Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: s
znaleziono plików: 4977 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 2001

 • Pismo ogólne
 • VI Sesja Rady Powiatu- 11.04..2019
 • V Sesja Rady Powiatu- 27.03.2019
 • V Sesja Rady Powiatu - 27.03.2019
  ... Nr V/2019 z posiedzenia sesji Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 27 marca ...... 15:12 tego samego dnia. ...... W posiedzeniu wzięło udział 13 członków: 1. ...... Jerzy Naszkiewicz 2. ...... Leszek Bac 3. ...... Bartosz Rudziński 4. ...... Maria Farasiewicz 6. ...... Irena sapa 9. ...... Bronisława Pawlik 10. ...... Radosław Gorzko 11. ...... Jan Jasion 12. ...... Piotr soczyński Radni: Tadeusz Krupa oraz Benedykt Pospiszyl byli obecnie ...... sesji ale z powodu braku urządzenia do głosowania nie brali udziału w głosowaniu. ...... (15:07) Przewodniczący Rady otworzył V sesję Rady Powiatu. ...... Przywitała radnych powiatowych oraz wszystkich przybyłych na sesję. ...... (15:07) Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad i zwróciła się do ...... z zapytaniem czy mają uwagi do przedstawionego porządku obrad. ...... Radni nie zgłosili żadnych uwag. ...... Rady poddał porządek obrad pod głosowanie. ...... Wyniki głosowania: za – 13, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. ...... W wyniku głosowania porządek obrad został przyjęty przez Radę Powiatu i przedstawia ...... się następująco: 1. ...... Podjęcie uchwały w sprawie podziału środków na realizację zadań z ...... su rehabilitacji zawodowej i społecznej, ...... sowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji ...... sób Niepełnosprawnych. ...... Podjęcie uchwały w sprawie podziału środków na realizację zadań z ...... su rehabilitacji zawodowej i społecznej, ...... sowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji ...... sób Niepełnosprawnych. ...... że w związku z otrzymaniem informacji o wysokości środków finansowych Państwowego ...... szu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ...... w 2019 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w dniu ...... Powiatowa społeczna Rada ds. ...... Osób Niepełnosprawnych po zapoznaniu się z wysokością przyznanych środków oraz ilością ...... sków, które wpłynęły do tut. ...... Centrum dokonała następującego podziału przyznanej dla naszego ...... Jednorazowe dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej, ...... rolniczej lub wniesienia wkładu do spółdzielni socjalnej 22. ...... Finansowanie szkoleń organizowanych przez kierownika ...... Rehabilitacja społeczna 773. ...... Dofinansowania kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii ...... Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach ...... Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, ...... komunikowaniu się i technicznych, w związku z ...... potrzebami osób niepełnosprawnych 100. ...... Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób ...... sprawnych 13. ...... Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny oraz przedmioty ...... i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych ...... sów 184. ...... zł Razem rehabilitacja zawodowa i społeczna: 799. ...... Koszty - wydatki związane z obsługą zadań z zakresu 20. ...... zł rehabilitacji zawodowej i społecznej Ogółem 819. ...... zł Głosowanie w sprawie podziału środków na realizację zadań z ...... su rehabilitacji zawodowej i społecznej, ...... sowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji ...... sób Niepełnosprawnych. ...... (15:11) Wyniki imienne: ZA(13): Piotr soczyński, Bogdan Kulik, Leszek Bac, Wojciech ...... Marian Podkówka, Bronisława Pawlik, Irena sapa, Anita Juchno, Jerzy Naszkiewicz, Jan ...... sion, Bartosz Rudziński, Maria Farasiewicz, ...... sław Gorzko PRZECIW(0): WsTRZYMUJĘ sIĘ(0): ...... GŁOsU(0): 4. ...... (15:12) Protokołowała: Wioletta Makselan  Inspektor Przewodniczący Rady Powiatu ...... sław Gorzko ...
 • IV Sesja Rady Powiatu - 28.02.2019
  ... Nr IV/2019 z posiedzenia sesji Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 28 ...... 18:36 tego samego dnia. ...... W posiedzeniu wzięło udział 14 radnych: 1. ...... Jerzy Naszkiewicz, 2. ...... Bartosz Rudziński, 3. ...... Maria Farasiewicz, 5. ...... Irena sapa, 9. ...... Bronisława Pawlik, 10. ...... Jan Jasion, 11. ...... Tadeusz Krupa, 12. ...... Benedykt Pospiszyl, 13. ...... Piotr soczyński. ...... Wiceprzewodnicząca Rady otworzyła IV sesję Rady Powiatu. ...... Przywitała radnych powiatowych oraz wszystkich przybyłych na sesję. ...... obrad (15:09) Wiceprzewodnicząca Rady przedstawiła porządek obrad i zwróciła się do ...... z zapytaniem czy mają uwagi i wnioski do przedstawionego porządku obrad. ...... Radni nie zgłosili żadnych uwag. ...... Rady poinformowała, że wpłynął wniosek Zarządu o rozszerzenie porządku sesji o ...... w sprawie zmiany Uchwały Nr III/30/2019 Rady ...... w Głubczycach z dnia 24 stycznia 2019 r. ...... w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z ...... szkańcami Powiatu Głubczyckiego. ...... Wniosek został poddany pod głosowanie. ...... Wynik głosowania: za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. ...... W wyniku głosowania uchwała zostały wprowadzona do porządku obrad w ...... poinformowała, że w pkt 4 ppkt f wprowadza się autopoprawkę poprzez poprawę daty z 2019 ...... Rady poddała cały porządek obrad pod głosowanie z uwzględnieniem w/w zmiany. ...... Wyniki głosowania: za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. ...... 2 W wyniku głosowania porządek obrad został przyjęty przez Radę Powiatu i przedstawia ...... się następująco: 1. ...... Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. ...... Podjęcie uchwał w sprawach: a) zmiany budżetu powiatu ...... rok, b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej, c) uchwalenia statutu Domu Pomocy ...... społecznej w Klisinie, d) powierzenia w roku ...... prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury powiatu dotyczącego prowadzenia ...... powiatowej, e) przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz ...... 3 ust. ...... 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o ...... f) zatwierdzenia programu naprawczego samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki ...... w Głubczycach na lata 2018-2020, g) skargi na działalność kierownika Powiatowego ...... Pomocy Rodzinie w Głubczycach h) skargi na działanie starosty Głubczyckiego, ...... petycji mieszkańców sołectwa Tłustomosty, j) zmiany Uchwały Nr II/9/2018 z dnia 19 ...... stopada 2018 r. ...... w sprawie powołania Komisji Administracyjno-Budżetowej, k) zmiany Uchwały Nr ...... z dnia 19 listopada 2018 r. ...... w sprawie powołania Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Porządku Publicznego, l) ...... Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 24 stycznia 2019 r. ...... w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z ...... szkańcami Powiatu Głubczyckiego. ...... Informacja na temat działalności samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki ...... Przedstawienie sprawozdania o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na ...... szczególnych stopniach awansu zawodowego w ...... szkołach prowadzonych przez Powiat Głubczycki. ...... Rozpatrzenie sprawozdania starosty Głubczyckiego z działalności Komisji ...... stwa i Porządku Powiatu Głubczyckiego za 2018 ...... sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w ...... Wnioski i oświadczenia radnych. ...... Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji (15:10) Wiceprzewodnicząca Rady ...... że protokół z poprzedniej sesji był wyłożony do wglądu w Biurze Rady. ...... Do protokołu nie zgłoszono zastrzeżeń, w związku z powyższym ...... poinformowała, że został przyjęty przez Radę Powiatu jednogłośnie. ...... Podjęcie uchwał w sprawach: (15:11) a) zmiany budżetu powiatu ...... na 2019 rok (15:11) Nastąpiła zmiana quorum (15:13) Ilość radnych ...... na sali obrad: 15 Do sesji dołączył radny Leszek Bac. ...... Projekt uchwały zreferowała skarbnik Powiatu. ...... Poinformowała, że w: § 1 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 29. ...... z tytułu opłat za zajęcie pasa ruchu drogowego na drodze powiatowej. ...... § 2 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 40. ...... z tytułu: - zakupu usług dot. ...... remontów bieżących i przeznaczenie powyższych środków na wydatki majątkowe (DPs w ...... sinie) – 25. ...... - opracowania rejestru terenów zagrożonych ruchami masowymi ...... § 3 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 18. ...... z tytułu: - zwrotu nienależnie uzyskanej w 2015 r. ...... subwencji ogólnej części oświatowej – 8. ...... działalności pożytku publicznego w zakresie polityki społecznej – 10. ...... § 4 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 51. ...... „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób zależnych poprzez ich aktywizację i ...... z mieszkańcami Kietrza” przeznaczonych na opłatę za ...... inwestorski oraz za obsługę wniosku – 25. ...... - zakupu maglownicy przemysłowej dla internatu ZsM – 11. ...... - zwiększenia środków przeznaczonych na wymianę ...... sowych źródeł ciepła c. ...... na ekologiczne wypłacanych osobom fizycznym w formie dotacji – 15. ...... Rady poinformowała, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji: - ...... stracyjno-Budżetowej, - Ochrony Zdrowia i ...... społecznej, - Oświaty, Kultury i sportu, - Ochrony Środowiska, Rolnictwa i ...... Projekt uchwały został poddany pod głosowanie. ...... Głosowanie w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego ...... Podkówka, Wojciech Bernacki, Benedykt Pospiszyl, Leszek Bac, Jerzy Naszkiewicz, Jan ...... sion, Bronisława Pawlik, Anita Juchno, Artur ...... Bartosz Rudziński, Piotr soczyński, Irena sapa, Maria Farasiewicz, Tadeusz Krupa. ...... 4 b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej (15:13) Projekt uchwały zreferowała ...... skarbnik Powiatu. ...... budżetu powiatu głubczyckiego ulegają zwiększeniu dochody do kwoty 74. ...... oraz wydatki do wysokości 73. ...... Powyższe zmiany uwzględniono w załączniku Nr 1. ...... zwiększenia nakładów, limitu wydatków oraz limitu ...... „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób zależnych poprzez ich aktywizację i ...... z mieszkańcami Kietrza”. ...... Projekt finansowany jest ze środków europejskich w ramach RPOWO w wys. ...... , z dotacji z budżetu państwa w kwocie 192. ...... oraz ze środków własnych w wys. ...... Okres realizacji projektu przypada na lata ...... a łączne nakłady finansowe wynoszą 3. ...... Rady poinformowała, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji: - ...... stracyjno-Budżetowej, - Ochrony Zdrowia i ...... społecznej, - Oświaty, Kultury i sportu, - Ochrony Środowiska, Rolnictwa i ...... Projekt uchwały został poddany pod głosowanie. ...... Głosowanie w sprawie zmiany wieloletniej prognozy ...... sowej (15:15) Wyniki imienne: ZA (15): Piotr ...... soczyński, Bogdan Kulik, Leszek Bac, Benedykt ...... spiszyl, Wojciech Bernacki, Tadeusz Krupa, ...... Juchno, Marian Podkówka, Irena sapa, Jan Jasion, Bartosz Rudziński, Artur Czechowicz, ...... Naszkiewicz, Bronisława Pawlik, Maria Farasiewicz. ...... c) uchwalenia statutu Domu Pomocy społecznej w Klisinie (15:16) Projekt uchwały ...... starosta Głubczycki. ...... Poinformował, że Dyrektor Domu Pomocy społecznej w Klisinie zwróciła się z wnioskiem ...... aktualizację statutu jednostki i opracowanie tekstu jednolitego statutu. ...... Rady poinformowała, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji: - ...... stracyjno-Budżetowej, - Ochrony Zdrowia i ...... społecznej, - Oświaty, Kultury i sportu, - Ochrony Środowiska, Rolnictwa i ...... Głosowanie w sprawie uchwalenia statutu Domu Pomocy społecznej w Klisinie (15: ...... 5 Wyniki imienne: ZA (15): Leszek Bac, Piotr soczyński, Benedykt Pospiszyl, ...... Kulik, Irena sapa, Tadeusz Krupa, Anita Juchno, Jan Jasion, Wojciech ...... Bartosz Rudziński, Artur Czechowicz, Jerzy Naszkiewicz, Marian Podkówka, Bronisława Pawlik, ...... Farasiewicz. ...... prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury powiatu dotyczącego prowadzenia ...... (15:17) Projekt uchwały zreferował Tomasz seń – kierownik Wydziału Oświaty i Zdrowia. ...... że obowiązkiem Powiatu, zgodnie z ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. ...... o bibliotekach jest prowadzenie biblioteki powiatowej. ...... Na dzień dzisiejszy Powiat nie prowadzi takiej placówki, gdyż ...... szty jej utworzenia przez Powiat byłyby bardzo ...... sokie. ...... W związku z czym celowe jest zawarcie porozumienia z Gminą Głubczyce na ...... zadania własnego Powiatu, jakim jest prowadzenie biblioteki powiatowej. ...... Rady poinformowała, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji: - ...... stracyjno-Budżetowej, - Ochrony Zdrowia i ...... społecznej, - Oświaty, Kultury i sportu, - Ochrony Środowiska, Rolnictwa i ...... Głosowanie w sprawie powierzenia w roku 2019 Gminie ...... prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury powiatu dotyczącego prowadzenia ...... (15:19) Wyniki imienne: ZA (15): Piotr soczyński, Leszek Bac, Irena sapa, Wojciech ...... Bogdan Kulik, Benedykt Pospiszyl, Anita Juchno, Bronisława Pawlik, Maria ...... siewicz, Tadeusz Krupa, Jan Jasion, Marian ...... Jerzy Naszkiewicz, Artur Czechowicz, Bartosz Rudziński. ...... e) przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz ...... 3 ust. ...... 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o ...... na rok 2019” (15:19) Nastąpiła zmiana quorum (15:22) Ilość radnych ...... na sali obrad: 16 Do sesji dołączył radny Tomasz Ognisty. ...... Projekt uchwały zreferowała Wicestarosta. ...... Poinformowała, że na podstawie art. ...... 5a ust. ...... 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o ...... organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala program ...... spółpracy z organizacjami pozarządowymi. ...... Niniejszy program niezbędny jest do podjęcia współpracy z organizacjami ...... Projekt Programu był przedmiotem konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz 6 ...... 3 ust. ...... 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o ...... Wyniki konsultacji zostały opisane w dokumencie: Informacja z przebiegu ...... sultacji projektu „Programu współpracy z ...... 3 ust. ...... 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o ...... Rady poinformowała, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji: - ...... stracyjno-Budżetowej, - Ochrony Zdrowia i ...... społecznej, - Oświaty, Kultury i sportu, - Ochrony Środowiska, Rolnictwa i ...... Głosowanie w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz ...... 3 ust. ...... 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o ...... (15:23) Wyniki imienne: ZA (16): Piotr soczyński, Leszek Bac, Anita Juchno, Artur ...... Tadeusz Krupa, Wojciech Bernacki, Jan Jasion, Jerzy Naszkiewicz, Bogdan Kulik, Maria ...... siewicz, Benedykt Pospiszyl, Marian Podkówka, ...... sz Rudziński, Irena sapa, Bronisława Pawlik, ...... sz Ognisty. ...... f) zatwierdzenia programu naprawczego samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki ...... w Głubczycach na lata 2018-2020 (15:23) Nastąpiła zmiana quorum (15:49) Ilość radnych ...... na sali obrad: 17 Do sesji dołączył radny Radosław Gorzko. ...... Program naprawczy sP ZOZ-u przedstawił dyrektor sP ZOZ w Głubczycach – Adam ...... ski. ...... Poinformował, że konieczność przedstawienia takiego programu wynika z przepisów ...... stawy, która nakłada taki obowiązek na ...... stki mające ujemny wynik finansowy. ...... Główne wnioski wynikające z programu to fakt, że szpital ...... st jednostką publiczną i musi przyjmować ...... szystkich pacjentów, którzy się zgłoszą. ...... Nie może selekcjonować ich pod żadnym względem np. ...... Główną przyczyną ujemnego wyniku finansowego jest słabe finansowanie ze strony ...... płatnika, jakim jest Narodowy Funduszu Zdrowia. ...... Dyrektor dodał, że ujemny wynik finansowy generują wszystkie szpitale na terenie ...... opolskiego. ...... Ponadto poinformował, że w dniu dzisiejszym wraz ze starostą byli na konwencie ...... starostów. ...... Wydźwięk jest taki, że w każdym szpitalu jest źle, a jednostki, które w poprzednich ...... miały dodatni wynik finansowy, obecnie również są na dużym minusie. ...... Radny Ognisty zwrócił się z pytaniem z czego się wzięło stwierdzenie ...... konwencie starostów, że jest źle, a nawet bardzo źle. ...... Dyrektor Jakubowski odpowiedział, że skoro w 2017 r. ...... szpitale wygenerowały 7 mln długu, a w tej ...... 20 mln, to trudno taką sytuację nazwać dobrą. ...... 7 Radny Rudziński stwierdził, że z programu wynika, iż na ...... i neonatologicznym zatrudnienie jest na poziomie minimalnym, co jest niepokojące, ...... gdyż w szpitalu w Kluczborku podobna sytuacja doprowadziła do zamknięcia oddziału z ...... W związku z tym jakie konkretne działania zostały podjęte, aby pozyskać lekarzy na ...... spomnianych oddziałach. ...... Dyrektor Jakubowski odpowiedział, że skutek jest minimalny. ...... POZ-ach, ale nie wyrażają oni woli pracy u nas, gdyż musieliby zostawić POZ-ty, które ...... siaj są dużo lepiej finansowane. ...... rezydentury pediatrycznej i w najbliższym czasie wraz z dyrektorem medycznym planują udać ...... się do konsultanta medycznego w dziedzinie ...... Radny Rudziński poinformował, że administracyjnie nie ma możliwości wyznaczenia ...... gdyż w całym województwie są wakaty rezydenckie. ...... Ponadto dodał, że jego zdaniem jest jeszcze kilka niebezpieczeństw, które nie ...... stały wykazane w programie m. ...... kadra lekarska spoza powiatu. ...... szpitale podkupują lekarzy dając lepsze oferty płacy. ...... Dyrektor szymański zasygnalizował również problem doszkalania się ...... Przytoczył pracownię endoskopii, w której pracuje minimalna liczba ...... i nie ma czasu i możliwości szkolenia młodego lekarza, aby uzyskał takie ...... Radny Rudziński poinformował, że od stycznia weszły w życie normy pielęgniarskie i ...... wspomniał, że ta sytuacja doprowadzi do likwidacji 30 łóżek w ...... szym szpital. ...... W związku z tym prosi o informację na jakich oddziałach nastąpi ...... tych łóżek i co będzie się działo od lipca, w momencie kiedy te normy ...... staną jeszcze bardziej zmniejszone. ...... Dyrektor Jakubowski poinformował, że łóżka zostaną ...... na następujących oddziałach: - neurologia – z 15 ...... Na oddziale wewnętrznym liczba łóżek nie zostanie w ogóle zmniejszona. ...... Ponadto dodał, że w dniu dzisiejszym wicewojewoda poinformowała, że te normy ...... Dodał, że przy nowych przepisach wykorzystanie łóżek będzie na poziomie 75% i ...... spełniamy normy zatrudnienia. ...... W szpitalu będzie ok. ...... 