Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: s
znaleziono plików: 4937 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 1985

 • Pismo ogólne
 • Starosta Głubczycki informuje że w dniu 21 lutego 2019 r. rozpoczyna się nabór wniosków o udzielenie dotacji na wymianę źródeł ciepła oraz zakup i montaż pomp ciepła na terenie Powiatu Głubczyckiego.
 • Informacja z otwarcia ofert - Przebudowa drogi powiatowej nr 1201O na odcinku Głubczyce - Bogdanowice (km 0+000 do km 4+440)
  ... z otwarcia ofert - Przebudowa drogi powiatowej nr 1201O na ...
 • Powiat Głubczycki – 14. w Polsce i 1. w woj. opolskim
  ... roku na rok zdobywa coraz więcej punktów za swoje działania proinwestycyjne i prorozwojowe, ...... za rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańców oraz funkcjonowania jst, za ...... W obecnej edycji rankingu powiatów do 60 tys. ...... mieszkańców Powiat Głubczycki zajął 14 miejsce zdobywając 22. ...... punktów, co jednocześnie dało nam I miejsce wśród powiatów z województwa opolskiego. ...... Powiat Głubczycki klasyfikuje się w kategorii powiatów do 60 tysięcy ...... szkańców i w minionym roku konkurował ze 100 ...... jednostkami z całego kraju. ...... Warto wspomnieć, iż kolejność w Rankingu uzależniona ...... st od wyników osiąganych przez samorząd oraz ...... Dzięki sprawnie realizowanym zadaniom co roku ...... się w pierwszej dwudziestce. ...... szczególnie ważne jest to, iż ranking samorządów jest zarządzany na bieżąco przez ...... spertów w trybie on-line, co dodatkowo czyni ...... najpopularniejszym i najbardziej kompleksowym tego typu konkursem dla samorządów. ...... Każdy z samorządów oceniany był według 11 kategorii, ...... które składało się 90 kryteriów. ...... kategorii pozwolił na obiektywna i wielopłaszczyznową ocenę samorządów, stąd niezmiernie ...... szy wysoki wynik Powiatu Głubczyckiego. ...
 • TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM: 18 - 24 LUTEGO 2019 ROKU.
  ... przypada Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. ...... celem udzielenia pomocy osobom potrzebującym, pokrzywdzonym ...... stępstwem. ...... sp; ...
 • Zmiana regulaminu w sprawie udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Głubczyckiego osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym do wymiany źródeł ciepła
  ...   ...
 • Ubój zwierząt gospodarskich poza rzeźnią - komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii
 • Informacja Komisji konkursowej z naboru na stanowisko specjalisty Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
 • Interpelacje i zapytania
 • Oświadczenia majątkowe 30 dni po ślubowaniu - radni VI kadencja
  ...   ...
 • Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców zainteresowanych inwestycjami w powiecie głubczyckim
 • Oświadczenie majątkowe za 2018 r - nawiązanie stosunku pracy- Zbigniew Szmuc
 • III Sesja Rady Powiatu- 24.01..2019
  ...   ...
 • II Sesja Rady Powiatu - 13.12.2018
  ... Nr II/2018 z posiedzenia sesji Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 13 ...... 18:32 tego samego dnia. ...... W posiedzeniu wzięło udział 16 radnych: ...... Naszkiewicz Leszek Bac Bartosz Rudziński Wojciech Bernacki Maria Farasiewicz ...... Kulik Tomasz Ognisty Marian Podkówka Artur Czechowicz ...... sapa Radosław Gorzko Jan Jasion Tadeusz Krupa Benedykt Pospiszyl Anita Juchno ...... soczyński 1. ...... Otwarcie obrad  (15:07) Przewodniczący Rady otworzył II ...... sesję Rady Powiatu. ...... Przywitała radnych powiatowych oraz wszystkich przybyłych na sesję. ...... życzeń świątecznych od harcerzy wraz ze wspólnym kolędowaniem (15:08) ...... sp;obrad poinformował, że na sesję zostali ...... szenie harcerze, którzy corocznie przynoszą ...... betlejemskie, ale tym razem sesja odbyła się wcześniej i przyszli złożyć życzenia. ...... sp; Pani Katarzyna Mojzyk – Komendant Hufca ...... W dalszej części Wiceprzewodnicząca przygotowała ...... z uczniami Zespołu szkół Mechanicznych w Głubczycach występ ...... styczny o tematyce bożonarodzeniowej. ...... W trakcie występu wszyscy wspólnie kolędowali. ...... Radni uczcili minutą ciszy ofiary stanu wojennego w związku z kolejną 37 ...... wprowadzenia stanu wojennego. ...... obrad (15:30) Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad i zwrócił się do radnych ...... zapytaniem czy  mają uwagi  i wnioski do przedstawionego porządku obrad. ......   Radny Naszkiewicz zawnioskował o przesunięcie uchwał finansowych na ...... statnie podpunkty. ...... Wniosek został poddany pod głosowanie. ...... Wyniki głosowania: za - 5, przeciw – 10, wstrzymało się – 1. ...... W wyniku głosowania wniosek nie został przyjęty. ...... Rady poinformował, że wpłynął wniosek Zarządu o rozszerzenie porządku sesji o ...... w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ...... stępnych w Powiecie Głubczyckim na rok 2019. ...... Wniosek został poddany pod głosowanie. ...... Wynik głosowania: za – 16, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. ...... W wyniku głosowania uchwała została wprowadzona do porządku obrad w ......   