Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Nabór wniosków w programie dla organizacji pozarządowych

Fundacja im. Stefana Batorego w partnerstwie z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży zaprasza do składania wniosków w programie dla organizacji pozarządowych Obywatele dla Demokracji, finansowanym z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Celem programu jest wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w budowaniu sprawiedliwości społecznej, demokracji i zrównoważonego rozwoju. Dotacje udzielane w ramach programu mają na celu: zwiększenie udziału obywateli w życiu publicznym, upowszechnianie wartości demokratycznych i praw człowieka, rozwój działalności rzeczniczej i kontroli obywatelskiej, wspieranie grup narażonych na wykluczenie, wzmocnienie kondycji organizacji pozarządowych i tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi trzeciego sektora

Program przywiązuje dużą wagę do takich kwestii jak: zwalczanie mowy nienawiści, przestępstw z nienawiści i ekstremizmów, przeciwdziałanie zjawiskom rasizmu i ksenofobii, homofobii i antysemityzmu, molestowaniu seksualnemu, przemocy wobec kobiet i handlowi kobietami, problemom mniejszości romskiej oraz promocji tolerancji i porozumienia między kulturami.

Dotacje można uzyskać na: projekty tematyczne, projekty systemowe oraz na współpracę dwustronną. Organizacje składające wniosek na realizację projektów tematycznych i projektów systemowych mogą część dotacji przeznaczyć na wzmocnienie i rozwój organizacji.

Wnioskodawcy: o dotacje mogą ubiegać się polskie organizacje pozarządowe, zwłaszcza fundacje i stowarzyszenia, które: mają osobowość prawną i są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym; nie działają w celu osiągnięcia zysku; są niezależne od władz lokalnych, regionalnych i centralnych, podmiotów publicznych, partii politycznych i podmiotów komercyjnych; nie są instytucjami religijnymi; w swojej działalności kierują się interesem publicznym, wartościami demokratycznymi i przestrzegają praw człowieka.

Wysokość dotacji: 50 tys. – 250 tys. zł. (organizacje realizujące projekty samodzielnie) i 50 tys. – 350 tys. zł. (organizacje realizujące projekty w partnerstwie z innymi, polskimi lub zagranicznymi, podmiotami).

Termin składania wniosków: wnioski wstępne w I edycji konkursu będzie można składać online za pośrednictwem Internetowego Systemu Wniosków dostępnego na stronie programu www.ngofund.org.pl Link prowadzi do serwisu zewnętrznego 
w terminie od 1 września 2013, godzina 12.00 do 15 października 2013, godzina 12.00.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie organizatoraLink prowadzi do serwisu zewnętrznego 

Źródło: http://www.eog.gov.pl 

Dodano: 21.08.2013r

Przez: Barbara Ratus