Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

I Sesja Rady Powiatu - 19.11.2018

Protokół Nr I/2018 z posiedzenia
sesji Rady Powiatu w Głubczycach
z dnia 19 listopada 2018 r.

Obrady rozpoczęto 2018-11-19 o godz. 15:03:49, a zakończono o godz. 17:55:12 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 17 członków:

 1. Jerzy Naszkiewicz
 2. Leszek Bac
 3. Bartosz Rudziński
 4. Wojciech Bernacki
 5. Maria Farasiewicz
 6. Bogdan Kulik
 7. Tomasz Ognisty
 8. Marian Podkowka
 9. Artur Czechowicz
 10. Irena Sapa
 11. Bronislawa Pawlik
 12. Radoslaw Gorzko
 13. Jan Jasion
 14. Tadeusz Krupa
 15. Benedykt Pospiszyl
 16. Anita Juchno
 17. Piotr Soczyński


1. Otwarcie sesji (15:03:00)

Oficjalnego otwarcia obrad I sesji VI kadencji Rady Powiatu dokonał Przewodnicząca obrad, radna - senior pani Bronisława Pawlik.

Przywitała radnych powiatowych oraz wszystkich przybyłych na sesję.

2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze (15:04:00)

Przewodnicząca obrad – pani Bronisława Pawlik poinformowała, że Przewodniczący Powiatowej Komisji Wyborczej w Głubczycach nie mógł uczestniczyć w dzisiejszej sesji i w związku z tym zaproponował, że osobiście wręczy zaświadczenia o wyborze na radnego. Poinformowała, że 15 radnych otrzyma zaświadczenie o wyborze na radnego podpisane przez Przewodniczącego Powiatowej Komisji Wyborczej
w Głubczycach, a 2 radnych otrzyma postanowienie Komisarza Wyborczego II w Opolu o wyborze na radnego powiatu. Radni, którzy otrzymali postanowienia to Pani Bronisława Pawlik i Pan Wojciech Bernacki. Przewodnicząca obrad odczytując alfabetycznie nazwiska radnych poprosiła o podejście o wręczyła w/w dokumenty oraz pogratulowała wyboru na radnego powiatu. 

3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych (15:09:00)

Przewodnicząca obrad – pani Bronisława Pawlik odczytała tekst ślubowania i każdy radny uczestniczący w obradach sesji mówił „ ślubuję ” lub „ ślubuję tak mi dopomóż Bóg ”. Wszyscy radni uczestniczący w posiedzeniu sesji zostali zaprzysiężeni na radnych.

4. Stwierdzenie kworum (15:12:00)

Przewodnicząca obrad poinformowała, że ustawowy skład rady wynosi 17 radnych, w dniu dzisiejszym w posiedzeniu uczestniczy 17 radnych, wobec czego stwierdził prawomocność obrad.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej (15:12:00)

Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
Pan Benedykt Pospiszyl zgłosił radnego Mariana Podkówkę –  wyraził zgodę.
Pan  Bogdan Kulik zgłosił radnego Tadeusz Krupę –  wyraził zgodę.
Pani Irena Sapa zgłosiła radnego Jana Jasiona – wyraził zgodę.
Pani Maria Farasiewicz zgłosiła radnego Wojciecha Bernackiego - wyraził zgode. 

Przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie proponowany skład Komisji Skrutacyjnej.
Wyniki głosowania: za – 17, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
W wyniku głosowania radni zdecydowali, że skład osobowy Komisji Skrutacyjnej jest następujący: Tadeusz Krupa, Marian Podkówka, Jan Jasion, Wojciech Bernacki.

6. Wybór Przewodniczącego Rady (15:16:00)

Wybór Przewodniczącego Rady Powiatu.
Radny Leszek Bac zgłosił kandydaturę radnego Jerzego Naszkiewicza. Kandydat wyraził zgodę.
Radny Piotr Soczyński zgłosił na Przewodniczącego Rady kandydaturę radnego pana Radosława Gorzko i dokonał jego krótkiej prezentacji 
Kandydat wyraził zgodę.
Przewodniczący obrad zamknął listę kandydatów na Przewodniczącego Rady Powiatu.
Przewodniczący obrad ogłosiła przerwę na ukonstytuowanie się Komisji Skrutacyjnej i przygotowanie kart do głosowania na Przewodniczącego Rady.

