Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Rejestry medyczne w sieci

 
 

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia uruchomiło platformę cyfrowych rejestrów medycznych, która usprawnia wymianę informacji w sektorze ochrony zdrowia. Z nowego narzędzia skorzystają przedsiębiorcy i jednostki publiczne.

Portal internetowy Strona otwiera się w nowym oknie powstał w ramach projektu: „Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych” (w skrócie P2), dofinansowanego ze środków Programu Innowacyjna Gospodarka w ramach 7 Priorytetu Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji.

Całkowita wartość przedsięwzięcia to 53,26 mln zł.

Platforma umożliwia m.in. składanie elektronicznych wniosków dotyczących wpisu do rejestrów medycznych, zezwoleń na prowadzenie działalności (np. aptek, hurtowni), pobieranie danych rejestrowych, wpisów i zaświadczeń oraz obsługę płatności elektronicznych.

Dzięki systemowi już teraz możliwa jest elektroniczna obsługa rejestrów Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego oraz Wojewódzkich Inspektoratów Farmaceutycznych:

  • zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych, punktów aptecznych oraz rejestr udzielonych zgód na prowadzenie aptek szpitalnych, zakładowych i działów farmacji szpitalnej,
  • zezwoleń na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej,
  • systemów kodowania.

W kolejnych latach (2013-2014) z platformą P2 integrowane będą pozostałe rejestry medyczne, a przedsiębiorcy zyskają dostęp do nowych e-usług w sektorze ochrony zdrowia.

***

Do dziś w ramach projektów z 7 Priorytetu udostępniono usługi:

TERYT 2 – państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju

Projekt „TERYT 2 – państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju” realizowany był przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Jego celem była budowa nowego rejestru, integrującego i harmonizującego istniejące już bazy: Ewidencji Gruntów i Budynków, Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych, Państwowego Rejestru Granic. Atutem nowego rejestru jest różnorodność zgromadzonych w nim informacji. Na podstawie danych adresowych zawartych w systemie udostępnione zostały m.in. słowniki ulic i adresów budynków w dowolnej gminie, powiecie, województwie i całym kraju. Wartość projektu wyniosła 45 000 000 zł. Przedsięwzięcie zostało w 100 proc. dofinansowane z Programu Innowacyjna Gospodarka.

e-Deklaracje 2

Projekt dotyczy rozwijania usług elektronicznych ułatwiających realizację obowiązków podatkowych przez obywateli, m.in. umożliwiających składanie i obsługę podatkowych zeznań rocznych w formie elektronicznej, a także dystrybucję 1 proc. PIT na organizacje pożytku społecznego oraz składanie elektronicznych wniosków o zwrot podatku VAT. Możliwość składania elektronicznych deklaracji podatkowych zyskali do tej pory podatnicy podatku PIT, VAT (wybrane deklaracje) oraz od czynności cywilnoprawnych. Do złożenia deklaracji on-line wystarczy dostęp do Internetu (formularze należy pobrać ze strony edeklaracje2.pl). Przedsięwzięcie jest realizowane dzięki dofinansowaniu z Programu Innowacyjna Gospodarka w wysokości 90 424 533,45 zł.

System informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa (SIPS)

Przedsięwzięcie polega na budowie systemu informatycznego umożliwiającego pozyskiwanie, gromadzenie oraz przetwarzanie danych o szerokopasmowej infrastrukturze teleinformatycznej w Polsce, m.in. od operatorów telekomunikacyjnych. W ramach udostępnionej usługi, na podstawie zebranych danych, tworzony jest m.in. coroczny raport z inwentaryzacji sieci szerokopasmowych w Polsce. Instytut Łączności uzyskał z PO IG na realizację projektu dofinansowanie w wysokości 19 022 297,61 zł.

