Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

informacja Zarządu przystąpienie do opracowania Programu

Głubczyce, dnia 5 marca 2020 r.

 

Z A W I A D O M I E N I E

         Na podstawie 39 oraz 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r.   o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 – z późn. zm. / Zarząd Powiatu Głubczyckiego podaje do publicznej wiadomości o przystąpieniu do opracowania :

 

Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Głubczyckiego na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028 – wraz z  Prognozą oddziaływania na środowisko ustaleń tego Programu oraz Podsumowaniem dla Programu.

         Z niezbędną dokumentacją oraz projektem „Programu..” można zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Głubczycach   w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa ( pok. 304-305 – w godzinach pracy Urzędu ).

        

         Uwagi i wnioski można składać w terminie do dnia 31 marca 2020 r.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone :

  • w formie pisemnej na adres : Starostwo Powiatowe w Głubczycach,  ul. Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce,
  • ustnie do protokołu w siedzibie Starostwa Powiatowego  w Głubczycach

za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.