Ostrzeżenie meteorologiczne: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, oraz
porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami grad.. Ważność:od godz. 15:00 dnia 10.07.2020 do godz. 01:00 dnia 11.07.2020 Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) - 80

Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Komunikat w sprawie stosowania stawek jednostkowych w ramach Poddziałania 9.6.2 Programu Kapitał Ludzki

 
 

W ramach Poddziałania 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych, Programu Kapitał Ludzki (PO KL) realizowane mogą być szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności oraz kompetencji w obszarach umiejętności ICT oraz znajomości języków obcych. Priorytet stanowią umiejętności oraz kompetencje kluczowe, dla których wyceniono koszt usługi szkoleniowej w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL (dalej: Wytyczne), tj. kompetencje w zakresie ECDL Start i ECDL Core oraz języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego. W związku z powyższym, projekty w Poddziałaniu 9.6.2 praktycznie w całości rozliczane są stawkami jednostkowymi.

Należy podkreślić, że określone przez Instytucję Zarządzającą PO KL w wyżej wymienionych Wytycznych stawki jednostkowe dotyczą kompleksowej usługi szkolenia, w standardzie uwzględniającym wykładowcę i salę, a w przypadku szkoleń komputerowych – również materiały dydaktyczne (podręcznik). Zgodnie z metodologią badania, na podstawie którego stawki zostały oszacowane, ich wysokość wynika z kalkulacji przeprowadzonej w oparciu o ceny rynkowe usług szkoleniowych oferowanych przez profesjonalne firmy działające w branży nauki języków obcych oraz szkoleń komputerowych w poszczególnych województwach. Jako że działalność ww. firm ma charakter stricte komercyjny, cena oferowanych przez nie usług uwzględnia wszystkie czynniki, w tym te związane z działalnością operacyjną (dotyczącą organizacji szkoleń przez firmy, w tym m.in. koszty promocji szkoleń, rekrutacji uczestników, jak i obsługi szkolenia w trakcie jego realizacji). Należy wreszcie zaznaczyć, że w Wytycznych wyraźnie wskazano, że stawka odnosi się do usługi szkoleniowej a nie do pojedynczych pozycji kosztowych szkolenia. Nie można bowiem zakładać, że fakt, że w Wytycznych wskazano np. w przypadku usługi szkoleń językowych tylko koszt wykładowcy i sali, oznacza, że stawka nie uwzględnia kosztów związanych z realizacją tej usługi, takich jak koszty opłat administracyjnych związanych ze świadczeniem tej usługi (np. energia elektryczna), standardowe wyposażenie sali szkoleniowej (np. meble, tablica), koszty związane z promocją takiego szkolenia w celu zdobycia chętnych uczestników, kosztów jej obsługi w trakcie realizacji, etc.

Ponadto, wprowadzenie stawek jednostkowych zasadniczo upraszcza sposób rozliczania projektu i ogranicza wymogi związane bezpośrednio z realizacją projektu współfinansowanego ze środków unijnych do niezbędnego minimum. W związku z powyższym co do zasady nie jest uzasadnione ponoszenie w ramach tych projektów jakichkolwiek kosztów zarządzania, rekrutacji, organizacji szkoleń oraz kosztów pośrednich, innych niż objęte stawką jednostkową.

Choć w Wytycznych nie wprowadzono zakazu możliwości kwalifikowania w projektach rozliczanych na podstawie stawek jednostkowych ww. kosztów, należy zaznaczyć, że – mając na uwadze sposób szacowania stawek oraz uproszczony sposób realizacji i rozliczania projektów – koszty te (jeżeli są wykazywane przez beneficjentów w budżecie projektu) należy weryfikować w oparciu o ogólne zasady kwalifikowalności, w tym zasadę racjonalności i efektywności, jak również pod kątem możliwości wystąpienia podwójnego finansowania. Co do zasady wszelkie koszty wykazywane przez beneficjentów w kosztach zarządzania, rekrutacji, organizacji szkoleń oraz kosztów pośrednich, inne niż objęte stawką jednostkową (takie jak np. koszty promocji szkoleń, wynagrodzenia specjalisty ds. szkoleń czy specjalisty ds. rekrutacji, zakupu sprzętu niezbędnego do realizacji szkoleń oraz wyposażenia miejsca pracy osób zaangażowanych w realizację projektu) – jako koszty związane ze standardową działalnością firm szkoleniowych – są uwzględnione w wyliczeniu stawki jednostkowej i nie powinny być dodatkowo wykazywane przez beneficjentów w budżetach projektów.

Co więcej, należy zwrócić uwagę na fakt, że w ww. projektach rozliczanych stawkami jednostkowymi nie jest uzasadnione finansowanie dodatkowych usług dla uczestników projektu, np. poczęstunku, gadżetów czy zwrotu kosztów dojazdu. Nie ma bowiem podstaw, aby w ramach projektów Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków publicznych finansować koszty, które nie są standardowo oferowane w ramach usługi szkoleniowej i nie zwiększają jakości tej usługi.

Koszty inne niż objęte stawkami jednostkowymi w ww. projektach stanowią wyjątek i powinny być uzasadnione, w szczególności potrzebami grupy docelowej lub koniecznością spełnienia wymogów wynikających z zasad realizacji projektów w ramach PO KL (mogą one dotyczyć np. kosztów egzaminów oraz w przypadku szkoleń językowych – kosztów zakupu podręczników, które nie są ujęte w stawce). Należy jednak pamiętać, że po uwzględnieniu dodatkowych kosztów poza stawką jednostkową, koszt całkowity projektu na uczestnika nie powinien odbiegać zasadniczo od kosztu wynikającego ze stawki jednostkowej.

 

 

Źródło: http://www.efs.gov.pl

Dodano: 21.01.2013r

Przez: Barbara Ratuś