Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Preferenycjne pożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej!

logoESF_2_gif.gif

Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych SA prowadzi od marca br. fundusz pożyczkowy dla podmiotów ekonomii społecznej w Polsce (ESFundusz.pl). Projekt ma na celu dostarczenie m.in. organizacjom pozarządowym, spółdzielniom socjalnym i spółkom non-profit preferencyjnych pożyczek na przedsięwzięcia, które mają wzmocnić działalność gospodarczą, czego efektem ma być wzrost przychodów lub zatrudnienia.

 Fundusz współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 1.4 „Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej” POKL. Bank Gospodarstwa Krajowego jako Beneficjent Systemowy projektu realizowanego wspólnie z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministrem Rozwoju Regionalnego wybrał w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych SA na Pośrednika Finansowego.

W ramach prowadzonego projektu na obszarze całego kraju udzielonych zostanie co najmniej 251 preferencyjnych pożyczek (pomoc publiczna) na łączną kwotę 25 176 072 zł oraz świadczone będą usługi bezpłatnego doradztwa dla 200 podmiotów ekonomii społecznej.

 Środki są dystrybuowane w podziale na pięć makroregionów:

§ Makroregion 1: kujawsko-pomorskie, łódzkie, mazowieckie – 6 026 217,50

§ Makroregion 2: lubelskie, podkarpackie, podlaskie – 2 804 896,04 zł

§ Makroregion 3: dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie, opolskie 6 024 011,71 zł

§ Makroregion 4: pomorskie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie – 4 515 529,54 zł

§ Makroregion 5: małopolskie, śląskie, świętokrzyskie – 5 805 417,04 zł

W ramach realizacji projektu pożyczki będą udzielane w terminie do 30 czerwca 2015r.

 

¢ Podstawowe parametry pożyczki :

 

Brak prowizji i innych opłat

§  Maksymalna kwota: 100 000 PLN

§  Oprocentowanie: od 25% do 50% stopy redyskonta weksli (obecnie jest to 0,75% i 1,5% w skali roku)

§  Okres finansowania: maksymalnie 60 miesięcy

§  Dopuszczalna karencja w spłacie kapitału: 6 miesięcy (wliczona w okres kredytowania)

§  Udział pożyczki: do 100% wartości  przedsięwzięcia

¢ Kto może uzyskać pożyczkę?

Podmioty ekonomii społecznej (PES):

§  prowadzące działalność gospodarczą, co najmniej 12 miesięcy

§  zatrudniające poniżej 50 osób w działalności gospodarczej, a ich roczny obrót/całkowity bilans roczny nie przekracza 10 mln euro

§  nie zalegające w płatnościach zobowiązań podatkowych i z tytułu opłacania składek na zabezpieczenie emerytalne

§  które przedstawią co najmniej zabezpieczenie w formie weksla in blanco z deklaracją wekslową

¢ Wymagana forma prawna PES ubiegającego się o pożyczkę:

 

Mogą to być:

§  spółdzielnie pracy,

§  spółdzielnie inwalidów i niewidomych,

§  organizacje pozarządowe

§  spółdzielnie socjalne

§  kościelne osoby prawne lub jednostki organizacyjne (działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania), jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego

§  spółki akcyjne lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub kluby sportowe będące spółką (działającą na podstawie przepisów ustawy z 25.06.2010 r. o sporcie), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału pomiędzy swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników

¢ Na jaki cel może zostać przeznaczona pożyczka?

 

Na szeroko pojęty rozwój, który pomoże podmiotowi osiągnąć wzrost przychodów z działalności gospodarczej lub wzrost zatrudnienia (w tym na zakup materialnych oraz niematerialnych środków obrotowych
i inwestycyjnych). Cel przedsięwzięcia musi być zgodny z prowadzoną lub przyszłą działalnością gospodarczą PES.

¢ Jakie są podstawowe warunki uzyskania pożyczki?

¢ Komu przysługuje preferencyjne oprocentowanie w wysokości 25% stopy redyskonta weksli?

§  Zaplanowane przedsięwzięcie przez PES powinno być rentowne

§  PES musi mieć zdolność do spłaty pożyczki

§  PES musi złożyć wniosek o pożyczkę wraz z wymaganymi dokumentami

 

§  Spółdzielnie socjalne, które w ostatnim zamkniętym rocznym okresie obrachunkowym osiągnęły przychody niższe niż 100 000 zł

§  Podmioty, które przeznaczają co najmniej 10% zysku lub nadwyżki bilansowej na działalność pożytku publicznego

§  Podmioty, które zatrudniają nie mniej niż 50% pracowników:

- bezdomnych, realizujących indywidualny program wychodzenia
z bezdomności w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej

- uzależnionych od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego

- uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej

- chorych psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego

- zwalnianych z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej

- uchodźców realizujących indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej

- osób niepełnosprawnych, w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

 

Ponadto podmioty ekonomii społecznej korzystające z pożyczek udzielonych przez TISE będą mogły skorzystać z komponentu bezpłatnego doradztwa w ramach wspólnie określonych potrzeb w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

ESFundusz.pl

Dodano: 24.06.2013r

Przez: Barbara Ratuś