Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Ogłoszenie Zarządu Powiatu z dnia 02.09.2014

Zarząd  Powiatu Głubczyckiego

o g ł a s z a

II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż

 

Zarząd Powiatu Głubczyckiego zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst z 2014 roku poz. 518 ) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. z  2004 roku Nr 207 poz. 2108 ) ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki Nr  979/1 o powierzchni 0,2000 ha wraz z zabudowaniami położonej w Lisięcicach przy ul. Głubczyckiej 1 ujawnionej w księdze wieczystej nr OP1G/0001476/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Prudniku IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Głubczycach.

- budynek usługowo-mieszkalny, wolnostojący, parterowy   z poddaszem użytkowym, częściowo   podpiwniczony z dachem czterospadowym   wybudowany w technologii   tradycyjnej o powierzchni   użytkowej 235 m2 w tym   pomieszczenia na parterze stanowiące   lokal   użytkowy   – 119 m2 i lokal   mieszkalny na   poddaszu – 116m2 ,   budynek wyposażony w   instalacje – elektryczną,   wodno-  kanalizacyjną do   szamba wybieralnego,   centralnego ogrzewania   zasilanego z pieca   węglowego   w piwnicy, w   lokalu mieszkalnym   kominek opalany   drewnem,   lokal mieszkalny   posiada odrębną   klatkę   schodową

- budynek gospodarczy niepodpiwniczony   wykonany w technologii tradycyjnej z dachem   dwuspadowym o powierzchni użytkowej   39,90m2 wyposażony w instalację elektryczną

- wiata garażowa niepodpiwniczona wykonana w  technologii tradycyjnej o powierzchni użytkowej     19,80mnie wyposażona w żadne    instalacje

- nieruchomość położona na skraju wsi przy   głównej   drodze przebiegającej przez wieś o nawierzchni   asfaltowej, działka  uzbrojona jest   w instalacje    wodociągową, elektryczną,   telefoniczną, sanitarną   do szamba wybieralnego, cała nieruchomość jest ogrodzona 

Cena wywoławcza do sprzedaży – 161 000,-zł.

Wadium 16 000,-zł.

 - Zgodnie z art. 43 ust.1, pkt 10 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (jednolity tekst     Dz.U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054) sprzedaż     powyższej nieruchomości zwolniona jest                                        z opodatkowania podatkiem VAT.

 - Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:

    Nieruchomość położona jest na terenie który nie posiada miejscowego planu zagospodarowania     przestrzennego. Zgodnie z zapisem w Studium Uwarunkowań i Kierunków Przestrzennego     Zagospodarowania Gminy Głubczyce nieruchomość położona jest na terenach      przeznaczonych pod     zabudowę mieszkaniowo-usługową wsi oraz na terenach ośrodków produkcji rolnej i obsługi rolnictwa.

    Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej     zagospodarowania.

 - Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń, zobowiązań, praw czy też umów na rzecz osób     trzecich.

 - Pierwszy przetarg w sprawie zbycia przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 20 sierpnia 2014 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 14 października 2014 roku o godzinie  11°°  w siedzibie Starostwa Powiatowego  w  Głubczycach, ul. Kochanowskiego 15 ( I p.- pokój nr 201 )  

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli najpóźniej  w dniu  9 października 2014 roku  wpłacą w/w  wadium  na konto:    Starostwo   Powiatowe w Głubczycach PKO BP  S.A. O/Głubczyce  Nr  25 1020 3714 0000 4502 0012 8348, przy czym za datę wpłaty na konto    uważa się datę   uznania rachunku Starostwa. Zaznacza się, iż na dowodzie wpłaty wadium należy umieścić dane dotyczące położenia    nieruchomości i numer  działki . 

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu , który przetargu nie wygra , lub w przypadku odwołania  przetargu,  zostanie zwrócone niezwłocznie po    odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Cenę nabycia prawa własności przedmiotowej nieruchomości wpłaca się nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej na  konto: Starostwo    Powiatowe    w Głubczycach PKO BP S.A. O/Głubczyce Nr  35 1020 3714 0000 4302 0012 7878.

Koszt sporządzenia umowy notarialnej ponosi strona nabywająca.

Jednocześnie informuje się, iż odstąpienie strony nabywającej od zawarcia umowy notarialnej w terminie ustalonym przez  Zarząd Powiatu Głubczyckiego    powoduje przepadek wpłaconego wadium.

Zarząd Powiatu Głubczycki zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Ogłoszenie  podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Głubczycach  i w siedzibach Urzędów Miejskich w Baborowie, Głubczycach   i  Kietrzu oraz w Urzędzie Gminy Branice.

 

Głubczyce 2014-09-02