Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

PO WT 2007-2013

POWT 2007-2013.jpeg

 

Śląsk bez granic - nowa destynacja turystycznaOkres rzeczowej realizacji projektu: 01.2009 r. - 06.2012 r.

Cele projektu:

Wzmocnienie rozwoju gospodarczego przedmiotowego obszaru nowo tworzonej destynacji turystycznej z wykorzystaniem istniejącego potencjału ekonomicznego, silnych stron wspólnej oferty turystycznej oraz efektu synergicznego ich transgranicznego połączenia, z wykorzystaniem nowo tworzonych zewnętrznych możliwości
(wejście do UE i strefy z Schengen).

Cele szczegółowe:

 • stworzenie dwustronnie akceptowalnej strategii rozwoju turystyki
 • identyfikacja możliwości i zaproponowanie niezbędnego uzupełnienia suprastruktury turystyki
 • poprawa i rozszerzenie oferty produktowej ruchu turystycznego, łącznie z zapewnieniem realizacji produktów, wsparcia marketingowego oraz sprzedaży
 • stworzenie systemu organizacji turystyki i rozwoju zasobów ludzkichŹródła finansowania:

1. Partner projektu Powiat Głubczycki.

Wydatki kwalifikowalne - 37.128,44 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85%) - 31.599,17 EUR
Wkład własny, budżet powiatu (15%) - 5.569,27 EUR

2. Partner wiodący projektu Miasto Krnov.

Wydatki kwalifikowalne - 82.501,57 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionlanego (85%) - 70.126,34 EUR
Wkład własny, budżet gminy (10%) - 8.250,16 EUR
Wkład własny, budżet państwa (5%) - 4.125,08 EUR

3. Partner projektu Powiat Prudnicki.

Wydatki kwalifikowalne - 45.203,03 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85%) - 38.422,58 EUR
Wkład własny, budżet powiatu (15%) - 6.780,45 EUR


CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU - 164.833,04 EUR

 

Odbudowa i modernizacja drogi na odcinku Třebom-Kietrz

 

Harmonogram realizacji projektu - partner projektu Powiat Głubczycki:
Rozpoczęcie rzeczywistej realizacji - czerwiec 2009 r.
Zakończenie rzeczywistej realizacji - październik 2009 r.

Harmonogram realizacji projektu - partner wiodący Kraj Morawsko- Śląski
Rozpoczęcie rzeczywistej realizacji - maj 2009 r.
Zakończenie rzeczywistej realizacji - sierpień 2010 r.

Harmonogram realizacji projektu - partner projektu Zarząd Dróg Kraju Morawsko- Śląskiego
Rozpoczęcie rzeczywistej realizacji - czerwiec 2009 r.
Zakończenie rzeczywistej realizacji - październik 2009 r.

Cele projektu:

 • modernizacja i poszerzenie drogi w obszarze przygranicznym RCz-RP
 • odbudowa przepustu na tej drodze, budowa barierek
 • poprawa dostępności miejscowości Třebom i Kietrz
 • podniesienie atrakcyjności miejscowości Třebom i Kietrz dla turystyki
 • wznowienie powiązań historycznych mieszkańców
 • poprawa dostępu do istniejących sieci transportowych Kraju Morawsko- Śląskiego i Województwa Opolskiego
 • przyczynienie się do połączenia przygranicznych obszarów peryferyjnych z ośrodkami gospodarczymi regionów w RCz i RP

Źródła finansowania:

1. Partner projektu Powiat Głubczycki.

Wydatki kwalifikowalne - 349.140,91 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85%) - 296.769,77 EUR
Wkład własny, budżet powiatu (15%) - 52.371,14 EUR

Wydatki niekwalifikowalne - 75.664,12 EUR

2. Partner wiodący projektu Kraj Morawsko- Śląski.

Wydatki kwalifikowalne - 2.024.933,52 EUR
 

 

Projekty współfinansowane ze środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Operacyjnego Wspólpracy Transgranicznej

Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013

 

 

POWT 2007-2013.jpeg

MIKROPROJEKTY

 

Na szlaku polsko – czeskiej przygody

 

Okres rzeczowej realizacji projektu: 04.2014 r. - 06.2014 r.

Cel projektu: wsparcie społeczno-ekonomiczne rozwoju terytorium polsko-czeskiego pogranicza poprzez wzmocnienie jego konkurencyjności i spójności oraz promocja transgranicznej, partnerskiej współpracy mieszkańców, wsparcie rozwoju turystyki oraz współpracy społeczności lokalnej i samorządowej po obu stronach granicy, poprawa stosunków społecznych, gospodarczych i kulturowych, zwiększenie integracji transgranicznej oraz świadomości historycznej regionu.

