Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Obwieszczenie Starosty Głubczyckiego z dnia 31 października 2018r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej – „przebudowa i rozbudowa drogi gminnej – ulicy Kozielskiej”

AB.6740.6.2018

Głubczyce, dnia 31 października 2018r.

OBWIESZCZENIE STAROSTY GŁUBCZYCKIEGO

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej

Działając na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy  z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity,   Dz. U. z 2018r., poz. 1474) oraz zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity, Dz. U. z 2017r., poz. 1257 wraz ze zmianami: Dz. U. z 2018r., poz. 149, poz. 650, poz. 1544)

podaję do wiadomości, że

na wniosek Burmistrza Głubczyc z dnia 24.08.2018r. (data wpływu)

została wydana decyzja nr 1/D/2018 w dniu 31 października 2018r.

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

dla zadania:

przebudowa i rozbudowa drogi gminnej – ulicy Kozielskiej.

Zgodnie z wnioskiem planowana inwestycja realizowana będzie w jednostce ewidencyjnej Głubczyce – miasto, obrębie ewidencyjnym Głubczyce na działkach o numerach ewidencyjnych:

 1. w liniach rozgraniczających teren inwestycji, stanowiące obecnie pas drogowy drogi gminnej w ciągu ulicy Kozielskiej, podlegające przebudowie: nr 452/3, nr 453/4, nr  453/5, nr 471/12, nr 457/42, nr 462, nr 471/8, nr 467;
 2. w liniach rozgraniczających teren inwestycji, stanowiąca obecnie pas drogowy drogi gminnej w ciągu ulicy Staszica, podlegająca przebudowie: nr 459;
 3. w liniach rozgraniczających teren inwestycji, mające stanowić pas drogowy drogi gminnej w ciągu ulicy Kozielskiej, podlegające rozbudowie wraz z podziałem nieruchomości i wygaszeniem prawa użytkowania wieczystego:

L.p.

Nr działki pierwotny

Nr działki po podziale, przeznaczonej pod inwestycję drogową

Nr działki po podziale, nie objętej inwestycją

 1.  

475/17

475/20

475/21

 1.  

453/3

453/8

453/9

 1.  

468/12

468/15

468/16

 1.  

468/13

468/17

468/18

 

numery działek po podziale, przeznaczone pod inwestycję drogową przeznaczone są do włączenia do pasa drogowego dróg gminnych, w związku z czym ustanowione prawo użytkowania wieczystego ulegnie wygaszeniu, w dniu w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna;

 1. w liniach rozgraniczających teren inwestycji, mająca stanowić pas drogowy drogi gminnej w ciągu ulicy Kozielskiej, podlegająca rozbudowie wraz z podziałem nieruchomości:

L.p.

Nr działki pierwotny

Nr działki po podziale, przeznaczonej pod inwestycję drogową

Nr działki po podziale, nie objętej inwestycją

1.

457/30

457/51

457/52

 
 1. poza liniami rozgraniczającymi teren pasa drogowego, będące w zakresie inwestycji jako tereny niezbędne dla obiektów budowlanych: działka nr 373/5, nr 373/6, nr 446/25, nr 452/2 i nr 469.

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej będzie jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości oraz zatwierdzającą projekt budowlany.

Zakres robót obejmuje:

 • przebudowę z rozbudową przedmiotowej drogi,
 • wykonanie oświetlenia ulicznego,
 • wykonanie odwodnienia dróg (wykonanie przykanalików oraz studni do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej).

Informujemy, że strony mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz załączonymi do niej materiałami  w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Głubczycach, ul. Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce, pokój nr 306; tel.: 77/4053676, fax.77/4856533 w godzinach pracy urzędu tj.: poniedziałki w godz. 730-1600 i piątki w godz. 730-1500, wtorki, środy i czwartki w godz. 730-1530 oraz złożyć odwołanie na w/w adres Urzędu w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia, które jednocześnie zostaje  podane  do  publicznej  wiadomości  na  tablicy ogłoszeń  w  Starostwie Powiatowym w Głubczycach, w Urzędzie Miejskim w Głubczycach, a także w urzędowych publikatorach teleinformatycznych – Biuletynie Informacji Publicznych tych urzędów, a także w prasie lokalnej.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity, Dz. U. z 2017r., poz. 1257 wraz ze zmianami: Dz. U. z 2018r., poz. 149, poz. 650, poz. 1544) zawiadomienie stron o wydanej decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

            z up. Starosty

     mgr inż. Marceli Głogiewicz

       Kierownik Wydziału
      Budownictwa i Architektury

PDFObwieszczenie Starosty Głubczyckiego - przebudowa i rozbudowa drogi gminnej - ulicy Kozielskiej-sig.pdf