100 łóżek plus 90 na ZOL-u. ...... Radny Rudziński zwrócił się z pytaniem na jakich zasadach są ...... Dyrektor Jakubowski odpowiedział, że długotrwałe zobowiązania ...... są zaciągnięte przy 5-6 oprocentowaniu. ...... starosta stwierdził, że strata szpitala jest problemem globalnym, a to dla powiatu nie ...... st jedyna strata do pokrycia, gdyż dokładamy ...... do subwencji oświatowej, która jest niewystarczająca na pokrycie bieżącej działalności ...... szkół. ...... Dodał, że w dniu dzisiejszym na konwencie starostów wyciągnięto wniosek, że ważne jest ...... mieszkańców. ...... Rada będzie za tym, żeby rezygnować ze wsparcia innych przedsięwzięć finansowych i ...... pieniądze na to, aby 8 nasz szpital funkcjonował dalej na tym samym dobrym ...... starosta dodał, że na Konwencie starostów, Wicewojewoda Porowska chwaliła nasz ...... szpital za jego dobre funkcjonowanie, ale ...... simy sobie zdawać sprawę, że dzieje się to ...... sztem pokrycia za rok 2018 kwoty 3 mln zł z ...... stwierdził, że jest nadzieja, iż sytuacja finansowania ulegnie poprawie i NFZ ...... wystarczającą ilość środków, aby nie zwiększać straty w szpitalach. ...... Ma nadzieje, że jakieś rozwiązania systemowe pojawią się, bo jeżeli tak się nie ...... stanie, to za kilka lat będziemy mieli poważne ...... Rady poinformowała, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji: - ...... stracyjno-Budżetowej, - Ochrony Zdrowia i ...... społecznej, - Oświaty, Kultury i sportu, - Ochrony Środowiska, Rolnictwa i ...... Głosowanie w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego ...... samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki ...... (15:54) Wyniki imienne: ZA (17): Leszek Bac, Irena sapa, Bronisława Pawlik, ...... Pospiszyl, Piotr soczyński, Bogdan Kulik, Wojciech Bernacki, Tadeusz ...... Marian Podkówka, Maria Farasiewicz, Anita Juchno, Tomasz Ognisty, Jerzy ...... szkiewicz, Bartosz Rudziński, Radosław Gorzko, ...... Jasion, Artur Czechowicz. ...... g) skargi na działalność kierownika Powiatowego ...... Pomocy Rodzinie w Głubczycach (15:54) Nastąpiła zmiana quorum (16:10) Ilość radnych ...... na sali obrad: 16 sesję opuścił radny Tadeusz Krupa. ...... Przewodnicząca Komisji skarg, wniosków i petycji – Bronisława Pawlik ...... stawiła opinię Komisji w sprawie skargi na ...... Poinformowała, że Komisja zapoznała się ze skargą z dnia 10. ...... Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach poniesionych przez rodzica biologicznego kosztów ...... dziecka do szpitala. ...... Z pisma strony skarżącej wynika, iż zwróciła się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o ...... kosztów w wysokości 300 zł poniesionych na przewóz dziecka do kliniki w ...... szawie. ...... Zgodnie z Postanowieniem z dnia 27 marca 2018 roku sądu ...... Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w samborowicach. ...... Komisja skarg, wniosków i petycji ustaliła, iż nie ma podstaw prawnych do zwrotu ...... Pomocy Rodzinie w Głubczycach środków poniesionych przez rodzica biologicznego, gdyż ...... ograniczenia lub pozbawienia władzy rodzicielskiej, obowiązany jest troszczyć się o ...... Przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. ...... o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. ...... jedynie pokrycie przez Powiat średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na ...... W opinii Komisji skarga jest bezzasadna. ...... Osoba skarżąca zabrała głos przedstawiając swoje argumenty i dokumentację związaną z ...... stwierdziła, że domaga się zwrotu kosztów poniesionych na dowóz dziecka do kliniki ...... Warszawie. ...... Radny Naszkiewicz zwrócił się do radcy prawnego z pytaniem czy jest ...... uzasadnienie do zwrotu tych środków. ...... Radca prawny odpowiedział, że nie ma przepisów pozwalających powiatowi na zwrot pieniędzy ...... Dziecko było umieszczone w placówce na podstawie postanowienia sądu. ...... Radny Bac, odnosząc się do zarzutu skarżącej dotyczącego złego i nienależytego ...... córki w placówce w samoborowicach, zapytał radcę czy powiat nie ...... kontrolować jednostki, której przekazuje środki na utrzymanie ...... zdrowotnej przez placówkę nie leży w gestii powiatu, gdyż nie jest to jego jednostka, ...... nie może kontrolować placówki, która nie jest jego jednostką. ...... Dodał, że to sąd skierował dziecko do placówki, a nadzór nad ...... lub gmina, na którego terenie ów placówka się znajduje. ...... Radny Naszkiewicz zwrócił się do skarżącej z pytaniem czy zwracała się o pomoc ...... sową do opieki społecznej. ...... Osoba skarżąca odpowiedziała, że składała takie pismo, ale otrzymała negatywną ...... Wiceprzewodnicząca Rady poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie skargi jako ...... sadną. ...... Głosowanie w sprawie skargi na działalność kierownika Powiatowego ...... imienne: ZA (12): Marian Podkówka, Piotr soczyński, Bogdan Kulik, Wojciech Bernacki, ...... sapa, Anita Juchno, Jan Jasion, Radosław Gorzko, Bartosz Rudziński, Maria ...... siewicz, Bronisława Pawlik, Benedykt Pospiszyl. ...... PRZECIW (1): Tomasz Ognisty. ...... WsTRZYMAŁO sIĘ (3): Leszek Bac, Jerzy Naszkiewicz, Artur Czechowicz. ...... 10 h) skargi na działanie starosty Głubczyckiego (16:30) Przewodnicząca ...... sji skarg, wniosków i petycji – Bronisława ...... przedstawiła opinię Komisji w sprawie skargi na działalność starosty Głubczyckiego. ...... Poinformowała, że Komisja zapoznała się ze skargą z dnia 11. ...... a dotyczącymi niepodjęcia działań przez starostę Głubczyckiego zmierzających do faktycznego ...... sprawdzenia prawidłowości wykorzystania ...... działki nr 184 położonej w Klisinie. ...... Komisja skarg, wniosków i petycji ustaliła, iż brak jest podstaw do stwierdzenia ...... z prawem postanowienia starosty Głubczyckiego z dnia 16 sierpnia 2013 r. ...... s). ...... Obowiązek wydania przedmiotowego postanowienia wynika z dyspozycji art. ...... 53 ust. ...... 4 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. ...... o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. ...... 1945) w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy ...... 61 tej ustawy) oraz faktu, iż to starosta jest organem właściwym w zakresie ochrony ...... rolnych i leśnych w sprawach niezastrzeżonych dla innych organów (ustawowe ...... 5 ust. ...... 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. ...... o ochronie gruntów rolnych i leśnych - tekst jedn. ...... W świetle powyższego organ - starosta Głubczycki legitymowany był do wydania ...... postanowienia i w tym formalnym zakresie jest ono zgodne z prawem. ...... Odnosząc się zaś do kwestii jego merytorycznej zgodności z przepisami ...... uznać, iż postanowienie starosty Głubczyckiego z dnia 16 sierpnia 2013 r. ...... nie daje podstaw do uznania go za naruszające powszechnie obowiązujące przepisy ...... Przeciwne twierdzenia skarżącego, wyrażone w skardze z dnia 11 września 2018 r. ...... nie znajdują oparcia w ustaleniach poczynionych przez właściwy organ w ...... sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ...... zabudowy w zakresie swojej właściwości. ...... Powyższe stało u podstaw wydania postanowienia przez starostę Głubczyckiego w ...... 