Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Konsultacje społeczne zapisów projektu Prognozy Oddziaływania na Środowisko RPO WO 2014-2020

zestaw logotypów.jpeg 

Zarząd Województwa Opolskiego zaprasza do konsultacji zapisów projektu Prognozy oddziaływania na środowisko Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020.
 
Prognoza oddziaływania na środowisko zawiera ocenę potencjalnego wpływu skutków realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 na środowisko. W ramach prognozy wykonano ocenę zgodności postanowień projektowanego dokumentu z celami ochrony środowiska ustanawianymi na poziomie europejskim, krajowym i regionalnym z odniesieniem do zasad zrównoważonego rozwoju, a także analizę stopnia uwzględniania w RPO WO 2014-2020 zasad ochrony środowiska wraz z oceną, w jaki sposób badany dokument będzie wpływał na ich postrzeganie.

Konsultacje mają charakter otwarty. Zapraszamy do udziału w tym procesie m.in.:
- jednostki samorządu terytorialnego,
- środowiska społeczne, gospodarcze, naukowe,
- organizacje pozarządowe,
- jak również mieszkańców naszego regionu.

Zgłaszanie uwag do dokumentu możliwe jest od 8 do 28 listopada 2013 r.

Projekt Prognozy oddziaływania na środowisko RPO WO 2014-2013 oraz formularz zgłaszania uwag dostepne są w zakładce Nowa perspektywa 2014-2020/Aktualności

 Więcej informacji: http://rpo.opolskie.pl/rpo/index.php?id=2166&idd=7157

Dodano: 12.11.2013
Przez: Joanna Grabuńczyk