Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

ZARZĄD POWIATU W GŁUBCZYCACH OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW POWIATOWEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO POWIATU GŁUBCZYCKIEGO

Zarząd Powiatu w Głubczycach ogłasza nabór kandydatów na członków II kadencji Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego i zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) prowadzące działalność statutową na terenie powiatu do zgłaszania kandydatów.

 

 1. Zgodnie z Uchwałą nr XXIX/182/2017 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 10 lutego 2017 roku  w sprawie  określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Głubczyckiego zgłoszenia dokonuje się poprzez złożenie w sekretariacie Starostwa Powiatowego  w Głubczycach lub przesłanie na adres Starostwa wypełnionej karty zgłoszenia, która stanowi załącznik do ww. uchwały. Jednakże z uwagi na stan pandemii zgłoszenie można przesłać za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną (skan podpisanego, wypełnionego zgłoszenia) na adres e-mail: sekretariat@powiatglubczycki.pl
 2. Każda organizacja zgłasza tylko jednego kandydata.
 3. Termin zgłaszania: 15 dni od ogłoszenia o naborze kandydatów (liczy się od dnia następującego po podaniu do publicznej wiadomości).
 4. Zgłoszenie powinno zostać podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania organizacji.
 5. Zgłoszenia, które wpłyną po terminie lub zawierające braki formalne, w tym podpisane przez osoby nieupoważnione, nie będą uwzględnione.
 6. Po zakończeniu procesu weryfikacji formalnej zgłoszeń lista kandydatów zostanie opublikowana na:
  1) stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Głubczycach,
  2) w Biuletynie Informacji Publicznej;
  4) na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Głubczycach