Ostrzeżenie meteorologiczne: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, oraz
porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami grad.. Ważność:od godz. 15:00 dnia 10.07.2020 do godz. 01:00 dnia 11.07.2020 Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) - 80

Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

II Sesja Rady Powiatu - 13.12.2018

Protokół Nr II/2018 z posiedzenia
sesji Rady Powiatu w Głubczycach
z dnia 13 grudnia 2018 r.


Obrady rozpoczęto 13-12-2018 o godz. 15:07, a zakończono o godz. 18:32 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 16 radnych:

 1. Jerzy Naszkiewicz
 2. Leszek Bac
 3. Bartosz Rudziński
 4. Wojciech Bernacki
 5. Maria Farasiewicz
 6. Bogdan Kulik
 7. Tomasz Ognisty
 8. Marian Podkówka
 9. Artur Czechowicz
 10. Irena Sapa
 11. Radosław Gorzko
 12. Jan Jasion
 13. Tadeusz Krupa
 14. Benedykt Pospiszyl
 15. Anita Juchno
 16. Piotr Soczyński


1. Otwarcie obrad  (15:07)

Przewodniczący Rady otworzył II sesję Rady Powiatu. Przywitała radnych powiatowych oraz wszystkich przybyłych na sesję.

2. Przyjęcie życzeń świątecznych od harcerzy wraz ze wspólnym kolędowaniem (15:08)

Przewodniczący obrad poinformował, że na sesję zostali zaproszenie harcerze, którzy corocznie przynoszą światełko betlejemskie, ale tym razem sesja odbyła się wcześniej i przyszli złożyć życzenia. Światełko harcerze przywiozą do Głubczyc dopiero 16 grudnia br. 
Pani Katarzyna Mojzyk – Komendant Hufca ZHP w imieniu całej komendy złożyła na ręce Przewodniczącego życzenia świąteczne. W dalszej części Wiceprzewodnicząca przygotowała wraz z uczniami Zespołu Szkół Mechanicznych w Głubczycach występ artystyczny o tematyce bożonarodzeniowej. W trakcie występu wszyscy wspólnie kolędowali.

Radni uczcili minutą ciszy ofiary stanu wojennego w związku z kolejną 37 rocznicą wprowadzenia stanu wojennego.

3. Przyjęcie porządku obrad (15:30)

Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad i zwrócił się do radnych z zapytaniem czy  mają uwagi  i wnioski do przedstawionego porządku obrad.

 

Radny Naszkiewicz zawnioskował o przesunięcie uchwał finansowych na ostatnie podpunkty.

Wniosek został poddany pod głosowanie.

Wyniki głosowania: za - 5, przeciw – 10, wstrzymało się – 1.

W wyniku głosowania wniosek nie został przyjęty.

Przewodniczący Rady poinformował, że wpłynął wniosek Zarządu o rozszerzenie porządku sesji o uchwałę w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych
w Powiecie Głubczyckim na rok 2019.

Wniosek został poddany pod głosowanie.

Wynik głosowania: za – 16, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

W wyniku głosowania uchwała została wprowadzona do porządku obrad w podpunkcie m.

 

Przewodniczący Rady poddał cały porządek obrad pod głosowanie z uwzględnieniem w/w zmiany.

Wyniki głosowania: za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się – 2.

W wyniku głosowania porządek obrad został przyjęty przez Radę Powiatu i przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie życzeń świątecznych od harcerzy wraz ze wspólnym kolędowaniem.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2018 rok,
 2. zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 3. uchwalenia budżetu powiatu głubczyckiego na 2019 rok:

- opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej,

- opinia komisji stałych,

 1. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
 2. zmiany Uchwały Nr XLIII/270/2018 Rady Powiatu w Głubczycach w sprawie podziału środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, finansowanych przez Państwowy Fundusz  Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 3. przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej należących do właściwości Wojewody Opolskiego związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2019 r.,
 4. ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdów na rok 2019,
 5. uchwalenia Statutu Powiatu Głubczyckiego,
 6. delegowania radnych do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
 7. zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 rok,
 8. ustalenia wysokości diet radnych,
 9. ustalenia wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu Powiatu Głubczyckiego,
 10. rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w Powiecie Głubczyckim na rok 2019.
 1. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Głubczycach.
 2. Interpelacje i zapytania radnych.
 3. Wnioski i oświadczenia radnych.
 4. Zakończenie obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. (15:43)

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z poprzedniej sesji był wyłożony do wglądu w Biurze Rady.

Do protokołu nie zgłoszono zastrzeżeń, w związku z powyższym Przewodniczący poinformował, że został przyjęty przez Radę Powiatu jednogłośnie.

5. Podjęcie uchwał w sprawach: (15:43)

a) zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2018 rok, (15:43)

Projekt uchwały zreferowała Skarbnik Powiatu. Poinformowała, że w: § 1 zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 2.037.563,- z tytułu :

- sprzedaży drewna – 72.000,-

- dotacji z budżetu UE i budżetu państwa przeznaczonych na realizację projektu
pn. :  „Termomodernizacja budynku, montaż pomp ciepła, budowa instalacji    fotowoltaicznej wraz z zagospodarowaniem terenu DPS w Klisinie – filia w Kietrzu” w łącznej kwocie 1.965.563,-

§ 2 Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 252.900, w związku ze zmianą brzmienia

§ 2690 klasyfikacji budżetowej dot. przekazanych środków z Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 

§ 3 Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 389.950,- z tytułu:

- zwrotu kosztów postępowania sądowego – 500,-

- wpływów z odsetek naliczonych od środków na rachunkach bankowych - 10.000,- 

- refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne z PUP wypłaconych osobom

  zatrudnionym w Starostwie  - 2.000,-

- wpłaty kary za przejazd po drogach powiatowych pojazdem ponadnormatywnym bez zezwolenia – 1.300,-

- opłat za usuwanie pojazdów z dróg powiatowych – 3.000,-

-  udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – 28.000,-

- wpłaty kary naliczonej kontrahentowi za nieterminową dostawę artykułów spożywczych

   do DPS w Klisinie – 500,-

- obsługi zadań w ramach PRFON-u (2,5% należne powiatowi) – 2.000,-

- opłat od wniosków w sprawie zezwolenia na pracę cudzoziemcom (PUP) – 1.000,-

- zmiany brzmienia § 2690 klasyfikacji budżetowej dot. przekazanych środków z Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy  - 252.900,- oraz środków z Funduszu Pracy przeznaczonych na wypłatę nagród specjalnych wraz z pochodnymi pracownikom powiatowego urzędu pracy w wys. 65.600,- , co stanowi łączną kwotę  318.500,-

- odsetek od nieterminowych wpłat na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych przez rodziców biologicznych (PCPR) – 1.000,-

- darowizny na rzecz Domu Dziecka – 150,-

-  nawiązek sądowych zasądzonych dla Domu Dziecka  – 2.000,-

- dotacji z powiatów przeznaczonych na pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 20.000,-

§ 4 Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 2.700,- dot. refundacji wydatków z roku  2017 w zakresie realizacji projektu pn. „ E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych
i kartograficznych woj. Opolskiego” . Refundacji dokonał lider projektu tj. Powiat Opolski.

§ 5 Zmniejsza  się wydatki  bieżące o kwotę 25.140,- w zakresie wynagrodzeń koordynatora pieczy zastępczej zatrudnionego w PCPR w związku z otrzymaną dotacją z budżetu państwa przeznaczoną na w/w cel.

§ 6 Zwiększa  się wydatki  bieżące  o kwotę 737.198,- z tytułu:

- zwiększonych wynagrodzeń i wydatków na zakup żywności w DPS w Klisinie – 644.308,-

- uzupełnienia planu  wynagrodzeń pracowników PCPR – 24.000,-

- uzupełnienia planu  wynagrodzeń pracownika punktu interwencji kryzysowej zatrudnionego w ramach jednostki PCPR – 1.140,-

- nagród specjalnych dla pracowników PUP –u – 65.600,-

- uzupełnienia planu wydatków na zakup oleju opałowego, środków czystości

 (Dom Dziecka) itp. – 2.150,- 

§ 7 Zmniejsza  się wydatki majątkowe  o kwotę 2.609.871,-.

Zmiana planu wydatków dot. głównie projektu pn. „Termomodernizacja budynku, montaż pomp ciepła, budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z zagospodarowaniem terenu DPS w Klisinie – filia w Kietrzu”, która ma na celu doprowadzenie do zgodności wartości wykonanych wydatków w 2018 r. po uwzględnieniu zmian wynikających z przeprowadzonej procedury przetargowej.

 

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji:

- Administracyjno-Budżetowej,

- Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej,

- Oświaty, Kultury i Sportu,

- Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Porządku Publicznego.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Glosowanie w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2018 rok (15:50)

Wyniki imienne:

ZA(13): Bogdan Kulik, Piotr Soczyński, Benedykt Pospiszyl, Bartosz Rudziński, Anita Juchno, Radosław Gorzko, Jan Jasion, Wojciech Bernacki, Tadeusz Krupa, Marian Podkówka, Irena Sapa, Artur Czechowicz, Maria Farasiewicz

WSTRZYMUJĘ SIĘ(3): Jerzy Naszkiewicz, Leszek Bac, Tomasz Ognisty

Uchwała Nr II/15/2018 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 13 grudnia 2018 r.

b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej (15:50)

Projekt uchwały zreferowała Skarbnik Powiatu. Poinformowała, że w wyniku zmiany budżetu powiatu głubczyckiego  ulegają zmniejszeniu dochody do kwoty 78.249.508,- oraz wydatki do wysokości 80.370.308,-. Powyższe zmiany uwzględniono w załączniku Nr 1.

       Zmiana  w załączniku Nr 2 dot. zmniejszenia nakładów o kwotę 656.386,- oraz  limitu wydatków w 2018 r. o kwotę 2.581.251,- dot. projektu pn. „Termomodernizacja budynku, montaż pomp ciepła, budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z zagospodarowaniem terenu DPS w Klisinie – filia w Kietrzu”

 

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji:

- Administracyjno-Budżetowej,

- Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej,

- Oświaty, Kultury i Sportu,

- Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Porządku Publicznego.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Głosowanie w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (15:52)

Wyniki imienne:

ZA(13): Piotr Soczyński, Bogdan Kulik, Marian Podkówka, Wojciech Bernacki, Anita Juchno, Artur Czechowicz, Irena Sapa, Tadeusz Krupa, Jan Jasion, Bartosz Rudziński, Benedykt Pospiszyl, Radosław Gorzko, Maria Farasiewicz.

WSTRZYMUJE SIĘ(3): Leszek Bac, Tomasz Ognisty, Jerzy Naszkiewicz

Uchwała Nr II/16/2018 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 13 grudnia 2018 r.

c) uchwalenia budżetu powiatu głubczyckiego na 2019 rok (15:52)

Projekt uchwały zreferowała Skarbnik Powiatu.
Pani Skarbnik przedstawiła Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie budżetu powiatu głubczyckiego na 2019 r.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu w dniu 20 listopada 2018 r. podjęła  Uchwałę                      Nr 466/2018 w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Powiatu Głubczyckiego na 2019 r.

Skład Orzekający w osobach: Aleksandra Bieniaszewska przewodniczący, członkowie: Grzegorz Czarnocki, Klaudia Stelmaszczyk postanowił pozytywnie zaopiniować przedłożony  projekt uchwały budżetowej Powiatu Głubczyckiego na 2019 rok.

