Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Zmiana taryf

UCHWAŁA NR XXIV/202/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁUBCZYCACH z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 i 1579) i art. 24 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r., poz. 139 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 1250) uchwala się, co następuje: § 1. Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków określone w załączniku do niniejszej uchwały. § 2. Taryfy o których mowa w § 1 mają zastosowanie do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., realizowanego przez Głubczyckie Wodociągi i Kanalizację Spółkę z o.o. w Głubczycach na terenie Gminy Głubczyce. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głubczyc. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                          Przewodniczący Rady Miejskiej Kazimierz Naumczyk