Przewodniczący Rady poddał cały ...... obrad pod głosowanie z uwzględnieniem w/w zmiany. ...... Wyniki głosowania: za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się – 2. ...... W wyniku głosowania porządek obrad został przyjęty przez Radę Powiatu i przedstawia ...... się następująco: Otwarcie obrad. ...... życzeń świątecznych od harcerzy wraz ze wspólnym kolędowaniem. ...... Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. ...... Podjęcie uchwał w sprawach: zmiany budżetu powiatu ...... rok, zmiany wieloletniej prognozy finansowej, uchwalenia budżetu powiatu ...... Izby Obrachunkowej, - opinia komisji stałych, uchwalenia wieloletniej ...... finansowej, zmiany Uchwały Nr XLIII/270/2018 Rady ...... w Głubczycach w sprawie podziału środków na realizację zadań z ...... su rehabilitacji zawodowej i społecznej, ...... sowanych przez Państwowy Fundusz  ...... Osób Niepełnosprawnych, przyjęcia zadań z zakresu ...... stracji rządowej należących do właściwości ...... Opolskiego związanych z przeprowadzeniem ...... wojskowej w 2019 r. ...... ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów oraz wysokości kosztów ...... stałych w przypadku odstąpienia od ...... sunięcia pojazdów na rok 2019, uchwalenia ...... statutu Powiatu Głubczyckiego, delegowania ...... do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, zatwierdzenia planu ...... Komisji Rewizyjnej na 2019 rok, ustalenia wysokości diet radnych, ustalenia ...... rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w Powiecie Głubczyckim na rok 2019. ...... sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w ...... Wnioski i oświadczenia radnych. ...... Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. ...... Rady poinformował, że protokół z poprzedniej sesji był wyłożony do wglądu w Biurze Rady. ...... Do protokołu nie zgłoszono zastrzeżeń, w związku z powyższym Przewodniczący ...... że został przyjęty przez Radę Powiatu jednogłośnie. ...... Podjęcie uchwał w sprawach: (15:43) a) zmiany budżetu powiatu ...... rok, (15:43) Projekt uchwały zreferowała skarbnik Powiatu. ...... Poinformowała, że w: § 1 zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 2. ...... z tytułu : - sprzedaży drewna – 72. ...... - dotacji z budżetu UE i budżetu państwa przeznaczonych na realizację projektu pn. ...... :  „Termomodernizacja budynku, montaż pomp ...... budowa instalacji    fotowoltaicznej wraz z zagospodarowaniem ...... DPs w Klisinie – filia w Kietrzu” w łącznej kwocie 1. ...... § 2 Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 252. ...... w związku ze zmianą brzmienia § 2690 klasyfikacji budżetowej dot. ...... przekazanych środków z Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie ...... sztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie ...... społeczne pracowników powiatowego urzędu ...... sp; § 3 Zwiększa się dochody bieżące o ...... z tytułu: - zwrotu kosztów postępowania sądowego – 500,- - wpływów z odsetek ...... sp; - refundacji wynagrodzeń i składek na ...... społeczne z PUP wypłaconych osobom   zatrudnionym w starostwie  - 2. ...... - opłat za usuwanie pojazdów z dróg powiatowych – 3. ...... -  udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – 28. ...... naliczonej kontrahentowi za nieterminową dostawę artykułów spożywczych    do ...... s w Klisinie – 500,- - obsługi zadań w ...... - opłat od wniosków w sprawie zezwolenia na pracę cudzoziemcom (PUP) ...... - zmiany brzmienia § 2690 klasyfikacji budżetowej dot. ...... przekazanych środków z Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie ...... sztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie ...... społeczne pracowników powiatowego urzędu ...... sp; - 252. ...... oraz środków z Funduszu Pracy przeznaczonych na wypłatę nagród ...... specjalnych wraz z pochodnymi pracownikom ...... urzędu pracy w wys. ...... , co stanowi łączną kwotę  318. ...... - odsetek od nieterminowych wpłat na pokrycie ...... sztów utrzymania dzieci w rodzinach ...... stępczych przez rodziców biologicznych (PCPR) ...... na rzecz Domu Dziecka – 150,- -  nawiązek sądowych zasądzonych dla Domu ...... sp; – 2. ...... z powiatów przeznaczonych na pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach ...... § 4 Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 2. ...... refundacji wydatków z roku  2017 w zakresie realizacji projektu pn. ...... „ E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych woj. ...... Opolskiego” . ...... Powiat Opolski. ...... § 5 Zmniejsza  się wydatki  bieżące o kwotę 25. ...... w zakresie wynagrodzeń koordynatora pieczy zastępczej zatrudnionego w PCPR w związku z ...... dotacją z budżetu państwa przeznaczoną na w/w cel. ...... § 6 Zwiększa  się wydatki  bieżące  o kwotę 737. ...... z tytułu: - zwiększonych wynagrodzeń i wydatków na zakup ...... w DPs w Klisinie – 644. ...... - uzupełnienia planu  wynagrodzeń pracowników PCPR – 24. ...... - uzupełnienia planu  wynagrodzeń pracownika punktu interwencji ...... sowej zatrudnionego w ramach jednostki PCPR – ...... - nagród specjalnych dla pracowników PUP –u – 65. ...... na zakup oleju opałowego, środków czystości  (Dom Dziecka) itp. ...... sp; § 7 Zmniejsza  się wydatki ...... sp; o kwotę 2. ...... budynku, montaż pomp ciepła, budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z ...... spodarowaniem terenu DPs w Klisinie – filia w ......   Przewodniczący Rady poinformował, że ...... uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji: - Administracyjno-Budżetowej, - ...... Zdrowia i Polityki społecznej, - Oświaty, Kultury i sportu, ...... Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Porządku Publicznego. ...... Projekt uchwały został poddany pod głosowanie. ...... Glosowanie w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego ...... imienne: ZA(13): Bogdan Kulik, Piotr soczyński, Benedykt Pospiszyl, Bartosz ...... ski, Anita Juchno, Radosław Gorzko, Jan Jasion, ...... Wojciech Bernacki, Tadeusz Krupa, Marian Podkówka, Irena sapa, Artur ...... Maria Farasiewicz WsTRZYMUJĘ sIĘ(3): Jerzy Naszkiewicz, Leszek Bac, Tomasz ...... sty Uchwała Nr II/15/2018 Rady Powiatu ...... Głubczycach z dnia 13 grudnia 2018 r. ...... b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej (15:50) Projekt uchwały zreferowała ...... skarbnik Powiatu. ...... zmiany budżetu powiatu głubczyckiego  ulegają zmniejszeniu dochody do kwoty 78. ...... oraz wydatki do wysokości 80. ...... Powyższe zmiany uwzględniono w załączniku Nr 1. ......        Zmiana  w załączniku Nr 2 dot. ...... zmniejszenia nakładów o kwotę 656. ...... oraz  limitu wydatków w 2018 r. ...... budynku, montaż pomp ciepła, budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z ...... spodarowaniem terenu DPs w Klisinie – filia w ......   Przewodniczący Rady poinformował, że ...... uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji: - Administracyjno-Budżetowej, - ...... Zdrowia i Polityki społecznej, - Oświaty, Kultury i sportu, ...... Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Porządku Publicznego. ...... Projekt uchwały został poddany pod głosowanie. ...... Głosowanie w sprawie zmiany wieloletniej prognozy ...... sowej (15:52) Wyniki imienne: ZA(13): ...... soczyński, Bogdan Kulik, Marian Podkówka, Wojciech ...... Anita Juchno, Artur Czechowicz, Irena sapa, Tadeusz Krupa, Jan Jasion, Bartosz ...... ski, Benedykt Pospiszyl, Radosław Gorzko, ...... Farasiewicz. ...... WsTRZYMUJE sIĘ(3): Leszek Bac, Tomasz Ognisty, Jerzy Naszkiewicz Uchwała Nr ...... sp;Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 13  ...... 2018 r. ...... rok (15:52) Projekt uchwały zreferowała skarbnik Powiatu. ...... Pani skarbnik przedstawiła Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej ...... Opolu w sprawie budżetu powiatu głubczyckiego na 2019 ...... Izba Obrachunkowa w Opolu w dniu 20 listopada 2018 r. ...... podjęła  Uchwałę            ...... sp;        ...... sp;  Nr 466/2018 w sprawie opinii o ...... skład Orzekający w osobach: Aleksandra Bieniaszewska przewodniczący, ...... Grzegorz Czarnocki, Klaudia stelmaszczyk postanowił pozytywnie zaopiniować ...... sp; projekt uchwały budżetowej Powiatu ......   Przewodniczący otworzył dyskusję nad budżetem powiatu. ......   Radny Rudziński zadawał pytania dotyczące nadwyżki ...... finansowania nauczania  indywidualnego oraz ochrony zabytków. ......   Radny Bac zadawał pytania dotyczące ...... stycji drogowych oraz wydatków na szkoły. ......   Przewodniczący Rady poinformował, że ...... uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji: - Administracyjno-Budżetowej, - ...... Zdrowia i Polityki społecznej, - Oświaty, Kultury i sportu, ...... Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Porządku Publicznego. ...... Głosowanie w sprawie uchwalenia budżetu powiatu ...... imienne: ZA(13): Bogdan Kulik, Piotr soczyński, Wojciech Bernacki, Anita Juchno, ...... sz Krupa, Irena sapa, Maria Farasiewicz, ...... sław Gorzko, Jan Jasion, Benedykt Pospiszyl, ...... Podkówka, Bartosz Rudziński, Artur Czechowicz WsTRZYMUJE sIĘ(3): ...... szek Bac, Jerzy Naszkiewicz, Tomasz Ognisty ...... Nr II/17/2018 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 13  ...... 2018 r. ......   d) uchwalenia wieloletniej prognozy ...... sowej (16:35) Projekt uchwały zreferowała ...... skarbnik Powiatu – Anna Kasperek-Pindur. ...... uchwała ta uchwala wieloletnią prognozę finansową Powiatu Głubczyckiego na lata 2018-2032. ......   Pani skarbnik Powiatu przedstawiła Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej ...... Opolu                ...... sp;  w sprawie wieloletniej prognozy ...... sowej na 2019 r. ...... Izba Obrachunkowa w Opolu w dniu 20 listopada 2018 r. ...... podjęła Uchwałę             ...... sp;        ...... sp; Nr 467/2018 w sprawie opinii o ...... uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Głubczyckiego na 2019 r. ...... skład Orzekający w osobach: Grzegorz Czarnocki przewodniczący, ...... Aleksandra Bieniaszewska, Klaudia stelmaszczyk postanowił pozytywnie zaopiniować ...... sp; projekt uchwały o wieloletniej prognozie ...... sowej Powiatu Głubczyckiego na lata 2019-2032. ......   Przewodniczący Rady poinformował, że ...... uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji: - Administracyjno-Budżetowej, - ...... Zdrowia i Polityki społecznej, - Oświaty, Kultury i sportu, ...... Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Porządku Publicznego. ...... Głosowanie w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy ...... sowej (16:37) Wyniki imienne: ZA(13): ...... Kulik, Piotr soczyński, Marian Podkówka, Tadeusz Krupa, Wojciech ...... Benedykt Pospiszyl, Artur Czechowicz, Anita Juchno, Irena ...... sapa, Maria Farasiewicz, Radosław Gorzko, ...... sz Rudziński, Jan Jasion. ...... WsTRZYMUJE sIĘ(3): Leszek Bac, Jerzy Naszkiewicz, Tomasz Ognisty Uchwała Nr ...... sp;Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 13  ...... 2018 r. ...... XLIII/270/2018 Rady Powiatu w Głubczycach w sprawie podziału środków na realizację zadań z ...... su rehabilitacji zawodowej i społecznej, ...... sowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji ...... sób Niepełnosprawnych. ...... Poinformowała, że Powiatowa społeczna Rada ds. ...... Osób Niepełnosprawnych na posiedzeniu w dniu  19. ...... po dokonanej analizie wniosków, jakie wpłynęły do Powiatowego Centrum ...... zł z rehabilitacji społecznej tj. ...... - dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach ...... sp;  w kwocie 274,00 zł -  ...... sowanie likwidacji barier architektonicznych, ...... komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi ...... osób niepełnosprawnych w kwocie  6. ...... zł przenieść na zadanie rehabilitacji społecznej tj. ......  -  dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny ...... i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych ...... sów. ...... Zwiększenie planu wydatków o kwotę 6. ...... na zadaniu dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny oraz przedmioty ...... i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych ...... sów, spowoduje, iż zostanie ona wypełni ...... stana na powyższej wymienione zadanie, na ...... istnieje duża ilość złożonych a nie ...... wniosków. ...... przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze służą do zaspokajania najbardziej podstawowych ...... człowieka, dlatego na to zadanie jest  największe zapotrzebowanie u osób ...... sprawnych (należą do nich m. ...... cewniki, wózki inwalidzkie, protezy, aparaty słuchowe itp. ......   Przewodniczący Rady poinformował, że ...... uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji: - Administracyjno-Budżetowej, - ...... Zdrowia i Polityki społecznej, - Oświaty, Kultury i sportu, ...... Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Porządku Publicznego. ...... Nastąpiła zmiana quorum (16:40) Ilość radnych ...... na sali obrad: 15. ...... sesję opuścili radny Leszek Bac. ...... Głosowanie w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/270/2018 Rady ...... w Głubczycach w sprawie podziału środków na realizację zadań z ...... su rehabilitacji zawodowej i społecznej, ...... sowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji ...... sób Niepełnosprawnych (16:41) Wyniki ...... ZA(15): Piotr soczyński, Bogdan Kulik, Marian Podkówka, Anita ...... Tadeusz Krupa, Jan Jasion, Benedykt Pospiszyl, Tomasz Ognisty, Radoslaw Gorzko, ...... Bernacki, Bartosz Rudziński, Irena sapa, Jerzy Naszkiewicz, Maria Farasiewicz, ...... Uchwała Nr II/19/2018 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 13  ...... 2018 r. ...... f) przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej należących do właściwości ...... Opolskiego związanych z przeprowadzeniem ...... wojskowej w 2019 r. ...... Projekt uchwały zreferował sekretarz Powiatu. ...... w Głubczycach dotyczy przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej należących do ...... Wojewody Opolskiego związanych z przeprowadzeniem ...... wojskowej w 2019 r. ...... Przyjęcie zadań następuje na warunkach określonych porozumieniem ...... pomiędzy Wojewodą Opolskim a Zarządem Powiatu w Głubczycach. ...... Czas trwania kwalifikacji wojskowej w 2019 r. ...... w powiecie głubczyckim planowany jest na okres od dnia 4 marca do 21 marca 2019 r. ......   Przewodniczący Rady poinformował, że ...... uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji: - Administracyjno-Budżetowej, - ...... Zdrowia i Polityki społecznej, - Oświaty, Kultury i sportu, ...... Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Porządku Publicznego. ...... Nastąpiła zmiana quorum (16:41). ...... Ilość radnych obecnych na sali obrad: 16. ...... Do sesji dołączył radny Leszek Bac. ...... Głosowanie w sprawie przyjęcia zadań z zakresu ...... stracji rządowej należących do właściwości ...... Opolskiego związanych z przeprowadzeniem ...... wojskowej w 2019 r (16:43) Wyniki imienne: ...... Piotr soczyński, Anita Juchno, Bogdan Kulik, Leszek Bac, ...... Bernacki, Marian Podkówka, Benedykt Pospiszyl, Radosław Gorzko, Artur Czechowicz, ...... sz Rudziński, Jan Jasion, Tomasz Ognisty, ...... sapa, Maria Farasiewicz, Jerzy Naszkiewicz, Tadeusz Krupa Uchwała Nr ...... sp;Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 13  ...... 2018 r. ...... g) ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów oraz ...... sokości kosztów powstałych w przypadku ...... stąpienia od usunięcia pojazdów na rok 2019. ...... Projekt uchwały zreferował sekretarz Powiatu. ...... Poinformował, że w związku z ustawową zmianą stawek istnieje konieczność dostosowania ...... Rady poinformował, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji: - ...... stracyjno-Budżetowej, - Ochrony Zdrowia i ...... społecznej, - Oświaty, Kultury i sportu, - Ochrony Środowiska, Rolnictwa i ...... Głosowanie w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie ...... oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia ...... (16:45) Wyniki imienne: ZA(16): Piotr soczyński, Bogdan Kulik, Anita Juchno, Marian ...... Leszek Bac, Tadeusz Krupa, Benedykt Pospiszyl, Irena sapa, Wojciech Bernacki, Bartosz ...... ski, Jan Jasion, Jerzy Naszkiewicz, Maria ...... siewicz, Radosław Gorzko, Tomasz Ognisty, ...... Czechowicz Uchwała Nr II/21/2018 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 13  ...... 2018 r. ...... h) uchwalenia statutu Powiatu Głubczyckiego Projekt ...... zreferowała Z-ca Przewodniczącego Komisji Regulaminowo-statutowej – Pani Irena sapa. ...... sp; Poinformowała, że Komisja spotykała się ...... i opracowała nowy statut uwzględniając zmiany ustawy o ...... samorządzie powiatowym. ...... Pani sapa odczytała wszystkie zmiany wprowadzone przez Komisję. ......        Przewodniczący Rady poinformował, że ...... uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji: - Administracyjno-Budżetowej, - ...... Zdrowia i Polityki społecznej, - Oświaty, Kultury i sportu, ...... Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Porządku Publicznego. ......   Nastąpiła zmiana quorum (17:07) Ilość radnych ...... na sali obrad: 15. ...... sesję opuścili radny Tomasz Ognisty. ...... Głosowanie w sprawie uchwalenia statutu Powiatu Głubczyckiego (17:07) ...... imienne: ZA(15): Anita Juchno, Piotr soczyński, Bogdan Kulik, Wojciech Bernacki, ...... Pospiszyl, Marian Podkówka, Leszek Bac, Maria Farasiewicz, Bartosz Rudziński, ...... Radosław Gorzko, Artur Czechowicz, Jan Jasion, Jerzy Naszkiewicz, Irena sapa, Tadeusz ...... sp;       ...... Nr II/22/2018 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 13  ...... 2018 r. ...... i) delegowania radnych do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku starosta ...... na członków w/w komisji radnego Bogdana Kulika i Wojciecha ...... Nastąpiła zmiana quorum (17:08) Ilość radnych ...... na sali obrad: 16. ...... Do sesji dołączyli radni Tomasz Ognisty. ...... Głosowanie w sprawie delegowania radnych do pracy w Komisji ...... stwa i Porządku (17:10) Wyniki imienne: ...... Piotr soczyński, Bogdan Kulik, Anita Juchno, Benedykt ...... spiszyl, Leszek Bac, Marian Podkowka, Irena ...... sapa, Jan Jasion, Tadeusz Krupa, Wojciech ...... Bartosz Rudziński, Jerzy Naszkiewicz, Artur Czechowicz, Radoslaw Gorzko, ...... Farasiewicz, Tomasz Ognisty Uchwała Nr II/23/2018 Rady Powiatu ...... Głubczycach z dnia 13 grudnia 2018 r. ...... j) zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 rok Projekt uchwały ...... Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Pan Jan Jasion. ...... Poinformował, że Komisja opracowała plan kontroli na rok 2019 i ...... przeprowadzić kontrolę w następujących jednostkach: I kwartał -  Powiatowe Centrum ...... Rodzinie w Głubczycach III kwartał – samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ...... Głubczycach IV kwartał - Zespół szkół Mechanicznych w Głubczycach. ...... Głosowanie w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji ...... (17:11) Wyniki imienne: ZA(16): Piotr soczyński, Bogdan Kulik, Tadeusz Krupa, ...... Pospiszyl, Radosław Gorzko, Leszek Bac, Wojciech Bernacki, Anita Juchno, ...... Podkówka, Irena sapa, Jerzy Naszkiewicz, Maria Farasiewicz, Jan Jasion, ...... sz Rudziński, Artur Czechowicz, Tomasz Ognisty ...... Uchwała Nr II/24/2018 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 13  ...... 2018 r. ...... k) ustalenia wysokości diet radnych Przewodniczący  ...... sp; Rady   poinformował,   ...... sp;  radni   otrzymali  ...... sp; projekt   uchwały,   ...... wnioskodawcą był Zarząd. ...... Projekt zreferował starosta informując, że wysokość diet jest na ...... starych zasadach, a jedynie usunięto zapis ...... Przewodniczący Rady złożył następującą propozycję: - dieta ...... Rady i Przewodniczących komisji – 1. ...... Wniosek został poddany pod głosowanie: za – 6, przeciw – 8, wstrzymało się – ...... W wyniku głosowania wniosek nie został przyjęty przez Radę Powiatu. ...... Radny Rudziński złożył propozycję, aby dieta wynosiła 1 zł. ...... Wniosek został poddany pod głosowanie: za – 1, przeciw – 11, wstrzymało się ...... W wyniku głosowania wniosek nie został przyjęty przez Radę Powiatu. ...... Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały wnioskowany przez ...... Powiatu Głosowanie w sprawie ustalenia wysokości diet radnych (17:41) Wyniki imienne: ...... ZA(8): Piotr soczyński, Bogdan Kulik, Benedykt Pospiszyl, Anita ...... Wojciech Bernacki, Irena sapa, Tadeusz Krupa, Jan Jasion PRZECIW(6): Bartosz ...... ski, Marian Podkówka, Leszek Bac, Jerzy ...... szkiewicz, Artur Czechowicz, Tomasz Ognisty ...... sTRZYMUJE sIĘ(2): Radosław Gorzko, Maria ...... siewicz Uchwała Nr II/25/2018 Rady ...... w Głubczycach z dnia 13 grudnia 2018 r. ...... l) ustalenia wynagrodzenia Przewodniczącego ...... Głubczyckiego Projekt uchwały zreferował starosta. ...... Poinformował, że na ostatniej sesji została podjęta uchwała o wynagrodzeniu ...... Okazało się jednak, że w tamtej uchwale był dodatek ...... stażowy w wysokości 20%, a prowadzenie ...... gospodarczej nie wlicza się w staż pracy, zatem istnieje konieczność zmiany ...... stażowego z 20% na 11%. ...... Radny