Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Ruszył konkurs Opolska Niezapominajka 2017

Rozpoczęła się X edycja Konkursu „Opolska Niezapominajka 2017”. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej, najefektywniej działającej organizacji pozarządowej województwa opolskiego w 2017 roku, a także promocja wzorców działalności prospołecznych.

Laureat Tytułu „Opolska Niezapominajka 2017” wyłoniony zostanie w drodze konkursu, który adresowany jest do organizacji pozarządowych działających na terenie województwa opolskiego.

Zgłoszeń podmiotów mogą dokonywać: organizacje pozarządowe, osoby fizyczne, osoby prawne, organy administracji publicznej, osoby odpowiedzialne za współpracę z organizacjami pozarządowymi w gminach i powiatach, kościoły i związki wyznaniowe, sami zainteresowani.

Do zgłoszeń należy dołączyć aktualny wypis z KRS. Zgłaszający może dodatkowo dołączyć rekomendację osoby odpowiedzialnej za współpracę z organizacjami pozarządowymi w gminie lub powiecie, w którym siedzibę ma Organizacja oraz listy referencyjne od innych podmiotów.

Szczegółowe kryteria oceny zgłoszeń określa Regulamin przyznawania Tytułu „Opolskie Niezapominajki” dla najlepszej Organizacji Pozarządowej Województwa Opolskiego, przyjęty Uchwałą Nr 5457/2014 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 02 września 2014 r., znajdujący się pod adresem w zakładce Region/Organizacje pozarządowe/Nagrody dla organizacji oraz www.ngo.opolskie.pl

Formularze zgłoszeniowe wraz załącznikami należy składać w siedzibie Organizatora Konkursu osobiście lub listownie od dnia 14.04.2018 r. do dnia 14.05.2018 r. (liczy się data stempla pocztowego)

Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

ul. Piastowska 14, 45-082 Opole

z dopiskiem na kopercie: Konkurs „Opolskie Niezapominajki 2017”

Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa. Bliższe informacje uzyskają Państwo pod numerem telefonu 77 4467 845

Źródło: www.opolskie.pl