Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Regulamin udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Głubczyckiego osobom fizycznym na wykonanie zadania inwestycyjnego służącego ochronie środowiska  w zakresie ochrony powietrza, poprzez zakup i montaż pomp ciepła na terenie Powiatu Głubczyckiego

Załącznik do uchwały Nr XXVI/164/2016

                                                          Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 19 grudnia 2016 r.

 

Regulamin udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Głubczyckiego osobom fizycznym na wykonanie zadania inwestycyjnego służącego ochronie środowiska  w zakresie ochrony powietrza, poprzez zakup i montaż pomp ciepła na terenie Powiatu Głubczyckiego

 

§ 1

Definicje

 

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 1. inwestorze – rozumie się przez to osobę fizyczną posiadającą tytuł prawny do nieruchomości położonej na terenie Powiatu Głubczyckiego.
 2. nieruchomości – rozumie się przez to budynek mieszkalny wolnostojący lub w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej z wyłączeniem budynków przeznaczonych w całości lub w części na prowadzenie działalności gospodarczej,
 3. tytule prawnym do nieruchomości – rozumie się przez to własność lub współwłasność nieruchomości, na której realizowane jest zadanie inwestycyjne,
 4. zadaniu inwestycyjnym – rozumie się przez to zakup i zainstalowanie pomp ciepła, służących do podgrzewania ciepłej wody użytkowej i/lub wspomagania centralnego ogrzewania.
 5. Pompy ciepła – urządzenia o zainstalowanej mocy cieplnej do 40 kW posiadające następujące wartości wskaźników COP :

- pompa ciepła typu powietrze/woda w punkcie pracy A2W35: COP≥3,1;

- pompa ciepła typu solanka/woda w punkcie pracy B0W35: COP≥4,3;

- pompa ciepła typu woda/woda w punkcie pracy W10W35: COP≥5,1;

- pompa ciepła typu bezpośrednie odparowanie w gruncie/woda, w punkcie pracy

E4W35: COP≥4,3;

- pompa ciepła typu powietrze/woda przeznaczona wyłącznie do przygotowanie wody

użytkowej (c.w.u.), w punkcie pracy A15/W10-55: COP≥2,9.

 

§ 2

Cel  udzielania dotacji

 

 1. Celem udzielenia dotacji jest ograniczenie ilości zanieczyszczeń pyłowo - gazowych emitowanych do powietrza w tym upowszechnienie nowoczesnych technologii służących ograniczaniu niskiej emisji oraz wytwarzaniu energii cieplnej i elektrycznej.
 2. Powiat Głubczycki udziela dotacji celowej z budżetu powiatu Inwestorowi, który na nieruchomości położonej na terenie Powiatu Głubczyckiego, planuje zrealizować zadanie inwestycyjne polegające na zakupie i zainstalowaniu pompy ciepła ( pompy wraz z zasobnikiem wody w przypadku pompy dla potrzeb dla c.w.u. ).

 

§ 3

Zasady udzielania dotacji

 

 1. Dotacji udziela się na pisemny wniosek Inwestora zainteresowanego zakupem i montażem pompy ciepła.
 2. Dotacja może być udzielana nie częściej niż raz na 10 lat dla danego budynku.
 3. Dotacja może zostać udzielona na zakup i montaż instalacji :

- w której wszystkie urządzenia będą fabrycznie nowe i zamontowane po raz pierwszy,

posiadają co najmniej 2-letniągwarancję producenta, oraz spełniają wymagania określone

w § 1 pkt 5 niniejszego Regulaminu.

- co do których Inwestor potwierdzi,że instalacja została zamontowana zgodnie z

obowiązującymi przepisami i zaleceniami producenta.

 1. Montaż i uruchomienie pompy ciepła musi być zlecone specjalistycznej firmie, będącej co najmniej przedstawicielem producenta głównego urządzenia wytwarzającego energię, zamontowanego w instalacji lub jego autoryzowanym dystrybutorem.
 2. Inwestor zobowiązany jest do eksploatacji pompy ciepła przez okres 5 lat, licząc od dnia zawarcia umowy z Powiatem Głubczyckim.
 3. Jeżeli w okresie do 5 lat od dnia zainstalowania pompy ciepła, ulegnie ona trwałemu uszkodzeniu, Inwestor obowiązany jest powiadomić niezwłocznie o tym fakcie Powiat Głubczycki.
 4. Dotacje nie będą udzielane na zadania inwestycyjne realizowane na nieruchomości przeznaczonej w całości lub w części na prowadzenie działalności gospodarczej.
 5. Dotacji podlegają tylko urządzenia zakupione i zainstalowane po zawarciu umowy  o dotację pomiędzy Powiatem Głubczyckim a Inwestorem.
 6. Dotacja nie będzie udzielana na dofinansowanie inwestycji, dla której została  już uprzednio udzielona dotacja z innego źródła.

