Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Regulamin udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Głubczyckiego osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym na wykonanie zadania inwestycyjnego służącego ochronie środowiska w zakresie ograniczenia niskiej emisji na terenie Powiatu Głubczyckiego

Załącznik do uchwały Nr XXVI/165/2016

                                                             Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 19 grudnia 2016 r.

 

 

Regulamin udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Głubczyckiego osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym na wykonanie zadania inwestycyjnego służącego ochronie środowiska w zakresie ograniczenia niskiej emisji na terenie Powiatu Głubczyckiego

 

§ 1

Definicje

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 1. inwestorze – rozumie się przez to osobę fizyczną posiadającą tytuł prawny do nieruchomości położonej na terenie Powiatu Głubczyckiego lub wspólnotę mieszkaniową zarządzającą nieruchomości położoną na terenie Powiatu Głubczyckiego,
 2. nieruchomości – rozumie się przez to budynek mieszkalny wolnostojący lub w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, albo budynek wielorodzinny, w którym znajdują się lokale mieszkalne ze wspólnym dla wszystkich lokali urządzeniem grzewczym albo lokal mieszkalny z odrębnym systemem grzewczym, z wyłączeniem budynków przeznaczonych w całości lub w części na prowadzenie działalności gospodarczej,
 3. tytule prawnym do nieruchomości – rozumie się przez to własność lub współwłasność nieruchomości, na której realizowane jest zadanie inwestycyjne,
 4. zadaniu inwestycyjnym – rozumie się przez to zakup i zainstalowanie nowego źródła ciepła w miejsce dotychczasowego źródła ciepła,
 5. dotychczasowe źródło ciepła – zainstalowane w lokalu/budynku mieszkalnym i podlegające wymianie urządzenie grzewcze na paliwo stałe
 6. nowe źródło ciepła – fabrycznie nowe, niskoemisyjne, wysokosprawne urządzenie grzewcze ( w szczególności : kocioł  gazowy c.o., kocioł olejowy c.o., kocioł gazowo - olejowy c.o., kocioł elektryczny c.o., lub kocioł c.o. na paliwo stałe posiadający certyfikat/świadectwo poświadczający spełnienie wymagań klasy 4 lub 5 w zakresie emisji pyłu i substancji gazowych, określonych w normie  PN EN 303-5:2012  „Kotły grzewcze. Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW - Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie” lub równoważnej, wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą    ( posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub jego odpowiednika dla kraju jednostki certyfikującej ).

Lista podmiotów akredytowanych znajduje się na stronie internetowej www.pca.gov.pl lub na stronie Komisji Europejskiej http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/.

 1. wymiana źródła ciepła – zastąpienie dotychczasowego źródła ciepła opalanego paliwem stałym - nowym źródłem ciepła powodującym mniejszą niż dotychczasowa emisję zanieczyszczeń  ; przy czym w przypadku budynku wielorodzinnego z wyodrębnionymi lokalami mieszkalnymi, mającymi wspólne dla wszystkich lokali „dotychczasowe źródło ciepła” likwidacja tego źródła i wprowadzenie odrębnych urządzeń grzewczych, opalanych paliwem stałym w poszczególnych lokalach nie stanowi wymiany w rozumieniu niniejszego Regulaminu.

§ 2

Cel dotacji

 1. Celem udzielenia dotacji jest ograniczenie ilości zanieczyszczeń pyłowo - gazowych emitowanych do powietrza, w szczególności pyłu zawieszonego PM10 i benzo(a)pirenu.
 2. Powiat Głubczycki udziela dotacji celowej z budżetu powiatu Inwestorowi, który na nieruchomości położonej na terenie Powiatu Głubczyckiego, planuje zrealizować zadanie inwestycyjne polegające na zakupie i zainstalowaniu nowego źródła ciepła.

