Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

V Sesja Rady Powiatu - 27.03.2019

Protokół Nr V/2019 z posiedzenia sesji Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 27 marca 2019 r
Obrady rozpoczęto 27-03-2019 o godz. 15:07, a zakończono o godz. 15:12 tego samego dnia.
W posiedzeniu wzięło udział 13 członków:
1. Jerzy Naszkiewicz
2. Leszek Bac
3. Bartosz Rudziński
4. Wojciech Bernacki
5. Maria Farasiewicz
6. Bogdan Kulik
7. Marian Podkówka
8. Irena Sapa
9. Bronisława Pawlik
10. Radosław Gorzko
11. Jan Jasion
12. Anita Juchno
13. Piotr Soczyński
Radni: Tadeusz Krupa oraz Benedykt Pospiszyl byli obecnie na sesji ale z powodu braku urządzenia do głosowania nie brali udziału w głosowaniu.
1. Otwarcie obrad. (15:07)
Przewodniczący Rady otworzył V sesję Rady Powiatu. Przywitała radnych powiatowych oraz wszystkich przybyłych na sesję.
2. Przyjęcie porządku obrad. (15:07)
Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad i zwróciła się do radnych z zapytaniem czy mają uwagi do przedstawionego porządku obrad.
Radni nie zgłosili żadnych uwag.
Przewodniczący Rady poddał porządek obrad pod głosowanie.
Wyniki głosowania: za – 13, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
W wyniku głosowania porządek obrad został przyjęty przez Radę Powiatu i przedstawia
się następująco:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie podziału środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, finansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4. Zakończenie obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie podziału środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, finansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. (15:08)
Projekt uchwały zreferowała Pani Anna Bajor – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
Poinformowała, że w związku z otrzymaniem informacji o wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w 2019 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w dniu 01.03.2019 r. Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych po zapoznaniu się z wysokością przyznanych środków oraz ilością wniosków, które wpłynęły do tut. Centrum dokonała następującego podziału przyznanej dla naszego powiatu kwoty 799. 377, 00 zł.
I. Rehabilitacja zawodowa 26.000 zł
1. Jednorazowe dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej,
rolniczej lub wniesienia wkładu do spółdzielni socjalnej 22.000 zł
2. Finansowanie szkoleń organizowanych przez kierownika
powiatowego urzędu pracy 4.000 zł
II. Rehabilitacja społeczna 773.377 zł
1. Dofinansowania kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii
zajęciowej 355.920 zł
2. Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich
opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych 120.000 zł
3. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych,
w komunikowaniu się i technicznych, w związku z
indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych 100.000 zł
4. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób
Niepełnosprawnych 13.000 zł
5. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny oraz
przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane
osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych
przepisów 184.457 zł
Razem rehabilitacja zawodowa i społeczna: 799.377 zł
III. Koszty - wydatki związane z obsługą zadań z zakresu 20.000 zł
rehabilitacji zawodowej i społecznej
Ogółem 819.377 zł
Głosowanie w sprawie podziału środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, finansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. (15:11)
Wyniki imienne:
ZA(13): Piotr Soczyński, Bogdan Kulik, Leszek Bac, Wojciech Bernacki, Marian Podkówka, Bronisława Pawlik, Irena Sapa, Anita Juchno, Jerzy Naszkiewicz, Jan Jasion, Bartosz Rudziński, Maria Farasiewicz, Radosław Gorzko
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
BRAK GŁOSU(0):
4. Zakończenie obrad. (15:12)
Protokołowała: Wioletta Makselan  Inspektor
Przewodniczący Rady Powiatu Radosław Gorzko