Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: s
znaleziono plików: 5120 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 2045

 • Oświadczenie majątkowe za 2019 r - rozwiązanie stosunku pracy- Bogusław Maciaszczyk
 • Powiat otrzyma kolejne środki z PFRONu
  ... Opolski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dofinansuje dwie ...... stki powiatu głubczyckiego w ramach „Programu ...... różnic między regionami III” w  obszarze B, oraz D. ...... Pierwszą z nich jest Dom Pomocy społecznej w Klisinie, który otrzyma ...... sowanie ze środków PFRON na realizację zadania ...... obszarze D. ...... Celem tego obszaru jest dofinansowanie do zakupu samochodu. ...... Dzięki czemu DPs Klisino zrealizuje zadanie pn. ...... „Zakup samochodu osobowego typu mikobus (9 – osobowego) do przewozu osób ...... sprawnych, dostosowanego do przewozu osób na ...... inwalidzkich – mieszkańców Domu Pomocy społecznej w Klisinie”. ...... sp; Niewątpliwie zakup kolejnego ...... snego samochodu usprawni przewóz mieszkańców ...... 8 filiami, a także odległymi przychodniami specjalistycznymi, które znajdują się m. ...... Aktualnie transport 743 mieszkańców, którzy w większości posiadają ...... o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o niezdolności do ...... i samodzielnej egzystencji zapewnia 6 samochodów dostosowanych do przewozu osób ...... sprawnych. ...... sp; Realizacja zadania umożliwi DPs Klisino ...... z filiami zaspokajanie potrzeb mieszkańców na wyzszym poziomie i zapewni ...... stwo oraz poprawę komfortu życia osób ...... sprawnych. ...... sp; Natomiast kolejną jednostką, która ...... wsparcie z PFRONu jest specjalny Ośrodek szkolno – Wychowawczy w Głubczycach. ...... Ośrodek zrealizuje zadanie w obszarze C, którego celem jest likwidacja barier ...... oraz likwidacja barier w komunikowaniu się. ...... sp; W ramach projektu Powiat Głubczycki ...... dofinansowanie do budowy  podjazdu za boiskiem szkolnym przy sOsW w ...... sp; Budowa podjazdu w znacznym stopniu ...... osobom z dysfunkcjami ruchowymi dostępność do sali gimnastycznej, gdzie ...... są zajęcia z gimnastyki korekcyjnej oraz zajęcia rewalidacyjne, ...... w dużym stopniu poprawiają rozwój podopiecznych. ...... sp; Natomiast zakup tablic multimedialno ...... interaktywnych wspomoże wychowanków Ośrodka w nauce czytania i ...... sania. ...... Nauka w szkole nie zawsze przynosi oczekiwane rezultaty, dlatego też ...... Ośrodka poszukują bardziej atrakcyjnych i skutecznych sposobów nauczania. ...... uczniów ma problemy z wymową, czytaniem i pisaniem, są to uczniowie, którzy nie mówią i ...... sługują się tylko gestykulacją. ...... przedmiotów, z pewnością metoda ta zbliży do siebie uczniów, a przede wszystkim przełamie ...... w komunikowaniu się. ...
 • Wotum zaufania i absolutorium dla Zarządu Powiatu
  ... odbyła się VII sesja Rady Powiatu w Głubczycach. ...... Niewątpliwie najważniejszym punktem obrad było udzielenie wotum ...... oraz absolutorium Zarządowi Powiatu w Głubczycach. ...... Obrady rozpoczęły się od części sprawozdawczej, w której przedstawiciele ...... Policji w Głubczycach, Komendy Powiatowej Państwowej straży Pożarnej w Głubczycach, ...... Lekarz Weterynarii oraz Powiatowy Inspektor sanitarny zreferowali sprawozdania z ...... swoich jednostek za 2018 rok natomiast szpital Powiatowy w Głubczycach przedstawił ...... sprawozdanie finansowe za 2018 rok. ...... Kluczowym punktem sesji było udzielenie wotum zaufania na ...... stawie raportu przedstawiającego stan Powiatu ...... za 2018 rok, który został opracowany zgodnie z zapisami ...... ustawy o samorządzie powiatowym,  a także absolutorium Zarządowi Powiatu. ...... Absolutorium poprzedzone było opiniami ...... Obrachunkowej, która pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z budżetu za 2018 rok oraz opinią ...... sji Rewizyjnej, która również została ...... W trakcie obrad rozpatrzono sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z ...... sp; Ponadto radni wyrazili wolę ...... stąpienia do klastra energii pod nazwą Klaster ...... Podjęcie tej uchwały będzie skutkowało podpisaniem porozumienia pomiędzy Powiatem ...... Gminą Baborów oraz Gminą Branice, na podstawie którego zostanie utworzony klaster ...... Inicjatywa ta ma na celu przede wszystkim ograniczenie niskiej emisji na terenie ...... Klastra, w tym poprzez inwestycje w Odnawialne Źródła Energii, ...... szenie bezpieczeństwa energetycznego przez ...... syfikację źródeł energii, a także rozwój ...... Źródeł Energii ze szczególnym naciskiem na rozwój rozproszonej energetyki ...... sumenckiej. ......             ...
