Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: s
znaleziono plików: 4937 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 1985

 • Tropem Wilczym
 • Sesje Rady Powiatu w Głubczycach
 • Zarząd Powiatu ogłasza III Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Głubczycach
  ...   ...
 • Ogłoszenie konsultacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2019
  ...   ...
 • Plan zamówień publicznych na 2019 rok
 • Oświadczenie majątkowe za 2018 r - rozwiązanie stosunku pracy- Marceli Głogiewicz
 • Oświadczenia majątkowe - nowa kadencja 2018-2023
  ...   ...
 • Oświadczenia majtkowe związane z upływem kadencji 2014-2018
  ...   ...
 • Starosta Głubczycki ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa
 • Darmowe porady prawne w powiecie głubczyckim
 • Dwa nowe aparaty RTG w szpitalu powiatowym w Głubczycach
  ... stycznia br. ...... w głubczyckim szpitalu odbyło się uroczyste poświęcenie nowych aparatów RTG. ...... Mobilny aparat RTG jest darem fundacji WOŚP, a jego wartość rynkowa ...... Natomiast drugi aparat RTG został zakupiony w ramach realizacji projektu pn. ...... "Poprawa wydajności i skuteczności leczenia chorób cywilizacyjnych ...... wyposażenie sP ZOZ w Głubczycach" wartość urządzenia to ...
 • Bieg pamięci Starosty Głubczyckiego Józefa Koziny
 • II Sesja Rady Powiatu- 13.12..2018
 • I Sesja Rady Powiatu - 19.11.2018
  ... Nr I/2018 z posiedzenia sesji Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 19 ...... stopada 2018 r. ...... 17:55:12 tego samego dnia. ...... W posiedzeniu wzięło udział 17 członków: ...... Naszkiewicz Leszek Bac Bartosz Rudziński Wojciech Bernacki Maria Farasiewicz ...... Kulik Tomasz Ognisty Marian Podkowka Artur Czechowicz ...... sapa Bronislawa Pawlik Radoslaw Gorzko Jan Jasion Tadeusz Krupa ...... Pospiszyl Anita Juchno Piotr soczyński 1. ...... Otwarcie sesji (15:03:00) Oficjalnego otwarcia obrad I ...... sesji VI kadencji Rady Powiatu dokonał ...... sp;obrad, radna - senior pani Bronisława ...... Przywitała radnych powiatowych oraz wszystkich przybyłych na sesję. ...... o wyborze (15:04:00) Przewodnicząca obrad – pani Bronisława Pawlik  ...... że Przewodniczący Powiatowej Komisji Wyborczej w Głubczycach nie mógł  ...... stniczyć w dzisiejszej sesji i w związku z tym ...... że osobiście wręczy zaświadczenia o wyborze na radnego. ...... Poinformowała, że 15 radnych otrzyma zaświadczenie o wyborze na radnego ...... sane przez Przewodniczącego Powiatowej Komisji ...... w Głubczycach, a 2 radnych otrzyma postanowienie Komisarza Wyborczego II w ...... sp;o wyborze na radnego powiatu. ...... Radni, którzy otrzymali postanowienia to Pani Bronisława Pawlik i Pan ...... obrad odczytując alfabetycznie nazwiska radnych poprosiła o podejście o wręczyła ...... sp; 3. ...... radnych (15:09:00) Przewodnicząca obrad – pani Bronisława Pawlik  ...... tekst ślubowania i każdy radny uczestniczący w obradach sesji mówił „ ślubuję ” ...... Wszyscy radni uczestniczący w posiedzeniu sesji zostali zaprzysiężeni na radnych. ...... stwierdzenie kworum (15:12:00) ...... sp;obrad poinformowała, że ustawowy skład rady ...... si 17 radnych, w dniu dzisiejszym w ...... siedzeniu uczestniczy 17 radnych, wobec ...... stwierdził prawomocność obrad. ...... Wybór Komisji skrutacyjnej (15:12:00) Powołanie Komisji ...... skrutacyjnej. ...... Pan Benedykt Pospiszyl zgłosił radnego Mariana Podkówkę –  ...... Pan  Bogdan Kulik zgłosił radnego Tadeusz Krupę –  wyraził  ...... Pani Irena sapa zgłosiła radnego Jana Jasiona – wyraził zgodę. ...... Pani Maria Farasiewicz zgłosiła radnego Wojciecha Bernackiego - wyraził ...... sp; Przewodnicząca obrad poddała pod ...... sowanie proponowany skład Komisji skrutacyjnej. ...... Wyniki głosowania: za – 17, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. ...... W wyniku głosowania radni zdecydowali, że skład osobowy Komisji skrutacyjnej jest ...... stępujący: Tadeusz Krupa, Marian Podkówka, Jan ...... sion, Wojciech Bernacki. ...... Radny Leszek Bac zgłosił kandydaturę radnego Jerzego Naszkiewicza. ...... Radny Piotr soczyński zgłosił na Przewodniczącego Rady kandydaturę ...... pana Radosława Gorzko i dokonał jego krótkiej prezentacji  ...... Przewodniczący obrad zamknął listę kandydatów na Przewodniczącego Rady ...... Przewodniczący obrad ogłosiła przerwę na ukonstytuowanie się Komisji ...... skrutacyjnej i przygotowanie kart do ...... sowania na Przewodniczącego Rady. ...... Po przerwie Komisja skrutacyjna poinformowała, że: Tadeusz ...... – Przewodniczący Marian Podkówka – sekretarz Jan Jasion – Członek Wojciech ...... – Członek Przewodnicząca Komisji poinformował, że zgodnie z ustawą o ...... samorządzie powiatowym głosowanie będzie tajne ...... odbywać się będzie przy urnie. ...... odczytywani kolejno otrzymywali karty do głosowania, dokonywali skreśleń na kartach, które ...... stępnie wrzucali do urny wyborczej. ...... Przerwa  Komisja skrutacyjna ogłosiła wyniki głosowania. ...... Zostały zgłoszone dwie kandydatury: Radny Radosław ...... Radny Jerzy Naszkiewicz. ...... W głosowaniu tajnym brało udział 16 radnych. ...... W związku z powyższym bezwzględna liczba głosów niezbędna do dokonania wyboru wynosi 9. ...... Wyniki głosowania: Radny Radosław Gorzko –  za -11, Radny Jerzy ...... szkiewicz – za – 5. ...... W wyniku głosowania tajnego Przewodniczącym Rady Powiatu ...... stał wybrany pan Radosław Gorzko ...... Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 19 listopada 2018 r. ...... Rady (15:39:00) Przewodniczący Rady zgłosił kandydaturę radnej Marii Farasiewicz ...... sp; wyraziła zgodę. ...... poinformował, że pracował z radną w IV kadencji i pełniła wówczas również ...... Radny Leszek Bac zgłosił kandydaturę radnego Jerzego Naszkiewicza. ...... Radny Bartosz Rudziński zaproponował, że dobrym zwyczajem ...... żeby wiceprzewodniczącym został radny z opozycji i podaje to pod rozwagę. ...... sp; Przewodniczący Rady poinformował, że ...... podlega ocenie radnych, natomiast zawsze można wprowadzić zmiany w statucie i ...... stalić drugiego wiceprzewodniczącego. ...... sp; Przewodniczący Rady zamknął listę ...... Przewodniczący Rady zawnioskował, aby Komisja skrutacyjna była w tym samym składzie, ...... sp;co poprzednio. ...... Komisja skrutacyjna przeprowadziła tajne głosowanie. ...... Przerwa  Komisja skrutacyjna ogłosiła wyniki głosowania. ...... W wyniku przeprowadzonego głosowania tajnego Komisja stwierdza, że w ...... sowaniu udział wzięło 17 radnych, głosów ...... Liczba radnych obecnych na sesji wynosi 17, wobec czego bezwzględna liczba głosów ...... do dokonania wyboru wynosi 9. ...... Kandydaci otrzymali następującą ilość głosów: Maria Farasiewicz - 11, Jerzy ...... szkiewicz – 6. ...... Wobec powyższego Komisja stwierdza, że na pełnienie funkcji ...... Rady Powiatu została wybrana pani Maria Farasiewicz. ...... Uchwała Nr I/2/2018 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 19  ...... stopada 2018 r. ...... Przewodniczący Rady zawnioskował o rozszerzenie porządku obrad sesji o następujące ...... Wybór starosty Głubczyckiego. ...... Wybór Wicestarosty Głubczyckiego. ...... Ustalenie wynagrodzenia Przewodniczącego ...... Powołanie Komisji Rewizyjnej. ...... Powołanie stałych komisji Rady Powiatu. ...... Powołanie doraźnej Komisji statutowo-Regulaminowej. ...... Wniosek został poddany pod głosowanie: Wyniki głosowania: za - 15, przeciw ...... 