Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Obwieszczenie Starosty Głubczyckiego z dnia 1 lutego 2018r. o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę – przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej kotłowni na budynek punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) w miejscowości Wysoka

 

AB.6740.4.33.2017

Głubczyce, dnia 1 luty 2018r.

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 72, ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity, Dz.U. z 2017 r. poz. 1405)

STAROSTA GŁUBCZYCKI

PODAJE DO WIADOMOŚCI, IŻ:

na wniosek złożony, dnia 29 grudnia 2017r.

przez:

Gminę Branice

ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice

w dniu 1 luty 2018r. została wydana decyzja nr 29/2018

zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę

dla inwestycji obejmującej: przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania budynku po byłej kotłowni na budynek punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) w miejscowości Wysoka na działce ewidencyjnej nr 35/5.

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w Starostwie Powiatowym w Głubczycach,                     ul. Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce, Wydział Budownictwa i Architektury, w godzinach pracy urzędu.

 

 

 

Z up. Starosty Głubczyckiego

mgr inż. Marceli Głogiewicz

Kierownik Wydziału Budownictwa i Architektury

 

 

 

 

PDFObwieszczenie_Starosty_Głubczyckiego_1_luty_2018_pszok_Wysoka-sig.pdf