Ostrzeżenie meteorologiczne: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, oraz
porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami grad.. Ważność:od godz. 15:00 dnia 10.07.2020 do godz. 01:00 dnia 11.07.2020 Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) - 80

Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert

 

Zaproszenie do składania ofert
dla zamówienia o szacunkowej wartości nieprzekraczającej
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Powiat Głubczycki
ul. Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce
www.powiatglubczycki.pl 

 

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na realizację zadania:

“Wykonanie dokumentacji technicznej centrum przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Głubczycach ”

 

1.       Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej przebudowę istniejącego dworca PKS w Głubczycach przy ul. Dworcowej na centrum przesiadkowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

 

 1.        Rzeczowy zakres dokumentacji

Prace projektowe podzielono na dwa etapy.

 

I etap -  termin wykonania do 31-08-2016 r. obejmuje:

 •           prace przygotowawcze,
 •           uzyskanie mapy do celów projektowych,
 •           wykonanie badań podłoża gruntowego,
 •           inwentaryzacja stanu istniejącego – do wykorzystania inwentaryzacja dostarczona przez Inwestora w wersji papierowej i elektronicznej,
 •           koncepcja / projekt wstępny pozwalający na przedstawienie kosztów inwestycji projekt zagospodarowania terenu
 •           wniosek o wycinkę drzew,
 •           projekty rozbiórki istniejących obiektów  budowlanych - wiaty peronowej, budynku
 •           kosztorys inwestorski,

 

II etap – termin wykonania do 15-12-2016 r obejmuje:

 •           projekt budowlany pełnobranżowy  - 5 egz.

branże obejmować będą

- instalację elektryczną z oświetleniem placu

- branżę instalacyjną - w odwodnieniem placu, przyłączami wod - kan.

- branżę drogową

-      projekt wykonawczy - 5 egz.

 •           wszelkie uzgodnienia wymagane przepisami prawa
 •           przedmiar robót  - 5 egz.
 •           kosztorys inwestorki  - 2 egz.
 •           specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - 2 egz.
 •           złożenie wniosku o pozwolenie na budowę,

 

3.       Termin wykonania zamówienia – I etap do 31.08.2016 r. , II etap do 15.12.2016 r.

4.       Opis wymagań stawianych Wykonawcy:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymagania dotyczące:

o    posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

o    posiadania wiedzy i doświadczenia.

5.       Opis sposobu wyboru najkorzystniejszej oferty
Oferta z najniższą ceną złożoną przez Wykonawcę, spełniającego określone wymagania zostanie wybrana jako najkorzystniejsza: cena – 100%

6.       Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Głubczycach, ul. Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce – sekretariat lub elektronicznie na adres   do 25.07.2016r. do godz. 12.00 (decyduje data wpływu do urzędu).

7.       Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), adres wykonawcy którego ofertę wybrano zostanie przesłana podmiotom, które złożyły swoje oferty w odpowiedzi na niniejsze zapytanie.

8.       Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia.

9.       Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Głubczycach, ul. Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce lub telefonicznie pod nr tel. 77 405 36 68, email: . Osoba odpowiedzialna za kontakty z Wykonawcami: Bogusław Maciaszczyk

 

 

 

 Wicestarosta Głubczycki

Anita Juchno