Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Zawiadomienie Starosty Głubczyckiego

                                               Głubczyce, dnia 7 marca 2016 r.

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

         Na podstawie 39 oraz 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 – z późn. zm. / Zarząd Powiatu Głubczyckiego podaje do publicznej wiadomości o przystąpieniu do opracowania :

„Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Głubczyckiego na lata 2016–2019       z perspektywą na lata 2020–2023 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko ustaleń tego programu”.

         Z niezbędną dokumentacją oraz projektem „Programu..” można zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Głubczycach w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa ( pok. 304-305 – w godzinach pracy urzędu ).

        

         Uwagi i wnioski można składać w terminie do dnia 29 marca 2016 r.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone :

  • w formie pisemnej na adres : Starostwo Powiatowe w Głubczycach ,           ul. Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce.
  • ustnie do protokołu w siedzibie Starostwa Powiatowgo w Głubczycach
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie ektronicznym.