16 sierpnia 2013 r. ...... które to postanowienie stało się ostateczne, a w rezultacie stanowiło podstawę ...... wydania i realizowania decyzji Burmistrza Głubczyc o warunkach zabudowy. ...... Wzmiankowane orzeczenia pozostają w obrocie prawnym, wobec czego stanowią ...... praw i obowiązków wnioskodawcy i w tym zakresie wydane zostały zgodnie z powszechnie ...... przepisami prawa. ...... W opinii Komisji skarga jest bezzasadna. ...... Radny Ognisty zwrócił się z pytaniem czy działka była na terenie ...... s-u Klisino. ...... Przewodnicząca Komisji odpowiedziała, że działka nie była na ...... DPs-u. ...... Wiceprzewodnicząca Rady poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie skargi jako ...... sadną. ...... Głosowanie w sprawie skargi na działanie starosty Głubczyckiego (16:40) Wyniki imienne: ...... ZA (13): Piotr soczyński, Bogdan Kulik, Wojciech Bernacki, Benedykt ...... spiszyl, Jan Jasion, Bartosz Rudziński, ...... sława Pawlik, Irena sapa, Radosław Gorzko, ...... Podkówka, Artur Czechowicz, Maria Farasiewicz, Anita Juchno. ...... WsTRZYMAŁO sIĘ (3): Leszek Bac, Jerzy Naszkiewicz, Tomasz Ognisty. ...... i) petycji mieszkańców sołectwa Tłustomosty (16:41) Przewodnicząca Komisji skarg, ...... sków i petycji – Bronisława Pawlik ...... stawiła opinię Komisji w sprawie petycji ...... szkańców sołectwa Tłustomosty. ...... Komisja zapoznała się z petycją z dnia 20. ...... drogi powiatowej nr 1227O relacji Kietrz-Tłustomosty. ...... Z analizy pisma wraz z załączoną dokumentacją ...... wynika, iż droga jest w bardzo złym stanie technicznym. ...... Nawierzchnia posiada liczne dziury, koleiny i pęknięcia. ...... Pobocze drogi jest ukruszone, co powoduje duże zwężenie szerokości ...... stwarzające utrudnienia podczas mijania się pojazdów. ...... Komisja widzi potrzebę uzupełnienia poboczy do ...... szerokości odpowiadającej drodze powiatowej ...... W opinii Komisji petycja jest zasadna. ...... Radna sapa podziękowała Komisji za uznanie petycji za zasadną. ...... odbył się objazd dróg powiatowych na terenie Gminy ...... w którym udział wzięli członkowie Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Porządku ...... również uznali za konieczne wyremontowanie wspomnianej drogi. ...... starosta poinformował, że w tym roku odbył się dopiero objazd dróg powiatowych po jednej ...... stwierdził, że jest przekonany, iż po kolejnych objazdach w ...... stałych gminach pojawią się następne wnioski i ...... Oczywiście, zdaniem starosty, petycja mieszkańców sołectwa Tłustomosty jest zasadna, ...... konkretne głosowania odbywać się będą w momencie, kiedy będziemy ...... środki finansowe na wykonanie tych wszystkich wniosków. ...... Wówczas może się okazać, że tych petycji będzie mniej, gdyż ...... wcześniej już starosta wspomniał, jest potrzeba dotowania szkół i służby zdrowia, ...... Wszystkich zadań nie uda się zrealizować i przy głosowaniu nad budżetem ...... Radny Rudziński zwrócił się z pytaniem czy wiadomo jakie będą koszty ...... wspomnianej drogi. ...... starosta odpowiedział, że aby móc określić koszty ...... najpierw ocenić, czy ta inwestycja będzie realizowana. ...... Następnie należy wykonać dokumentację techniczną, ...... Wówczas będzie można mówić o kosztach. ...... starosta wspomniał, że w momencie uchwalania budżetu na ...... rok nie było mowy o w/w inwestycji i nic nie wskazuje na to, aby do ...... jakieś dodatkowe środki, by móc tą inwestycję zrealizować. ...... Radny Rudziński stwierdził, że opinia Komisji skarg, wniosków i petycji jest nie ...... sekwentna, gdyż wniosek jest o podjęcie ...... W związku z tym powinno się działać konsekwentnie i skoro jest niezwłoczna potrzeba ...... starosta poinformował, że można w ramach bieżącego ...... Radny Rudziński zwrócił radnym uwagę, że kilka miesięcy ...... podczas głosowania nad budżetem, ta droga była w takim ...... samym stanie i wówczas nie było wniosków o jej ...... 12 Radna sapa poinformowała, że z petycją o remont ...... spomnianej drogi zwrócili się mieszkańcy ...... stomostów i Komisja skarg, wniosków i petycji ...... jej zasadność. ...... Niemniej jednak na chwilę obecną zostanie wykonany tylko bieżący remont. ...... Radny Rudziński zwrócił się z pytaniem ile szacunkowo wyniesie koszt bieżącej naprawy. ...... Wicestarosta odpowiedziała, że na chwilę obecną nie ma ...... kosztorysu i trudno mówić o jakiejkolwiek kwocie. ...... Ponadto odnosząc się do wypowiedzi radnego Rudzińskiego, że rok ...... ta droga była w takim samym stanie poinformowała, że w ubiegłym roku ...... s inwestycji w miejscowości Nowa Cerekwia, ...... W związku z tym jej stan techniczny bardzo się pogorszył. ...... Radny Ognisty potwierdził zły stan drogi w związku z objazdem drogi ...... Przychyla się do wniosku mieszkańców Tłustomostów i chciałby, żeby chociaż w ramach ...... Ponadto zwrócił się z pytaniem czy w związku z objazdem ...... spowodowanym remontem drogi wojewódzkiej, ...... ma możliwości prawne lub czy istnieje szansa na porozumienie z Zarządem Dróg ...... aby partycypowali w kosztach remontu drogi Tłustomosty-Kietrz. ...... starosta stwierdził, że plany inwestycyjne remontów dróg należy szczegółowo ...... na posiedzeniach komisji i wypracować wspólne stanowisko, jakie inwestycje należy ...... w pierwszej kolejności. ...... Radny Czechowicz stwierdził, że wspomniana droga jest niebezpieczna, ponieważ ...... skrajnie są zniszczone, co powoduje, że droga ...... spełnia norm szerokości i pojazdy mijając się muszą zwolnić, aby wykonać ten manewr. ...... Radny Ognisty stwierdził, że jest za wykonaniem inwestycji w Lewicach, ...... się również do wniosku Przewodniczącego Gorzko dot. ...... Wojska Polskiego w Kietrzu. ...... Dodał, że z chwilą remontu wspomnianego chodnika, przyłączy się osobiście ...... usuwania pniaków. ...... Głosowanie w sprawie petycji mieszkańców sołectwa Tłustomosty (17:02) Wyniki imienne: ...... (15): Leszek Bac, Tomasz Ognisty, Irena sapa, Piotr soczyński, Wojciech Bernacki, ...... Podkówka, Radosław Gorzko, Bogdan Kulik, Artur Czechowicz, ...... sława Pawlik, Jerzy Naszkiewicz, Benedykt ...... spiszyl, Jan Jasion, Anita Juchno, Maria ...... siewicz. ...... WsTRZYMAŁO sIĘ (1): Bartosz Rudziński. ...... j) zmiany Uchwały Nr II/9/2018 z dnia 19 listopada 2018 r. ...... w sprawie powołania Komisji Administracyjno-Budżetowej (17:05) Projekt uchwały ...... stawiła Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu. ...... Poinformowała, że radny Czechowicz pisemnie zadeklarował chęć pracy w Komisji ...... stracyjno-Budżetowej. ...... Radna Pawlik zgłosiła ustnie również akces pracy w w/w Komisji. ...... 13 Głosowanie w sprawie zmiany Uchwały Nr II/9/2018 z dnia 19 ...... stopada 2018 r w sprawie powołania Komisji ...... stracyjno-Budżetowej (17:05) Wyniki imienne: ...... (16): Wojciech Bernacki, Piotr soczyński, Benedykt Pospiszyl, Anita Juchno, Bogdan ...... Irena sapa, Radosław Gorzko, Jan Jasion, Marian Podkówka, Bartosz Rudziński, ...... szek Bac, Jerzy Naszkiewicz, Artur Czechowicz, ...... sz Ognisty, Bronisława Pawlik, Maria ...... siewicz. ...... k) zmiany Uchwały Nr II/11/2018 z dnia 19 listopada 2018 r. ...... w sprawie powołania Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Porządku Publicznego (17:08) ...... uchwały przedstawiła Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu. ...... Poinformowała, że ona sama złożyła pisemną rezygnację z pracy w Komisji Ochrony ...... ska, Rolnictwa i Porządku Publicznego, a ...... stępnie ją uzasadniła. ...... Radna Pawlik zgłosiła ustnie również rezygnację z pracy w w/w Komisji. ...... Głosowanie w sprawie zmiany Uchwały Nr II/11/2018 z dnia 19 ...... stopada 2018 r. ...... w sprawie powołania Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Porządku Publicznego (17:08) ...... imienne: ZA (16): Leszek Bac, Bogdan Kulik, Irena sapa, Wojciech ...... Anita Juchno, Jerzy Naszkiewicz, Bronisława Pawlik, Marian Podkówka, Radosław Gorzko, ...... Benedykt Pospiszyl, Bartosz Rudziński, Tomasz Ognisty, Jan Jasion, Artur Czechowicz, ...... Farasiewicz, Piotr soczyński. ...... Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 24 stycznia 2019 r. ...... w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z ...... szkańcami Powiatu Głubczyckiego (17:10) ...... uchwały zreferowała Wicestarosta. ...... Poinformowała, że w związku z sugestią nadzoru prawnego Wojewody Opolskiego o ...... szerzenie kręgu osób mogących brać udział w ...... sultacjach, wykreśla się z § 1 ust. ...... Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 24 stycznia 2019 r. ...... słowo „pełnoletni”. ...... Głosowanie w sprawie zmiany Uchwały Nr III/30/2019 Rady ...... w Głubczycach z dnia 24 stycznia 2019 r. ...... w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z ...... szkańcami Powiatu Głubczyckiego (17:10) 14 ...... imienne: ZA (15): Marian Podkówka, Piotr soczyński, Bogdan Kulik, Irena sapa, Jerzy ...... szkiewicz, Wojciech Bernacki, Tomasz Ognisty, ...... Jasion, Bronisława Pawlik, Artur Czechowicz, Leszek Bac, ...... Juchno, Radosław Gorzko, Bartosz Rudziński, Maria Farasiewicz. ...... WsTRZYMAŁO sIĘ (1): Benedykt Pospiszyl. ...... Informacja na temat działalności samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki ...... w Głubczycach (17:11) Pan Adam Jakubowski – Dyrektor sP ZOZ w Głubczycach ...... stawił szczegółową informację na temat ...... sP ZOZ-u. ...... Poinformował, że w przyszłym tygodniu przyjdą defibrylatory zakupione ...... W najbliższym czasie zostanie ogłoszony konkurs na ambulatoryjną rehabilitację ...... Ponadto poinformował, że otrzymali pismo od Wojewody Opolskiego o zwiększonej ...... W związku z tym już szybciej w sP ZOZ dokonano przebadania wszystkich ...... W związku z tym udało się zdobyć 30 szczepionek i zostanie nimi zaszczepiony ...... sonel pierwszego kontaktu. ...... Podsumowując stwierdził, że na dzień dzisiejszy szpital funkcjonuje w miarę stabilnie, ale ...... w personelu lekarskim są w dalszym ciągu. ...... Radny Podkówka zwrócił się z pytaniem dlaczego koszty prądu wzrosły o ...... skoro jest zamontowany wiatrak, który miał wprowadzać ...... szczędności. ...... Dyrektor Jakubowski odpowiedział, że wzrost kosztów energii wynika ze wzrostu ceny ...... a nie ze wzrostu zużycia, gdyż ceny wzrosły o 70%. ...... Odnosząc się do wiatraka poinformował, że ma niewielką ...... Przedstawienie sprawozdania o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na ...... szczególnych stopniach awansu zawodowego w ...... szkołach prowadzonych przez Powiat Głubczycki ...... Pan Tomasz seń – Kierownik Wydziału Oświaty i Zdrowia ...... stawił sprawozdania o wysokości średnich ...... nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez ...... analizy wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. ...... Z wyliczeń wynika, że za 2018 rok osiągnięto średnie wynagrodzenia na każdym ...... stopniu awansu. ...... Rozpatrzenie sprawozdania starosty Głubczyckiego z działalności Komisji ...... stwa i Porządku Powiatu Głubczyckiego za 2018 ...... (17:41) Pan Tadeusz schmidt – sekretarz Powiatu przedstawił w imieniu ...... starosty sprawozdanie z działalności Komisji ...... stwa i Porządku Powiatu Głubczyckiego za 2018 ...... 15 Radny Rudziński zwrócił się z pytaniem czy w związku z przekroczeniem ...... emisji pyłów do środowiska, powiat jest w stanie współdziałać z gminami w celu ...... tej emisji poprzez karanie mieszkańców palących śmieci i plastik. ...... starosta odpowiedział, że jest kilka sposobów działania m. ...... - zapisy ustawowe, które regulują jakość spalanych paliw stałych, - wsparcie finansowe ...... dla osób fizycznych na wymianę kotłów klasy powyżej V. ...... Ponadto poinformował, że ilość emisji pyłów badana jest przez WIOŚ. ...... Parę lat temu w ramach programu „Kawka”, istniała możliwość sfinansowania gminom takich ...... stycji, które polegały na wpinaniu do kotłowni ...... skich pojedynczych użytkowników, którzy mieli ...... Na chwile obecną jest ogłoszony program „Czyste powietrze” i od pół roku są zbierane ...... ski. ...... Być może, jak w ramach tego programu zostaną uwolnione środki, to wówczas poprzez ...... spółfinansowanie będziemy mogli redukować ...... soką emisję. ...... Odnosząc się do karania poinformował, że powiat nie ...... siada żadnego instrumentu zarówno do kontroli, ...... Radny Rudziński stwierdził, że gmina posiada instrumenty do karania i na pewno kary ...... na poprawę jakości środowiska. ...... starosta zaproponował, aby radny Rudziński sformułował wniosek do komisji, która zajmie ...... się tą sprawą. ...... Radny Bac poinformował, że w sąsiednich powiatach, gminy