Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
mgr inż. Mirosław Pasternak

Siedziba mieści się na
ul. Powstańców 4

Inspektorat czynny jest od poniedziałku do piątku
w godz. 7.30-15.30
tel. 77 550 36 01, 77 550 36 02
fax. 77 550 36 03
e-mail:
 

Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego powołano na mocy ustawy z dnia .13 października 1998r. „Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administracje publiczną", zgodnie z art. 40 /. „ Z dniem l stycznia 1999 r. w miastach będących siedzibami władz powiatów tworzy się powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego" w związku z reformą ustrojową państwa.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego jest organem administracji rządowej, funkcjonuje w powiatowej administracji zespolonej poza strukturą urzędu starostwa, korzysta z prawem ustanowionej samodzielności i niezależności.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wykonuje swoje zadania przy pomocy powiatowego inspektoratu budowlanego. Pracownicy powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego wchodzą w skład korpusu służby cywilnej.

W uzasadnionych przypadkach zakres działania powiatowego inspektora nadzoru budowlanego może obejmować więcej niż jeden powiat.

Obszarem działania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w powiecie głubczyckim są gminy Głubczyce, Baborów, Branice, Kietrz.

Do podstawowych obowiązków organu nadzoru budowlanego należy:

1. Nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, a w szczególności:
a) warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia przy wykonywaniu robót budowlanych,
b) właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w tym:

  • wywiązania się kierownika budowy z jego obowiązków,
  • wywiązania się inspektora nadzoru inwestorskiego z jego obowiązków,
  • przeprowadzania postępowania wyjaśniającego w sprawach odpowiedzialności zawodowej w budownictwie w stosunku do osób, które dopuściły się występków lub wykroczeń w tym zakresie lub nie spełniają swoich obowiązków,

c) wprowadzenia do obrotu i stosowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania,

2. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych ustawą.
Do zadań organu nadzoru budowlanego należy:
  • kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego,
  • badania przyczyn powstania katastrof budowlanych,
  • współdziałanie z organami kontroli państwowej.

Poniżej przykładowe wzory pism z możliwością pobrania i zapisania ich na dysku lokalnym. - zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych-zgodnie z art 41 ust.4

  • oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy - zgodnie z art. 41 ust. 4 pkt l
  • zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego-zgodnie z art.54 w zw.z 57 ust. l
  • wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu lub jego części - zgodnie z art. 55 wzw. z 57 ust. l

Organem wyższego stopnia w stosunku do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego jest wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego.