Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Obwieszczenie Starosty Głubczyckiego z dnia 13 września 2019 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej – „przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w ramach zadania pt. poszerzenie pasa jezdni obwodnicy Zubrzyc..."

AB.6740.6.2019

Głubczyce, dnia 13 września 2019r.

OBWIESZCZENIE

STAROSTY GŁUBCZYCKIEGO

o wydaniu decyzji o zezwoleniu

na realizacje inwestycji drogowej

Działając na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy  z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity,   Dz. U. z 2018r., poz. 1474) oraz zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity, Dz. U. z 2018r., poz. 2096 wraz z późn. zmianami)

podaję do wiadomości

na wniosek Burmistrza Głubczyc z dnia 25.04.2019r. (data wpływu)

została wydana decyzja nr 1/D/2019 w dniu 13 września 2019r.

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

dla zadania:

„przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w ramach zadania pt. poszerzenie pasa jezdni obwodnicy Zubrzyc wraz z wykonaniem odwodnienia i odprowadzenia wód z drogi”.

Zgodnie z wnioskiem planowana inwestycja realizowana będzie w jednostce ewidencyjnej Głubczyce – obszar wiejski, obrębie ewidencyjnym Zubrzyce na działkach o numerach ewidencyjnych:

  1. w liniach rozgraniczających teren inwestycji, stanowiące obecnie pas drogowy drogi gminnej, w zakresie przebudowy: nr 836, nr 847/1, nr 837/1, nr 853, nr 835;
  2. w liniach rozgraniczających teren inwestycji, stanowiące obecnie pas drogowy drogi powiatowej, w zakresie przebudowy (w zakresie przebudowy włączenia drogi gminnej do drogi powiatowej): nr 821, nr 838;
  3. w liniach rozgraniczających teren inwestycji, mające stanowić pas drogowy drogi gminnej, w zakresie rozbudowy wraz z podziałem nieruchomości i przeniesieniem własności:

  L.p.

Nr działki pierwotny

Nr działki po podziale, przeznaczonej pod inwestycję drogową

Nr działki po podziale, nie objętej inwestycją

  1.

135

135/1

135/2

  2.

136/2

136/3

136/4

 

numery działek po podziale, przeznaczone pod inwestycję drogową przeznaczone są do włączenia do pasa drogowego dróg gminnych oraz planowane do przejęcia na rzecz Gminy Głubczyce;

       4. w liniach rozgraniczających teren inwestycji, mająca stanowić pas drogowy drogi gminnej, w zakresie rozbudowy: nr 156/1.

 

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej będzie jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości oraz zatwierdzającą projekt budowlany.

Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje wykonanie poszerzenia pasa jezdni z wykonaniem nowej nawierzchni drogi z betonu asfaltowego, budowę rynsztoku wykonanego z prefabrykatów betonowych, budowę ściany oporowej, budowę i przebudowę zjazdów, budowę zatoki postojowej dla samochodów osobowych, budowę wpustu ulicznego, studni chłonnej oraz budowę hybrydowych słupów oświetleniowych.

Informujemy, że strony mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz załączonymi do niej materiałami  w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Głubczycach, ul. Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce, pokój nr 306; tel.: 77/4053676, fax.77/4856533 w godzinach pracy urzędu tj.: poniedziałki w godz. 730-1600 i piątki w godz. 730-1500, wtorki, środy i czwartki w godz. 730-1530 oraz złożyć odwołanie na w/w adres Urzędu w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia, które jednocześnie zostaje  podane  do  publicznej  wiadomości  na  tablicy ogłoszeń  w  Starostwie Powiatowym w Głubczycach, w Urzędzie Miejskim w Głubczycach, a także w urzędowych publikatorach teleinformatycznych – Biuletynie Informacji Publicznych tych urzędów, a także w prasie lokalnej.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity, Dz. U. z 2018r., poz. 2096 wraz z późn. zmianami) zawiadomienie stron o wydanej decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

        z up. Starosty

mgr inż. Aneta Toporowska

       Kierownik Wydziału
  Budownictwa i Architektury

PDFObwieszczenie BIP.pdf