Platforma Usług Elektronicznych dla klientów ZUS (PUE)

Dzięki uruchomionej w czerwcu 2012 r. Platformie Usług Elektronicznych (PUE) klienci Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) mogą m.in. sprawdzić on-line stan składek ubezpieczeniowych oraz korzystać z innych udostępnionych usług. W ramach Platformy Usług Elektronicznych utworzono również Centrum Obsługi Telefonicznej, gdzie po uwierzytelnieniu można złożyć stosowne wnioski, a także nowoczesny System Kierowania Ruchem, umożliwiający umówienie przez Internet wizyty w placówce ZUS. Wkrótce w oddziałach ZUS pojawią się również specjalne „zusomaty”. Za pomocą urządzeń dostęp do profilu na portalu PUE zyskają klienci, którzy nie posiadają dostępu do komputera i Internetu. Zusomaty umożliwią też składanie wszelkich papierowych dokumentów już po zamknięciu placówki ZUS.
Projekt „Platforma Usług Elektronicznych dla klientów ZUS (PUE)”, otrzymał z PO IG dofinansowanie w wysokości: 101 526 000 zł.

Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych

W maju 2012 r. uruchomiono nowoczesne centrum usług elektronicznych resortu finansów pn. Centrum Przetwarzania Danych (CPD), które jest podstawowym elementem projektu pn. „Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych”. Celem projektu jest wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań w zakresie udostępnienia usług publicznych (np. e-deklaracje, e-cło) i rozwoju ich zaplecza informatycznego. W CPD zostaną skonsolidowane bazy danych systemów podatkowych i celnych z informacjami o należnościach i rozliczeniach ok. 24 mln podatników indywidualnych, a także przedsiębiorców, instytucji i urzędów będących płatnikami podatków. Oddanie do użytku innowacyjnego obiektu to również ważny etap w informatyzacji administracji i ułatwianiu podatnikom dostępu do nowoczesnych usług publicznych. Przedsięwzięcie realizowane przez Ministerstwo Finansów dofinansowano kwotą 167 000 000 zł z Programu Innowacyjna Gospodarka.

Platforma Lokalizacyjno-Informacyjna z Centralną Bazą Danych (PLI CBD)

Platforma umożliwia identyfikację osoby dzwoniącej pod numer alarmowy 112, inne ogólnopolskie numery ratunkowe, czyli: 997, 998, 999, jak również numery lokalne, np. 986 do Straży Miejskiej w Warszawie czy do GOPR. Dzięki temu skraca się czas reakcji służb powołanych do niesienia pomocy i zlokalizowania zgłaszanego zdarzenia. Maksymalny czas przygotowania odpowiedzi przez system PLI CBD na zgłoszone zapytanie wynosi 4 sekundy, włączając w to czas przekazania danych lokalizacyjnych przez operatora telekomunikacyjnego. Projekt realizował Urząd Komunikacji Elektronicznej, dofinansowanie z PO IG wyniosło 19 441 214 zł.

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEiDG)

CEIDG udostępnia bezpłatnie informacje o przedsiębiorcach, udzielonych koncesjach i zezwoleniach, pozwala bezpłatnie wyszukać dane Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz wyszukiwarki kodów działalności gospodarczej. Od lipca 2011 r. umożliwia zarejestrowanie działalności gospodarczej przez Internet. Przedsiębiorca wypełnia tylko jeden formularz, który jednocześnie jest wnioskiem o nadanie numeru REGON, zgłoszeniem identyfikacyjnym do Urzędu Skarbowego i zgłoszeniem płatnika składek ubezpieczeniowych do ZUS lub KRUS. Ponadto w sposób elektroniczny można poprawić wpis pochodzący z ewidencji gminnej lub zawiesić, wznowić, zakończyć działalność gospodarczą, jak również pobrać zaświadczenie o wpisie w CEIDG, którym jest wydruk ze strony internetowej CEIDG. Projekt realizuje Ministerstwo Gospodarki, dofinansowanie z Programu Innowacyjna Gospodarka wyniosło 28 749 766 zł.

Informatyzacja wydziałów ksiąg wieczystych Nowa Księga Wieczysta (NKW)

Od sierpnia 2011 r. każdy obywatel posiadający nr księgi wieczystej nieruchomości (mieszkania, domu lub działki) może uzyskać jej odpis nie wychodząc z domu. Może też przekazać ten numer np. firmom, które potrzebują potwierdzenia tytułu własności nieruchomości w celu zawarcia umowy o świadczeniu usług. Dzięki temu poprawiły się warunki prowadzenia działalności gospodarczej na rynku nieruchomości. Projekt realizowało Ministerstwo Sprawiedliwości, dofinansowanie z Programu Innowacyjna Gospodarka wyniosło 29 959 005,42 zł.

 

Źródło: http://www.poig.gov.pl

Dodano: 07.01.2013r

Przez: Barbara Ratuś