 

§ 3

Zasady udzielania dotacji

 1. Dotacji udziela się na pisemny wniosek Inwestora zainteresowanego wymianą dotychczasowego źródła ciepła.
 2. Dotacji udziela się na zadanie modernizacyjne, polegające na wymianie dotychczasowego źródła ciepła, będącego podstawowym źródłem ogrzewania w budynku lub lokalu na nowe źródło ciepła.
 3. Nie jest dotowana wymiana źródła ciepła, powodującego mniejszą emisję zanieczyszczeń na źródło ciepła powodujące większą emisję zanieczyszczeń.
 4. Dotacja może być udzielana nie częściej niż raz na 10 lat dla danego budynku lub lokalu.
 5. Dotacji nie przyznaje się w przypadku zakupu przenośnych urządzeń grzewczych lub kotłów na przepracowany olej.
 6. Dotacja nie obejmuje kosztów zakupu instalacji towarzyszącej nowemu urządzeniu grzewczemu.
 7. Dotychczasowe źródło ciepła winno być eksploatowane w budynku lub lokalu minimum 4 lata przed dniem złożenia wniosku.
 8. Nowe źródło ciepła musi stanowić główne źródło ogrzewania budynku lub lokalu.
 9. Zainstalowane nowe źródło ciepła winno być trwale związane z instalacją grzewczą  nieruchomości.
 10. Inwestor zobowiązany jest do eksploatacji nowego źródła ciepła przez okres 5 lat, licząc od daty zainstalowania tego źródła, wskazanej na oświadczeniu firmy dokonującej montażu nowego źródła ciepła ( stanowiącym załącznik nr 4 do wniosku ).
 11. Jeżeli w okresie do 5 lat od dnia zawarcia umowy, zainstalowane źródło ciepła ulegnie trwałemu uszkodzeniu, powodującemu konieczność zakupu nowego źródła ciepła, Inwestor obowiązany jest powiadomić niezwłocznie o tym fakcie Powiat Głubczycki.
 12. Dotacje nie będą udzielane na zadania inwestycyjne realizowane na nieruchomości przeznaczonej w całości lub w części na prowadzenie działalności gospodarczej.
 13. Dotacji podlegają tylko urządzenia fabrycznie nowe, zakupione i zainstalowane po zawarciu umowy o dotację pomiędzy Powiatem Głubczyckim a Inwestorem.
 14. Dotacja nie będzie udzielana na dofinansowanie inwestycji, dla której została  już uprzednio udzielona dotacja z innego źródła.

 

§ 4

Niezbędne dokumenty do przyznania dotacji

 1. Inwestor ubiegający się o dotację zobowiązany jest do złożenia pisemnego wniosku    o udzielenie dotacji. Wniosek należy złożyć przed zakupem i zainstalowaniem nowego źródła ciepła.
 2. Wnioski o udzielenie dotacji dostępne są na stronie internetowej Starostwa Powiatowego  w Głubczycach bądź w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Głubczycach.
 3. Do wniosku należy dołączyć:
 1. ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych nie   wymagających pozwolenia na budowę wraz z oświadczeniem Inwestora o niewniesieniu sprzeciwu w drodze decyzji administracyjnej do zgłoszenia w trybie określonym w przepisach Prawo budowlane, stanowiące załącznik nr 1 do wniosku,
 2. oświadczenie Inwestora o okresie eksploatacji dotychczasowego źródła ciepła, stanowiące załącznik nr 2 do wniosku, 
 3. dokument tożsamości – do wglądu.
 1. W przypadku gdy Inwestorem będzie wspólnota mieszkaniowa  zobowiązana jest ona do przedłożenia dodatkowo uchwały wspólnoty mieszkaniowej wyrażającej zgodę  na wymianę dotychczasowego źródła ciepła, uchwałę o powołanie zarządu wspólnoty oraz w sytuacji ustanowienia zarządcy wspólnoty, umowę o sprawowaniu zarządu nieruchomością wspólną.
 2. W przypadku gdy przepisy prawa nie nakładają obowiązku uzyskania dokumentów określonych w ust. 3 pkt 3, Inwestor przedkłada oświadczenie w tym zakresie, stanowiące załącznik nr 3 do wniosku.
 3. Wnioski o udzielenie dotacji będą rozpatrywane w danym roku budżetowym według kolejności ich składania.
 4. Wnioski o udzielenie dotacji będą przyjmowane do dnia 31 marca każdego roku lub do wyczerpania środków finansowych na dany rok budżetowy.
 5. W przypadku uruchomienia dodatkowych środków na dotacje zostanie przeprowadzony kolejny nabór wniosków.
 6. Informacja o terminie naboru wniosków o udzielenie dotacji będzie każdorazowo zamieszczana na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Głubczycach.
 7. Dotacja jest przyznawana na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatem Głubczyckim a Inwestorem.
 8. Umowa o udzielenie dotacji określa w szczególności:
 1. wysokość dotacji, cel lub opis zakresu rzeczowego zadania, na którego realizację są przekazywane środki dotacji ( rodzaj planowanego do zakupu i montażu nowego źródła ciepła), termin wykonania zadania, tryb płatności, tryb kontroli wykonania zadania),
 2. termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego,
 3. termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji oraz termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji celowej.
 1. Powiat Głubczycki kontroluje przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji, istniejące na nieruchomości dotychczasowe źródło ciepła, planowane do wymiany. W celu wykonania kontroli Inwestor jest zobowiązany do udostępnienia nieruchomości upoważnionym pracownikom Starostwa Powiatowego w Głubczycach.