 

§ 4

Niezbędne dokumenty do przyznania dotacji

 

 1. Inwestor ubiegający się o dotację zobowiązany jest do złożenia pisemnego wniosku o udzielenie dotacji. Wniosek należy złożyć przed zakupem i zainstalowaniem pompy ciepła.
 2. Wnioski o udzielenie dotacji dostępne są na stronie internetowej Starostwa Powiatowego     w Głubczycach bądź w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Głubczycach.
 3. Do wniosku należy dołączyć:
 1. ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych nie   wymagających pozwolenia na budowę wraz z oświadczeniem Inwestora o niewniesieniu sprzeciwu w drodze decyzji administracyjnej do zgłoszenia w trybie określonym w przepisach Prawo budowlane, stanowiące załącznik nr 1 do wniosku,
 2. dokument tożsamości- do wglądu,
 3. ostateczną decyzję zatwierdzającą projekt robót geologicznych, jeżeli jest wymagana, zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze.
 1. W przypadku gdy przepisy prawa nie nakładają obowiązku uzyskania dokumentów określonych w ust. 3 pkt 3, Inwestor przedkłada oświadczenie w tym zakresie, stanowiące załącznik nr 2 do wniosku.
 2. Wnioski o udzielenie dotacji będą rozpatrywane w danym roku budżetowym według kolejności ich składania.
 3. Wnioski o udzielenie dotacji będą przyjmowane do 30 czerwca każdego roku lub do wyczerpania środków finansowych na dany rok budżetowy.
 4. Informacja o terminie naboru wniosków o udzielenie dotacji będzie zamieszczona na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Głubczycach.
 5. Dotacja jest przyznawana na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatem Głubczyckim a Inwestorem.
 6. Umowa o udzielenie dotacji określa w szczególności:
 1. wysokość dotacji, cel lub opis zakresu rzeczowego zadania, na którego realizację są przekazywane środki dotacji ( rodzaj planowanej do zakupu i montażu pompy ciepła), termin wykonania zadania, tryb płatności, tryb kontroli wykonania zadania),
 2. termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego,
 3. termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji oraz termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji celowej.

 

§ 5

Wysokość dotacji

 

 1. Dotacja jest przeznaczona na częściowe pokrycie kosztów związanych z zakupem i zainstalowaniem pompy ciepła do wysokości 60 % ceny zakupu i montażu, nie więcej jednak niż 5.000,00 zł (słownie: pięć tysiący złotych).
 2. Wysokość środków na dotację określana jest corocznie w uchwale budżetowej Powiatu Głubczyckiego. 

 

 

§ 6

Sposób rozliczenia dotacji

 

 

 1. Rozliczenie dotacji winno nastąpić do 10 dni po zakończeniu zadania inwestycyjnego. 
 2. Inwestor przedłoży do Starostwa Powiatowego w Głubczycach następujące dokumenty:
 1. oryginał rachunku/faktury VAT/ wystawionej na Inwestora z wyszczególnieniem kosztów zakupu oraz montażu pompy ciepła oraz określeniem jej nazwy.
 2. uproszczoną dokumentację techniczną zainstalowanej pompy,
 3. certyfikat wydany przez właściwą akredytowaną jednostkę certyfikującą lub właściwe akredytowane laboratorium badawcze, potwierdzający wartość współczynnika COP zmierzonego zgodnie z jedną z obowiązujących norm tj. :

a) PN-EN 14511 „Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła ze sprężarkami o      

                                      napędzie elektrycznym, do grzania i ziębienia” lub

            b) PN-EN 12309 „Urządzenia klimatyzacyjne absorpcyjne i adsorpcyjne i/lub  

                                      wyposażone w pompy ciepła, zasilane gazem, o obciążeniu cieplnym

                                      nieprzekraczającym 70 kW” lub

           c)  PN-EN 16147 „Pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym – Badanie
                                      i wymagania dotyczące oznakowania zespołów do ogrzewania    

                                      pomieszczeń i ciepłej  wody użytkowej” lub

           d) PN-EN 15879-1 „Badanie i charakterystyki pomp ciepła ze sprężarkami o napędzie

                                         elektrycznym, z gruntem jako dolnym źródłem ciepła, do  

                                         ogrzewania i/lub chłodzenia pomieszczeń - Część 1: Pompy ciepła  

                                         grunt-woda”

           e) lub norm równoważnych ; za jeden z równoważnych systemów certyfikacji uznaje

               się certyfikat międzynarodowego znaku jakości EHPA Q.

               Dla wniosków o dofinansowanie składanych przed 31 grudnia 2017 r., wartości

               współczynników efektywności COP mogą być deklarowane przez 

               producentów.

 

3. Oświadczenie firmy dokonującej montażu i uruchomienia pompy ciepła o prawidłowości    wykonanych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, stanowiące załącznik      nr 3 do wniosku.

4. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Głubczycach kontroluje dokumenty, o których mowa w ust. 2, potwierdza prawidłowość rozliczenia dotacji zgodnie z umową i wymogami regulaminu oraz dokonuje na oryginale faktury, o której mowa w ust. 2 pkt 1 adnotacji o wysokości udzielonej dotacji.

 

§ 7

Sposób kontroli zadania inwestycyjnego

 

 1. Po przedłożeniu dokumentów niezbędnych do rozliczenia pracownicy Starostwa Powiatowego w Głubczycach mogą przeprowadzić kontrolę sprawdzającą realizację zadania inwestycyjnego. O terminie kontroli Inwestor zostanie powiadomiony pisemnie lub telefonicznie.
 2. Niezależnie od kontroli, o której mowa w ust. 1 Powiat Głubczycki zastrzega sobie również prawo do przeprowadzenia kontroli:
 1.  na każdym etapie realizacji inwestycji
 2. sposobu eksploatacji pompy ciepła w terminie 5 lat od daty przyznania dotacji.

3.  Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół

 

§ 8

Postanowienia końcowe

 

W przypadku stwierdzenia, iż dotacja została wykorzystana  niezgodnie z przeznaczeniem

albo została pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości, bądź nie została 

wykorzystana w terminie – zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

o finansach publicznych.