Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: ok
znaleziono plików: 533 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 1115

 • Zapytanie radnego Leszka Baca dot. podstawy prawnej zmiany formy protokołu z X sesji Rady Powiatu
 • Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2020 rok
 • Ogłoszenie o konkursie na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2020 roku
 • Regulamin Organizacyjny Starostwa
  ... w Głubczycach z dnia 10 kwietnia 2019 roku   w sprawie uchwalenia ...... Powiatu w Głubczycach z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu ...... w Głubczycach z dnia 10 kwietnia 2019 roku     REGULAMIN ...... organizacyjny, zwany dalej „ Regulaminem ” określa organizację wewnętrzną   ...... zadań określonych uchwałami Rady Powiatu i Zarządu ...... wykonuje zadania i kompetencje w zakresie określonym przez Starostę. ...... organizację pracy w zakresie terminowości i toku wykonywania zadań      ...... komórek organizacyjnych, nadzorowanie toku przygotowywania projektów uchwał Zarządu ...... Sekretarza Powiatu jego zadania w ściśle określonym zakresie wykonuje osoba upoważniona ...... polityki finansowej powiatu, wykonywanie określonych obowiązków wynikających z przepisów ...... Sekretarzem i Skarbnikiem zostanie określony       ...... Kierownika i zakres powierzonych zadań określa Starosta. ...... zakresy czynności pracowników Wydziałów określają ich Kierownicy. ...... obsługiwać interesantów bez niepotrzebnej zwłoki, uprzejmie i szybko, udzielać ...... nieobecności Sekretarza, jego zadania w określonym zakresie wykonuje osoba przez niego ...... organom administracji rządowej, jednostkom lokalnego samorządu terytorialnego, a także ...... Starostwa do załatwienia w jego imieniu określonych spraw, w szczególności do wydania ...... organizowanie szkolenia, kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego ...... organizacja obsługi interesantów i obiegu dokumentów, prowadzenie zbiorczej ewidencji ...... skarg i wniosków, opracowanie   okresowych informacji o sposobie ich ...... prowadzenia rachunkowości Starostwa, dokonywanie kontroli wewnętrznej obejmującej: ...... finansową, wstępną kontrolę legalności dokumentów dotyczących wykonywania planów ...... księgowych, windykacja należności oraz pokrywanie zobowiązań, sporządzanie okresowych ...... ich z urzędem skarbowym, prowadzenie dokumentacji i obliczanie świadczeń z ...... i kontrole nie rzadziej niż raz w roku, udzielanie dotacji dla j. ...... nieobecności Kierownika, jego zadania w określonym zakresie wykonuje osoba przez niego ...... i udzieleniu pozwolenia na budowę z określeniem niezbędnych warunków wynikających z ...... wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości, ...... obowiązku uzupełnienia brakujących dokumentów do zgłoszenia budowy lub robót ...... wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali, według przepisów szczególnych, ...... do ministerstwa wniosków inwestorów o dokonanie odstępstw od przepisów techniczno – ...... projektów budowlanych i innych dokumentów budowy, objętych pozwoleniem na ...... architektoniczno-budowlanej, w sprawach określonych ustawą Prawo budowlane, nie ...... nieobecności Kierownika, jego zadania w określonym zakresie wykonuje osoba przez niego ...... Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ...... w tym ewidencji gruntów, budynków i lokali, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i ...... występowanie z żądaniem dostarczenia dokumentów geodezyjnych i kartograficznych celem ...... zmiany w ewidencji gruntów, budynków i lokali, zapewnianie Gminom, Marszałkowi ...... objętych ewidencją gruntów i budynków i lokali, zakładanie i prowadzenie ewidencji ...... obsługę techniczną zespołu uzgadniania dokumentacji technicznej ( nanoszenie zmian), ...... państwową, sporządzanie analiz na potrzeby lokalne, sporządzanie cotygodniowych kopii baz ...... Sądu Rejonowego Wydział Ksiąg Wieczystych o dokonanych zmianach położenia, powierzchni i ...... w operacie ewidencji gruntów, budynków i lokali  do organów Głównego Urzędu ...... o wszczęciu postępowania, udział przy okazywaniu projektu scalenia, ogłoszenie o ...... wpis do księgi wieczystej wraz z niezbędną dokumentacją, poświadczanie opisu granic ...... na podstawie dokumentacji. ...... w szczególności: przygotowywanie dokumentacji związanej z reprezentowaniem Skarbu ...... wieczystego przed upływem ustalonego okresu stosownie do art. ...... przyznania pierwszeństwa nabycia lokali ich najemcom lub dzierżawcom, ...... i Skarbu Państwa, przygotowywanie dokumentacji pozwalającej ustalić Radzie Powiatu ...... przygotowywanie propozycji porozumienia określającego nieruchomości, które mają być ...... użytkowanie wieczyste oraz zmiana jej wysokości za nieruchomości wpisane do rejestru ...... własność Skarbu Państwa lub Powiatu dokonywanego z urzędu, prowadzenie spraw ...... prawa, bądź o odmowie przekształcenia, określanie wysokości opłaty za przekształcenie ...... użytkowania wieczystego na własność, określanie wysokości opłaty za wykup prawa ...... z produkcji rolniczej, zawiadamianie o wysokości opłaty rocznej z tytułu wyłączenia ...... warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w ...... nieobecności Kierownika, jego zadania w określonym zakresie wykonuje osoba przez niego ...... placówek w zespoły, przejmowanie dokumentów likwidowanej szkoły publicznej, ...... zgłaszania organom Inspekcji Sanitarnej i określonym zakładom opieki zdrowotnej ...... oraz zgonów na choroby zakaźne, pokrywanie kosztów przewozu osób podlegających ...... uzależnieniem, wspieranie działań ogólnokrajowych i lokalnych inicjatyw społecznych, ...... o przekazaniu zwłok szkołom wyższym, powoływanie odpowiedniej ...... do stwierdzenia zgonu w razie niemożności dokonania tego przez lekarza leczącego ostatnią ...... udzielanie zezwoleń na sprowadzenie zwłok i szczątków z obcego państwa, sprawowanie ...... nieobecności Kierownika, jego zadania w określonym zakresie wykonuje osoba przez niego ...... będących w kompetencji Starosty w zakresie określonym       ...... będących w kompetencji Starosty w zakresie określonym        ...... będących w kompetencji Starosty w zakresie określonym       ...... będących w kompetencji Starosty w zakresie określonym       ...... będących w kompetencji Starosty w zakresie określonym       ...... będących w kompetencji Starosty w zakresie określonym       ...... będących w kompetencji Starosty w zakresie określonym       ...... będących w kompetencji Starosty w zakresie określonym        ...... nieobecności Kierownika, jego zadania w określonym zakresie wykonuje osoba przez niego ...... po drogach publicznych pojazdów o szerokości i długości przekraczającej wielkości ...... określone w odrębnych przepisach, prowadzenie ...... obiektów mostowych, przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów ...... bezpieczeństwa osób lub mienia, dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego, ...... (w granicach pasa drogowego), uzgadnianie lokalizacji przystanków komunikacji zbiorowej. ...... właściwej i terminowej realizacji zadań określonych w planach pracy i wynikających ...... w Starostwie Powiatowym w Głubczycach, okresowa kontrola ewidencji materiałów i obiegu ...... okumentów niejawnych, szkolenie pracowników w ...... pracowników w Starostwie, archiwizacja dokumentów niejawnych, współpraca z ...... teleinformatycznego, prowadzenie dokumentacji dotyczącej bezpieczeństwa ...... wykorzystywanych do opracowania dokumentów niejawnych, kontrola poprawności ...... zespołu czynności obejmujących: samokontrolę, kontrolę funkcjonalną, kontrolę ......     § 40   Dokumentem planowania pracy jest roczny plan ...... Wydziałów w terminie do 20 grudnia każdego roku przekazują Wydziałowi Ogólno – ...... z wykonania rocznych planów pracy dokonuje: Starosta – w odniesieniu do ...... – w odniesieniu do pracowników Wydziałów, dokonując stosownej adnotacji na egzemplarzu ...... informację o realizacji zadań w danym roku kalendarzowym wyłącznie na pisemne ...... lub Sekretarza, w którym wskazuje się rok, za który informacje należy sporządzić. ...... Organizatorami narad, innych niż określone w ust. ...... Z przeprowadzonych narad sporządza się protokoły. ...... spraw, sposobu prowadzenia wymaganej dokumentacji, planowania i organizowania pracy. ...... jako: kompleksową, obejmującą całokształt działalności, zasadniczych funkcji ...... wykonania wystąpień (zarządzeń, zleceń) pokontrolnych, skierowanych do kierowników ...... sposób planowy, w oparciu o program ( tezy ) określający cel, tematykę, zakres kontroli oraz ...... jednostki poprzez: sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i ...... obserwację bieżącego toku pracy, wizje lokalne i oględziny, rozmowy z pracownikami ...... uwag i ewentualnie skarg obywateli, dokonywanie analiz porównawczych w stosunku do ...... z przeprowadzonej kontroli sporządza protokół, podpisywany przez kontrolującego i ...... Zarządzenie (wystąpienie) pokontrolne kieruje się do jednostki ...... jednostek organizacyjnych oraz określenia szczegółowego toku postępowania przy ...... Wydziałów Starostwa, wystąpień pokontrolnych, ustalenia zasad organizacji ...... Kierownicy Wydziałów dokonują zamówień publicznych w trybie ustawy ...... Wydziałów nadzorują w imieniu Starosty dokonywanie zamówień publicznych w nadzorowanych ...... kancelaryjnych w Wydziałach Starostwa określa instrukcja kancelaryjna dla organów ...... postępowania w sprawach skarg i wniosków określa odrębne Zarządzenie Starosty. ...