Po przerwie Komisja Skrutacyjna poinformowała, że:

 1. Tadeusz Krupa – Przewodniczący
 2. Marian Podkówka – Sekretarz
 3. Jan Jasion – Członek
 4. Wojciech Bernacki – Członek

Przewodnicząca Komisji poinformował, że zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym głosowanie będzie tajne i odbywać się będzie przy urnie.
Radni odczytywani kolejno otrzymywali karty do głosowania, dokonywali skreśleń na kartach, które następnie wrzucali do urny wyborczej.

Przerwa 

Komisja Skrutacyjna ogłosiła wyniki głosowania.

Zostały zgłoszone dwie kandydatury:

 1. Radny Radosław Gorzko,
 2. Radny Jerzy Naszkiewicz.

W głosowaniu tajnym brało udział 16 radnych. W związku z powyższym bezwzględna liczba głosów niezbędna do dokonania wyboru wynosi 9.

Wyniki głosowania:

 1. Radny Radosław Gorzko –  za -11,
 2. Radny Jerzy Naszkiewicz – za – 5.

W wyniku głosowania tajnego Przewodniczącym Rady Powiatu został wybrany pan Radosław Gorzko

Uchwała Nr I/1/2018 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 19 listopada 2018 r.

7. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady (15:39:00)

Przewodniczący Rady zgłosił kandydaturę radnej Marii Farasiewicz -  wyraziła zgodę.
Przewodniczący poinformował, że pracował z radną w IV kadencji i pełniła wówczas również funkcję Wiceprzewodniczącej.

Radny Leszek Bac zgłosił kandydaturę radnego Jerzego Naszkiewicza. Kandydat wyraził zgodę.

Radny Bartosz Rudziński zaproponował, że dobrym zwyczajem było, żeby wiceprzewodniczącym został radny z opozycji i podaje to pod rozwagę. 

Przewodniczący Rady poinformował, że wybór podlega ocenie radnych, natomiast zawsze można wprowadzić zmiany w statucie i ustalić drugiego wiceprzewodniczącego. 

Przewodniczący Rady zamknął listę kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu.
Przewodniczący Rady zawnioskował, aby Komisja Skrutacyjna była w tym samym składzie, co poprzednio.

Komisja Skrutacyjna przeprowadziła tajne głosowanie.

Przerwa 

Komisja Skrutacyjna ogłosiła wyniki głosowania.

W wyniku przeprowadzonego głosowania tajnego Komisja stwierdza, że w głosowaniu udział wzięło 17 radnych, głosów ważnych oddano 17, nieważnych oddano 0.

Liczba radnych obecnych na sesji wynosi 17, wobec czego bezwzględna liczba głosów niezbędna do dokonania wyboru wynosi 9.

Kandydaci otrzymali następującą ilość głosów:

 1. Maria Farasiewicz - 11,
 2. Jerzy Naszkiewicz – 6.

Wobec powyższego Komisja stwierdza, że na pełnienie funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu została wybrana pani Maria Farasiewicz.

Uchwała Nr I/2/2018 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 19 listopada 2018 r.

Przewodniczący Rady zawnioskował o rozszerzenie porządku obrad sesji o następujące punkty:

 1. Wybór Starosty Głubczyckiego.
 2. Wybór Wicestarosty Głubczyckiego.
 3. Wybór Członków Zarządu.
 4. Ustalenie wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu Powiatu Głubczyckiego.
 5. Powołanie Komisji Rewizyjnej.
 6. Powołanie stałych komisji Rady Powiatu.
 7. Powołanie doraźnej Komisji Statutowo-Regulaminowej.

Wniosek został poddany pod głosowanie:
Wyniki głosowania: za - 15, przeciw - 0, wstrzymało się - 2.
W wyniku głosowania porządek został rozszerzony i przystąpiono do jego dalszej realizacji.

