Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Dotacje do wymiany źródeł ciepła

W bieżącym roku Powiat Głubczycki rozpatrzył pozytywnie 99 wniosków na dotacje do wymiany źródeł ciepła. Rozpatrzono również pozytywnie dwa wnioski na zakup i montaż pomp ciepła.  Na wymianę źródeł ciepła przeznaczono 197.400 zł, natomiast na zakup pomp 10.000 zł.

Specjaliści alarmują, że odpady oraz niskiej jakości opał, spalane w piecach przyczyniają się do wzrostu stężenia pyłu oraz rakotwórczych substancji w powietrzu np. benzopirenu. Właściciele starego typu kotłów trują nie tylko siebie, ale także swoje najbliższe otoczenie. Dlatego też Powiat Głubczycki w związku z tym problemem przyznaje dotacje do wymiany źródeł ciepła na ekologiczne.

Dotacja udzielana jest do wymiany indywidualnego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym na ekologiczne,np.

                - źródło zasilane gazem

                - źródło zasilane olejem

                - źródło zasilane energią elektryczną

                - źródło na paliwo stałe, posiadające certyfikat/świadectwo poświadczające spełnienie wymagań klasy 5 w zakresie emisji pyłu i substancji gazowych, określonych w normie PN EN 303 - 5: 2012 „Kotły grzewcze. Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW - Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie” lub równoważnej, wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą ( posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub jego odpowiednika dla kraju jednostki certyfikującej ).

Do otrzymania dotacji uprawnione są osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do nieruchomości położonej na terenie Powiatu Głubczyckiego lub wspólnotę mieszkaniową zarządzającą nieruchomości położoną na terenie Powiatu Głubczyckiego

Dotacja jest przeznaczona na częściowe pokrycie kosztów związanych z zakupem i zainstalowaniem nowego źródła ciepła do wysokości 60 % ceny zakupu i montażu, nie więcej jednak niż 2.200,00 zł (słownie: dwa tysiące dwieście złotych) w przypadku instalacji urządzenia w budynku mieszkalnym oraz 1.800,00 zł (jeden tysiąc osiemset złotych) w przypadku instalacji urządzenia w lokalu mieszkalnym.  Wysokość środków na dotację określana jest corocznie w uchwale budżetowej Powiatu Głubczyckiego natomiast środki przeznaczone na dotacje dzielone są na gminy Powiatu Głubczyckiego, proporcjonalnie do liczby mieszkańców.

IMG-20190703-WA0001.jpeg

IMG-20190703-WA0002.jpeg

IMG-20190703-WA0003.jpeg