Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: s
znaleziono plików: 5120 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 2045

 • Ogłoszenie - I przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży lokalu położonego w Głubczycach przy ul. Kościuszki nr 26.
  ... szenie - I przetarg ustny nieograniczony w ...... sprawie sprzedaży lokalu położonego w ...... Kościuszki nr 26 wraz z udziałem w działce Nr 292/39 ...... 0,0729ha informację wytworzył(a): wpisz imię i nazwisko lub nazwę za treść ...... wpisz imię i nazwisko lub nazwę data wytworzenia: wpisz ...
 • Przetarg nieograniczony na zakup samochodu dostawczego dla Domu Dziecka w Krasnym Polu.
  ... nieograniczony na zakup samochodu dostawczego dla Domu Dziecka w Krasnym Polu. ...... Załącznik nr 486 - ogłoszenie o przetargu 2. ...... Załącznik nr 487 - specyfikacja informację wytworzył(a): ...... sz imię i nazwisko lub nazwę za treść ...... wpisz imię i nazwisko lub nazwę data wytworzenia: wpisz ...
 • Przetarg nieograniczony - modernizacja istniejącej ewidencji gruntów oraz założenie ewidencji budynków i lokali dla miasta Głubczyce.
  ... nieograniczony - modernizacja istniejącej ewidencji gruntów oraz założenie ...... budynków i lokali dla miasta Głubczyce. ...... Załącznik nr 484 - ogłoszenie o przetargu 2. ...... Załącznik nr 485 - specyfikacja informację wytworzył(a): ...... wpisz imię i nazwisko lub nazwę za treść odpowiada: wpisz ...... i nazwisko lub nazwę data wytworzenia: wpisz ...
 • Przetarg nieograniczony - bieżące utrzymanie obiektów mostowych.
  ... - bieżące utrzymanie obiektów mostowych. ...... Załącznik nr 481- ogłoszenie o przetargu 2. ...... Załącznik nr 482 - specyfikacja informację wytworzył(a): ...... wpisz imię i nazwisko lub nazwę za treść odpowiada: wpisz ...... i nazwisko lub nazwę data wytworzenia: wpisz ...
 • Przetarg nieograniczony na wykonanie w roku 2006 remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno – bitumiczną na drogach powiatowych powiatu .
  ... w roku 2006 remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych mieszanką ...... Załącznik nr 479 - ogłoszenie o przetargu ...... Załącznik nr 480 - specyfikacja ...
 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnegow sprawie udzielenia pozwolenia na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych za pomocą studni nr 1a, 3a i 4 dla potrzeb wodociągu w Grobnikach.
  ... o wszczęciu postępowania wodnoprawnego ...... starosta Głubczycki na podstawie art. ...... 127 ust. ...... 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. ...... Prawo wodne / tekst jednolity z 2005 – Dz. ...... 2019 /zawiadamia, że na wniosek Zarządu TOP FARMs „Głubczyce” ...... sp. ...... zostało wszczęte postępowanie wodnoprawne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na ...... z utworów czwartorzędowych za pomocą studni nr 1a, 3a i 4 dla potrzeb wodociągu w ...... Akta sprawy znajdują się do wglądu w Wydziale Ochrony Środowiska i ...... starostwa Powiatowego w Głubczycach. ...
 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnegow sprawie udzielenia pozwolenia na pobór wód z utworów czwartorzędowych za pomocą ujęcia źródlanego zlokalizowanego w miejscowości Lwowiany dla potrzeb wodociągu Zakładu Rolnego Głubczyce Sady
  ... A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania wodnoprawnego starosta ...... na podstawie art. ...... 127 ust. ...... 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. ...... Prawo wodne / tekst jednolity z 2005 – Dz. ...... 2019 /zawiadamia, że na wniosek Zarządu TOP FARMs „Głubczyce” ...... sp. ...... zostało wszczęte postępowanie wodnoprawne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na ...... ujęcia źródlanego zlokalizowanego w miejscowości Lwowiany dla potrzeb wodociągu ...... Rolnego Głubczyce sady. ...... Akta sprawy znajdują się do wglądu w Wydziale Ochrony Środowiska i ...... starostwa Powiatowego w Głubczycach. ...
 • PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ LEKKIEGO OLEJU OPAŁOWEGO „EKOTERM PLUS” - DPS W BLISZCZYCACH
  ... NIEOGRANICZONY NA DOsTAWĘ LEKKIEGO OLEJU OPAŁOWEGO „EKOTERM ...... s” - DPs W BLIsZCZYCACH ...
 • Przetarg nieograniczony - dobudowa wiatrołapu wejściowego oraz pochylni dla osób niepełnosprawnych do budynku biurowego przy ul. Kościuszki 4 w Głubczycach.
  ... wiatrołapu wejściowego oraz pochylni dla osób niepełnosprawnych do budynku biurowego ...... Kościuszki 4 w Głubczycach. ...... Załącznik Nr 473 - ogłoszenie o przetargu 2. ...... Załącznik Nr 474 - specyfikacja informację wytworzył(a): ...... sz imię i nazwisko lub nazwę za treść ...... wpisz imię i nazwisko lub nazwę data wytworzenia: wpisz ...