8. Wybór Starosty Głubczyckiego (15:59:00)

Przewodniczący Rady na wstępie odczytał informację jakie zadania należą do Starosty cytując zapisy ustawy o samorządzie. 

Przewodniczący Rady zgłosił kandydaturę Piotra Soczyńskiego - wyraził zgodę. Poinformował, że pan Piotr Soczyński posiada wszystkie atrybuty wymienione w ustawie. ponadto był radnym powiatu III i IV kadencji, pełnił funkcje wicestarosty przy boku starosty Józefa Koziny, następnie był prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Opolu. Swoją pracą przyczynił się do sanacji służby zdrowia w powiecie głubczyckim oraz przygotował i pomógł przeprowadzić wiele projektów skutkujących pozyskanie środków zewnętrznych. 

Radny Leszek Bac zgłosił kandydaturę pana  Jerzego Naszkiewicza – wyraził zgodę. Poinformował, że kandydat od trzech lat kieruje gabinetem Wojewody, był radnym poprzedniej kadencji  

Przewodniczący Rady zamknął listę kandydatów na Starostę Głubczyckiego.
Przewodniczący Rady zawnioskował, aby Komisja Skrutacyjna była w tym samym składzie, co poprzednio.

Komisja Skrutacyjna przeprowadziła tajne głosowanie.

Przerwa 

Komisja Skrutacyjna ogłosiła wyniki głosowania.

W wyniku przeprowadzonego głosowania tajnego Komisja stwierdza, że w głosowaniu udział wzięło 16 radnych, głosów ważnych oddano 16, nieważnych oddano 0.

Liczba radnych obecnych na sesji wynosi 16, wobec czego bezwzględna liczba głosów niezbędna do dokonania wyboru wynosi 9.

Kandydaci otrzymali następującą ilość głosów:

 1. Jerzy Naszkiewicz - 5,
 2. Piotr Soczyński – 11,

Wobec powyższego Komisja stwierdza, że na pełnienie funkcji Starosty Głubczyckiego został wybrany pan Piotr Soczyński.

Starosta Piotr Soczyński podziękował za wybór oraz zaufanie i powiedział, że zdaje sobie sprawę z ciężaru odpowiedzialności pełnienia funkcji Starosty, ale jak radni za chwilę dowiedzą się kogo wytypuje na wicestarostę oraz członków zarządu, to zobaczą, że będzie to bardzo dobre zarządzanie. 

Uchwała Nr I/3/2018 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 19 listopada 2018 r.

9. Wybór Wicestarosty Głubczyckiego (16:08:00)

Przewodniczący Rady poprosił Starostę o zgłoszenie kandydatury na stanowisko Wicestarosty.

Starosta zgłosił na Wicestarostę Panią Anitę Juchno poinformował, że jest to osoba kompetentna, zorganizowana. Uważa, że doskonale poradzi sobie w tej roli i myśli, że będzie wielkim wsparciem w samorządzie. Anita Juchno w okresie choroby Starosty Koziny, sama zarządzała powiatem i dlatego jest w 100% przekonany, że poradzi sobie z pełnieniem tej funkcji.  

Pani Anita Juchno wyraziła zgodę.

Komisja Skrutacyjna przeprowadziła tajne głosowanie.

Przerwa 

Komisja Skrutacyjna ogłosiła wyniki głosowania.

W wyniku przeprowadzonego głosowania tajnego Komisja stwierdza, że w głosowaniu udział wzięło 16 radnych, głosów ważnych oddano 16, nieważnych oddano 0.

Radna Anita Juchno odmówiła udziału w głosowaniu, wobec czego liczba głosów niezbędna do dokonania wyboru wynosi 9.

Kandydatka otrzymała następującą ilość  głosów:

za - 16

przeciw - 0

Wobec powyższego Komisja stwierdza, że na pełnienie funkcji Wicestarosty Głubczyckiego została wybrana Pani Anita Juchno.

Uchwała Nr I/4/2018 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 19 listopada 2018 r.

