Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Zmieniona wersja Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Kapitał Ludzki

 

Konkursy,umowy,wszystko (pani).jpeg

1 lipca 2013 r. Pani Minister Elżbieta Bieńkowska, Minister Rozwoju Regionalnego podpisała zmienionej wersję (dziewiątą) Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL).

Wytyczne wchodzą w życie z dniem 15 lipca 2013 r. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z zapisami zawartych umów o dofinansowanie projektu PO KL, przy wydatkowaniu środków przyznanych w ramach projektu beneficjent zobowiązany jest do stosowania aktualnej wersji Wytycznych. Tym samym, wydatki ponoszone od 15 lipca 2013 r. w projektach realizowanych w ramach PO KL muszą być zgodne z nowymi Wytycznymi.

Jednocześnie, zapis zawarty w Podrozdz. 3.1.3.1 pkt 5 lit. a Wytycznych dotyczący obowiązku publikowania zapytania ofertowego na specjalnej stronie internetowej wchodzi w życie od dnia określonego w komunikacie Ministra Rozwoju Regionalnego umieszczonym na stronie efs.gov.pl. Analogiczna sytuacja jest w przypadku obowiązku podania informacji o wyniku postępowania, o czym mowa w Podrozdz. 3.1.3.1 pkt 10 Wytycznych. Ponadto, zapis zawarty w Podrozdz. 4.13 pkt 5 Wytycznych dotyczący limitu cross-financingu w ramach Poddziałania 9.1.1 wchodzi w życie po przyjęciu zmiany Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL w tym zakresie.

 

 
Źródło: www.pokl.opole.pl 
Dodano: 12.07.2013r
Przez: Barbara Ratuś