Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W GŁUBCZYCACH

UL. SOBIESKIEGO 5a, 48-100 GŁUBCZYCE

TEL 77 485 87 73 TEL.77 485 08 17

TEL./FAX. 77 485 87 73 WEW 22

Czynne:
od   poniedziałku do piątku  7.00−15.00,

Punkt interwencji kryzysowej od poniedziałku do piątku 7.30-15.30
 

Kierownik - obowiązki pełni Z-ca Kierownika  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie − mgr Anna Bajor

Działy i stanowiska w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach :

 

1. Sekretariat – tel. 77 485 87 73
2. Dział pieczy zastępczej –  tel. 77 485 87 73 wew. 25
3. Dział Rehabilitacji Społecznej tel. 77 485 87 73 wew. 24
4. Dział Księgowości tel. 77 485 87 73 wew .24
5.. Punkt Interwencji Kryzysowej tel. 77 485 08 17
 

       Wraz z powstaniem powiatu w styczniu 1999 r. powołana została powiatowa jednostka pomocy społecznej o nazwie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizująca zadania dotychczas wykonywane przez szereg instytucji, których siedziby znajdowały się w Opolu. Ułatwiło to naszym mieszkańcom w znacznym stopniu załatwianie wielu spraw, zmniejszając odległość, jaką przedtem musieli pokonać. W styczniu 2000 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przekształciło sięw samodzielną jednostkę organizacyjną podlegającą w dalszym ciągu pod Starostwo Powiatowe w Głubczycach. Spośród wielu zadań jakimi zajmuje się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie należy wymienić głównie kierowanie osób ubiegających się o miejsce w domach pomocy społecznej do odpowiednich placówek i ustalanie ich miejsca na liście oczekujących. Także obsługę rodzin zastępczych z terenu naszego powiatu poprzez naliczanie zasiłków pieniężnych dla tych rodzin, zawieranie i rozwiązywanie umów, jak również nawiązanie kontaktów z rodzinami, które chciałyby się ubiegać o status rodziny zastępczej poprzez informowanie gdzie załatwiane są sprawy z tym związane, a także pomoc dzieciom w tym:

- przyznawanie specjalnego świadczenia pieniężnego dla osób opuszczających niektóre rodzaje placówek opiekuńczo-wychowawchych, zakładów dla nieletnich i rodzin zastępczych,

- zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców oraz dzieciom niedostosowanym społecznie, w szczególności poprzez prowadzenie i organizowanie ośrodków adopcyjno-opiekunczych placówek opiekunczo-wychowawczych w tym ognisk wychowawczych, świetlic, klubów środowiskowych o zasięgu ponadgminnym dla dzieci i młodzieży, a także tworzenie i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie

- przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz pokrywanie wydatków związanych
z kontynuowaniem nauki osobom opuszczającym niektóre typy placówek i opiekuńczo-wychowawczych schroniska, zakłady poprawcze, domy pomocy społecznej ,rodziny zastępcze.


Dużo zadań realizowanych jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych czyli m.in. obsługa zadań w zakresie dofinansowania do:
- likwidacji barier architektonicznych urbanistycznych, transportowych, w komunikowaniu się i technicznych, 

- udziału w turnusach rehabilitacyjnych,

- dofinansowania w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”

- finansowania warsztatów terapii zajęciowej,

Wszystkie osoby, które spełniają określone kryteria i zwracają się do nas z rachunkami otrzymują dofinansowanie w zakresie programu dotyczącego wyposażenia w sprzęt ortopedyczny i środki pomocnicze. Należy dodać, że wszystkie programy PFRON obejmują wyłącznie te osoby niepełnosprawne, które posiadają odpowiednie orzeczenia.

www.pcpr.powiatglubczycki.pl