 • Dotacje do wymiany źródeł ciepła
  ... bieżącym roku Powiat Głubczycki rozpatrzył pozytywnie 99 wniosków na dotacje do ...... Rozpatrzono również pozytywnie dwa wnioski na zakup i montaż pomp ciepła. ...... sp; Na wymianę źródeł ciepła przeznaczono 197. ...... zł, natomiast na zakup pomp 10. ...... specjaliści alarmują, że odpady oraz niskiej jakości opał, spalane w piecach ...... się do wzrostu stężenia pyłu oraz rakotwórczych substancji w ...... Właściciele starego typu kotłów trują nie tylko siebie, ...... także swoje najbliższe otoczenie. ...... Dotacja udzielana jest do wymiany indywidualnego źródła ciepła ...... silanego paliwem stałym na ekologiczne,np. ......                ...... sp; - źródło zasilane gazem    ...... sp;        ...... sp;     - źródło zasilane ......                ...... sp; - źródło zasilane energią elektryczną ...... sp;        ...... sp;       - ...... na paliwo stałe, posiadające certyfikat/świadectwo poświadczające ...... spełnienie wymagań klasy 5 w zakresie emisji ...... i substancji gazowych, określonych w normie PN EN ...... Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa ...... lub równoważnej, wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą ( posiadającą akredytację ...... skiego Centrum Akredytacji lub jego ...... dla kraju jednostki certyfikującej ). ...... Do otrzymania dotacji uprawnione są osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do ...... na terenie Powiatu Głubczyckiego lub wspólnotę mieszkaniową zarządzającą ...... terenie Powiatu Głubczyckiego Dotacja jest przeznaczona na częściowe pokrycie kosztów ...... z zakupem i zainstalowaniem nowego źródła ciepła do wysokości ...... zł (słownie: dwa tysiące dwieście złotych) w przypadku instalacji ...... w budynku mieszkalnym oraz 1. ...... zł (jeden tysiąc osiemset złotych) w przypadku instalacji urządzenia ...... lokalu mieszkalnym. ...... sp; Wysokość środków na dotację określana jest ...... budżetowej Powiatu Głubczyckiego natomiast środki przeznaczone na dotacje dzielone są ...... Głubczyckiego, proporcjonalnie do liczby mieszkańców. ......   ...
 • Rzecz Powiatowa nr 3/2019
  ...   ...
 • Zmiana godzin pracy!
  ... W dniu dzisiejszym, tj. ...... ze względu na wysokie temperatury Urząd czynny będzie do godz. ...... Za utrudnienia przepraszamy. ...... sp; ...