0, wstrzymało się - 2. ...... W wyniku głosowania porządek został rozszerzony i przystąpiono do jego dalszej ...... Wybór starosty Głubczyckiego (15:59:00) Przewodniczący ...... na wstępie odczytał informację jakie zadania ...... do starosty cytując zapisy ustawy o samorządzie. ...... sp; Przewodniczący Rady zgłosił kandydaturę ...... soczyńskiego - wyraził zgodę. ...... Poinformował, że pan Piotr soczyński posiada wszystkie atrybuty wymienione w ustawie. ...... III i IV kadencji, pełnił funkcje wicestarosty przy boku starosty Józefa Koziny, ...... stępnie był prezesem Wojewódzkiego Funduszu ...... Środowiska w Opolu. ...... swoją pracą przyczynił się do sanacji służby zdrowia w powiecie głubczyckim oraz ...... i pomógł przeprowadzić wiele projektów skutkujących pozyskanie środków zewnętrznych. ...... sp; Radny Leszek Bac zgłosił ...... pana  Jerzego Naszkiewicza – wyraził zgodę. ...... Wojewody, był radnym poprzedniej kadencji   Przewodniczący Rady zamknął listę ...... na starostę Głubczyckiego. ...... Przewodniczący Rady zawnioskował, aby Komisja skrutacyjna była w tym samym składzie, ...... sp;co poprzednio. ...... Komisja skrutacyjna przeprowadziła tajne głosowanie. ...... Przerwa  Komisja skrutacyjna ogłosiła wyniki głosowania. ...... W wyniku przeprowadzonego głosowania tajnego Komisja stwierdza, że w ...... sowaniu udział wzięło 16 radnych, głosów ...... Liczba radnych obecnych na sesji wynosi 16, wobec czego bezwzględna liczba głosów ...... do dokonania wyboru wynosi 9. ...... Kandydaci otrzymali następującą ilość głosów: Jerzy Naszkiewicz - 5, Piotr ...... soczyński – 11, Wobec powyższego Komisja ...... stwierdza, że na pełnienie funkcji starosty ...... został wybrany pan Piotr soczyński. ...... starosta Piotr soczyński podziękował za wybór oraz zaufanie i ...... że zdaje sobie sprawę z ciężaru odpowiedzialności pełnienia ...... starosty, ale jak radni za chwilę dowiedzą się kogo wytypuje na wicestarostę oraz ...... sp; Uchwała Nr I/3/2018 Rady Powiatu w ...... z dnia 19 listopada 2018 r. ...... Wybór Wicestarosty Głubczyckiego (16:08:00) Przewodniczący ...... poprosstarostę o zgłoszenie kandydatury na stanowisko Wicestarosty. ...... starosta zgłosił na Wicestarostę Panią Anitę Juchno poinformował, że jest ...... osoba kompetentna, zorganizowana. ...... Uważa, że doskonale poradzi sobie w tej roli i myśli, że będzie wielkim ...... sparciem w samorządzie. ...... Anita Juchno w okresie choroby starosty Koziny, sama zarządzała powiatem i dlatego ...... st w 100% przekonany, że poradzi sobie z ...... sp;  Pani Anita Juchno wyraziła zgodę. ...... Komisja skrutacyjna przeprowadziła tajne głosowanie. ...... Przerwa  Komisja skrutacyjna ogłosiła wyniki głosowania. ...... W wyniku przeprowadzonego głosowania tajnego Komisja stwierdza, że w ...... sowaniu udział wzięło 16 radnych, głosów ...... Radna Anita Juchno odmówiła udziału w głosowaniu, wobec czego liczba głosów niezbędna ...... dokonania wyboru wynosi 9. ...... Kandydatka otrzymała następującą ilość  głosów: za - 16 przeciw - 0 Wobec ...... szego Komisja stwierdza, że na pełnienie ...... Wicestarosty Głubczyckiego została wybrana Pani Anita Juchno. ...... Uchwała Nr I/4/2018 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 19  ...... stopada 2018 r. ...... Rady poinformował, że zgodnie ze statutem Zarząd Powiatu jest pięcioosobowy i ...... już wyboru starosty i Wicestarosty, a teraz trzeba dokonać wyboru pozostałych ...... Dodał, że prawo wyboru przysługuje staroście i w związku z tym poprosstarostę ...... wskazanie trzech radnych do pracy w Zarządzie Powiatu. ...... starosta zaproponował do składu Zarządu Powiatu następujące osoby: - ...... sapa Irena - wyraziła zgodę, - Kulik Bogdan ...... wyraził zgodę, - Benedykt Pospiszyl - wyraził zgodę Komisja skrutacyjna ...... tajne głosowanie. ...... Przerwa  Komisja skrutacyjna ogłosiła wyniki głosowania. ...... W wyniku przeprowadzonego głosowania tajnego Komisja stwierdza, że w ...... sowaniu na kandydata Irenę sapa udział wzięło ...... radnych, głosów ważnych oddano 16, nieważnych oddano 0. ...... Radna Irena sapa odmówiła udziału w głosowaniu, wobec czego zwykła liczba głosów ...... do dokonania wyboru wynosi 9. ...... Kandydatka otrzymała następując ilość głosów: Irena sapa  za -  14, ......  przeciw – 2 Uchwała Nr I/5/2018 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 19  ...... stopada 2018 r. ...... Wybór Członka Zarządu (16:42:00) Komisja skrutacyjna ogłosiła wyniki głosowania. ...... W wyniku przeprowadzonego głosowania tajnego Komisja stwierdza, że w ...... sowaniu na kandydata Bogdana Kulika  ...... wzięło 16 radnych, głosów ważnych oddano 16, nieważnych oddano 0. ...... Radny Bogdan Kulik odmówił udziału w głosowaniu, wobec czego ...... liczba głosów niezbędna do dokonania wyboru wynosi 9. ...... Kandydatka otrzymała następując ilość głosów: Bogdan Kulik  za -  11, ...... sp;przeciw – 4, wstrzymało się - 1. ...... Uchwała Nr I/6/2018 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 19  ...... stopada 2018 r. ...... Wybór Członka Zarządu (16:49:00) Komisja skrutacyjna ogłosiła wyniki głosowania. ...... W wyniku przeprowadzonego głosowania tajnego Komisja stwierdza, że w ...... sowaniu na kandydata Benedykta Pospiszyla  ...... wzięło 16 radnych, głosów ważnych oddano 16, nieważnych oddano 0. ...... Radny Benedykt Pospiszyl odmówił udziału w głosowaniu, wobec czego ...... liczba głosów niezbędna do dokonania wyboru wynosi 9. ...... Kandydatka otrzymała następując ilość głosów: Benedykt Pospiszyl  za -  ......  przeciw – 0, wstrzymało się - 1. ...... Uchwała Nr I/7/2018 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 19  ...... stopada 2018 r. ...... Ustalenie wynagrodzenia Przewodniczącego ...... Przewodniczący Rady poinformował, że wnioskodawcą tej uchwały jest Przewodniczący Rady. ...... wraz z proponowanym wynagrodzeniem i jego poszczególnymi składnikami. ...... sp; Radna Irena sapa zwróciła się z ...... jaka może być maksymalna wysokość wynagrodzenia. ...... sp; Radca prawny wyjaśnił, że kwota ...... w uchwale jest maksymalną kwotą wynagrodzenia jaką może otrzymać ...... starosta powiatu do 60. ...... mieszkańców. ...... sp; Projekt uchwały został poddany pod ...... sowanie. ...... Głosowanie - ustalenia wynagrodzenia Przewodniczącego ...... (14): Bogdan Kulik, Artur Czechowicz, Bronislawa Pawlik, Tadeusz Krupa, Wojciech Bernacki, ...... Tomasz Ognisty, Irena sapa, Bartosz Rudziński, Radoslaw Gorzko, Marian Podkowka, Anita ...... Maria Farasiewicz, Benedykt Pospiszyl, Jan Jasion