 

Przewodniczący otworzył dyskusję nad budżetem powiatu.

 

Radny Rudziński zadawał pytania dotyczące nadwyżki budżetowej, finansowania nauczania  indywidualnego oraz ochrony zabytków.

 

Radny Bac zadawał pytania dotyczące inwestycji drogowych oraz wydatków na szkoły.

 

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji:

- Administracyjno-Budżetowej,

- Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej,

- Oświaty, Kultury i Sportu,

- Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Porządku Publicznego.

Głosowanie w sprawie uchwalenia budżetu powiatu głubczyckiego na 2019 rok (16:35)

Wyniki imienne:

ZA(13): Bogdan Kulik, Piotr Soczyński, Wojciech Bernacki, Anita Juchno, Tadeusz Krupa, Irena Sapa, Maria Farasiewicz, Radosław Gorzko, Jan Jasion, Benedykt Pospiszyl, Marian Podkówka, Bartosz Rudziński, Artur Czechowicz

WSTRZYMUJE SIĘ(3): Leszek Bac, Jerzy Naszkiewicz, Tomasz Ognisty

Uchwała Nr II/17/2018 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 13 grudnia 2018 r.
 

d) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej (16:35)

Projekt uchwały zreferowała Skarbnik Powiatu – Anna Kasperek-Pindur.

Poinformowała, że uchwała ta uchwala wieloletnią prognozę finansową Powiatu Głubczyckiego na lata 2018-2032.

 

Pani Skarbnik Powiatu przedstawiła Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu                  w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na 2019 r.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu w dniu 20 listopada 2018 r. podjęła Uchwałę                      Nr 467/2018 w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Głubczyckiego na 2019 r.

Skład Orzekający w osobach: Grzegorz Czarnocki przewodniczący, członkowie: Aleksandra Bieniaszewska, Klaudia Stelmaszczyk postanowił pozytywnie zaopiniować przedłożony  projekt uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Głubczyckiego na lata
2019-2032.

 

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji:

- Administracyjno-Budżetowej,

- Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej,

- Oświaty, Kultury i Sportu,

- Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Porządku Publicznego.

Głosowanie w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej (16:37)

Wyniki imienne:

ZA(13): Bogdan Kulik, Piotr Soczyński, Marian Podkówka, Tadeusz Krupa, Wojciech Bernacki, Benedykt Pospiszyl, Artur Czechowicz, Anita Juchno, Irena Sapa, Maria Farasiewicz, Radosław Gorzko, Bartosz Rudziński, Jan Jasion.

WSTRZYMUJE SIĘ(3): Leszek Bac, Jerzy Naszkiewicz, Tomasz Ognisty

Uchwała Nr II/18/2018 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 13 grudnia 2018 r.

e) zmiany Uchwały Nr XLIII/270/2018 Rady Powiatu w Głubczycach w sprawie podziału środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, finansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Projekt uchwały zreferowała Pani Anna Bajor – kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach.

Poinformowała, że Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych na posiedzeniu
w dniu  19.11.2018 r. po dokonanej analizie wniosków, jakie wpłynęły do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zaproponowała, aby kwotę 6.790,00 zł z rehabilitacji społecznej tj.:
- dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych   w kwocie 274,00

-  dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych w kwocie  6.516,00

przenieść na zadanie rehabilitacji społecznej tj.:

 -  dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny oraz przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 6.790,00 na zadaniu dofinansowanie zaopatrzenia
w sprzęt rehabilitacyjny oraz przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów, spowoduje, iż zostanie ona wypełni wykorzystana na powyższej wymienione zadanie, na którym istnieje duża ilość złożonych a nie zrealizowanych wniosków. Ponadto przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze służą do zaspokajania najbardziej podstawowych potrzeb człowieka, dlatego na to zadanie jest  największe zapotrzebowanie u osób niepełnosprawnych (należą do nich m.in. pieluchomajtki, cewniki, wózki inwalidzkie, protezy, aparaty słuchowe itp.).

 

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji:

- Administracyjno-Budżetowej,

- Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej,

- Oświaty, Kultury i Sportu,

- Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Porządku Publicznego.

Nastąpiła zmiana quorum (16:40) Ilość radnych obecnych na sali obrad: 15.

Sesję opuścili radny Leszek Bac.

Głosowanie w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/270/2018 Rady Powiatu w Głubczycach w sprawie podziału środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej, finansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (16:41)

Wyniki imienne:

ZA(15): Piotr Soczyński, Bogdan Kulik, Marian Podkówka, Anita Juchno, Tadeusz Krupa, Jan Jasion, Benedykt Pospiszyl, Tomasz Ognisty, Radoslaw Gorzko, Wojciech Bernacki, Bartosz Rudziński, Irena Sapa, Jerzy Naszkiewicz, Maria Farasiewicz, Artur Czechowicz.

Uchwała Nr II/19/2018 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 13 grudnia 2018 r.

f) przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej należących do właściwości Wojewody Opolskiego związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2019 r.

Projekt uchwały zreferował Sekretarz Powiatu. Poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu w Głubczycach dotyczy przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej należących do właściwości Wojewody Opolskiego związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2019 r. określonych w załączniku do uchwały. Przyjęcie zadań następuje na warunkach określonych porozumieniem zawieranym pomiędzy Wojewodą Opolskim
a Zarządem Powiatu w Głubczycach. Czas trwania kwalifikacji wojskowej w 2019 r.
w powiecie głubczyckim planowany jest na okres od dnia 4 marca do 21 marca 2019 r.

 

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji:

- Administracyjno-Budżetowej,

- Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej,

- Oświaty, Kultury i Sportu,

- Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Porządku Publicznego.

Nastąpiła zmiana quorum (16:41). Ilość radnych obecnych na sali obrad: 16.

Do sesji dołączył radny Leszek Bac.

Głosowanie w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej należących do właściwości Wojewody Opolskiego związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2019 r (16:43)

Wyniki imienne:

ZA(16): Piotr Soczyński, Anita Juchno, Bogdan Kulik, Leszek Bac, Wojciech Bernacki, Marian Podkówka, Benedykt Pospiszyl, Radosław Gorzko, Artur Czechowicz, Bartosz Rudziński, Jan Jasion, Tomasz Ognisty, Irena Sapa, Maria Farasiewicz, Jerzy Naszkiewicz, Tadeusz Krupa

Uchwała Nr II/20/2018 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 13 grudnia 2018 r.

g) ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdów na rok 2019.

Projekt uchwały zreferował Sekretarz Powiatu. Poinformował, że w związku z ustawową zmianą stawek istnieje konieczność dostosowania uchwały do nowych kwot.

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji:

- Administracyjno-Budżetowej,

- Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej,

- Oświaty, Kultury i Sportu,

- Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Porządku Publicznego.

Głosowanie w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdów na rok 2019 (16:45)

Wyniki imienne:

ZA(16): Piotr Soczyński, Bogdan Kulik, Anita Juchno, Marian Podkówka, Leszek Bac, Tadeusz Krupa, Benedykt Pospiszyl, Irena Sapa, Wojciech Bernacki, Bartosz Rudziński, Jan Jasion, Jerzy Naszkiewicz, Maria Farasiewicz, Radosław Gorzko, Tomasz Ognisty, Artur Czechowicz

Uchwała Nr II/21/2018 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 13 grudnia 2018 r.

h) uchwalenia Statutu Powiatu Głubczyckiego

Projekt uchwały zreferowała Z-ca Przewodniczącego Komisji Regulaminowo-Statutowej – Pani Irena Sapa.  Poinformowała, że Komisja spotykała się dwukrotnie i opracowała nowy Statut uwzględniając zmiany ustawy o samorządzie powiatowym. Pani Sapa odczytała wszystkie zmiany wprowadzone przez Komisję.
     
 Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji:

- Administracyjno-Budżetowej,

- Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej,

- Oświaty, Kultury i Sportu,

- Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Porządku Publicznego.

 

Nastąpiła zmiana quorum (17:07) Ilość radnych obecnych na sali obrad: 15.

Sesję opuścili radny Tomasz Ognisty.

Głosowanie w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Głubczyckiego (17:07)

Wyniki imienne:

ZA(15): Anita Juchno, Piotr Soczyński, Bogdan Kulik, Wojciech Bernacki, Benedykt Pospiszyl, Marian Podkówka, Leszek Bac, Maria Farasiewicz, Bartosz Rudziński, Radosław Gorzko, Artur Czechowicz, Jan Jasion, Jerzy Naszkiewicz, Irena Sapa, Tadeusz Krupa       

Uchwała Nr II/22/2018 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 13 grudnia 2018 r.

i) delegowania radnych do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Starosta zaproponował na członków w/w komisji radnego Bogdana Kulika i Wojciecha Bernackiego.
Radni wyrazili zgodę.

Nastąpiła zmiana quorum (17:08) Ilość radnych obecnych na sali obrad: 16.

Do sesji dołączyli radni Tomasz Ognisty.

Głosowanie w sprawie delegowania radnych do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku (17:10)

Wyniki imienne:

ZA(16): Piotr Soczyński, Bogdan Kulik, Anita Juchno, Benedykt Pospiszyl, Leszek Bac, Marian Podkowka, Irena Sapa, Jan Jasion, Tadeusz Krupa, Wojciech Bernacki, Bartosz Rudziński, Jerzy Naszkiewicz, Artur Czechowicz, Radoslaw Gorzko, Maria Farasiewicz, Tomasz Ognisty

Uchwała Nr II/23/2018 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 13 grudnia 2018 r.

j) zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 rok

Projekt uchwały zreferował Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Pan Jan Jasion.

Poinformował, że Komisja opracowała plan kontroli na rok 2019 i zaplanowała przeprowadzić kontrolę w następujących jednostkach:

I kwartał -  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach

III kwartał – Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach

IV kwartał - Zespół Szkół Mechanicznych w Głubczycach.

Głosowanie w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 rok (17:11)

Wyniki imienne:

ZA(16): Piotr Soczyński, Bogdan Kulik, Tadeusz Krupa, Benedykt Pospiszyl, Radosław Gorzko, Leszek Bac, Wojciech Bernacki, Anita Juchno, Marian Podkówka, Irena Sapa, Jerzy Naszkiewicz, Maria Farasiewicz, Jan Jasion, Bartosz Rudziński, Artur Czechowicz, Tomasz Ognisty

Uchwała Nr II/24/2018 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 13 grudnia 2018 r.

k) ustalenia wysokości diet radnych

Przewodniczący   Rady   poinformował,   że   radni   otrzymali   projekt   uchwały,   którego wnioskodawcą był Zarząd.
Projekt zreferował Starosta informując, że wysokość diet jest na starych zasadach, a jedynie usunięto zapis dotyczący potrąceń za nieobecność.

Przewodniczący Rady złożył następującą propozycję:
- dieta Przewodniczącego Rady i Członków Zarządu – 1.780,- zł
- dieta Wiceprzewodniczącego Rady i Przewodniczących komisji – 1.680,- zł
- dieta radnych nie pełniących żadnej funkcji – 879,75 zł.

Wniosek został poddany pod głosowanie: za – 6, przeciw – 8, wstrzymało się – 2.
W wyniku głosowania wniosek nie został przyjęty przez Radę Powiatu.

Radny Rudziński złożył propozycję, aby dieta wynosiła 1 zł.

