Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Konsultacje zmian w Szczegółowym Opisie Priorytetów Programu Kapitał Ludzki

 
Zapraszamy do konsultacji Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Kapitał Ludzki, które potrwają do 12 czerwca 2013 r. Uwagi do dokumentu należy zgłaszać w wersji elektronicznej na załączonym formularzu na adres e-mail: .


Projekt uwzględnia modyfikacje wynikające z nowej wersji Programu Kapitał Ludzki, zatwierdzonej 30 kwietnia 2013 r. przez Radę Ministrów i przekazanej do akceptacji Komisji Europejskiej, a także zmiany wypracowane w trakcie przeglądu śródokresowego Priorytetu V PO KL, przeprowadzonego w 2012 r. przez Instytucję Zarządzającą PO KL zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r.

Zmiany dokumentu obejmują m.in.:

  • modyfikację dotychczasowych typów operacji możliwych do realizacji w ramach Poddziałania 9.1.1,
  • rozszerzenie zakresu wsparcia udzielanego w ramach ww. Poddziałania o projekty systemowe dotyczące przygotowania oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym,
  • zmiany finansowe polegające na dostosowaniu tabel finansowych do realokacji zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący na posiedzeniu w dniu 25 stycznia 2013 r. oraz wniosków samorządu województwa lubelskiego i opolskiego mających na celu umożliwienie kontraktacji środków,
  • zmiany wartości docelowych wskaźników w Priorytetach komponentu regionalnego PO KL wynikające z opisanych powyżej modyfikacji zapisów dotyczących Poddziałania 9.1.1 oraz realokacji środków,
  • zmiany wypracowane w trakcie przeglądu śródokresowego Priorytetu V PO KL, obejmujące szereg modyfikacji dotyczących zakresu udzielanego wsparcia, układu celów, wskaźników, alokacji oraz odpowiedzialności instytucji za jego realizację.

Uwagi do dokumentu należy zgłaszać w wersji elektronicznej na załączonym formularzu na adres e-mail: w terminie do 12 czerwca 2013 r.

Pobierz pliki:
Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL - w trybie rejestruj zmiany Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (2,47 MB)
Formularz zgłaszania uwag Plik w formacie DOC otwiera się w nowym oknie (46,5 KB)

 Źródło: www.efs.gov.pl 

Dodano: 06.06.2013r

Przez: Barbara Ratuś