WsTRZYMUJE sIĘ (3): Jerzy Naszkiewicz, ...... Leszek Bac, Piotr soczyński Uchwała Nr I/8/2018 Rady Powiatu ...... Głubczycach z dnia 19 listopada 2018 r. ...... Powołanie Komisji Rewizyjnej (17:38:00) Przewodniczący ...... poinformował, że skład komisji rewizyjna stanowi ciało kontrolne rady powiatu oraz ...... wykonanie budżetu i zatwierdza lub nie uzyskanie absolutorium zarządowi powiatu. ...... Ustawa nakazuje wybrać komisję rewizyjną w głosowaniu jawnym ustalając ...... przewodniczącego, zastępcy, sekretarza oraz członka. ...... Minimalny skład komisji jest trzyosobowy. ...... sp; Przewodniczący Rady poinformował, że do ...... w komisji zgłosiło akces 5 osób, z czego dwóch radnych proponuje ...... swoje osoby na  pełnienie funkcji ...... komisji. ...... W związku z powyższym zaproponował, aby poddać pod głosowanie ...... na przewodniczącego, a następnie przegłosować całą uchwałę. ...... Akces do komisji zgłosili następujący kandydaci: 1. ...... Jan Jasion - przewodniczący  2. ...... Jerzy Naszkiewicz - przewodniczący, 3. ...... Tadeusz Krupa - z-ca przewodniczącego, 4. ...... Bronisława Pawlik - sekretarz, 5. ...... poinformował, że na przewodniczącego komisji akces zgłosił radny Jerzy Naszkiewicz oraz ...... Jasion. ...... Przewodniczący poddał pod głosowanie kandydatury. ...... Wyniki głosowania:  1. ...... Jan Jasion - za - 11, przeciw - 4, wstrzymało się - 2 Przewodniczący Rady ...... się z pytaniem do radcy prawnego, z pytaniem ...... mając przesądzający wynik głosowania jest potrzeba kolejnego głosowania. ...... Radca prawny wyjaśnił, że takie głosowanie byłoby bezprzedmiotowe. ...... sp; Przewodniczący Rady odczytał ...... skład komisji rewizyjnej: 1. ...... Jan Jasion - przewodniczący  2. ...... Tadeusz Krupa - z-ca przewodniczącego, 3. ...... Bronisława Pawlik - sekretarz, 4. ...... Naszkiewicz - członek. ...... Głosowanie - powołanie Komisji Rewizyjnej (17:44:00) Wyniki imienne: ...... ZA (13): Artur Czechowicz, Piotr soczyński, Bronislawa Pawlik, Tadeusz Krupa, ...... Bernacki, Bartosz Rudziński, Irena sapa, Bogdan Kulik, Radoslaw Gorzko, Jan ...... sion, Benedykt Pospiszyl, Anita Juchno, Maria ...... siewicz PRZECIW (1): Tomasz Ognisty ...... sTRZYMUJE sIĘ (3): Leszek Bac, Marian ...... Jerzy Naszkiewicz Uchwała Nr I/9/2018 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 19  ...... stopada 2018 r. ...... Powołanie Komisji Administracyjno-Budżetowej (17:44:00) ...... Rady poinformował, że akces do pracy w Komisji Administracyjno-Budżetowej złożyli ...... stępujący radni:  Wojciech ...... sp; Jan Jasion Irena sapa, Piotr ...... soczyński Glosowanie - powołanie Komisji ...... stracyjno-Budżetowej (17:46:00) Wyniki ...... ZA (15): Bogdan Kulik, Piotr soczyński, Artur Czechowicz, Tadeusz Krupa, Anita ...... Marian Podkowka, Wojciech Bernacki, Bartosz Rudziński, Jan Jasion, Radoslaw Gorzko, ...... Farasiewicz, Tomasz Ognisty, Bronislawa Pawlik, Benedykt Pospiszyl, Irena sapa ...... sTRZYMUJE sIĘ (2): Leszek Bac, Jerzy ...... szkiewicz Uchwała Nr I/10/2018 Rady ...... w Głubczycach z dnia 19 listopada 2018 r. ...... Powołanie Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Porządku Publicznego (17:48: ...... Przewodniczący Rady poinformował, że akces do pracy w Komisji Ochrony Środowiska, ...... i Porządku Publicznego zgłosili następujący radni: Artur Czechowicz, ...... Farasiewicz, Anita Juchno, Bogdan Kulik, ...... sz Ognisty, Bronisława Pawlik, Marian ...... Benedykt Pospiszyl, Irena