 • INFORMACJA KOMISJI KONKURSOWEJ Z PRZEPROWADZONEGO NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE - KIEROWNIK WYDZIAŁU DROGOWNICTWA
 • Obwieszczenie Zarządu Powiatu w Głubczycach z dnia 26.06.2019 w sprawie sprzedaży działki nr 1271
 • Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami na rok 2019
 • Sesja VII
  ... wykaz głosowań radnych z VII sesji Rady Powiatu Obrady rozpoczęto 13-06-2019 ...... 16:55 tego samego dnia. ...... W posiedzeniu wzięło udział 15 radnych: 1. ...... Bartosz Rudziński 2. ...... Maria Farasiewicz 4. ...... Irena sapa 8. ...... Bronisława Pawlik 9. ...... Radosław Gorzko 10. ...... Jan Jasion 11. ...... Tadeusz Krupa 12. ...... Benedykt Pospiszyl 14. ...... Tomasz Ognisty 15. ...... Piotr soczyński Uchwała w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi ...... (13:26) Wyniki imienne: ZA(14): Piotr soczyński, Bogdan Kulik, Anita Juchno, Jan ...... sion, Bronisława Pawlik, Tadeusz Krupa, ...... Bernacki, Artur Czechowicz, Benedykt Pospiszyl, Radosław Gorzko, Bartosz Rudziński, ...... sapa, Tomasz Ognisty, Maria Farasiewicz PRZECIW(0): WsTRZYMUJĘ sIĘ(1): ...... Podkówka NIE GŁOsOWALI/NIEOBECNI(2): Jerzy Naszkiewicz, Leszek ...... Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z ...... rok, (14:17) Wyniki imienne: ZA(14): Piotr soczyński, Bogdan Kulik, Irena sapa, Anita ...... Wojciech Bernacki, Benedykt Pospiszyl, Bartosz Rudziński, Maria Farasiewicz, Jan Jasion, ...... sław Gorzko, Tadeusz Krupa, Bronisława Pawlik, ...... sz Ognisty, Artur Czechowicz PRZECIW(0): ...... sTRZYMUJĘ sIĘ(1): Marian Podkówka ...... Jerzy Naszkiewicz, Leszek Bac Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi ...... (14:19) Wyniki imienne: ZA(14): Piotr soczyński, Tomasz Ognisty, Wojciech Bernacki, ...... Kulik, Benedykt Pospiszyl, Anita Juchno, Irena sapa, Bronisława ...... Jan Jasion, Bartosz Rudziński, Radosław Gorzko, Tadeusz Krupa, Artur Czechowicz, ...... Farasiewicz PRZECIW(0): WsTRZYMUJĘ sIĘ(1): Marian Podkówka NIEOBECNI(2): Jerzy ...... szkiewicz, Leszek Bac Nastąpiła zmiana quorum ...... Ilość radnych obecnych na sali obrad: 16 Do sesji dołączył radny Leszek ...... Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego ...... Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach za 2018 ...... (15:45) Wyniki imienne: ZA(14): Irena sapa, Bogdan Kulik, Benedykt Pospiszyl, ...... sława Pawlik, Tomasz Ognisty, Anita Juchno, ...... Jasion, Tadeusz Krupa, Wojciech Bernacki, Artur Czechowicz, ...... sław Gorzko, Maria Farasiewicz, Piotr ...... soczyński, Bartosz Rudziński PRZECIW(0): ...... sTRZYMUJĘ sIĘ(2): Marian Podkówka, Leszek Bac ...... Jerzy Naszkiewicz Nastąpiła zmiana quorum (15:49) Ilość radnych ...... na sali obrad: 15 sesję opuścił radny Tomasz Ognisty Uchwała w sprawie zatwierdzenia ...... skonsolidowanego sprawozdania finansowego ...... rok (15:49) Wyniki imienne: ZA(13): Piotr soczyński, Bogdan Kulik, Irena sapa, Benedykt ...... spiszyl, Anita Juchno, Artur Czechowicz, ...... Bernacki, Bronisława Pawlik, Bartosz Rudziński, Maria Farasiewicz, Jan Jasion, Radosław ...... Tadeusz Krupa PRZECIW(0): WsTRZYMUJĘ sIĘ(2): Leszek Bac, Marian Podkówka ...... Jerzy Naszkiewicz, Tomasz Ognisty Uchwała w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego ...... 2019 rok (15:54) Wyniki imienne: ZA(15): Leszek Bac, Piotr soczyński, Irena sapa, Anita ...... Bogdan Kulik, Tadeusz Krupa, Wojciech Bernacki, Benedykt ...... spiszyl, Marian Podkówka, Jan Jasion, Bartosz ...... ski, Radosław Gorzko, Bronisława Pawlik, Artur ...... Maria Farasiewicz PRZECIW(0): WsTRZYMUJĘ sIĘ(0): NIEOBECNI(2): Jerzy Naszkiewicz, ...... sz Ognisty Uchwała w sprawie zmiany ...... prognozy finansowej (15:59) Wyniki imienne: ZA(15): Irena ...... sapa, Bogdan Kulik, Wojciech Bernacki, Anita ...... Piotr soczyński, Leszek Bac, Benedykt Pospiszyl, Bartosz Rudziński, Tadeusz Krupa, ...... sław Gorzko, Jan Jasion, Bronisława Pawlik, ...... Podkówka, Artur Czechowicz, Maria Farasiewicz PRZECIW(0): WsTRZYMUJĘ sIĘ(0): ...... Jerzy Naszkiewicz, Tomasz Ognisty Uchwała w sprawie wyboru podmiotu do przeprowadzenia ...... sprawozdania finansowego za 2019 rok oraz za 2020 rok ...... samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki ...... (16:01) Wyniki imienne: ZA(15): Irena sapa, Bogdan Kulik, Piotr soczyński, Anita ...... Benedykt Pospiszyl, Leszek Bac, Marian Podkówka, Bartosz Rudziński, ...... sława Pawlik, Jan Jasion, Wojciech Bernacki, ...... Farasiewicz, Radosław Gorzko, Artur Czechowicz, Tadeusz Krupa ...... WsTRZYMUJĘ sIĘ(0): NIEOBECNI(2): Jerzy Naszkiewicz, Tomasz Ognisty Uchwała w sprawie ...... stalenia planu sieci publicznych szkół ...... stawowych i specjalnych mających siedzibę na ...... szarze Powiatu Głubczyckiego od dnia 1 ...... (16:03) Wyniki imienne: ZA(15): Piotr soczyński, Irena sapa, Benedykt Pospiszyl, ...... Juchno, Bogdan Kulik, Leszek Bac, Jan Jasion, Wojciech Bernacki, Artur Czechowicz, ...... sz Rudziński, Bronisława Pawlik, Tadeusz Krupa, ...... Radosław Gorzko, Maria Farasiewicz, Marian Podkówka PRZECIW(0): ...... sTRZYMUJĘ sIĘ(0): NIEOBECNI(2): Jerzy ...... szkiewicz, Tomasz Ognisty Uchwała w sprawie ...... woli przystąpienia do klastra energii pod nazwą Klaster Energii " ...... (16:07) Wyniki imienne: ZA(15): Leszek Bac, Bogdan Kulik, Irena sapa, Piotr ...... soczyński, Anita Juchno, Benedykt Pospiszyl, ...... sława Pawlik, Wojciech Bernacki, Marian ...... Tadeusz Krupa, Jan Jasion, Artur Czechowicz, Radosław Gorzko, Maria ...... siewicz, Bartosz Rudziński PRZECIW(0): ...... sTRZYMUJĘ sIĘ(0): NIE GŁOsOWALI/NIEOBECNI(2): ...... Jerzy Naszkiewicz, Tomasz Ognisty Uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia ...... określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania ...... za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia (16:09) Wyniki ...... ZA(15): Leszek Bac, Irena sapa, Bogdan Kulik, Anita Juchno, Wojciech ...... Piotr soczyński, Benedykt Pospiszyl, Marian Podkówka, Bronisława Pawlik, ...... sz Krupa, Jan Jasion, Maria Farasiewicz, ...... sz Rudziński, Radosław Gorzko, Artur ...... PRZECIW(0): WsTRZYMUJĘ sIĘ(0): NIEOBECNI(2): Jerzy Naszkiewicz, ...... sz Ognisty ...
 • Spotkanie informacyjne dla podmiotów ekonomii społecznej
 • Zarząd Powiatu w Głubczycach ogłasza konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Głubczycach
 • Obwieszczenie Starosty Głubczyckiego z dnia 7 czerwca 2019r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej "przebudowa i rozbudowa drogi gminnej" w Zubrzycach
 • SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
  ... odbędzie sspotkanie informacyjne dla przedsiębiorców w starostwie Powiatowym w ...... (sala nr 201, I piętro)   ...
 • Interpelacja radnych Czechowicza, Jasiona, Sapy dotycząca usunięcia chorych i obumarłych drzew w pasie drogi na odcinku Raków Tłustomosty