Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

OBWIESZCZENIE STAROSTY GŁUBCZYCKIEGO z dnia 17 września 2018r.o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

AB.6740.6.2018

Głubczyce, dnia 17 września 2018r.

OBWIESZCZENIE STAROSTY GŁUBCZYCKIEGO

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy  z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1474) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity, Dz. U. z 2017r., poz. 1257 wraz ze zmianami: Dz.U. z 2018r., poz. 149, poz. 650, poz. 1544)

z a w i a d a m i a m

że na wniosek Burmistrza Głubczyc z dnia 24.08.2018r. (data wpływu) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji  o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej dla zadania: przebudowa i rozbudowa drogi gminnej – ulicy Kozielskiej”.

Zgodnie z wnioskiem planowana inwestycja realizowana będzie w jednostce ewidencyjnej Głubczyce – miasto, obrębie ewidencyjnym Głubczyce na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki:

 1. w liniach rozgraniczających teren inwestycji, stanowiące obecnie pas drogowy drogi gminnej w ciągu ulicy Kozielskiej, podlegające przebudowie: nr 452/3,        nr 453/4, nr  453/5, nr 471/12, nr 457/42, nr 462, nr 471/8, nr 467;
 2. w liniach rozgraniczających teren inwestycji, stanowiąca obecnie pas drogowy drogi gminnej w ciągu ulicy Staszica, podlegająca przebudowie: nr 459;
 3. w liniach rozgraniczających teren inwestycji, mające stanowić pas drogowy drogi gminnej w ciągu ulicy Kozielskiej, podlegające rozbudowie wraz z podziałem nieruchomości i wygaszeniem prawa użytkowania wieczystego:

 

L.p.

Nr działki pierwotny

Nr działki po podziale, przeznaczonej pod inwestycję drogową

Nr działki po podziale, nie objętej inwestycją

 1.  

475/17

475/20

475/21

 1.  

453/3

453/8

453/9

 1.  

468/12

468/15

468/16

 1.  

468/13

468/17

468/18

numery działek po podziale, przeznaczone pod inwestycję drogową przeznaczone są do włączenia do pasa drogowego dróg gminnych, w związku z czym ustanowione prawo użytkowania wieczystego ulegnie wygaszeniu, w dniu w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna;

 1. w liniach rozgraniczających teren inwestycji, mająca stanowić pas drogowy drogi gminnej w ciągu ulicy Kozielskiej, podlegająca rozbudowie wraz z podziałem nieruchomości:

L.p.

Nr działki pierwotny

Nr działki po podziale, przeznaczonej pod inwestycję drogową

Nr działki po podziale, nie objętej inwestycją

1.

457/30

457/51

457/52

 1. poza liniami rozgraniczającymi teren pasa drogowego, będące w zakresie inwestycji jako tereny niezbędne dla obiektów budowlanych: działka nr 373/5,    nr 373/6, nr 446/25, nr 452/2 i nr 469.

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej będzie jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości oraz zatwierdzającą projekt budowlany.

Zakres robót obejmuje:

 • przebudowę z rozbudową przedmiotowej drogi,
 • wykonanie oświetlenia ulicznego,
 • wykonanie odwodnienia dróg (wykonanie przykanalików oraz studni do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej).

Informujemy, że strony mogą zapoznać się z ww. wnioskiem oraz załączonymi do niego materiałami w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Głubczycach, ul. Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce, pokój nr 306  tel.: 77/4053676, fax.: 77/4856533 w godzinach pracy urzędu tj.: poniedziałki w godz. 730-1600, , wtorki, środy i czwartki w godz. 730-1530 , piątki w godz. 730-1500  oraz mogą składać ewentualne uwagi i wnioski na wyżej podany adres Urzędu w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Stosownie do przepisu art. 11d ust. 9 cyt. ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, z dniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania nieruchomości stanowiące własność jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity, Dz. U. z 2017r., poz. 1257 wraz ze zmianami: Dz.U. z 2018r., poz. 149, poz. 650, poz. 1544) zawiadomienie stron uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                                                          z up. Starosty Głubczyckiego

                                                            mgr inż. Marceli Głogiewicz

                                                  Kierownik Wydziału Budownictwa i Architektury

PDFObwieszczenie Starosty Głubczyckiego_przebudowa i rozbudowa Kozielskiej-sig.pdf