Ostrzeżenie meteorologiczne: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, oraz
porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami grad.. Ważność:od godz. 15:00 dnia 10.07.2020 do godz. 01:00 dnia 11.07.2020 Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) - 80

Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Starosta Głubczycki ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze!

STAROSTA GŁUBCZYCKI
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W WYDZIALE BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY

 

Wolne stanowisko urzędnicze:

Referent Wydziału Budownictwa i Architektury

Opis stanowiska:

Do głównych zadań pracownika będzie należało:

1) obsługa stron i udzielanie informacji związanych z funkcjonowaniem wydziału,  w szczególności dotyczących pozwoleń na budowę i rozbiórkę, przyjmowanie zgłoszeń budowy i robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę,

2) prowadzenie postępowań administracyjnych oraz spraw związanych z funkcjonowaniem wydziału, w tym przygotowywanie projektów decyzji, postanowień i pism,

3) prowadzenie rejestrów i sprawozdawczości związanej z pracą wydziału,

4) przyjmowanie i ocena zgłoszeń budowy i robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę,

5) rozpatrywanie spraw związanych z wnioskami o wydanie decyzji dotyczących wejścia  do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren działek sąsiedzkich w celu wykonania robót budowlanych lub bieżącej konserwacji,

6) rozpatrywanie wniosków i przygotowywanie projektów zaświadczeń o samodzielności lokali,

7) przygotowywanie projektów decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę,

8) wykonywanie czynności związanych z wydawaniem dzienników budowy,

9) współdziałanie z właściwymi innymi organami w ramach prowadzonych spraw, w szczególności z organami ochrony zabytków.

Wymagania niezbędne:                                                                                                                                                                                                                                           - - - wykształcenie wyższe techniczne o kierunku budowlanym lub pokrewnym ( np. architektura budownictwo)                                                                              
- obowiązkowa znajomość przepisów: Prawo budowlane i przepisów wykonawczych, Kodeksu postępowania administracyjnego,   
- umiejętność sprawnej obsługi komputera, w szczególności praca w systemie operacyjnym Windows oraz  znajomość programu do edycji tekstu Word,                                                      
 - pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,                                                       
- niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,                                                                  
- dobry stan zdrowia,                                                                                                                 
 - nieposzlakowana opinia,                                                                                                          
 - obywatelstwo polskie.    

Wymagania dodatkowe:                                                                                                                                                                                                                        

- podstawowa znajomość ustaw: o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz     o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami i o własności lokali,                                                                                                                                                                      
 - samodzielność, kreatywność, dobra organizacja pracy, odpowiedzialność, umiejętność wyszukiwania właściwej interpretacji przepisów prawnych,                                                                     
 - doświadczenie zawodowe w organach administracji architektoniczno-budowlanej, nadzorze budowlanym lub biurze projektowym.        

   

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca na stanowisku urzędniczym z miejscem wykonywania w Starostwie Powiatowym  w Głubczycach ul. Kochanowskiego 15, praca w godzinach urzędowania w pełnym wymiarze, wynagrodzenie ustalane zgodnie z obowiązującymi w urzędzie przepisami.

Informuję, że w miesiącu poprzedzającym upublicznienie ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce wynosił poniżej 6 %.                                  

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty                                                                             
1. List motywacyjny. Opis dotychczasowej działalności zawodowej.

2. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny na stronie www.bip.powiat glubczycki.pl w zakładce „Praca w urzędzie” ).      

3. Kopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie  i uprawnienia zawodowe (oryginały do wglądu).      

4. Kopie świadectw pracy (oryginały do wglądu) lub zaświadczeń o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia.                                                                                                                                                           
 5. Oświadczenie dotyczące nieposzlakowanej opinii.

6. Oświadczenie potwierdzające obywatelstwo polskie.                                                                         

7. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.        

8. Oświadczenie o stanie zdrowia lub aktualne zaświadczenie lekarskie.                                                  

9. Oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe albo kopia aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.                                           

10. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania konkursowego danych osobowych, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) oraz innych obowiązujących aktów prawnych, o następującej treści: „Wyrażam dobrowolnie zgodę  na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach ofertowych przez Starostwo Powiatowe w Głubczycach, na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji”.                                                                                                           

11.Oświadczenie o wyrażeniu zgody na komisyjne zniszczenie złożonych dokumentów uznanych za nie spełniające wymagań formalnych lub złożoną po terminie, w przypadku jej nieodebrania w terminie 1 miesiąca od upowszechnienia w Biuletynie Informacji Publicznej informacji o zatrudnionym kandydacie.

Oferty należy składać w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Głubczycach w terminie do dnia 25 października 2019 r. do godziny 1500 z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko referenta w Wydziale Budownictwa i Architektury”. Za dzień doręczenia oferty pocztą uznaje się dzień wpłynięcia przesyłki pocztowej do Starostwa.

pod adresem:

Starostwo Powiatowe w Głubczycach

ul. Kochanowskiego 15

48-100 Głubczyce

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu  077 4053660,  w. 15, w. 33

Głubczyce,   15.10.2019 r.

 

 

Ogólna klauzula informacyjna – REKRUTACJA

Zgodnie z art. 13 ust. 1, 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych, RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Starosta Głubczycki jako pracodawca: Starostwo Powiatowe w Głubczycach z siedzibą w Głubczycach przy ul. Kochanowskiego 15, tel. 77 405 36 60.
 2. Kontakt z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych:

- adres e-mail

- pisemnie na adres naszej siedziby.

 1. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji na wskazane stanowisko urzędnicze.  
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych są:

 art. 22 (1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. 1282) w związku z art. 6 ust. 1 lit. a, b –RODO, oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO(dane szczególnych kategorii np. zdrowia).

 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione do odbioru na podstawie  odpowiednich przepisów prawa.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (art. 15 RODO),
 2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych (art. 16 RODO),
 3. prawo do żądania usunięcia danych (art. 17 RODO),
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
 5. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO).
 1. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 2. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych,  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 3. W oparciu o podane  dane osobowe administrator nie będzie podejmował w stosunku do  Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 4. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać zebranych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 5. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 (1) Kodeksu pracy jest niezbędne,  aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne.