Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Obwieszczenie Starosty Głubczyckiego z dnia 19 czerwca 2017 r. o wydaniu pozwolenia na budowę obejmującego budowę instalacji zbiornikowej z dwoma podziemnymi zbiornikami na gaz płynny V=19.700l każdy, stacją odparowania gazu LPG wraz z przyłączem gazowym

AB.6740.5.9.2017

Głubczyce, dnia 19 czerwca 2017r.

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 72, ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity, Dz. U. z 2016 r., poz. 353 wraz z późniejszymi zmianami)

STAROSTA GŁUBCZYCKI

PODAJE DO WIADOMOŚCI, IŻ:

na wniosek złożony, dnia 28 kwietnia 2017r.

przez spółkę:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Promocyjne

 „Agro-Efekt” Sp. z o.o.

63-642 Słupa 53

w dniu 19 czerwca 2017r. została wydana decyzja nr 136/2017

zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę

dla inwestycji obejmującej: budowę instalacji zbiornikowej z dwoma podziemnymi-zakopcowanymi zbiornikami na gaz płynny V=19.700l każdy, stacją odparowania gazu LPG wraz z przyłączem gazowym w miejscowości Ściborzyce Małe na działce ewidencyjnej nr 256/1.

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w Starostwie Powiatowym w Głubczycach, ul. Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce, Wydział Budownictwa i Architektury, w godzinach pracy urzędu.

Z up. STAROSTY

mgr inż. Marceli Głogiewicz

Kierownik Wydziału

Budownictwa i Architektury

PDFObwieszczenie Starosty Głubczyckiego z dnia 19.06.2017r. - budowa zbiorników na gaz Ściborzyce Małe-sig.pdf