Beneficjent: Powiat Głubczycki

Partner projektu: Miasto Budišov nad Budišovkou


Źródła finansowania:
Dofinansowanie:
- z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85 %) - 3 854,27 EUR
- z budżetu państwa (10 %) - 453,44 EUR

Wkład własny, budżet Powiatu (5 %) – 226,73 EUR
 
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU – 4 534,44 EUR

 

Festiwal polsko – czeskiej piosenki

 

Okres rzeczowej realizacji projektu: 04.2014 r. - 08.2014 r.

Cel projektu: promocja partnerskiej transgranicznej współpracy młodzieży, nawiązanie stosunków społecznych i kulturowych, zwiększenie integracji transgranicznej, międzynarodowa wymiana młodzieży oraz współpraca polsko-czeskich zespołów artystycznych.

Beneficjent: Powiat Głubczycki

Partner projektu: Miasto Krnov


Źródła finansowania:
Dofinansowanie:
- z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85 %) – 9 048,59 EUR
- z budżetu państwa (10 %) – 1 064,54 EUR

Wkład własny, budżet Powiatu (5 %) – 532,26 EUR
 
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU – 10 645,41 EUR

 

 

Lepsza komunikacja - lepsza pomoc

 

Okres realizacji projektu: II - IX 2011 r.

Wartość projektu: 38 963,75 zł

Dofinansowanie z EFRR ( 85%): 33 119,19 zł

Dofinansowanie z budżetu państwa (10%) 3 896,37 zł

Wkład własny ( 5%): 1 948,19 zł

Cel główny projektu: podniesienie efektywności i sprawności działań podejmowanych przez służby bezpieczeństwa z powiatu głubczyckiego na terenie pogranicza polsko - czeskiego.

Cele szczegółowe:

 • podniesienie umiejętności językowych służb bezpieczeństwa powiatu głubczyckiego w zakresie języka czeskiego,
 • wspomaganie akcji ratunkowych w sytuacjach kryzysowych poprzez podniesienie umiejętnośći językowych ratowników oraz dopozażenie ich w drobny sprzęt wykorzystywany podczas akcji ratunkowych,
 • zmiejszenie deficytu bezpieczeństwa na terenie pogranicza poprzez zakup sprzętu usprawniającego działania wspólnych polsko - czeskich patroli policyjnych w zakresie zapewnienia bepiczeństwa turystom i mieszkańcom pogranicza.

Partnerzy i uczestnicy projektu:

 • Powiat Głubczycki
 • Komenda Powiatowa Policji w Głubczycach
 • Mikroregion Opavsko -severozapád
 • Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
 • Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Głubczycach
 • Pogotowie Ratunkowe w Głubczycach
 • Jednostka Policji z Czeskiego Bruntala

 

Tytuł projektu: Trójkąt Krnovsko-Opavsko-Głubczycki. Ciekawostki turystyczne pogranicza polsko-czeskiego

Okres rzeczowej realizacji projektu: 01.2009 r. - 10.2009 r.

Cel projektu: wydanie folderu, zawierającego informacje turystyczne. Celem wydania folderu jest przybliżenie mieszkańcom Polski i Czech spraw związanych z możliwością uprawiania turystyki, sportu, przybliżenie kultury regionów, zabytków oraz przedstawienie walorów turystyczno-krajobrazowych terenu. Wydawnictwo ma spełnić rolę wszechstronnego informatora turystycznego, który będzie pierwszą publikacją obejmującą taki zakres. Informacje zawarte w folderze przyczynią się do większego zainteresowania tą częścią pogranicza polsko-czeskiego. Jego celem jest charakterystyka i uwypuklenie mocnych stron tego wycinka regionu. Folder ma przedstawiać miejsca alternatywne w stosunku do innych ośrodków w zakresie turystyki i rekreacji, ułatwić wybór tego miejsca jako tego, w którym można ciekawie spędzić czas.Źródła finansowania:

Dofinansowanie:
- z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 4.219,40 EUR
- z budżetu państwa - 496,40 EUR

Wkład własny, budżet powiatu - 248,20 EUR

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU - 4.964,00 EUR

 

Projekty współfinansowane ze środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Operacyjnego Wspólpracy Transgranicznej

Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013