Ostrzeżenie meteorologiczne: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, oraz
porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami grad.. Ważność:od godz. 15:00 dnia 10.07.2020 do godz. 01:00 dnia 11.07.2020 Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) - 80

Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego -Edukacja ekologiczna

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków w ramach I konkursu programu priorytetowego „Edukacja ekologiczna”

1. Cel ogólny: Podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju.
2. Cele szczegółowe:

 • kształtowanie ekologicznych zachowań społeczeństwa;
 • rozwój bazy służącej edukacji ekologicznej;
 • profilaktyka zdrowotna dzieci i młodzieży z obszarów, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska lub wystąpiły klęski żywiołowe.

I Konkurs w 2013 r. obejmuje 8 kategorii tematycznych:

Kategoria I

 • Tematyka: Zrównoważony rozwój terenów zurbanizowanych szczególnie w kontekście adaptacji do zmian klimatu

Kategoria II

 • Tematyka: Przeciwdziałanie „niskiej emisji”

Kategoria III

 • Tematyka: Gospodarka niskoemisyjna w gminach

Kategoria IV

 • Tematyka: Gospodarowanie na obszarach Natura 2000

Kategoria V

 • Tematyka: Przeciwdziałanie zmianom klimatu

Kategoria VI

 • Tematyka: Ekoinnowacje w ochronie środowiska

Kategoria VII

 • Tematyka: Biogazownie rolnicze jako element wspierający OZE w Polsce

Kategoria VIII

 • Tematyka: Profilaktyka zdrowotna dzieci i młodzieży

NFOŚiGW w ramach niniejszego konkursu przeznacza środki na dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji w łącznej wysokości 20 000 000,00 zł.

Nabór wniosków w ramach konkursu programu priorytetowego „Edukacja ekologiczna” odbywać się będzie w terminie od 02.04.2013 r. do 06.05.2013 r.

Dokumenty prosimy składać bezpośrednio w Kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku
w godzinach 07.30—15.30 (decyduje data i godzina wpływu do Kancelarii NFOŚiGW) na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3a
02-673 Warszawa

Dla wniosków przesłanych pocztą lub kurierem za dzień złożenia wniosku uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w Kancelarii NFOŚiGW.
Wyniki I Konkursu naboru wniosków z dziedziny „Edukacja ekologiczna” w 2013 r. zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.nfosigw.gov.pl

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem:
Warunki I konkursu wniosków w ramach programu „Edukacja ekologiczna” w 2013 r. (PDF)

Aktualny program priorytetowy, regulamin konkursu oraz wzory formularzy wniosku o dofinansowanie znajdują się na stronie programu priorytetowego Edukacja ekologiczna.

Pliki do pobrania

 Źródło: http://www.nfosigw.gov.pl

Dodano: 13.03.2013r

Przez: Barbara Ratuś