10. Wybór Członka Zarządu (16:33:00)

Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie ze statutem Zarząd Powiatu jest pięcioosobowy i dokonano już wyboru Starosty i Wicestarosty, a teraz trzeba dokonać wyboru pozostałych trzech Członków Zarządu. Dodał, że prawo wyboru przysługuje Staroście i w związku z tym poprosił Starostę o wskazanie trzech radnych do pracy w Zarządzie Powiatu.

Starosta zaproponował do składu Zarządu Powiatu następujące osoby:

- Sapa Irena - wyraziła zgodę,

- Kulik Bogdan - wyraził zgodę,

- Benedykt Pospiszyl - wyraził zgodę

Komisja Skrutacyjna przeprowadziła tajne głosowanie.

Przerwa 

Komisja Skrutacyjna ogłosiła wyniki głosowania.

W wyniku przeprowadzonego głosowania tajnego Komisja stwierdza, że w głosowaniu na kandydata Irenę Sapa udział wzięło 16 radnych, głosów ważnych oddano 16, nieważnych oddano 0.

Radna Irena Sapa odmówiła udziału w głosowaniu, wobec czego zwykła liczba głosów niezbędna do dokonania wyboru wynosi 9.

Kandydatka otrzymała następując ilość głosów:

 1. Irena Sapa  za -  14,  przeciw – 2

Uchwała Nr I/5/2018 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 19 listopada 2018 r.

11. Wybór Członka Zarządu (16:42:00)

Komisja Skrutacyjna ogłosiła wyniki głosowania.

W wyniku przeprowadzonego głosowania tajnego Komisja stwierdza, że w głosowaniu na kandydata Bogdana Kulika udział wzięło 16 radnych, głosów ważnych oddano 16, nieważnych oddano 0.

Radny Bogdan Kulik odmówił udziału w głosowaniu, wobec czego zwykła liczba głosów niezbędna do dokonania wyboru wynosi 9.

Kandydatka otrzymała następując ilość głosów:

 1. Bogdan Kulik  za -  11,  przeciw – 4, wstrzymało się - 1.

  Uchwała Nr I/6/2018 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 19 listopada 2018 r.

12. Wybór Członka Zarządu (16:49:00)

Komisja Skrutacyjna ogłosiła wyniki głosowania.

W wyniku przeprowadzonego głosowania tajnego Komisja stwierdza, że w głosowaniu na kandydata Benedykta Pospiszyla udział wzięło 16 radnych, głosów ważnych oddano 16, nieważnych oddano 0.

Radny Benedykt Pospiszyl odmówił udziału w głosowaniu, wobec czego zwykła liczba głosów niezbędna do dokonania wyboru wynosi 9.

Kandydatka otrzymała następując ilość głosów:

 1. Benedykt Pospiszyl  za -  15,  przeciw – 0, wstrzymało się - 1.

  Uchwała Nr I/7/2018 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 19 listopada 2018 r.

13. Ustalenie wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu Powiatu Głubczyckiego (17:27:00)

Przewodniczący Rady poinformował, że wnioskodawcą tej uchwały jest Przewodniczący Rady. Odczytał projekt uchwały wraz z proponowanym wynagrodzeniem i jego poszczególnymi składnikami. 

Radna Irena Sapa zwróciła się z pytaniem jaka może być maksymalna wysokość wynagrodzenia. 

Radca prawny wyjaśnił, że kwota przewidziana w uchwale jest maksymalną kwotą wynagrodzenia jaką może otrzymać starosta powiatu do 60.000 mieszkańców. 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Głosowanie - ustalenia wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu (17:37:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Bogdan Kulik, Artur Czechowicz, Bronislawa Pawlik, Tadeusz Krupa, Wojciech Bernacki, Tomasz Ognisty, Irena Sapa, Bartosz Rudziński, Radoslaw Gorzko, Marian Podkowka, Anita Juchno, Maria Farasiewicz, Benedykt Pospiszyl, Jan Jasion
 • WSTRZYMUJE SIĘ (3):
  Jerzy Naszkiewicz, Leszek Bac, Piotr Soczyński

Uchwała Nr I/8/2018 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 19 listopada 2018 r.

14. Powołanie Komisji Rewizyjnej (17:38:00)

Przewodniczący Rady poinformował, że skład komisji rewizyjna stanowi ciało kontrolne rady powiatu oraz opiniuje wykonanie budżetu
i zatwierdza lub nie uzyskanie absolutorium zarządowi powiatu. Ustawa nakazuje wybrać komisję rewizyjną w głosowaniu jawnym ustalając funkcje przewodniczącego, zastępcy, sekretarza oraz członka. Minimalny skład komisji jest trzyosobowy. 
Przewodniczący Rady poinformował, że do udziału w komisji zgłosiło akces 5 osób, z czego dwóch radnych proponuje swoje osoby na  pełnienie funkcji przewodniczącego komisji. W związku z powyższym zaproponował, aby poddać pod głosowanie kandydatów na przewodniczącego,
a następnie przegłosować całą uchwałę.

Akces do komisji zgłosili następujący kandydaci:
1. Jan Jasion - przewodniczący 
2. Jerzy Naszkiewicz - przewodniczący,
3. Tadeusz Krupa - z-ca przewodniczącego,
4. Bronisława Pawlik - sekretarz,
5. Wojciech Bernacki - członek

Przewodniczący poinformował, że na przewodniczącego komisji akces zgłosił radny Jerzy Naszkiewicz oraz Jan Jasion.
Przewodniczący poddał pod głosowanie kandydatury.
Wyniki głosowania: 
1. Jan Jasion - za - 11, przeciw - 4, wstrzymało się - 2

Przewodniczący Rady zwrócił się z pytaniem do radcy prawnego, z pytaniem czy mając przesądzający wynik głosowania jest potrzeba kolejnego głosowania.

Radca prawny wyjaśnił, że takie głosowanie byłoby bezprzedmiotowe. 

Przewodniczący Rady odczytał proponowany skład komisji rewizyjnej:

1. Jan Jasion - przewodniczący 
2. Tadeusz Krupa - z-ca przewodniczącego,
3. Bronisława Pawlik - sekretarz,
4. Wojciech Bernacki - członek,
5.Jerzy Naszkiewicz - członek.

Głosowanie - powołanie Komisji Rewizyjnej (17:44:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Artur Czechowicz, Piotr Soczyński, Bronislawa Pawlik, Tadeusz Krupa, Wojciech Bernacki, Bartosz Rudziński, Irena Sapa, Bogdan Kulik, Radoslaw Gorzko, Jan Jasion, Benedykt Pospiszyl, Anita Juchno, Maria Farasiewicz
 • PRZECIW (1):
  Tomasz Ognisty
 • WSTRZYMUJE SIĘ (3):
  Leszek Bac, Marian Podkowka, Jerzy Naszkiewicz

Uchwała Nr I/9/2018 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 19 listopada 2018 r.

15. Powołanie Komisji Administracyjno-Budżetowej (17:44:00)

Przewodniczący Rady poinformował, że akces do pracy w Komisji Administracyjno-Budżetowej złożyli następujący radni: 

 1. Wojciech Bernacki 
 2. Jan Jasion
 3. Irena Sapa,
 4. Piotr Soczyński

Glosowanie - powołanie Komisji Administracyjno-Budżetowej (17:46:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Bogdan Kulik, Piotr Soczyński, Artur Czechowicz, Tadeusz Krupa, Anita Juchno, Marian Podkowka, Wojciech Bernacki, Bartosz Rudziński, Jan Jasion, Radoslaw Gorzko, Maria Farasiewicz, Tomasz Ognisty, Bronislawa Pawlik, Benedykt Pospiszyl, Irena Sapa
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Leszek Bac, Jerzy Naszkiewicz

Uchwała Nr I/10/2018 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 19 listopada 2018 r.

16. Powołanie Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Porządku Publicznego (17:48:00)

Przewodniczący Rady poinformował, że akces do pracy w Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Porządku Publicznego zgłosili następujący radni:

 1. Artur Czechowicz,
 2. Maria Farasiewicz,
 3. Anita Juchno,
 4. Bogdan Kulik,
 5. Tomasz Ognisty,
 6. Bronisława Pawlik,
 7. Marian Podkówka,
 8. Benedykt Pospiszyl,
 9. Irena Sapa.