Wniosek został poddany pod głosowanie: za – 1, przeciw – 11, wstrzymało się – 4.
W wyniku głosowania wniosek nie został przyjęty przez Radę Powiatu.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały wnioskowany przez Zarząd Powiatu

Głosowanie w sprawie ustalenia wysokości diet radnych (17:41)

Wyniki imienne:

ZA(8): Piotr Soczyński, Bogdan Kulik, Benedykt Pospiszyl, Anita Juchno, Wojciech Bernacki, Irena Sapa, Tadeusz Krupa, Jan Jasion

PRZECIW(6): Bartosz Rudziński, Marian Podkówka, Leszek Bac, Jerzy Naszkiewicz, Artur Czechowicz, Tomasz Ognisty

WSTRZYMUJE SIĘ(2): Radosław Gorzko, Maria Farasiewicz

Uchwała Nr II/25/2018 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 13 grudnia 2018 r.

l)
ustalenia wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu Powiatu Głubczyckiego

Projekt uchwały zreferował Starosta.
Poinformował, że na ostatniej sesji została podjęta uchwała o wynagrodzeniu Przewodniczącego Zarządu Powiatu Głubczyckiego. Okazało się jednak, że w tamtej uchwale był dodatek stażowy w wysokości 20%, a prowadzenie działalności gospodarczej nie wlicza się w staż pracy, zatem istnieje konieczność zmiany dodatku stażowego z 20% na 11%.

Radny Rudziński stwierdził, że patologią jest fakt, iż przez zmianę przepisów, Starosta ma mniejszą pensję niż kierownicy niektórych jednostek organizacyjnych powiatu.

Głosowanie w sprawie ustalenia wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu Powiatu Głubczyckiego (17:45)

Wyniki imienne:

ZA(14): Bogdan Kulik, Anita Juchno, Wojciech Bernacki, Benedykt Pospiszyl, Irena Sapa, Radosław Gorzko, Tadeusz Krupa, Jan Jasion, Jerzy Naszkiewicz, Leszek Bac, Marian Podkówka, Artur Czechowicz, Tomasz Ognisty, Maria Farasiewicz

PRZECIW(1): Bartosz Rudziński

WSTRZYMUJE SIĘ(1): Piotr Soczyński

Uchwała Nr II/26/2018 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 13 grudnia 2018 r.

m) rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w Powiecie Głubczyckim na rok 2019

Projekt uchwały zreferował Sekretarz.
Poinformował, że corocznie istnieje konieczność ustalania harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Głubczyckiego. Dodał, że harmonogram został pozytywnie zatwierdzany przez Izbę  Aptekarską i wszystkie gminy.

Głosowanie w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w Powiecie Głubczyckim na rok 2019 (17:47)

Wyniki imienne:

ZA(16): Piotr Soczyński, Bogdan Kulik, Anita Juchno, Leszek Bac, Wojciech Bernacki, Irena Sapa, Marian Podkówka, Benedykt Pospiszyl, Jerzy Naszkiewicz, Tadeusz Krupa, Tomasz Ognisty, Bartosz Rudziński, Jan Jasion, Radosław Gorzko, Artur Czechowicz, Maria Farasiewicz

Uchwała Nr II/27/2018 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 13 grudnia 2018 r.

6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Głubczycach (17:47)

Radny Naszkiewicz   poprosił   o   rozwinięcie   tematu   dotyczącego  spraw  związanych  ze Szpitalem oraz ze spółką PKS.

Starosta udzielił stosownych wyjaśnień.

Radny Podkówka zwrócił się z pytaniem czego dotyczy decyzja w sprawie lokalizacji celu publicznego, która była zatwierdzana przez Zarząd.

Starosta odpowiedział, że sprawdzi w dokumentach i skontaktuje się z radnym telefonicznie.