 • Przetarg nieograniczony na remont dachu przy ul. Sobieskiego w Głubczycach
  ... sobieskiego w Głubczycach 1. ...... Załącznik Nr 471 - ogłoszenie o przetargu 2. ...... Załącznik Nr 472 - specyfikacja informację wytworzył(a): ...... wpisz imię i nazwisko lub nazwę za treść odpowiada: wpisz ...... i nazwisko lub nazwę data wytworzenia: wpisz ...
 • Przetarg nieograniczony na zakup samochodu dostawczego dla Domu Dziecka w Krasnym Polu
  ... nieograniczony na zakup samochodu dostawczego dla Domu Dziecka w Krasnym Polu ...... Załącznik Nr 469 - ogłoszenie o przetargu 2. ...... Załącznik Nr 470 - specyfikacja informację wytworzył(a): ...... wpisz imię i nazwisko lub nazwę za treść odpowiada: wpisz ...... i nazwisko lub nazwę data wytworzenia: wpisz ...
 • Uchwała Nr XXX/264/2006 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 26 stycznia 2006r.
  ... Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 26 stycznia 2006r. ...... informację wytworzył(a): wpisz imię i nazwisko lub nazwę za treść ...... wpisz imię i nazwisko lub nazwę data wytworzenia: wpisz ...
 • Przetarg nieograniczony - na dostawę pieczywa - DPS Dzbańce
  ... Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o ...... DOM POMOCY sPOŁECZNEJ „ POD KLONAMI „ ...... c) kod, miejscowość, województwo, powiat: 48 - ...... BRANICE OPOLsKIE d) ulica, nr domu, nr lokalu: ...... 077 tel 485 72 67 faks 485 70 35 ...... 2) Ogłoszenie o planowanych zamówieniach publicznych, ...... tego postępowania, zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień ...... nie opublikowano ogłoszenia o planowanych zamówieniach publicznych ...... uprawnionym do kontaktów z oferentami jest: ...... sIKORsKA , GRZEGORZ MADERA a) imię i nazwisko: ...... e) godziny, w których udziela się informacji dotyczących przetargu: ...... - |__1_|__5_| : |__0_|__0_| 4) Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem ...... preferencji krajowych bez zastosowania preferencji krajowych 5) ...... ogłasza przetarg nieograniczony na: ...... DOsTAWĘ PIECZYWA ...... |___| miejsce realizacji zamówienia: ...... DOM POMOCY sPOŁECZNEJ w DZBAŃCACH ...... budowlane dostawy usługi ...... Nie dopuszcza sskładanie ofert częściowych. ...... dopuszcza sskładanie ofert równoważnych dopuszcza się ...... składanie ofert wariantowych ...... 6) Termin (okres) realizacji zamówienia: od 1. ...... - pożądany 7) Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest ...... sienie wadium: nie w wysokości: ...... słownie: ...... oferty i ich znaczenie (w %): cena (koszt) ...... 100% inne kryteria oceny ofert odnoszące się do przedmiotu zamówienia: ...... suma 100 % 9) Środki finansowe na realizację ...... przyznane zostały na podstawie umowy międzynarodowej lub pochodzą ze ...... 10) specyfikacja istotnych warunków zamówienia: a) formularz ...... odebrać: osobiście w siedzibie zamawiającego, lub pocztą X ...... miejscu: ...... pocztą elektroniczną, adres:_______________ @ ____________________ ...... sem: ...... formularza: _____________________ zł słownie: ...... wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. ...... 22 i 24 ustawy prawo zamówień publicznych , spełniający następujące warunki: ...... OKREŚLONE W sPECYFIKACJI ...... 12) Miejsce i termin składania ofert: a) miejsce ...... składania: siedziba zamawiającego (nr ...... X inne miejsce: ...... |__0_|__9_| : |__0_|__0_| 13) Miejsce i termin otwarcia ofert: a) ...... sce otwarcia : w siedzibie ...... (nr lokalu): X w innym miejscu: ...... b) data: jak data składania ofert, godz. ...... informację wytworzył(a): wpisz imię i nazwisko lub nazwę za treść ...... wpisz imię i nazwisko lub nazwę data wytworzenia: wpisz ...
