Ostrzeżenie meteorologiczne: Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 29°C do 32°C. Temperatura minimalna w nocy od 16°C do 19°C. Ważność:od godz. 14:00 dnia 07.08.2020 do godz. 18:00 dnia 10.08.2020. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) - 90

Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Znowelizowana wersja Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Kapitał Ludzki

 
Od 1 lipca 2013 r. obowiązuje nowa wersja Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Kapitał Ludzki (SzOP). Znowelizowany dokument został zatwierdzony przez podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Pawła Orłowskiego. Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego o zmianach wprowadzonych do dokumentu zostanie opublikowany w Monitorze Polskim.


Wprowadzone w dokumencie zmiany wynikają z nowej wersji Programu Kapitał Ludzki, zatwierdzonej 30 kwietnia 2013 r. przez Radę Ministrów i przekazanej do akceptacji Komisji Europejskiej 10 maja br., a także z przeglądu śródokresowego Priorytetu V PO KL, przeprowadzonego w 2012 r. przez Instytucję Zarządzającą PO KL zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z 11 lipca 2006 r.

Konsultacje społeczne dokumentu zostały przeprowadzone od 31 maja do 12 czerwca br.

Zmiany dokumentu obejmują m.in.:

  • modyfikację dotychczasowych typów operacji możliwych do realizacji w ramach Poddziałania 9.1.1, zgodnie ze zmianami dokonanymi w PO KL,
  • rozszerzenie zakresu wsparcia udzielanego w ramach ww. Poddziałania o projekty systemowe dotyczące przygotowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym,
  • zmiany finansowe polegające na dostosowaniu tabel finansowych do realokacji zatwierdzonych przez Radę Ministrów 30 kwietnia br.,
  • zmiany wartości docelowych wskaźników w Priorytetach komponentu regionalnego PO KL wynikające z opisanych powyżej modyfikacji zapisów dotyczących Poddziałania 9.1.1 oraz realokacji środków,
  • modyfikację Priorytetu V dotyczącą zakresu udzielanego wsparcia, układu celów, wskaźników, alokacji oraz odpowiedzialności instytucji za jego realizację,
  • inne zmiany doprecyzowujące i porządkujące dotychczasowe zapisy SzOP.

Pobierz pliki:
Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL z 1 lipca 2013 r. Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (2,15 MB)

Zestawienie uwag z konsultacji Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (226 KB)

Źródło:http://www.efs.gov.pl 

Dodano: 04.07.2013r

Przez: Barbara Ratuś