Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Ogłoszenie Starosty Głubczyckiego o sprzedaży drewna opałowego

O G Ł O S Z E N I E

 O SPRZEDAŻY DREWNA OPAŁOWEGO

 

            Starosta Głubczycki jako reprezentant Skarbu Państwa informuje, iż posiada do sprzedania drewno opałowe  pozyskane z wycinki olchy czarnej w miejscowości Gadzowice w ilości ok. 1,20 metra przestrzennego.

 

W/w drewno złożone jest terenie siedziby Starostwa Powiatowego w Głubczycach przy ul. Kochanowskiego 15.

 

Pisemne oferty w sprawie kupna przedmiotowego drewna  można składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Głubczycach, ul. Kochanowskiego 15 w terminie do dnia  9 października 2015 roku do godziny 1000.

 

Sposób przygotowania i zawartość oferty:

  1. Pisemną ofertę należy złożyć na adres: Starostwo Powiatowe w Głubczycach, ul. Kochanowskiego 15, 48-100  Głubczyce
  2. Oferta powinna zawierać:

- nazwę i adres oferenta

- proponowaną cenę za całość drewna z podaniem ceny   jednostkowej netto za 1 mp 

  1.  Pisemne oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Przetarg na sprzedaż

drewna olchowego Skarbu Państwa z terenu miejscowości Gadzowice – nie otwierać przed dniem 9 października 2015 roku, godzina 1100 „    

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 października 2015 roku o godzinie 1100 w siedzibie  Starostwa Powiatowego w Głubczycach, ul. Kochanowskiego 15 ( I piętro - pokój nr 201 ).

O wyborze nabywcy decydować będzie zaoferowana najwyższa cena jednostkowa netto.

Wyniki rozstrzygnięcia przetargu zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego  w Głubczycach.

Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży bez podania przyczyny.

 

Informacje dodatkowe:

      1. Po wyborze nabywcy, sprzedający w obecności nabywcy sporządzi protokół obmiaru  drewna, a następnie wystawi fakturę na kwotę będącą iloczynem ceny jednostkowej i ilości mp

2.  Wydanie drewna nastąpi po uregulowaniu należności zgodnie z wystawioną fakturą.

3.  Sprzedający nie zapewnia załadunku ani transportu.

 

Szczegółowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym  w Głubczycach, ul. Kochanowskiego 15, parter, pokój nr 105 lub pod numerem telefonu  (77) 405-36-84.

 

Głubczyce 2015-09-22