 • Starosta Głubczycki ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze!
  ... wejścia  do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren działek sąsiedzkich w celu ...... projektów zaświadczeń o samodzielności lokali, 7) przygotowywanie projektów decyzji ...... wyższe techniczne o kierunku budowlanym lub pokrewnym ( np. ...... i opiece nad zabytkami i o własności lokali,        ...... Oferta powinna zawierać następujące dokumenty       ...... Kopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane ...... zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach ofertowych przez Starostwo Powiatowe ...... zgody na komisyjne zniszczenie złożonych dokumentów uznanych za nie spełniające wymagań ...... Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku ...... dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych ...... pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy ...... wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, ...
 • Nieodpłatna Pomoc Prawna w Powiecie Głubczyckim
  ...   NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA w 2019 roku Nieodpłatna Pomoc Prawna w Powiecie ...... Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu: ...
 • Interpelacja radnego Krzysztofa Hajdy dot. wykonania przejścia dla pieszych w okolicy przystanku autobusowego oraz progów spowalniających w m. Gołuszowice
 • STAROSTA GŁUBCZYCKI OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W WYDZIALE BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY
  ... wejścia  do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren działek sąsiedzkich w celu ...... projektów zaświadczeń o samodzielności lokali, 7) przygotowywanie projektów decyzji ...... wyższe techniczne o kierunku budowlanym lub pokrewnym ( np. ...... i opiece nad zabytkami i o własności lokali,        ...... Oferta powinna zawierać następujące dokumenty       ...... Kopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane ...... zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach ofertowych przez Starostwo Powiatowe ...... zgody na komisyjne zniszczenie złożonych dokumentów uznanych za nie spełniające wymagań ...... Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku ...... dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych ...... pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy ...... wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, ...
 • VII edycja konkursu "Bezpieczny Przedszkolak"
  ... praca znalazła się na okładce książeczki „Bezpieczny Przedszkolak”. ...... W tym roku w konkursie zgłoszonych zostało 184 prac! ...... z oddziałem zamiejscowym w Bliszczycach i Wysokiej 8. ...
 • Uwaga przetarg na remont drogi!
  ... okumentacja projektowa i przetargowa znajduje ...
 • Obwieszczenie Starosty Głubczyckiego z dnia 13 września 2019 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej – „przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w ramach zadania pt. poszerzenie pasa jezdni obwodnicy Zubrzyc..."
  ... drogi z betonu asfaltowego, budowę rynsztoku wykonanego z prefabrykatów betonowych, ...... budowę i przebudowę zjazdów, budowę zatoki postojowej dla samochodów osobowych, budowę ...... Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce, pokój nr 306; tel. ...... Publicznych tych urzędów, a także w prasie lokalnej. ...... stron o wydanej decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ...
 • Oświadczenie majątkowe za 2019 r. (sek)
  ... składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych ...... dotyczy Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie ...... dotyczy Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: . ...... dotyczy Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy ...... dotyczy Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie ...... dotyczy Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy ...... dotyczy Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy ...... dotyczy Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy ...... Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:  nie ...... mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji): Skoda Octavia rok produkcji ...... w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): Kredyt hipoteczny  w Banku ...... BP w Głubczycach w wysokości 80. ...
 • Powiatowe Święto Plonów za nami!
  ... dożynki gminno – powiatowe – największe w roku święto rolników. ...... Mażoretek „Kaprys”, Grupy Estradowej MIRIAM Mok, Kamili Klein, zespołu „ONLU-M, „UNIVERSE” ...... Do zobaczenia za rok! ...
 • Informacja z otwarcia ofert - Remont cząstkowy grysami i emulsją dróg powiatowych na terenie Powiatu Głubczyckiego wg lokalizacji i na zasadach określonych przez Zamawiającego
  ... na terenie Powiatu Głubczyckiego wg lokalizacji i na zasadach określonych przez ...
 • "Program Badań Przesiewowych raka jelita grubego"
  ... objawów takich jak krwawienie z przewodu pokarmowego, biegunka lub zaparcie które ...... trzeba odpowiednio oczyścić jelito – dokładna instrukcja będzie udzielona po ...... Katowickiej 64 (wysoki parter), obok Działu Diagnostyki Obrazowej. ...