Rudziński stwierdził, że patologią jest fakt, iż przez ...... przepisów, starosta ma mniejszą pensję niż kierownicy niektórych jednostek ...... Głosowanie w sprawie ustalenia wynagrodzenia Przewodniczącego ...... Anita Juchno, Wojciech Bernacki, Benedykt Pospiszyl, Irena sapa, Radosław Gorzko, Tadeusz ...... Jan Jasion, Jerzy Naszkiewicz, Leszek Bac, Marian Podkówka, Artur Czechowicz, ...... sz Ognisty, Maria Farasiewicz PRZECIW(1): ...... sz Rudziński WsTRZYMUJE sIĘ(1): Piotr ...... soczyński Uchwała Nr II/26/2018 Rady ...... w Głubczycach z dnia 13 grudnia 2018 r. ...... m) rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w Powiecie Głubczyckim na rok 2019 ...... uchwały zreferował sekretarz. ...... Poinformował, że corocznie istnieje konieczność ustalania harmonogramu ...... aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Głubczyckiego. ...... Dodał, że harmonogram został pozytywnie zatwierdzany przez Izbę  ...... ską i wszystkie gminy. ...... Głosowanie w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ...... stępnych w Powiecie Głubczyckim na rok 2019 ...... Wyniki imienne: ZA(16): Piotr soczyński, Bogdan Kulik, Anita Juchno, Leszek Bac, ...... Bernacki, Irena sapa, Marian Podkówka, Benedykt Pospiszyl, ...... Naszkiewicz, Tadeusz Krupa, Tomasz Ognisty, Bartosz Rudziński, Jan Jasion, Radosław ...... Artur Czechowicz, Maria Farasiewicz Uchwała Nr II/27/2018 Rady ...... w Głubczycach z dnia 13 grudnia 2018 r. ...... sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w ...... (17:47) Radny Naszkiewicz   poprosił   o   ...... sp;  tematu   dotyczącego  ...... spraw  związanych  ze szpitalem oraz ...... spółką PKs. ...... starosta udzielił stosownych wyjaśnień. ...... Radny Podkówka zwrócił się z pytaniem czego dotyczy decyzja w sprawie ...... starosta odpowiedział, że sprawdzi w dokumentach i skontaktuje się z ...... i zapytania radnych (18:05) Radny Rudziński złożył interpelację o pilny zakup dla ...... defibrylatorów, ponieważ brak sprawnie działającego sprzętu zagraża zdrowiu ...... Dodał, że wnioskował już kilka razy o ten zakup ze środków ...... stałych po likwidacji spółki szpital Powiatowy. ...... starosta soczyński poinformował, że sprawa likwidacji spółki zostanie zamknięta do ...... że rozmawiał z dyrektorem Jakubowskim, który poinformował, że w chwili obecnej ...... są trzy defibrylatory, które działają mimo ...... że czasami tracą zasięg, gdyż są starszej generacji. ...... Ma nadzieję, że w styczniu sprawa defibrylatorów zostanie rozwiązana. ...... Radny Rudziński stwierdził, że obecne defibrylatory mają 8 lat ......   8. ...... Wnioski i oświadczenia radnych (18:14) Radny ...... sty zwrócił się z pytaniem dotyczącym drogi ...... Kietrz – Tłustomosty. ...... Czy jest szansa na wiosenne puszczenie paczera, żeby tą drogę załatać. ...... sp; Wicestarosta odpowiedziała, że będzie ...... zrobione w ramach posiadanych środków budżetowych. ...... Radny Podkówka zwrócił się z pytaniem o możliwość zainstalowania ...... zwalniającego w miejscowości Bliszczyce. ...... starosta poinformował, że takie tematy należy ...... szać na Komisję Ruchu Drogowego, która ...... tego rodzaju wnioski. ...... Radny Rudziński złożył oświadczenie dotyczące diet radnych ...... przełożenia się ich wysokości na wyniki wyborów. ...... Zdaniem radnego uzyskanie wysokiego wyniku wyborów powinno być zaszczytem ...... jest również wielkim zaufaniem ze strony mieszkańców powiatu. ...... Praca radnego powinna być społeczna lub za symboliczną złotówkę. ...... Radny Rudziński złożył oświadczenie, że po raz kolejny na ...... sesji ma zabierany głos, a koledzy po lewej stronie mogą wypowiadać się w sposób ...... skrępowany. ...... Ma nadzieję, że to nie jest celowe działanie, ale przypadek. ...... Rady odpowiedział, że wrażenie radnego jest mylne. ...... Radny Czechowicz zwrócił się z pytaniem czy wpłynęła petycja ...... szkańców Tłustomosty odnośnie remontu drogi ...... stomosty – Kietrz. ...... praca obecnego Przewodniczącego Rady różni się od pracy poprzedniego przewodniczącego i ...... zdaniem radni z Pis-u nie zabierali częściej głosu, niż radny ...... ski. ...... Wiceprzewodnicząca Rady zaprosiła radnych na koncert noworoczny z okazji ...... Trzech Króli, który odbędzie się w kościele O. ...... Franciszkanów w dniu 06. ...... oraz na wernisaż do Powiatowego Muzeum Ziemi Głubczyckiej, ...... którym przedstawiona jest historia naszego kraju. ...... Radny Naszkiewicz złożył w imieniu Klubu Pis życzenia ...... pogodnych świąt oraz szczęśliwego Nowego Roku. ...... Wiceprzewodnicząca Rady przeczytała refleksję związaną z okresem świątecznym. ...... Rady poinformował, że porządek II sesji  Rady Powiatu VI kadencji został wyczerpany ...... sp; Zakończono sesję (18:32)   ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;        Wioletta ...... selan           ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;          ...... Inspektor                      ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;            ...... sp;   Rady Powiatu       ......                           ...... sp;             ...... sp;            ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;            ...... sp;        Radosław Gorzko ......     ...
