Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Znamy termin naboru wniosków w ramach Poddziałania 8.1.2 Programu Kapitał Ludzki

 
W terminie od 20 czerwca 2013 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, Programu Kapitał Ludzki dla  konkursu otwartego nr 1/POKL/8.1.2/2013.

Tabela naboru wniosków

 Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie,
Programu Kapitał Ludzki

Informacja o naborze
Termin składania wniosków:  
 

od 20 czerwca 2013 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

Po rozstrzygnięciu konkursu lista rankingowa projektów zamieszczona zostanie na stronie www.pokl.opole.pl Link prowadzi do serwisu zewnętrznego 
Czas oceny zależy od ilości wniosków, które wpłyną na niniejszy konkurs.

Miejsce składania wniosków: 

poniedziałek - piątek w godz. 8.00-14.00,
w ostatnim dniu trwania danej rundy konkursowej wnioski będą przyjmowane w godz. 8.00-12.00.

na adres:
Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu
ul. Głogowska 25c
45-315 Opole, pokój nr 14.

Decyduje data i godzina wpływu wniosku do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu - niezależnie od sposobu jego dostarczenia tj. złożonego osobiście w siedzibie IOK, nadesłanego pocztą lub przesyłką kurierską (liczy się data i godzina wpływu wniosku do siedziby WUP w Opolu, a nie data jego nadania).
Wnioski złożone po godzinie 12.00 ostatniego dnia trwania danej rundy konkursowej pozostaną bez rozpatrzenia.

Sposób składania wniosków: 

Osobiście, kurierem lub pocztą.
Nie ma możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie drogą elektroniczną.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski: 

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się niżej wymienione podmioty, pod warunkiem spełnienia kryteriów określonych w Dokumentacji Konkursowej:

 • wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób  fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Jednocześnie z ubiegania się o dofinansowanie wyłączone są podmioty określone w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz podmioty wobec których orzeczono zakaz dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 1 i 4 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) na podstawie ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012r. Nr 0 poz. 769 z późn. zm.).

Na co można otrzymać dofinansowanie:

Wsparciem objęty może zostać następujący typ projektów:

I. Wsparcie dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, realizowane w formie tworzenia i wdrażania programów typu outplacement, obejmujących m.in.:

 • szkolenia i poradnictwo zawodowe (obligatoryjne formy wsparcia przewidziane w ramach projektu),
 • poradnictwo psychologiczne,
 • pośrednictwo pracy,
 • staże i praktyki zawodowe przygotowujące do podjęcia pracy w nowym zawodzie,
 • subsydiowanie zatrudnienia uczestnika projektu u nowego pracodawcy,
 • bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą poprzez zastosowanie następujących instrumentów:
  • doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej,
  • przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, do wysokości 40 tys. PLN na osobę,
  • wsparcie pomostowe udzielane w okresie do 6 / do 12 miesięcy od dnia zawarcia umow o udzielenie wsparcia pomostowego, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie wyższej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu wypłacenia dotacji, połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu).
 • jednorazowy dodatek relokacyjny w wysokości 5 000 zł brutto dla osoby, która uzyskała zatrudnienie w odległości powyżej 50 km od miejsca stałego zamieszkania  (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dojazdu lub zakwaterowania w początkowym okresie zatrudnienia.
Kryteria wyboru projektów: Kryteria wyboru projektów zawarte zostały w Dokumentacji Konkursowej, zamieszczonej na stronie www.pokl.opole.pl Link prowadzi do serwisu zewnętrznego 
Finanse
Procent dofinansowania projektu:

Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie realizacji projektu nie jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego (z wyłączeniem wkładu prywatnego wnoszonego w ramach pomocy publicznej).

Minimalna kwota dofinansowania projektu:

50 000,00 zł

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:  

 Ogółem: 2 000 000,00 zł

Niezbędne dokumenty
Wzór wniosku o dofinansowanie: 

Wzór wniosku o dofinansowanie znajduje się w Dokumentacji Konkursowej, zamieszczonej na stronie www.pokl.opole.pl Link prowadzi do serwisu zewnętrznego 

Wzór umowy o dofinansowanie:  

Wzór wniosku o dofinansowanie znajduje się w Dokumentacji Konkursowej, zamieszczonej na stronie www.pokl.opole.pl Link prowadzi do serwisu zewnętrznego 

Inne ważne informacje
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:

Szczegółowe informacje o wymogach i trybie rozpatrywania protestu znajdują się w Zasadach dokonywania wyboru projektów w ramach PO Kapitał Ludzki, obowiązuje wersja z dnia 1 stycznia 2013 r. oraz w Wytycznych w zakresie wymogów, jakie powinny uwzględniać procedury odwoławcze ustalone dla programów operacyjnych dla konkursów ogłaszanych od dnia 20 grudnia 2008 r., z dnia 12 kwietnia 2011 r., dostępnych na stronach internetowych: www.efs.gov.pl i www.pokl.opole.pl Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

Ważne informacje:   

Szczegółowych informacji dotyczących wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu oraz możliwości ubiegania się o środki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego udzielają:

 • Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego
  (adres siedziby ośrodka:
  Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej,
  ul. 1-go Maja 13/2, 45-068 Opole,
  tel.: (77) 402 51 16, fax.: (77) 402 51 15,
  strona internetowa: www.opole.roefs.pl Link prowadzi do serwisu zewnętrznego);
   
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu – Punkt Informacyjny
  o Europejskim Funduszu Społecznym
  (adres: ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole, pokój nr 14,
  tel. (77) 44 16 754,
  e-mail: ,
  strona internetowa: www.pokl.opolskie.pl Link prowadzi do serwisu zewnętrznego).

Wsparcia i dodatkowych informacji w poszukiwaniu partnerów do współpracy ponadnarodowej, horyzontalnego doradztwa
z tematyki współpracy ponadnarodowej udziela:

 • Centrum Projektów Europejskich - Krajowa Instytucja Wspomagająca –
  (adres siedziby ośrodka: ul. Domaniewskiego 39A, 02-672 Warszawa,
  tel.: (22) 378 31 00, fax.: (22) 201 97 25,
  e-mail:
  strona internetowa: www.kiw-pokl.org.pl Link prowadzi do serwisu zewnętrznego).
Linki:  

Strona internetowa www.pokl.opole.pl Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

Źródło: www.efs.gov.pl 

Dodano: 19.06.2013r

Przez: Barbara Ratuś