Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Środki Europejskiego Funduszu Społecznego głównie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

 

Dobrze zainwestowane Fundusze Europejskie korzystnie wpływają na dynamikę wzrostu PKB, zwiększają konkurencyjność gospodarki, pomagają rozwijać przedsiębiorczość i tworzyć nowe miejsca pracy. Polska pod tym względem cieszy się znakomitą opinią zarówno w Komisji Europejskiej, i w samej Europie, i stawiana jest za wzór wdrażania funduszy unijnych. Dotyczy to również projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Pojawiające się w zagranicznych mediach zarzuty o nadmiernym wspieraniu w Polsce dużych korporacji ze środków EFS są nieuzasadnione. Przedsiębiorstwa takie stanowią zaledwie 3 proc. ogółu beneficjentów Programu Kapitał Ludzki (POKL) korzystających bezpośrednio ze wsparcia funduszowego. Zdecydowaną większość uczestników projektów stanowią mikroprzedsiębiorstwa (71 proc.) oraz małe firmy (ok. 20 proc.). W konsekwencji, MŚP mają zapewnione wystarczające dofinansowanie. Ponadto, w 2012 r., po badaniach ewaluacyjnych i konsultacjach z Komisją Europejską, podjęto decyzję o zakończeniu wsparcia dla dużych firm i skoncentrowaniu wsparcia na małych i średnich przedsiębiorstwach.

Należy przy tym podkreślić, że przepisy rozporządzeń wspólnotowych regulujących zasady funkcjonowania polityki spójności w UE, w tym również Europejskiego Funduszu Społecznego, nie wykluczają możliwości wspierania dużych przedsiębiorstw w zakresie wsparcia szkoleniowego czy doradczego. Nadal mogą być dofinansowane projekty restrukturyzacyjne. Wszystkie działania prowadzone przez Polskę w zakresie wykorzystywania Europejskiego Funduszu Społecznego były i są prowadzone zgodnie z obowiązującym prawodawstwem unijnym jak również zgodnie z decyzjami Komisji Europejskiej (Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia), które określają kształt i zakres pomocy udzielanej w ramach Programu Kapitał Ludzki. Zarówno w fazie przygotowania, jak i każdej zmiany w POKL propozycje polskie są przedmiotem pogłębionych negocjacji z Komisją Europejską, a następnie znajdują potwierdzenie w jej formalnej decyzji.

Dzięki dotacjom z Programu Kapitał Ludzki na założenie działalności gospodarczej utworzono ponad 150 tys. miejsc pracy - właśnie mikroprzedsiębiorstw. Co druga osoba bezrobotna uczestnicząca w projekcie PO KL znajduje pracę pół roku po jego ukończeniu. Dzięki EFS co czwarta osoba zagrożona wykluczeniem społecznym znajduje zatrudnienie.

Do tej pory w Polsce zrealizowano z EFS ponad 38 tys. projektów za 40 mld złotych.
 

Źródło: http://www.efs.gov.pl

Dodano: 16.01.2013r

Przez: Barbara Ratuś