Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Ogłoszenie Zarządu - sprzedaż dz.nr 1271 Głubczyce

                                                                                                              

                                                                                                              `                                                                                                        Głubczyce 2015-08-06

 

Nr G.6840.1.2015

O G Ł O S Z E N I E

           

            Zarząd Powiatu w Głubczycach zgodnie z art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2015 roku  poz. 782 ze zm. ) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. z  2014 roku , poz. 1490 )

 

ogłasza

I przetarg ustny  nieograniczony

 

w sprawie sprzedaży  niżej wymienionej nieruchomości:

 

 

 

Lp

Oznaczenie

nieruchomości

według

 

 

Powierzchnia

działki

w ha

 

 

 

Położenie

nieruchomości

 

Opis

nieruchomości

 

 

Cena  wywoławcza  nieruchomości

 

w zł.

 

Wadium

w zł.

 

Forma

zbycia 

nieruchomości

 

 

 

 

Księgi

Wieczystej

 

 

Ewidencji

gruntów

(Nr działki)

 

1

 

OP1G/000         14651/6

 

arkusz  mapy             nr 6

 

działka                  nr  1271

 

zurbanizowane tereny niezabudowane         

 

0,0453

 

 

 

Głubczyce

 

 

Działka stanowi teren niezabudowany położony  w strefie peryferyjnej miasta Głubczyce,                         w sąsiedztwie terenu szpitala i byłego prosektorium przyszpitalnego, w znacznej odległości od centrum handlowo-administracyjnego miasta.

Uzbrojenie techniczne: wodociąg , kanalizacja sanitarna i deszczowa, gazociąg. Kształt działki korzystny, regularny prostokąt, rzeźba terenu pozioma. Dojazd do nieruchomości drogą gruntową od ulicy Żeromskiego.

Działka obecnie nieużytkowana. 

 

40 000,00

 

 

 

 

 

4 000,00

 

sprzedaż            na własność

w drodze przetargowej

 

1. Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:

    Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Głubczyce zatwierdzonym uchwałą nr VIII/121/2003 Rady Miejskiej                            w Głubczycach z dnia 26 czerwca 2003 roku działka nr 1271 znajduje się na terenie oznaczonym w planie symbolem 6.8 UZ1 – tereny usług zdrowia.

2. Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (jednolity tekst Dz.U. z 2011 roku Nr 177 poz. 1054, z 2012 roku poz. 1342,     poz. 1448, poz. 1529, poz. 1530, z 2013 roku poz. 35, poz. 1027 , poz. 1608, z 2014 roku poz. 312, poz. 1171, poz 1662, z 2015 roku poz. 211, poz. 605 )     sprzedaż w/w nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W dniu podania do publicznej wiadomości niniejszego ogłoszenia     stawka  podatku wynosi  23%.

 

3. Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń, zobowiązań, praw czy też umów na rzecz osób trzecich.

4. Przetarg w sprawie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości odbędzie się w dniu 15 września 2015 roku o godzinie 11°°  w siedzibie Starostwa    Powiatowego w Głubczycach, ul. Kochanowskiego 15  ( I piętro -  pokój nr 201 ).

- W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli najpóźniej  w dniu  10 września 2015 roku  wpłacą w/w  wadium  na konto:    Starostwo   Powiatowe w Głubczycach PKO BP  S.A. O/Głubczyce  Nr  25 1020 3714 0000 4502 0012 8348, przy czym za datę wpłaty na konto    uważa się datę   uznania rachunku Starostwa. Zaznacza się, iż na dowodzie wpłaty wadium należy umieścić dane dotyczące położenia    nieruchomości i numer  działki . 

- Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu , który przetargu nie wygra , lub w przypadku odwołania  przetargu,  zostanie zwrócone niezwłocznie po    odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

- Cenę nabycia prawa własności przedmiotowej nieruchomości wpłaca się nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej na  konto: Starostwo    Powiatowe    w Głubczycach PKO BP S.A. O/Głubczyce Nr  35 1020 3714 0000 4302 0012 7878.

- Koszt sporządzenia umowy notarialnej ponosi strona nabywająca.

- Jednocześnie informuje się, iż odstąpienie strony nabywającej od zawarcia umowy notarialnej w terminie ustalonym przez  Zarząd Powiatu w Głubczycach    powoduje przepadek wpłaconego wadium.

- Zarząd Powiatu w Głubczycach zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

- Ogłoszenie  podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Głubczycach,

   w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głubczycach, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Głubczycach  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.