kupują drony, które ...... jakość czystości powietrza i miejsca, z których wydobywa się powietrze ...... szczone. ...... Odnosząc się do odśnieżania zwrócił się z prośbą, aby firmy wykonywały swoją pracę ...... sumiennie i starannie. ...... Radny Ognisty zwrócił się z pytaniem czy na terenie powiatu ...... stępują zagrożenia ekologiczne. ...... sekretarz Powiatu odpowiedział, że zagrożenia ...... rozpoznaje Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, i temu tematowi było ...... jedno spotkanie. ...... starosta poinformował, że nadzór na składowiskiem śmieci prowadzi Wojewódzki Fundusz ...... Środowiska oraz Marszałek Województwa Opolskiego, natomiast nad wodami nadzór sprawuje ...... instytucja „Wody Polskie”. ...... Radny Ognisty zapytał czy drastyczny wzrost benzopirenu dotyczy również naszego powiatu. ...... sekretarz odpowiedział, że tak, gdyż badania ...... są ogólnopolskie. ...... sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w ...... (18:09) Radny Naszkiewicz zwrócił się z pytaniem o jakie uchybienia chodzi w ...... spole szkół Mechanicznych w związku z kontrolą ...... stacji sanitarno-Epidemiologicznej i czy zostały już usunięte. ...... starosta odpowiedział, że uchybienie zostało usunięte, kosztowało ok. ...... zł, a chodziło o konieczność zakupu zwykłej suszarki do naczyń. ...... 16 Radny Rudziński zwrócił się z pytaniem o zapis dotyczący pokrycia ...... straty PKs-u. ...... starosta odpowiedział, że są dwie możliwości, albo udziałowcy PKs-u ...... stratę albo wpisuje się ją na pokrycie z przyszłościowych zysków powstałych w latach ...... stępnych. ...... Radny Ognisty stwierdził, że cieszy się z faktu, iż planowana jest ścinka poboczy ...... spółkę PKs. ...... Radny Rudziński zwrócił się z pytaniem czy oprocentowanie w instytucji ...... sowej „Magellan” jest na takim niskim poziomie ...... wynosi 5%. ...... Dyrektor Jakubowski odpowiedział, że wynosi 5%-6% i jest to troszkę wyżej niż w zwykłym ...... Dodał, że na innych zasadach banki udzielają kredytów dla osób ...... i zapytania radnych (18:15) Radny Rudziński poinformował, że ma przygotowane trzy ...... i złoży je w formie pisemnej. ...... złożyła pisemną interpelację w sprawie podcinki drzew przy drodze powiatowej ...... przy drodze powiatowej Gniewkowice-Dzierżysław, zwłaszcza na wysokości cmentarza w ...... starosta przedstawił krótką informację w sprawie planowanych przycinek drzew i wycinki ...... Wnioski i oświadczenia radnych (18:23) ...... Rady poinformował, że wpłynęła skarga na Przewodniczącego Rady, która została ...... sowana do Komisji Rewizyjnej i radnych powiatu. ...... W związku z tym radni otrzymają treść tej skargi oraz zostanie ona przesłana Wojewodzie ...... skiemu do rozpatrzenia. ...... że z opinii radcy prawnego wynika, iż brak jest prawnych uregulowań, z których wynika kto ...... taką skargę rozpatrywać. ...... z tym, jeżeli Wojewoda uzna, że nie jest jej adresatem, wówczas zostanie ona ...... do właściwej komisji celem jej rozpatrzenia. ...... Radny Naszkiewicz poprosił radnych o uczczenie minutą ciszy śmierć ...... Jana Olszewskiego. ...... Radni powstali i minutą ciszy uczcili pamięć zmarłego premiera. ...... Wiceprzewodnicząca Rady przedstawiła informację o wydarzeniach ...... mających miejsce w kolejnych miesiącach: - XIX Festiwal Kultury Powiatowej – ...... Radni zostali zapoznani ze szczegółowym programem festiwalu, - koncert ...... „Otwarte serca” – 21 marca 2019 r. ...... w sali „Pod aniołem”, - jubileusz obchodów 25-lecia Zespołu szkół ...... 17 Wiceprzewodnicząca zadedykowała wszystkim kobietom z okazji Dnia Kobiet wiersz ...... snej twórczości pt. ...... „Kwintesencja kobiecości”. ...... Rady poinformowała, że porządek IV sesji Rady Powiatu VI kadencji został wyczerpany ...... Zakończono sesję (18:36) Przewodniczący Rady Powiatu ...... sław Gorzko Protokółowała: Wioletta ...... selan Inspektor ...
 • Sesja VI
  ... wykaz głosowań radnych z VI sesji Rady Powiatu   Obrady rozpoczęto ...... 18:15 tego samego dnia. ......   W posiedzeniu wzięło udział 15 radnych: 1. ...... Jerzy Naszkiewicz 2. ...... Leszek Bac 3. ...... Bartosz Rudziński 4. ...... Maria Farasiewicz 6. ...... Irena sapa 10. ...... Bronisława Pawlik 11. ...... Radosław Gorzko 12. ...... Jan Jasion 13. ...... Tadeusz Krupa 14. ...... Piotr soczyński   1. ...... (15:05)   2. ...... (15:05)   3. ...... Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji. ...... (15:07)   4. ...... Podjęcie uchwał w sprawach: (15:08)   Uchwała w sprawie zmiany budżetu ...... głubczyckiego na 2019 rok (15:11)   Wyniki imienne: ZA(15): Leszek Bac, ...... Kulik, Piotr soczyński, Anita Juchno, Irena sapa, Marian Podkówka, Wojciech Bernacki, ...... Naszkiewicz, Artur Czechowicz, Jan Jasion, Tadeusz Krupa, Bartosz Rudziński, ...... sław Gorzko, Bronisława Pawlik, Maria ...... siewicz PRZECIW(0): WsTRZYMUJĘ sIĘ(0): ...... NIE GŁOsOWALI/NIEOBECNI(0):   Uchwała w sprawie udzielenia dotacji ...... sko-Katolickiej Parafii pw. ...... Bartłomieja w Dzierżysławiu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty ...... przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (15:23)   Wyniki ...... ZA(15): Piotr soczyński, Irena sapa, Leszek Bac, Bronisława Pawlik, Benedykt ...... spiszyl, Anita Juchno, Marian Podkówka, Bogdan ...... Jan Jasion, Jerzy Naszkiewicz, Tadeusz Krupa, Artur Czechowicz, Radosław Gorzko, ...... Bernacki, Maria Farasiewicz PRZECIW(1): Bartosz Rudziński ...... sTRZYMUJĘ sIĘ(0): NIE ...... sOWALI/NIEOBECNI(0): Uchwała w sprawie ...... dotacji Rzymsko-Katolickiej Parafii św. ...... Marcina w Gołuszowicach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane ...... zabytku wpisanym do rejestru zabytków (15:24)   Wyniki ...... ZA(15): Marian Podkówka, Piotr soczyński, Leszek Bac, Bogdan Kulik, Wojciech ...... Irena sapa, Bronisława Pawlik, Anita Juchno, Tadeusz Krupa, ...... Naszkiewicz, Radosław Gorzko, Jan Jasion, Artur Czechowicz, Maria Farasiewicz, ...... Pospiszyl PRZECIW(1): Bartosz Rudziński WsTRZYMUJĘ sIĘ(0): NIE ...... sOWALI/NIEOBECNI(0):   Uchwała w ...... sprawie udzielenia dotacji Parafii ...... skokatolickiej pw. ...... Podwyższenia Krzyża Świętego w Lisięcicach na prace konserwatorskie, ...... stauratorskie lub roboty budowlane przy ...... wpisanym do rejestru zabytków (15:27)   Wyniki imienne: ZA(15): Leszek Bac, ...... Juchno, Piotr soczyński, Bogdan Kulik, Irena sapa, Wojciech Bernacki, Bronisława Pawlik, ...... Pospiszyl, Jerzy Naszkiewicz, Artur Czechowicz, Tadeusz Krupa, ...... sław Gorzko, Jan Jasion, Maria Farasiewicz, ...... Podkówka PRZECIW(1): Bartosz Rudziński WsTRZYMUJĘ sIĘ(0): NIE ...... sOWALI/NIEOBECNI(0):   Uchwała w ...... sprawie udzielenia dotacji Parafii ...... skokatolickiej pw. ...... Podwyższenia Krzyża Świętego w Lisięcicach na prace konserwatorskie, ...... stauratorskie lub roboty budowlane przy ...... wpisanym do rejestru zabytków (15:27)   Wyniki imienne: ZA(15): Leszek Bac, ...... Juchno, Piotr soczyński, Bogdan Kulik, Irena sapa, Wojciech Bernacki, Bronisława Pawlik, ...... Pospiszyl, Jerzy Naszkiewicz, Artur Czechowicz, Tadeusz Krupa, ...... sław Gorzko, Jan Jasion, Maria Farasiewicz, ...... Podkówka PRZECIW(1): Bartosz Rudziński WsTRZYMUJĘ sIĘ(0): NIE ...... sOWALI/NIEOBECNI(0):   Uchwała w ...... sprawie powierzenia Gminie Branice prowadzenia ...... publicznego z zakresu kultury i promocji powiatu dotyczącego ...... XIX Festiwalu Kultury Powiatowej (15:29)   ...... Wyniki imienne: ZA(16): Leszek Bac, Piotr soczyński, Wojciech Bernacki, Bogdan Kulik, ...... Pospiszyl, Irena sapa, Bronisława Pawlik, Jerzy Naszkiewicz, Jan Jasion, ...... Juchno, Tadeusz Krupa, Marian Podkówka, Radosław Gorzko, Artur Czechowicz, Maria ...... siewicz, Bartosz Rudziński PRZECIW(0): ...... sTRZYMUJĘ sIĘ(0): NIE ...... sOWALI/NIEOBECNI(0):     ...... sp;       Uchwała w ...... sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie ...... stosunku pracy z radnym (17:02)   ...... imienne: ZA(11): Piotr soczyński, Tadeusz Krupa, Wojciech Bernacki, Bronisława Pawlik, ...... Bartosz Rudziński, Irena sapa, Bogdan Kulik, Radosław Gorzko, Jan ...... sion, Benedykt Pospiszyl, Anita Juchno ...... Marian Podkówka, Jerzy Naszkiewicz WsTRZYMUJĘ sIĘ(2): Artur Czechowicz, Maria ...... siewicz NIE GŁOsOWALI (1): Leszek Bac ...... sp; Nastąpiła zmiana quorum (17:20) ...... radnych obecnych na sali obrad: 14   sesję opuścili radni: 1. ...... Bartosz Rudziński 2. ...... Bogdan Kulik   Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do ...... stwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. ...... obiektów użyteczności publicznej na terenie subregionu Południowego - Etap II" w ramach ...... Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (17:22)   ...... imienne: ZA(14): Leszek Bac, Piotr soczyński, Benedykt Pospiszyl, Irena sapa, Tadeusz ...... Artur Czechowicz, Jerzy Naszkiewicz, Bronisława Pawlik, Anita Juchno, Radosław Gorzko, ...... Jasion, Wojciech Bernacki, Maria Farasiewicz, Marian Podkówka PRZECIW(0): ...... sTRZYMUJĘ sIĘ(0): NIE ...... sOWALI/NIEOBECNI(0):   5. ...... sprawozdanie o sytuacji na rynku pracy na terenie działania ...... (17:22)   6. ...... Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w ...... (17:39)   7. ...... sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w ...... (17:47)   8. ...... (17:51)   9. ...... Wnioski i oświadczenia radnych. ...... (17:54)   10. ...... (18:14)   Zakończono sesję (18:15) ...
 • Starosta Głubczycki ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds.kontroli zarządczej i analiz
 • Informacja Komisji Konkursowej z przeprowadzonego naboru na stanowisko urzędnicze - Kierownik Wydziału Drogownictwa
 • Franciszkański Ośrodek Pomocy Dzieciom w Głubczycach
 • Oferty NGO w trybie bezkonkursowym (art.19a)
 • Konkurs „Mały Ratownik” rozstrzygnięty
  ... Konkurs „Mały Ratownik” rozstrzygnięty Powiat Głubczycki przeprowadził ...... s na logo edukacyjno-profilaktycznego projektu ...... skiego „Mały Ratownik”. ...... Wpłynęło pięć prac konkursowych. ...... Zwycięską pracą okazała się praca zbiorowa z Zespołu szkół specjalnych ...... sOsW w Głubczycach. ......  Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się podczas ...... stej gali podsumowującej projekt w miesiącu ...... Oceniane prace konkursowe miały ogromne walory artystyczne, a ...... sja oceniająca prace wskazywała na wielką ...... sp; Wszystkim młodym artystom gratulujemy ...... plastycznego i bardzo serdecznie dziękujemy za wzięcie udziału w ...... sie! ......     ...
 • SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
  ... ska sieć Punktów Informacyjnych Funduszy ...... skich zaprasza na: sPOTKANIE INFORMACYJNE ...... PRZEDsIĘBIORCÓW które odbędzie się: 12. ...... 1000 starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu, Plac ...... 13, sala narad (w przypadku zaistnienia potrzeb osób z  ...... sprawnością ruchową prosimy o kontakt z ...... spotkania)   Tematem spotkania będzie: EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA ...... MsP   organizator spotkania Lokalny Punkt Informacyjny ...... szy Europejskich w  Kędzierzynie-Koźlu ...... 77 48 37 003 wew. ...... skie. ......   Więcej informacji: https://rpo. ...... skie. ......   ZGŁOsZENIA: https://docs. ...... s ...... s ...... s ...... s ...... sQLvX-by06Gy5h3Q/viewform? ...... sp=sf_link ...
 • Informacja Komisji Konkursowej z przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Głubczycach - Referent Wydziału Geodezji i Nieruchomości
 • Ogłoszenie o sprzedaży drewna opalowego
 • Sesja V
  ... wykaz głosowań radnych z V sesji Rady Powiatu   Obrady rozpoczęto ...... 15:12 tego samego dnia. ......   W posiedzeniu wzięło udział 13 członków: 1. ...... Jerzy Naszkiewicz 2. ...... Leszek Bac 3. ...... Bartosz Rudziński 4. ...... Maria Farasiewicz 6. ...... Irena sapa 9. ...... Bronisława Pawlik 10. ...... Radosław Gorzko 11. ...... Jan Jasion 12. ...... Piotr soczyński   Radni: Tadeusz Krupa oraz Benedykt Pospiszyl byli obecnie ...... sesji ale z powodu braku urządzenia do głosowania nie brali udziału w głosowaniu. ......   1. ...... (15:07)   2. ...... (15:07)   3. ...... Podjęcie uchwały w sprawie podziału środków na realizację zadań z ...... su rehabilitacji zawodowej i społecznej, ...... sowanych przez Państwowy Fundusz  ...... Osób Niepełnosprawnych. ...... (15:08)   Uchwała w sprawie podziału środków na realizację zadań z ...... su rehabilitacji zawodowej i społecznej, ...... sowanych przez Państwowy Fundusz  ...... Osób Niepełnosprawnych. ...... (15:11)   Wyniki imienne: ZA(13): Piotr ...... soczyński, Bogdan Kulik, Leszek Bac, Wojciech ...... Marian Podkówka, Bronisława Pawlik, Irena sapa, Anita Juchno, Jerzy Naszkiewicz, Jan ...... sion, Bartosz Rudziński, Maria Farasiewicz, ...... sław Gorzko   PRZECIW(0):   ...... WsTRZYMUJĘ sIĘ(0):   BRAK GŁOsU(0):   4. ...... (15:12)   ...