Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Nowa wersja Zasad systemu sprawozdawczości Programu Kapitał Ludzki 2007-2013

 
 
 

 

24 grudnia 2012 r. została zatwierdzona znowelizowana wersja "Zasad systemu sprawozdawczości Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013". Zasady będą obowiązywały od 1 stycznia 2013 r.

Najważniejsze zmiany w stosunku do poprzednio obowiązującej wersji Zasad wynikają z potrzeby monitorowania instrumentów inżynierii finansowej. Ponadto, w związku ze zmianą Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL (SzOP) doprecyzowano zapisy Podręcznika wskaźników PO KL 2007-2013 głównie pod kątem typów realizowanych projektów/operacji.

Do najważniejszych zmian wprowadzonych w "Zasadach systemu sprawozdawczości PO KL" należą:

  •  
  • doprecyzowanie i uzupełnienie treści Instrukcji do sprawozdań z realizacji Działania i Priorytetu, oraz do załącznika nr 2 wniosku beneficjenta o płatność i Informacji miesięcznej PO KL;
  • doprecyzowanie zakresu informacji przedstawianych w sprawozdaniach na temat komplementarności oraz realizowanych projektów systemowych w Programie Kapitał Ludzki
  • dodanie w formularzu sprawozdań opisu istotnych problemów we wdrażaniu Działania/Priorytetu wraz z informacją o podjętych lub planowanych do podjęcia środkach zaradczych;
  • zweryfikowanie i ujednolicenie typów operacji w Podręczniku wskaźników PO KL 2007-2013 do obowiązujących zapisów SzOP;
  • doprecyzowanie metodologii i sposobu pomiaru części wskaźników w Podręczniku wskaźników PO KL 2007-2013.

Szczegółowe informacje wraz z zamieszczonymi wzorami dokumentów znajdują się w zakładce Dokumenty i wytyczne Strona otwiera się w nowym oknie

dodanie nowych wskaźników do załączników do sprawozdań z realizacji Działania i Priorytetu, załącznika nr 2 wniosku beneficjenta o płatność oraz do Podręcznika wskaźników PO KL 2007-2013;

Źródło: http://www.efs.gov.pl

Dodano: 03.01.2013r

Przez; Barbara Ratuś