 • Sesja III
  ... wykaz głosowań radnych z III sesji Rady Powiatu Obrady rozpoczęto ...... 17:10 tego samego dnia. ...... W posiedzeniu wzięło udział 15 członków: 1. ...... Jerzy Naszkiewicz 2. ...... Leszek Bac 3. ...... Bartosz Rudziński 4. ...... Maria Farasiewicz 6. ...... Irena sapa 9. ...... Bronisława Pawlik 10. ...... Radosław Gorzko 11. ...... Jan Jasion 12. ...... Tadeusz Krupa 13. ...... Benedykt Pospiszyl 14. ...... Piotr soczyński   1. ...... Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. ...... Podjęcie uchwał w sprawach: (15:17) a. ...... na 2019 rok, (15:17) Uchwała w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego ...... imienne: ZA(15): Bogdan Kulik, Piotr soczyński, Leszek Bac, Wojciech Bernacki, Jan ...... sion, Anita Juchno, Tadeusz Krupa, Irena sapa, ...... Naszkiewicz, Bartosz Rudziński, Radosław Gorzko, Maria Farasiewicz, Bronisława ...... Benedykt Pospiszyl, Marian Podkówka PRZECIW(0): ...... sTRZYMUJĘ sIĘ(0): BRAK GŁOsU(0): b. ...... zmiany wieloletniej prognozy finansowej, (15:27) Uchwała w sprawie zmiany ...... Wyniki imienne: ZA(15): Bogdan Kulik, Leszek Bac, Piotr soczyński, Anita Juchno, ...... Bernacki, Bronisława Pawlik, Benedykt Pospiszyl, Jerzy Naszkiewicz, Jan Jasion, Tadeusz ...... Maria Farasiewicz, Irena sapa, Radosław Gorzko, Bartosz Rudziński, Marian ...... PRZECIW(0): WsTRZYMUJĘ sIĘ(0): BRAK GŁOsU(0): c. ...... określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Powiatu Głubczyckiego, ...... Uchwała w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z ...... szkańcami Powiatu Głubczyckiego, (15:32) ...... ZA(15): Bogdan Kulik, Anita Juchno, Piotr soczyński, Benedykt Pospiszyl, Bronisława ...... Bartosz Rudziński, Wojciech Bernacki, Jan Jasion, Leszek Bac, Radosław Gorzko, Tadeusz ...... Irena sapa, Marian Podkówka, Maria Farasiewicz, Jerzy Naszkiewicz PRZECIW(0): ...... sTRZYMUJĘ sIĘ(0): BRAK GŁOsU(0): d. ...... określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad ...... komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw ...... oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty, (15:32) ...... w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad ...... komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw ...... oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty, (15:37) ...... imienne: ZA(15): Bogdan Kulik, Piotr soczyński, Anita Juchno, Leszek Bac, Wojciech ...... Benedykt Pospiszyl, Jan Jasion, Bronisława Pawlik, Tadeusz Krupa, Marian Podkówka, ...... Farasiewicz, Radosław Gorzko, Irena sapa, Bartosz Rudziński, Jerzy Naszkiewicz ...... WsTRZYMUJĘ sIĘ(0): BRAK GŁOsU(0): e. ...... powołania Rady społecznej samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki ...... w Głubczycach (15:37) Uchwała w sprawie powołania Rady społecznej ...... samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki ...... imienne: ZA(15): Bogdan Kulik, Benedykt Pospiszyl, Leszek Bac, Piotr soczyński, Jan ...... sion, Irena sapa, Marian Podkówka, Wojciech ...... Radosław Gorzko, Bronisława Pawlik, Anita Juchno, Maria Farasiewicz, ...... sz Rudziński, Tadeusz Krupa, Jerzy Naszkiewicz ...... PRZECIW(0): WsTRZYMUJĘ sIĘ(0): BRAK GŁOsU(0): f. ...... powołania Komisji skarg, wniosków i petycji, (15:41) Uchwała w sprawie ...... Komisji skarg, wniosków i petycji, (15:44) Wyniki imienne: ...... Bogdan Kulik, Piotr soczyński, Anita Juchno, Benedykt Pospiszyl, ...... Bernacki, Irena sapa, Leszek Bac, Tadeusz Krupa, Bronisława Pawlik, Marian Podkówka, ...... Jasion, Bartosz Rudziński, Jerzy Naszkiewicz, Radosław Gorzko, Maria Farasiewicz ...... PRZECIW(0): WsTRZYMUJĘ sIĘ(0): BRAK GŁOsU(0): g. ...... Powiatu Głubczyckiego, (15:44) Uchwała w sprawie powołania członków Powiatowej Rady ...... (15:46) Wyniki imienne: ZA(15): Piotr soczyński, Benedykt Pospiszyl, Bogdan Kulik, ...... szek Bac, Irena sapa, Jan Jasion, Bronisława ...... Wojciech Bernacki, Bartosz Rudziński, Radosław Gorzko, Marian Podkówka, Anita Juchno, ...... Naszkiewicz, Maria Farasiewicz, Tadeusz Krupa PRZECIW(0): WsTRZYMUJĘ sIĘ(0): ...... BRAK GŁOsU(0): h. ...... zatwierdzenia planu pracy Komisji Administracyjno-Budżetowej na 2019 rok, (15:47) ...... w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Administracyjno-Budżetowej na 2019 rok, ...... imienne: ZA(15): Bogdan Kulik, Piotr soczyński, Anita Juchno, Benedykt Pospiszyl, ...... szek Bac, Wojciech Bernacki, Tadeusz Krupa, ...... Podkówka, Bronisława Pawlik, Irena sapa, Jerzy Naszkiewicz, Radosław Gorzko, ...... sz Rudziński, Jan Jasion, Maria Farasiewicz ...... WsTRZYMUJĘ sIĘ(0): BRAK GŁOsU(0): i. ...... zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i sportu na 2019 rok, (15: ...... Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji ...... Kultury i sportu na 2019 rok, (15:53) Wyniki imienne: ...... ZA(15): Bogdan Kulik, Piotr soczyński, Wojciech Bernacki, Benedykt Pospiszyl, ...... Juchno, Bronisława Pawlik, Jan Jasion, Irena sapa, Marian Podkówka, Radosław Gorzko, ...... sz Krupa, Jerzy Naszkiewicz, Maria Farasiewicz, ...... Leszek Bac, Bartosz Rudziński PRZECIW(0): WsTRZYMUJĘ sIĘ(0): ...... GŁOsU(0): j. ...... zatwierdzenia planu pracy Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki społecznej na ...... rok, (15:53) Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji ...... Zdrowia i Polityki społecznej na 2019 rok, (15:56) Wyniki ...... ZA(15): Benedykt Pospiszyl, Anita Juchno, Marian Podkówka, Bogdan ...... Irena sapa, Piotr soczyński, Radosław Gorzko, Leszek Bac, Tadeusz Krupa, ...... Bernacki, Jerzy Naszkiewicz, Bartosz Rudziński, Jan Jasion, Bronisława Pawlik, Maria ...... siewicz PRZECIW(0): WsTRZYMUJĘ sIĘ(0): ...... BRAK GŁOsU(0): k. ...... zatwierdzenia planu pracy Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Porządku ...... 2019 rok, (15:56) Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji ...... Środowiska, Rolnictwa i Porządku Publicznego 2019 ...... Podkówka, Wojciech Bernacki, Benedykt Pospiszyl, Irena sapa, Leszek Bac, Bronisława ...... Jerzy Naszkiewicz, Jan Jasion, Radosław Gorzko, Maria Farasiewicz, Tadeusz Krupa, ...... sz Rudziński, Piotr soczyński PRZECIW(0): ...... WsTRZYMUJĘ sIĘ(0): BRAK GŁOsU(0): l. ...... Powiatu w Głubczycach (16:00) Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu ...... Bernacki, Marian Podkówka, Benedykt Pospiszyl, Leszek Bac, Bronisława Pawlik, Irena ...... sapa, Anita Juchno, Radosław Gorzko, Jan ...... sion, Jerzy Naszkiewicz, Maria Farasiewicz, ...... sz Rudziński, Tadeusz Krupa, Piotr soczyński ...... PRZECIW(0): WsTRZYMUJĘ sIĘ(0): BRAK GŁOsU(0): m. ...... XXXIX/232/2017 Rady Powiatu w Głubczycach w sprawie udzielania dotacji celowej z budżetu ...... Głubczyckiego osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym na wykonanie zadania ...... stycyjnego służącego ochronie środowiska w ...... sie ochrony powietrza, poprzez wymianę źródeł ...... Powiatu Głubczyckiego (16:03) Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/232/2017 Rady ...... w Głubczycach w sprawie udzielania dotacji celowej z budżetu ...... Głubczyckiego osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym na wykonanie zadania ...... stycyjnego służącego ochronie środowiska w ...... sie ochrony powietrza, poprzez wymianę źródeł ...... Wyniki imienne: ZA(15): Benedykt Pospiszyl, Bogdan Kulik, Marian Podkówka, Wojciech ...... Bronisława Pawlik, Irena sapa, Anita Juchno, Leszek Bac, Tadeusz Krupa, ...... Jasion, Radosław Gorzko, Jerzy Naszkiewicz, Maria Farasiewicz, Bartosz ...... ski, Piotr soczyński PRZECIW(0): ...... sTRZYMUJĘ sIĘ(0): BRAK GŁOsU(0): n. ...... ustalenia wysokości diet radnych (16:07) Uchwała w ...... sprawie ustalenia wysokości diet radnych (16: ...... imienne: ZA(11): Bogdan Kulik, Bronisława Pawlik, Irena sapa, Benedykt Pospiszyl, ...... Bernacki, Tadeusz Krupa, Jan Jasion, Radosław Gorzko, Maria Farasiewicz, Piotr ...... soczyński, Anita Juchno PRZECIW(4): Jerzy ...... szkiewicz, Leszek Bac, Marian Podkówka, ...... sz Rudziński WsTRZYMUJĘ sIĘ(0): BRAK ...... sU(0): 5. ...... sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w ...... Wnioski i oświadczenia radnych. ...... (17:10) Zakończono sesję (17:10) ...