Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Przetarg na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa

O G Ł O S Z E N I E

 

Starosta Głubczycki zgodnie z art. 39 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t. j.  Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm. )

ogłasza

III przetarg ustny nieograniczony

na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa

 

 

Oznaczenie nieruchomości według

 

Pow. działki

w ha

 

 

 

Położenie

 

 

Opis nieruchomości

przeznaczonej do dzierżawy

 

Cena wywoławcza w decytonach żyta za 1 rok

 

Okres dzierżawy

 

Księgi wieczystej

 

 

Ewidencji gruntów

 

 

 

OP1G/00013791/2

 

arkusz  mapy nr 2

 

działka nr  82/1

 

grunty orne RIIIa         

 

0,5109

 

 

 

Pomorzowice

 

 

Nieruchomość stanowi grunty orne klasy IIIa, przeznaczone do użytkowania  rolniczego.

 

2,90

 

 

 

 

 

3 lata

                   

 

 

-    Przeznaczenie i sposób jej zagospodarowania:

Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Głubczyce zatwierdzonym uchwałą   nr L/374/14 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 13 sierpnia 2014 roku działka nr 82/1 znajduje się na terenie rolniczej przestrzeni produkcyjnej.

      -   Pierwszy przetarg w sprawie wydzierżawienia przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 20 kwietnia 2020 roku.

      -   Drugi przetarg w sprawie wydzierżawienia przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 07 lipca 2020 roku.

      -   Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz   warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2018 r. poz. 701 ze zm.), powyższa dzierżawa zwolniona jest z podatku VAT.

      -   Wadium wyrażone w polskich złotych: 50,00 (słownie: pięćdziesiąt złotych).

 

 

-    Sposób zapłaty czynszu dzierżawnego:

           Czynsz płatny jest do dnia 31 maja każdego roku, za dany rok dzierżawy. Czynsz dzierżawny płatny jest w pieniądzu (polskich złotych) jako               równowartość decyton żyta, w oparciu o aktualną średnią krajową cenę skupu żyta ogłaszaną przez Główny Urząd Statystyczny.

-    Czas, miejsce i warunki przetargu:

Przetarg odbędzie się dnia 12 sierpnia 2020 r. o godzinie 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Głubczycach przy ul. Kochanowskiego 15 (parter - sala konferencyjna ).

W przetargu mogą brać udział osoby, które najpóźniej  do dnia  07 sierpnia 2020 r.  wpłacą w/w  wadium  na konto: Starostwo Powiatowe w Głubczycach PKO BP  S.A. O/Głubczyce  Nr  25 1020 3714 0000 4502 0012 8348, wpisując tytułem wpłaty: „dzierżawa gruntów w Pomorzowicach”Za datę wpłaty na konto uważa się datę uznania rachunku Starostwa. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania  przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu albo zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.  Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet pierwszej raty czynszu dzierżawnego. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną w wyniku przetargu na dzierżawcę nieruchomości, o miejscu i terminie zawarcia umowy dzierżawy. Jeżeli osoba ustalona na dzierżawcę nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

       -   Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

       -   Ogłoszenie  podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Głubczycach,  na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Głubczycach  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.