sapa. ...... Glosowanie - powołanie Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Porządku ...... ZA (17): Bogdan Kulik, Piotr soczyński, Marian Podkowka, Leszek Bac, Anita Juchno, ...... Tomasz Ognisty, Tadeusz Krupa, Bartosz Rudziński, Jerzy Naszkiewicz, Wojciech Bernacki, ...... Czechowicz, Jan Jasion, Irena sapa, Benedykt Pospiszyl, Maria Farasiewicz, ...... slawa Pawlik, Radoslaw Gorzko Uchwała Nr ...... sp;Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 19  ...... stopada 2018 r. ...... Powołanie Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki społecznej (17:50:00) Przewodniczący Rady ...... że akces do pracy w Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki społecznej  ...... sili następujący radni: Bartosz ...... ski, Maria Farasiewicz, Radosław Gorzko, ...... Kulik, Marian Podkówka, Benedykt Pospiszyl, Piotr soczyński. ...... Głosowanie - powołanie Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki społecznej (17: ...... Wyniki imienne: ZA (17): Piotr soczyński, Bogdan Kulik, Wojciech Bernacki, ...... szek Bac, Anita Juchno, Tomasz Ognisty, Jerzy ...... szkiewicz, Marian Podkowka, Bronislawa Pawlik, ...... sz Rudziński, Tadeusz Krupa, Irena sapa, Artur ...... Radoslaw Gorzko, Maria Farasiewicz, Benedykt Pospiszyl, Jan Jasion ...... Nr I/12/2018 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 19  ...... stopada 2018 r. ...... Powołanie Komisji Oświaty, Kultury i sportu (17:50:00) Przewodniczący Rady ...... że akces do pracy w Komisji Oświaty, Kultury i sportu zgłosili ...... stępujący radni: Tadeusz Krupa, Leszek ...... Maria Farasiewicz, Radosław Gorzko, Anita Juchno, Jerzy ...... szkiewicz, Bartosz Rudziński, Piotr ...... soczyński. ...... Glosowanie - powołanie Komisji Oświaty, Kultury i sportu (17:51:00) ...... ZA (17): Bogdan Kulik, Piotr soczyński, Marian Podkowka, Leszek Bac, Wojciech ...... Jerzy Naszkiewicz, Tadeusz Krupa, Bartosz Rudziński, Irena sapa, Anita Juchno, ...... slaw Gorzko, Bronislawa Pawlik, Jan Jasion, ...... Czechowicz, Maria Farasiewicz, Benedykt Pospiszyl, Tomasz Ognisty Uchwała Nr ...... sp;Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 19  ...... stopada 2018 r. ...... Powołanie Komisji Regulaminowo-statutowej (17:52:00) Przewodniczący Rady ...... że akces do pracy w Komisji Regulaminowo-statutowej zgłosili następujący radni: ...... Bronisława Pawlik, Wojciech Bernacki, Bogdan ...... Irena sapa. ...... Głosowanie - powołanie Komisji Regulaminowo-statutowej (17:53:00) ...... imienne: ZA (17): Bogdan Kulik, Tomasz Ognisty, Piotr soczyński, Anita Juchno, ...... Bernacki, Leszek Bac, Marian Podkowka, Tadeusz Krupa, Bronislawa Pawlik, Jerzy Naszkiewicz, ...... Bartosz Rudziński, Artur Czechowicz, Irena sapa, Jan Jasion, Radoslaw Gorzko, Maria ...... siewicz, Benedykt Pospiszyl Uchwała Nr ...... sp;Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 19  ...... stopada 2018 r. ...... Zakończenie obrad I sesji Rady Powiatu (17:53:00) Przewodniczący ...... poinformował, że porządek I sesji  rady Powiatu VI kadencji został wyczerpany ...... sp;   Zakończono sesję (17:55:12) ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;        Wioletta ...... selan            ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;Przewodniczący Inspektor    ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;           Rady ......                         ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;    Radosław Gorzko ...
 • Protokoły z sesji Rady Powiatu