szkiewicz, Bartosz Rudziński, Radosław Gorzko, ...... Jasion, Artur Czechowicz   PRZECIW(0): WsTRZYMUJĘ sIĘ(0): ...... GŁOsU(0):   Uchwała w sprawie skargi na działalność kierownika Powiatowego ...... Pomocy Rodzinie w Głubczycach (16:29)   Nastąpiła zmiana quorum (16:10) ...... radnych obecnych na sali obrad: 16 sesję opuścili radni: 1. ...... Tadeusz Krupa   Wyniki imienne: ZA(12):Marian ...... Piotr soczyński, Bogdan Kulik, Wojciech Bernacki, Irena ...... sapa, Anita Juchno, Jan Jasion, Radosław ...... Bartosz Rudziński, Maria Farasiewicz, Bronisława Pawlik, Benedykt Pospiszyl   ...... Tomasz Ognisty WsTRZYMUJĘ sIĘ(3): Leszek Bac, Jerzy Naszkiewicz, Artur Czechowicz ...... BRAK GŁOsU(0):   Uchwała w sprawie skargi na działanie starosty ...... (16:40)   Wyniki imienne: ZA(13): Piotr ...... soczyński, Bogdan Kulik, Wojciech Bernacki, ...... Pospiszyl, Jan Jasion, Bartosz Rudziński, Bronisława Pawlik, Irena sapa, Radosław ...... Marian Podkówka, Artur Czechowicz, Maria Farasiewicz, Anita Juchno   PRZECIW(0): ...... WsTRZYMUJĘ sIĘ(3): Leszek Bac, Jerzy Naszkiewicz, Tomasz Ognisty BRAK GŁOsU(0): ...... sp; Uchwała w sprawie petycji mieszkańców ...... sołectwa Tłustomosty (17:02)   ...... imienne: ZA(15): Leszek Bac, Tomasz Ognisty, Irena sapa, Piotr soczyński, Wojciech ...... Marian Podkówka, Radosław Gorzko, Bogdan Kulik, Artur Czechowicz, ...... sława Pawlik, Jerzy Naszkiewicz, Benedykt ...... spiszyl, Jan Jasion, Anita Juchno, Maria ...... siewicz   PRZECIW(0): WsTRZYMUJĘ ...... sIĘ(1): Bartosz Rudziński BRAK GŁOsU(0): ...... sp; Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr ...... z dnia 19 listopada 2018 r w sprawie powołania Komisji ...... stracyjno-Budżetowej (17:05)   ...... sp; Wyniki imienne: ZA(16): Wojciech ...... Piotr soczyński, Benedykt Pospiszyl, Anita Juchno, Bogdan Kulik, Irena sapa, ...... sław Gorzko, Jan Jasion, Marian Podkówka, ...... sz Rudziński, Leszek Bac, Jerzy Naszkiewicz, ...... Czechowicz, Tomasz Ognisty, Bronisława Pawlik, Maria Farasiewicz   ...... WsTRZYMUJĘ sIĘ(0): BRAK GŁOsU(0):   Uchwała w sprawie zmiany ...... Nr II/11/2018 z dnia 19 listopada 2018 r. ...... w sprawie powołania Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Porządku Publicznego (17:08) ......   Wyniki imienne: ZA(16): Leszek Bac, Bogdan Kulik, Irena sapa, Wojciech ...... Anita Juchno, Jerzy Naszkiewicz, Bronisława Pawlik, Marian Podkówka, Radosław Gorzko, ...... Benedykt Pospiszyl, Bartosz Rudziński, Tomasz Ognisty, Jan Jasion, Artur Czechowicz, ...... Farasiewicz, Piotr soczyński   PRZECIW(0): WsTRZYMUJĘ sIĘ(0): ...... GŁOsU(0):   Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr III/30/2019 Rady ...... w Głubczycach z dnia 24 stycznia 2019 r w sprawie określenia zasad i trybu ...... konsultacji z mieszkańcami Powiatu Głubczyckiego (17:10) ...... sp; Wyniki imienne: ZA(15): Marian ...... Piotr soczyński, Bogdan Kulik, Irena sapa, Jerzy Naszkiewicz, Wojciech Bernacki, ...... sz Ognisty, Jan Jasion, Bronisława Pawlik, ...... Czechowicz, Leszek Bac, Anita Juchno, Radosław Gorzko, Bartosz Rudziński, Maria ...... siewicz   PRZECIW(0): WsTRZYMUJĘ ...... sIĘ(1): Benedykt Pospiszyl BRAK GŁOsU(0): ......   5. ...... Informacja na temat działalności samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki ...... (17:11)   6. ...... Przedstawienie sprawozdania o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na ...... szczególnych stopniach awansu zawodowego w ...... szkołach prowadzonych przez Powiat Głubczycki. ...... (17:40)   7. ...... Rozpatrzenie sprawozdania starosty Głubczyckiego z działalności Komisji ...... stwa i Porządku Powiatu Głubczyckiego za 2018 ...... (17:41)   8. ...... sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w ...... (18:09)   9. ...... (18:15)   10. ...... Wnioski i oświadczenia radnych. ...... (18:23)   11. ...... (18:36)   Zakończono sesję (18:36) ...
 • Sprawozdania budżetowe Powiatu Głubczyckiego za 2018 rok
  ...   ...
 • Sprawozdania budżetowe