Glosowanie - powołanie Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Porządku Publicznego (17:49:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Bogdan Kulik, Piotr Soczyński, Marian Podkowka, Leszek Bac, Anita Juchno, Tomasz Ognisty, Tadeusz Krupa, Bartosz Rudziński, Jerzy Naszkiewicz, Wojciech Bernacki, Artur Czechowicz, Jan Jasion, Irena Sapa, Benedykt Pospiszyl, Maria Farasiewicz, Bronislawa Pawlik, Radoslaw Gorzko

Uchwała Nr I/11/2018 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 19 listopada 2018 r.

17. Powołanie Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej (17:50:00)

Przewodniczący Rady poinformował, że akces do pracy w Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej zgłosili następujący radni:

 1. Bartosz Rudziński,
 2. Maria Farasiewicz,
 3. Radosław Gorzko,
 4. Bogdan Kulik,
 5. Marian Podkówka,
 6. Benedykt Pospiszyl,
 7. Piotr Soczyński.

Głosowanie - powołanie Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej (17:50:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Piotr Soczyński, Bogdan Kulik, Wojciech Bernacki, Leszek Bac, Anita Juchno, Tomasz Ognisty, Jerzy Naszkiewicz, Marian Podkowka, Bronislawa Pawlik, Bartosz Rudziński, Tadeusz Krupa, Irena Sapa, Artur Czechowicz, Radoslaw Gorzko, Maria Farasiewicz, Benedykt Pospiszyl, Jan Jasion

Uchwała Nr I/12/2018 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 19 listopada 2018 r.

18. Powołanie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu (17:50:00)

Przewodniczący Rady poinformował, że akces do pracy w Komisji Oświaty, Kultury i Sportu zgłosili następujący radni:

 1. Tadeusz Krupa,
 2. Leszek Bac,
 3. Maria Farasiewicz,
 4. Radosław Gorzko,
 5. Anita Juchno,
 6. Jerzy Naszkiewicz,
 7. Bartosz Rudziński,
 8. Piotr Soczyński.

Glosowanie - powołanie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu (17:51:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Bogdan Kulik, Piotr Soczyński, Marian Podkowka, Leszek Bac, Wojciech Bernacki, Jerzy Naszkiewicz, Tadeusz Krupa, Bartosz Rudziński, Irena Sapa, Anita Juchno, Radoslaw Gorzko, Bronislawa Pawlik, Jan Jasion, Artur Czechowicz, Maria Farasiewicz, Benedykt Pospiszyl, Tomasz Ognisty

Uchwała Nr I/13/2018 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 19 listopada 2018 r.

19. Powołanie Komisji Regulaminowo-Statutowej (17:52:00)

Przewodniczący Rady poinformował, że akces do pracy w Komisji Regulaminowo-Statutowej zgłosili następujący radni:

 1. Bronisława Pawlik,
 2. Wojciech Bernacki,
 3. Bogdan Kulik,
 4. Irena Sapa.

Głosowanie - powołanie Komisji Regulaminowo-Statutowej (17:53:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Bogdan Kulik, Tomasz Ognisty, Piotr Soczyński, Anita Juchno, Wojciech Bernacki, Leszek Bac, Marian Podkowka, Tadeusz Krupa, Bronislawa Pawlik, Jerzy Naszkiewicz, Bartosz Rudziński, Artur Czechowicz, Irena Sapa, Jan Jasion, Radoslaw Gorzko, Maria Farasiewicz, Benedykt Pospiszyl

Uchwała Nr I/14/2018 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 19 listopada 2018 r.

20. Zakończenie obrad I sesji Rady Powiatu (17:53:00)

Przewodniczący Rady poinformował, że porządek I sesji  rady Powiatu VI kadencji został wyczerpany i zamknął obrady. 

 
Zakończono sesję (17:55:12)

Protokołowała:                                                                                                          
Wioletta Makselan                                                                                                                             Przewodniczący
Inspektor                                                                                                                                              Rady Powiatu

                                                                                                                                                           Radosław Gorzko