Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Obwieszczenie Starosty Głubczyckiego z dnia 9 grudnia 2016r. o wydaniu pozwolenia na budowę obejmującego budowę kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w miejscowości Klisino i Dzierżysławice.

AB.6740.5.43.2016

Głubczyce, dnia 9 grudnia 2016r.

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 72, ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity, Dz. U. z 2016 r., poz. 353 wraz z późniejszymi zmianami)

 

STAROSTA GŁUBCZYCKI

PODAJE DO WIADOMOŚCI, IŻ:

na wniosek złożony, dnia 4 listopada 2016r.

przez spółkę:

Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

ul. Powstańców 2, 48-100 Głubczyce

w dniu 9 grudnia 2016r. została wydana decyzja nr 255/2016

zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę

dla inwestycji obejmującej: budowę kanalizacji sanitarnej obejmującej sieć grawitacyjną i tłoczną wraz z sięgaczami przykanalików oraz budowa oczyszczalni ścieków – Etap I w miejscowości Klisino na działkach ewidencyjnych: nr 490, nr 461, nr 202, nr 220, nr 182, nr 159, nr 183, nr 240, nr 104, nr 105, nr 118, nr 189, nr 119 (jednostka ewidencyjna Głubczyce-obszar wiejski, obręb ewidencyjny Klisino) oraz na działce ewidencyjnej nr 208/1 (jednostka ewidencyjna Głogówek - obszar wiejski, obręb ewidencyjny Dzierżysławice).

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w Starostwie Powiatowym w Głubczycach, ul. Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce, Wydział Budownictwa i Architektury, w godzinach pracy urzędu.

Z up. STAROSTY

mgr inż. Marceli Głogiewicz

Kierownik Wydziału

Budownictwa i Architektury

PDFObwieszczenie Strosty Głubczyckiego z dnia 9 grudnia 2016r. - kanalizacja, oczyszczalnia Klisino_dec_255_2016.pdf