 

§ 5

Wysokość dotacji

 1. Dotacja jest przeznaczona na częściowe pokrycie kosztów związanych z zakupem i zainstalowaniem nowego źródła ciepła do wysokości 60 % ceny zakupu i montażu, nie więcej jednak niż 2.200,00 zł (słownie: dwa tysiące dwieście złotych) w przypadku instalacji urządzenia w budynku mieszkalnym oraz 1.800,00 zł (jeden tysiąc osiemset złotych) w przypadku instalacji urządzenia w lokalu mieszkalnym.
 2. Wysokość środków na dotację określana jest corocznie w uchwale budżetowej Powiatu Głubczyckiego. 

 

§ 6

Sposób rozliczenia dotacji

 1. Rozliczenie dotacji winno nastąpić do 10 dni po zakończeniu zadania inwestycyjnego 
 2. Inwestor przedłoży do Starostwa Powiatowego w Głubczycach następujące dokumenty:
 1. oryginał rachunku/faktury VAT/ wystawionej na Inwestora z wyszczególnieniem kosztów zakupu oraz montażu pieca oraz określeniem jego nazwy.
 2. dane techniczne nowego źródła ciepła lub dokumentację techniczną,
 3. certyfikat/świadectwo zgodności z normą  PN EN 303-5:2012, o którym mowa w  § 1 pkt 6 Regulaminu– w przypadku wymiany źródła ciepła na źródło opalane paliwem stałym,
 4. oświadczenie firmy dokonującej montażu nowego źródła ciepła o prawidłowości wykonanych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, stanowiące załącznik nr 4 do wniosku.
 1. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Głubczycach kontroluje dokumenty, o których mowa w ust. 2, potwierdza prawidłowość rozliczenia dotacji zgodnie z umową i wymogami regulaminu oraz dokonuje na oryginale faktury, o której mowa w ust. 2 pkt 1 adnotacji o wysokości udzielonej dotacji.

 

§ 7

Sposób kontroli zadania inwestycyjnego

 1. Po przedłożeniu dokumentów niezbędnych do rozliczenia pracownicy Starostwa Powiatowego w Głubczycach mogą przeprowadzić kontrolę sprawdzającą realizację zadania inwestycyjnego. O terminie kontroli Inwestor zostanie powiadomiony pisemnie lub telefonicznie.
 2. Niezależnie od kontroli, o której mowa w ust. 1, Powiat Głubczycki:
 1. przeprowadza każdorazowo kontrolę przed rozpoczęciem inwestycji,
 2. może przeprowadzić kontrolę sposobu eksploatacji nowego źródła ciepła w terminie 5 lat od daty przyznania dotacji.
 1. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół określający ustalenia poczynione w trakcie kontroli.

 

§ 8

Postanowienia końcowe

W przypadku stwierdzenia, iż dotacja została wykorzystana  niezgodnie z przeznaczeniem

albo została pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości, bądź nie została 

wykorzystana w terminie – zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych.