Ostrzeżenie meteorologiczne: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami grad. Ważność:od godz. od godz. 11:00 dnia 02.07.2020 do godz. 23:00 dnia 02.07.2020 Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) - 85

Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Głubczycach

Głubczyce, dnia 26 kwietnia 2016 r.

Z A W I A D O M I E N I E

         Na podstawie 39 oraz 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r.    o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 – z późn. zm. / Zarząd Powiatu Głubczyckiego informuje o możliwości składania uwag i wniosków do „Prognozy oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Głubczyckiego na lata 2016–2019  z perspektywą na lata 2020–2023”

 

Z projektem „Prognozy..” można zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Głubczycach w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa ( pok. 304-305 – w godzinach pracy urzędu ).

        

         Uwagi i wnioski można składać w terminie do dnia 16 maja 2016 r.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone :

  • w formie pisemnej na adres : Starostwo Powiatowe w Głubczycach ,  ul. Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce.
  • ustnie do protokołu w siedzibie Starostwa Powiatowego  w Głubczycach
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.