Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

Pozycja GPS N 50,1949106 E 17,8381021
ul. Raciborska 17

48-100 Głubczyce
tel. 077 485 27 20
Dyr.: Tomasz Kiszczyk

"Trzeba mieć oczy,
które widzą,
uszy, które słyszą
i serce, które rozumie"


Florencja Nightinag

Wszystkie istoty ludzkie maja taka sama wartość, wszystkie zasługują na miłość i szacunek. Szczególnie istoty upośledzone.

Najważniejszą wartością dla ludzi z upośledzeniem umysłowym jest być akceptowanym, należeć do rodziny, do kręgu kolegów szkolnych, współpracowników, przyjaciół, być częścią sąsiedztwa i społeczności.

Z uwagi na upośledzenie maja specjalne potrzeby i w konsekwencji potrzeby specjalnych usług, pomocy i wsparcia.

Drogę do tego sukcesu umożliwia im istniejący Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Głubczycach.

Jakie były początki?

W 1867 roku sprowadzono do Głubczyc siostry szkolne de Notre Dame, które założyły przy ul. Raciborskiej średnią katolicką szkołę dla dziewcząt z pensjonatem.

W 1878 roku z powodu Kulturkampfu szkołę tę zlikwidowano lecz zakonnice przywróciły ją do życia w 1888 roku. Jest to budynek dzisiejszego Zespołu Szkół Specjalnych.

Treść pierwszego dokumentu w bogatej historii tej placówki brzmi:

"Otwiera się z dniem 1 stycznia 1963 roku Państwowy Zakład Wychowawczy
w Głubczycach.
"

Decyzją Kuratora Opolskiego powstał P.Z.W. przy ul. Świerczewskiego 13 w budynku, który stanowił własność Skarbu Państwa. Dawniej budynek był własnością fundacji św. Augustyna we Wrocławiu. Znajdowały się w nim: szkoła z 4 klasami, stołówka, internat, biura i mieszkania dla nauczycieli. Pierwszym dyrektorem szkoły był pan Karol Kłoda, a pierwszym kierownikiem internatu pan Rudolf Jabłoński.

Początki zakładu były skromne gdyż w szkole o 4 klasach zatrudniano tylko 4 nauczycieli, a w internacie 5 wychowawców. Liczba wychowanków nie przekraczała 50.

W 1965 szkoła została przeniesiona do wyremontowanego budynku przy ul. Świerczewskiego 15, w którym funkcjonuje do dziś. Wiele prac remontowych i modernizacyjnych w drugiej połowie lat siedemdziesiątych przyczyniło się do znacznej poprawy jej funkcjonalności.

W 1984 roku ponownie zmienia się nazwa placówki na Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.

W latach 1963 - 1998 organem prowadzącym i nadzorującym było Kuratorium Oświaty w Opolu. Od 1999 organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Głubczycach.

Aktualna struktura Ośrodka to: Zespół Szkół Specjalnych (6 klasowa Szkoła Podstawowa Specjalna, 3 letnie Gimnazjum Specjalne i oddziały w Domu Pomocy Społecznej Kietrz) oraz internat.

Rokrocznie do szkoły uczęszcza średnio 170 uczniów. W internacie całkowitą opieką objętych jest średnio 110 wychowanków, w 6 grupach wychowawczych.
Uczniowie i wychowankowie Ośrodka objęci są opieką specjalistyczną. Mają swobodę wyrażania myśli, przekonań również przekonań religijnych. Mają także możliwość rozwijania własnych zainteresowań. Umożliwia im to kadra pedagogiczna posiadająca wysokie kwalifikacje pedagogiczne i specjalistyczne.

Jednym z celów nauczania i wychowania w szkole jest przygotowanie uczniów do życia i pracy zgodnie z ich możliwościami.
W założeniu, efektem pracy z tak ogromnie zróżnicowaną grupą, o różnym stopniu umysłowym, często z dodatkowo występującymi wadami wymowy, postawy, niedowładów, zaburzeń motoryki, koncentracji uwagi czy też emocji, poza podstawowym przygotowaniem do życia, jest ukształtowanie ich wiary w siebie, we własne siły, odpowiedzialności.

Funkcjonujący w Ośrodku internat jest dla wielu wychowanków ich domem. Opiekę nad nimi sprawują wychowawcy i opiekun nocny. Ich zadaniem jest tworzenie w internacie poprzez właściwą atmosferę warunków rodzinnych, kształtowanie nawyków higieniczno-kulturalnych, poszanowania mienia, wzbogacania życia towarzyskiego, osobowości i postawy społeczno-moralnej.
Na rytmiczne życie internatu składa się w poważnej mierze także wysiłek personelu administracyjnego i obsługi.
Wszystkim pracownikom Ośrodka leży na sercu przede wszystkim dobro dzieci znajdujących się pod jego opieką, a ich osiągnięcia są zachętą do dalszego wysiłku i działania.