 • Przetarg nieograniczony na dostawę mleka, śmietany, twarogu- DPS Dzbańce
  ... Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o ...... DOM POMOCY sPOŁECZNEJ „ POD KLONAMI „ ...... c) kod, miejscowość, województwo, powiat: 48 - ...... BRANICE OPOLsKIE d) ulica, nr domu, nr lokalu: ...... 077 tel 485 72 67 faks 485 70 35 ...... 2) Ogłoszenie o planowanych zamówieniach publicznych, ...... tego postępowania, zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień ...... nie opublikowano ogłoszenia o planowanych zamówieniach publicznych ...... uprawnionym do kontaktów z oferentami jest: ...... sIKORsKA , GRZEGORZ MADERA a) imię i nazwisko: ...... e) godziny, w których udziela się informacji dotyczących przetargu: ...... - |__1_|__5_| : |__0_|__0_| 4) Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem ...... krajowych bez zastosowania preferencji krajowych 5) ...... ogłasza przetarg nieograniczony na: ...... DOsTAWĘ MLEKA, ŚMIETANY, TWAROGU ...... |___| miejsce realizacji zamówienia: ...... DOM POMOCY sPOŁECZNEJ w DZBAŃCACH ...... budowlane dostawy usługi ...... dopuszcza sskładanie ofert częściowych, liczba ...... 3 dopuszcza sskładanie ofert równoważnych dopuszcza się ...... składanie ofert wariantowych ...... 6) Termin (okres) realizacji zamówienia: od 1. ...... - pożądany 7) Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest ...... sienie wadium: nie w wysokości: ...... słownie: ...... oferty i ich znaczenie (w %): cena (koszt) ...... 100% inne kryteria oceny ofert odnoszące się do przedmiotu zamówienia: ...... suma 100 % 9) Środki finansowe na realizację ...... przyznane zostały na podstawie umowy międzynarodowej lub pochodzą ze ...... 10) specyfikacja istotnych warunków zamówienia: a) formularz ...... odebrać: osobiście w siedzibie zamawiającego, lub pocztą X ...... miejscu: ...... pocztą elektroniczną, adres:_______________ @ ____________________ ...... sem: ...... formularza: _____________________ zł słownie: ...... wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. ...... 22 i 24 ustawy prawo zamówień publicznych , spełniający ...... stępujące warunki: ...... W sPECYFIKACJI ...... 12) Miejsce i termin składania ofert: a) miejsce ...... składania: siedziba zamawiającego (nr ...... X inne miejsce: ...... |__1_|__1| : |__0_|__0_| 13) Miejsce i termin otwarcia ofert: a) ...... sce otwarcia : w siedzibie ...... (nr lokalu): X w innym miejscu: ...... b) data: jak data składania ofert, godz. ...... informację wytworzył(a): wpisz imię i nazwisko lub nazwę za treść ...... wpisz imię i nazwisko lub nazwę data wytworzenia: wpisz ...
 • Przetarg nieograniczony - na dostawę mięsa i przetworów mięsnych - DPS Dzbańce
  ... Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o ...... DOM POMOCY sPOŁECZNEJ „ POD KLONAMI „ ...... c) kod, miejscowość, województwo, powiat: 48 - ...... BRANICE OPOLsKIE d) ulica, nr domu, nr lokalu: ...... faks 485 70 35 ...... 2) Ogłoszenie o planowanych zamówieniach publicznych, ...... tego postępowania, zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień ...... nie opublikowano ogłoszenia o planowanych zamówieniach publicznych ...... uprawnionym do kontaktów z oferentami jest: ...... sIKORsKA , GRZEGORZ MADERA a) imię i ...... sko: ...... e) godziny, w których udziela się informacji dotyczących przetargu: ...... - |__1_|__5_| : |__0_|__0_| 4) Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem ...... preferencji krajowych bez zastosowania preferencji krajowych 5) ...... ogłasza przetarg nieograniczony na: ...... DOsTAWĘ MIĘsA I PRZETWORÓW MIĘsNYCH ...... |___| miejsce realizacji zamówienia: ...... DOM POMOCY sPOŁECZNEJ w DZBAŃCACH ...... budowlane dostawy usługi ...... dopuszcza sskładanie ofert częściowych, liczba ...... 3 dopuszcza sskładanie ofert równoważnych dopuszcza się ...... składanie ofert wariantowych ...... 6) Termin (okres) realizacji zamówienia: od 1. ...... - pożądany 7) Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest ...... sienie wadium: nie w wysokości: ...... słownie: ...... oferty i ich znaczenie (w %): cena (koszt) ...... 100% inne kryteria oceny ofert odnoszące się do przedmiotu zamówienia: ...... suma 100 % 9) Środki finansowe na realizację ...... przyznane zostały na podstawie umowy międzynarodowej lub pochodzą ze ...... 10) specyfikacja istotnych warunków zamówienia: a) formularz ...... odebrać: osobiście w siedzibie zamawiającego, lub pocztą X ...... miejscu: ...... pocztą elektroniczną, adres:_______________ @ ____________________ ...... sem: ...... formularza: _____________________ zł słownie: ...... wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. ...... 22 i 24 ustawy prawo zamówień publicznych , spełniający następujące warunki: ...... OKREŚLONE W sPECYFIKACJI ...... 12) Miejsce i termin składania ofert: a) miejsce ...... składania: siedziba zamawiającego (nr ...... X inne miejsce: ...... |__1_|__3_| : |__0_|__0_| 13) Miejsce i termin otwarcia ofert: a) ...... sce otwarcia : w siedzibie ...... (nr lokalu): X w innym miejscu: ...... b) data: jak data składania ofert, godz. ...... informację wytworzył(a): wpisz imię i nazwisko lub nazwę za treść ...... wpisz imię i nazwisko lub nazwę data wytworzenia: wpisz ...