7. Interpelacje i zapytania radnych (18:05)

Radny Rudziński złożył interpelację o pilny zakup dla pogotowia defibrylatorów, ponieważ brak sprawnie działającego sprzętu zagraża zdrowiu i życiu pacjentów. Dodał, że wnioskował już kilka razy o ten zakup ze środków pozostałych po likwidacji Spółki Szpital Powiatowy.

Starosta Soczyński poinformował, że sprawa likwidacji Spółki zostanie zamknięta do końca roku. Ponadto poinformował, że rozmawiał z dyrektorem Jakubowskim, który poinformował, że w chwili obecnej są trzy defibrylatory, które działają mimo tego, że czasami tracą zasięg, gdyż są starszej generacji. Ma nadzieję, że w styczniu sprawa defibrylatorów zostanie rozwiązana.

Radny Rudziński stwierdził, że obecne defibrylatory mają 8 lat i utraciły już pewne funkcje.  

8. Wnioski i oświadczenia radnych (18:14)

Radny Ognisty zwrócił się z pytaniem dotyczącym drogi powiatowej Kietrz – Tłustomosty. Czy jest szansa na wiosenne puszczenie paczera, żeby tą drogę załatać. 

Wicestarosta odpowiedziała, że będzie to zrobione w ramach posiadanych środków budżetowych.

Radny Podkówka zwrócił się z pytaniem o możliwość zainstalowania progu zwalniającego
w miejscowości Bliszczyce.

Starosta poinformował, że takie tematy należy zgłaszać na Komisję Ruchu Drogowego, która rozpatruje tego rodzaju wnioski.

Radny Rudziński złożył oświadczenie dotyczące diet radnych i przełożenia się ich wysokości na wyniki wyborów. Zdaniem radnego uzyskanie wysokiego wyniku wyborów powinno być zaszczytem i jest również wielkim zaufaniem ze strony mieszkańców powiatu. Praca radnego powinna być społeczna lub za symboliczną złotówkę.

Radny Rudziński złożył oświadczenie, że po raz kolejny na drugiej sesji ma zabierany głos,
a koledzy po lewej stronie mogą wypowiadać się w sposób nieskrępowany. Ma nadzieję, że to nie jest celowe działanie, ale przypadek.

Przewodniczący Rady odpowiedział, że wrażenie radnego jest mylne.

Radny Czechowicz zwrócił się z pytaniem czy wpłynęła petycja mieszkańców Tłustomosty odnośnie remontu drogi Tłustomosty – Kietrz.

Przewodniczący Rady odpowiedział, że nie wpłynęła żadna petycja.

Radny Bac oświadczył, że praca obecnego Przewodniczącego Rady różni się od pracy poprzedniego przewodniczącego i jego zdaniem radni z Pis-u nie zabierali częściej głosu, niż radny Rudziński.

Wiceprzewodnicząca Rady zaprosiła radnych na koncert noworoczny z okazji święta Trzech Króli, który odbędzie się w kościele O.O. Franciszkanów w dniu 06.01.2019 r. o godz. 18.00 oraz na wernisaż do Powiatowego Muzeum Ziemi Głubczyckiej, na którym przedstawiona jest historia naszego kraju.

Radny Naszkiewicz złożył w imieniu Klubu PiS życzenia zdrowych, pogodnych świąt oraz szczęśliwego Nowego Roku.

Przewodniczący Rady również złożył życzenia bożonarodzeniowe i noworoczne.

Wiceprzewodnicząca Rady przeczytała refleksję związaną z okresem świątecznym.

9. Zakończenie obrad. (18:32)

Przewodniczący Rady poinformował, że porządek II sesji  Rady Powiatu VI kadencji został wyczerpany i zamknął obrady. 

Zakończono sesję (18:32)
 

Protokołowała:                                                                                                          
Wioletta Makselan                                                                             Przewodniczący
Inspektor                                                                                               Rady Powiatu

                                                                                                             Radosław Gorzko